กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคกลาง ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)

รายชื่อโครงการที่ ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท ภาคกลาง จำนวน 113 โครงงาน

ลำดับ รหัสโครงการ รายชื่อโครงงาน โรงเรียน ทีมผู้พัฒนา จังหวัด

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

1 20YICHC00486 การศึกษากลไกปฏิกิริยาการเกิด pincer palladacycle: คำนวณด้วยวิธี DFT มหิดลวิทยานุสรณ์ นายสิริวรรธน์ จิระอานนท์ หัวหน้าโครงการ นครปฐม

นายสาโรจน์ บุญเส็ง อาจารย์ที่ปรึกษา 1

2 20YICSC00068 การเปรียบเทียบอัลกอริทึมของการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นเอกลักษณ์ของคลื่นสมองเพื่อหาวิธีการกระตุ้นคลื่นสมองด้วยการมองเห็นที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล มหิดลวิทยานุสรณ์ นายศุภวิชญ์ ผึ้งแดง หัวหน้าโครงการ นครปฐม

นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นายวุฒิชาติ แสวงผล อาจารย์ที่ปรึกษา 2

3 20YICSC00126 โครงงานการพัฒนาแอพพลิเคชั่นประเมินสภาพถนน โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายรัฐกรณ์ พลแสน หัวหน้าโครงการ ปทุมธานี

นายณัฐพล หงทะนี อาจารย์ที่ปรึกษา 1

4 20YICSC00709 การทำนายผลอัตโนมัติโรคมะเร็งปอดจากภาพถ่ายเอกซเรย์ กำเนิดวิทย์ นายวรเวธน์ อัศวลายทอง หัวหน้าโครงการ ระยอง

นางสาวอาจรีย์ ธิราช อาจารย์ที่ปรึกษา 1

5 20YIENC00443 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมินิเอ็กทรูเดอร์เพื่อผลิตฟิลาเมนท์สำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ กำเนิดวิทย์ นางสาวภัททิยา พิบูลจินดา หัวหน้าโครงการ ระยอง

นายศรัณย์ นวลจีน อาจารย์ที่ปรึกษา 1

6 20YIEVC00342 เครื่องผลิตไฟฟ้าจากแรงดันน้ำแบบหมุนเวียนโดยใช้สมการแบร์นูลลี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นายปัณณธร สรรเสริญคุณ หัวหน้าโครงการ ชลบุรี

นางเพ็ญสุดา มังกร อาจารย์ที่ปรึกษา 1

7 20YIMAC00238 การพิสูจน์ทฤษฎีบทเศษเหลือจีนบนจำนวนเต็มเกาส์เซียนโดยวิธีการทางคอมบินาทอริก มหิดลวิทยานุสรณ์ นายพีรวัส ศรีบุรี หัวหน้าโครงการ นครปฐม

ดร.ธรรมนูญ ผุยรอด อาจารย์ที่ปรึกษา 1

8 20YIMSC00317 ประสิทธิของกาวจากเมล็ดมะขาม จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวนภัสกร สมบัติ หัวหน้าโครงการ เพชรบุรี

นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

9 20YIPEC00087 เครื่องวัดปริมาณสารโพลาร์จากความหนืดของน้ำมันทอดซ้ำ สตรีวิทยา นางสาวณิชาภัทร์ บรรเลงจิต หัวหน้าโครงการ กรุงเทพมหานคร

นายโกเมน ปาปะโถ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นายปราโมทย์ น้ำยาง อาจารย์ที่ปรึกษา 2

10 20YIPEC00957 การออกแบบและสร้างนาฬิกาแดดอนาเลมมาแบบอัตโนมัติ โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวกันต์กนิษฐ์ ผลพอตน หัวหน้าโครงการ ชลบุรี

นายนิวร ศรีคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นายบุญส่ง เห็นงาม อาจารย์ที่ปรึกษา 2

11 20YTBIC00170 การพัฒนากระดาษดูดซับเอทิลีนจากเส้นใยผักตบชวาและกาบกล้วยผสมผงถ่าน เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวนวพร วิมโลภาส หัวหน้าโครงการ ปทุมธานี

นางสาวเจตปรียา สถาพรชัยสิทธิ์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวชฎาภรณ์ ขันติชัยขจร ผู้ร่วมทีม

นายชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย อาจารย์ที่ปรึกษา 1

12 20YTBIC00506 การศึกษาคุณสมบัติการยับยั้งแบคทีเรียในอากาศของแผ่นกรองที่เคลือบด้วยสารแทนนิน กำเนิดวิทย์ นางสาวเอมขวัญ เตชะวิเชียร หัวหน้าโครงการ ระยอง

นายหฤษฎ์ อดิศัยปัญญา ผู้ร่วมทีม

นางสาววิภาวี มนัสฉัตรโสภณ ผู้ร่วมทีม

นางสาวอาจรีย์ ธิราช อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นายศรัณย์ นวลจีน อาจารย์ที่ปรึกษา 2

13 20YTBIC00573 ผลของแคลเซียมไอออนและยูเรียในการซ่อมแซมตนเองของคอนกรีตโดยใช้แบคทีเรีย Bacillus subtilis, Bacillus megaterium และ Bacillus licheniformis กำเนิดวิทย์ นายดัมพ์รงค์รัฐ สิริวรรณะ หัวหน้าโครงการ ระยอง

ด.ช.ภูริ โพธิ์พรม ผู้ร่วมทีม

นายณภัทร ไกรวิศิษฏ์กุล ผู้ร่วมทีม

นางสาวอาจรีย์ ธิราช อาจารย์ที่ปรึกษา 1

14 20YTBIC00589 นวัตกรรมแผ่นห้ามเลือดและเจลห้ามเลือด จากสมุนไพรใบสาบเสือ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ นายอัสกร มดแสง หัวหน้าโครงการ กรุงเทพมหานคร

นางสาวนิชานันท์ เจริญเวโรจน์กุล ผู้ร่วมทีม

นางสาวปวีณา สีแดง อาจารย์ที่ปรึกษา 1

15 20YTBIC00590 การศึกษาการสกัดสารแทนนินจากกล้วยเพื่อชะลอการเน่าเสียของกุ้ง บางบ่อวิทยาคม นางสาวณัฐชา แสงงาม หัวหน้าโครงการ สมุทรปราการ

นางสาวฐิติมา แสงพิมพ์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวสุริวิภา อินทรจักร ผู้ร่วมทีม

นางสาวชมภูนุช ลาบึง อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นางสาววลัยพร ไชยพรม อาจารย์ที่ปรึกษา 2

16 20YTBIC00594 ผลของสารสกัดจากใบมันสำปะหลังในการยับยั้งการเกิดเชื้อรา Aspergillus บนผ้ามือสอง มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาววริศนันท์ ไชยรัตน์ หัวหน้าโครงการ นครปฐม

นางสาวโฉมวิจิตร เหลืองปฐมธนา ผู้ร่วมทีม

นางสาวอาทิมา วระศาสตร์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวอารีย์ สักยิ้ม อาจารย์ที่ปรึกษา 1

17 20YTBIC00598 การพัฒนาชุดคิทตรวจสอบไวรัสตับอักเสบซี มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวสวิตา ทวีอมรรัตน์ หัวหน้าโครงการ นครปฐม

นางสาวนวรัตน์ ทองสุข ผู้ร่วมทีม

นายมงกุฏเพชร โคตรสาขา ผู้ร่วมทีม

นางสาวนิธิกานต์ คิมอิ๋ง อาจารย์ที่ปรึกษา 1

18 20YTBIC00611 การศึกษาความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียของไข่ขาวและเยื่อเปลือกไข่และการศึกษาการประยุกต์ใช้ไข่ขาวและเยื่อเปลือกไข่เพื่อใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์ มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวรุจีรดา วิโรจนานุวัฒน์ หัวหน้าโครงการ นครปฐม

นางสาวประอร ธารีบูรณ์ชัย ผู้ร่วมทีม

นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

19 20YTBIC00629 การศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรที่มีผลต่อการยับยั้งการสร้างและการสลายลิ่มเลือด บางปะกอกวิทยาคม นายวรรณวัตร ชื่นชอบสุข หัวหน้าโครงการ กรุงเทพมหานคร

นายธเนศ ดำคลองตัน ผู้ร่วมทีม

นางสาวทิพากร เหลืองยิ่งยงค์ ผู้ร่วมทีม

นายณัฐพงศ์ นพโลหะ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นางสาวปุณยาพร พลายงาม อาจารย์ที่ปรึกษา 2

20 20YTBIC00656 ความเข้าข้นของ Tannic acid ที่เหมาะสมที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อของต้นบัวหลวงเพื่อเพิ่มความสามารถการต้านอนุมูลอิสระ มหิดลวิทยานุสรณ์ นายชาญ ตันติโกศล หัวหน้าโครงการ นครปฐม

นายกานต์ วุ่นศิลป ผู้ร่วมทีม

นายรัชชานนท์ พึ่งแรง ผู้ร่วมทีม

นางสาวพิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง อาจารย์ที่ปรึกษา 1

21 20YTBIC00683 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากรังผึ้งชันโรง มหิดลวิทยานุสรณ์ นายภัทร์ แสงศิริวุฒิ หัวหน้าโครงการ นครปฐม

นายภาสกร คนธรัตน์กุล ผู้ร่วมทีม

นายธกร วิจิตรบรรจงดี ผู้ร่วมทีม

นางสาวนิธิกานต์ คิมอิ๋ง อาจารย์ที่ปรึกษา 1

22 20YTBIC00689 ศึกษาประสิทธิภาพในการทำงานของเอสไออาร์เอ็นเอ ในการกำจัดเชื้อไวรัสเฮชไอวีโดยใช้ระบบจีเอฟพีอินทรอนพลาสมิด มหิดลวิทยานุสรณ์ นายอัครวิทย์ ธรรมธนารักษ์ หัวหน้าโครงการ นครปฐม

นายเตชินท์ ปัญญาสกุลวงศ์ ผู้ร่วมทีม

นายณัฐณภัทร โห่ศิริ ผู้ร่วมทีม

นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นายศุภฤกษ์ บวรภิญโญ อาจารย์ที่ปรึกษา 2

23 20YTBIC00698 สารสกัดจากพืชสวนครัว 10 ชนิดที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่ช่วยในการเจริญเติบโตของเชื้อ HIV-1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาวศุภาพิชญ์ พวงสุข หัวหน้าโครงการ ลพบุรี

นางสาวสุทธิดา จังประเสริฐ ผู้ร่วมทีม

นางสาวอทิตยา การสมชน ผู้ร่วมทีม

นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี อาจารย์ที่ปรึกษา 1

24 20YTBIC00724 การศึกษาปัจจัยของความเข้มข้นของกรดเรทิโนอิกเเละความหนาเเน่นของเซลล์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนสภาพของเซลล์ NTERA2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นายพัสกร ตรีพิพัฒน์ หัวหน้าโครงการ ลพบุรี

นางสาวธนภรณ์ โรจนะ ผู้ร่วมทีม

นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี อาจารย์ที่ปรึกษา 1

25 20YTBIC00752 การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อรา Chaetomium spp. ในการย่อยสลายตอซังข้าว ปทุมวิไล นางสาววลัยพรรณ รักประเสริฐ หัวหน้าโครงการ ปทุมธานี

นายจิรายุ มุ่งสระกลาง ผู้ร่วมทีม

นางสาวอมราพร โวหาร ผู้ร่วมทีม

นายณัฐวัชร โตสัจจะ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

26 20YTBIC00769 เครื่องไล่มอดด้วยความถี่ของคลื่นเสียง ปทุมวิไล นางสาวกรทอง แซ่ลิ้ม หัวหน้าโครงการ ปทุมธานี

นางสาวญาดา บัวบาน ผู้ร่วมทีม

นายปวเรศ นัยนภาเลิศ ผู้ร่วมทีม

นางสาวอรวิชญ์ ทองมาก อาจารย์ที่ปรึกษา 1

27 20YTBIC00783 การพัฒนา Transferrin Receptor Aptamer ต่อกับ Magnetic Bead เพื่อตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูก มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวพิมพ์พลอย งามสอาด หัวหน้าโครงการ นครปฐม

นางสาววิภาวรรณ เสรีพิทักษ์กุล ผู้ร่วมทีม

นางสาวอรวรรณ ปิยะบุญ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นายชัชวาลย์ ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา 2

28 20YTBIC00791 ประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียของยาสีฟันที่มีส่วนผสมของวาซาบิ ปทุมวิไล นางสาววริศรา ชัยปัญหา หัวหน้าโครงการ ปทุมธานี

นางสาวมาธวี บุญส่ง ผู้ร่วมทีม

นางสาวเมวิกา สุกกระจ่าง อาจารย์ที่ปรึกษา 1

29 20YTBIC00801 ประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียของเจลล้างมือจากเปลือกกล้วย ปทุมวิไล นางสาวเกษราภรณ์ บัวภิบาล หัวหน้าโครงการ ปทุมธานี

นางสาวนันทวัน วัดเกตุ ผู้ร่วมทีม

นายธีรภัทร์ พิพัฒน์ธนพงศ์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวเมวิกา สุกกระจ่าง อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นายณัฐวัชร โตสัจจะ อาจารย์ที่ปรึกษา 2

30 20YTBIC00841 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus จากสารสกัดน้ำมันหอมระเหยพืชวงศ์ Zingiberaceae จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายศตายุ บุญศรี หัวหน้าโครงการ ปทุมธานี

นายธนพล นิระ ผู้ร่วมทีม

นายนครินทร์ พิมพ์ลักษณ์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวอุมาวดี อุ่นอบ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

31 20YTBIC00909 การศึกษาสภาพการเจริญเติบโตของจมูกข้าว (Embryo ) ของข้าววัชพืชที่ทนต่อสภาพปัจจัยจำกัด สงวนหญิง ด.ญ.จิรัชยา ยอดแก้ว หัวหน้าโครงการ สุพรรณบุรี

ด.ญ.อรนันท์ ศรีโปฎก ผู้ร่วมทีม

ด.ญ.จีรารัตน์ ลมไธสง ผู้ร่วมทีม

นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นางสาวสมหญิง ไกลหา อาจารย์ที่ปรึกษา 2

32 20YTBIC00920 การสร้างเส้นไหมเปลี่ยนสีด้วยอาหารย้อมสีสกัดจากธรรมชาติ และการเพิ่มคุณภาพเส้นไหมด้วยอาหารผสมสารนาโน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายอธิศ เตชะนิธิสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการ กรุงเทพมหานคร

นายพสิษฐ์ณัท ศาสนนันทน์ ผู้ร่วมทีม

นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นางสาววนิดา ภู่เอี่ยม อาจารย์ที่ปรึกษา 2

33 20YTBIC01053 Biofilm จากขยะอาหาร โดยกลุ่มแบคทีเรียจากอาหารหมักไส้กรอกอีสาน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ด.ช.ศิวกร ชาญชโลธร หัวหน้าโครงการ กรุงเทพมหานคร

ด.ช.วศิน เธียรวุฒิ ผู้ร่วมทีม

นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นางสาววนิดา ภู่เอี่ยม อาจารย์ที่ปรึกษา 2

34 20YTBIC01145 การศึกษาปริมาณการใช้น้ำของข้าวสายพันธุ์ต่างๆที่นิยมปลูกในจังหวัดสุพรรณบุรี สงวนหญิง ด.ญ.อชิรญา จันทร์ขำ หัวหน้าโครงการ สุพรรณบุรี

ด.ญ.ภัทรภร สีหะอำไพ ผู้ร่วมทีม

ด.ญ.ธนาภรณ์ แย้มเกษร ผู้ร่วมทีม

นางสาวอัญชลี ด้วงต้อย อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล อาจารย์ที่ปรึกษา 2

35 20YTCHC00184 การสังเคราะห์และตรวจสอบคุณสมบัติของเซนเซอร์ทางเคมีติดบนอนุภาคนาโนแม่เหล็กเพื่อการตรวจจับโลหะหนักในน้ำเสีย กำเนิดวิทย์ นางสาวแพรสุนันท์ จันทร์พานิช หัวหน้าโครงการ ระยอง

นางสาวพิมพ์ฟ้า คำกาหลง ผู้ร่วมทีม

น.ส.สุรนันท์ อนันตชัยศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นางสาวกนกอร เวชกรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา 2

36 20YTCHC00320 การศึกษาคุณสมบัติแผ่นฟิล์มบริโภคได้จากสารสกัดเพคตินที่ได้จากเปลือกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวสโรชา อารักษ์ หัวหน้าโครงการ เพชรบุรี

นางสาวภัคจิรา ตรีธีรโรจน์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

37 20YTCHC00374 การวัดปริมาณทริปโตแฟนโดยการทดสอบสีจากสารสกัดจากพืชพื้นบ้านของไทย กำเนิดวิทย์ นายอานุภาพ ช่วยเจริญสุข หัวหน้าโครงการ ระยอง

นางสาวนลินา รวีวงศ์อโนทัย ผู้ร่วมทีม

นายสัณห์ชยพล ลิ่วเกษมศานต์ ผู้ร่วมทีม

นายสกล วารินทราพร อาจารย์ที่ปรึกษา 1

38 20YTCHC00526 การใช้กากแครอทผงแทนที่เนยขาวในบราวนี่ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวพิชญาสินี ขจรเศรษฐการ หัวหน้าโครงการ ปทุมธานี

นางสาวสันต์ฤทัย อริยะบารนีกุล ผู้ร่วมทีม

นางสาวธนภรณ์ แคมงคลสุข ผู้ร่วมทีม

นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม อาจารย์ที่ปรึกษา 1

39 20YTCHC00603 สารต้านแบคทีเรียจากสารสกัดเปลือกทุเรียน กำเนิดวิทย์ นางสาวเพ็ญพิชชา ศิริสูงเนิน หัวหน้าโครงการ ระยอง

นางสาวจิตา สุประดิษฐ ผู้ร่วมทีม

นางสาวจันทร์จิรา มณีสาร อาจารย์ที่ปรึกษา 1

40 20YTCHC00643 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนไทเทเนียม/แอนโทไซยานินจากเปลือกข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นตัวกลางการดูดกลืนรังสี UV และผลิตกระแสไฟฟ้าในการผลิตกระจกต้นทุนต่ำ กำเนิดวิทย์ นายเสกสรร ยอดสนิท หัวหน้าโครงการ ระยอง

นายชนน ฮาสุวรรณกิจ ผู้ร่วมทีม

นายตะวัน แซ่วุ่น ผู้ร่วมทีม

นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง อาจารย์ที่ปรึกษา 1

41 20YTCHC00692 การวิเคราะห์ระดับสารโดพามีนด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้าเพื่อพัฒนาสู่การวินิจฉัยโรคพาร์คินสัน มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวชญารัตน์ ชินศรีวงศ์กูล หัวหน้าโครงการ นครปฐม

นายภัทรวีร์ พินิจการวัฒน์กุล ผู้ร่วมทีม

นายธรณ์ธันย์ สะเหรียม ผู้ร่วมทีม

นายเกียรติภูมิ รอดพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

42 20YTCHC00725 การพัฒนาเซนเซอร์กระดาษสำหรับการตรวจวัดปริมาณนิกเกิลในน้ำ มหิดลวิทยานุสรณ์ นายบวรทัต บุญรักษ์ หัวหน้าโครงการ นครปฐม

นายอิทธิพัทธ์พล ชัยพัฒนาการ ผู้ร่วมทีม

นางสาวเก็จสิรี สุปิตา ผู้ร่วมทีม

นางสาวอุษา จีนเจนกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

43 20YTCHC00733 การพัฒนาเซนเซอร์แบบกระดาษพร้อมชุดอุปกรณ์ชนิดพกพาเพื่องานภาคสนามสำหรับการตรวจวัดสารหนูแบบ real-time ในแหล่งน้ำด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวบุญสิฏา ตรงต่อกิจ หัวหน้าโครงการ นครปฐม

นางสาวณวรรณ พรอนันต์รัตน์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวฝอยฝน เส้งส่ง ผู้ร่วมทีม

นายเกียรติภูมิ รอดพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

44 20YTCHC00735 การตรวจวัดสาร Triterpenoids ในเห็ดหลินจือ โดยใช้เทคนิค Colorimetry และการพัฒนาเครื่องมือการตรวจวัด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเพาะปลูกเห็ดหลินจือ กำเนิดวิทย์ นายภาวิชญ์ หวังซื่อกุล หัวหน้าโครงการ ระยอง

นายประติมากร เพชรศิราสัณห์ ผู้ร่วมทีม

นายทยาวีร์ แก่นแก้ว ผู้ร่วมทีม

นายสกล วารินทราพร อาจารย์ที่ปรึกษา 1

45 20YTCHC00823 เปรียบเทียบตัวเร่งปฏิกิริยาจากก้างปลานิลและก้างปลาช่อนในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาวกมลวรรณ บุญสุข หัวหน้าโครงการ ลพบุรี

นางสาวพิชญา อุ้มญาติ ผู้ร่วมทีม

นางสาวภาวินี เกษไชย ผู้ร่วมทีม

นางสาวภคพร อิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

46 20YTCHC00877 การศึกษาการทำผลิตภัณฑ์ขนมไดฟูกุจากข้าวชนิดที่ให้สารต้านอนุมูลอิสระสูง สงวนหญิง ด.ญ.ชนิกานต์ สง่าสงเคราะห์ หัวหน้าโครงการ สุพรรณบุรี

ด.ญ.พิชาพร ทรัพย์สวนแตง ผู้ร่วมทีม

ด.ช.เพียงพุทธ เมฆพิพัฒน์พร ผู้ร่วมทีม

นางสาวอัญชลี ด้วงต้อย อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นางศุภจินต์ มีมุข อาจารย์ที่ปรึกษา 2

47 20YTCHC00906 การศึกษาการนำกล้วยสายพันธุ์ท้องถิ่นที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเพื่อทำครีมมาร์กหน้าบำรุงผิว สงวนหญิง ด.ญ.กมลชนน์ ฉันทดิลก หัวหน้าโครงการ สุพรรณบุรี

ด.ญ.ชนัญธิดา เขาแก้ว ผู้ร่วมทีม

ด.ญ.ชญานิษฐ์ ศรีวิลัย ผู้ร่วมทีม

นางสาวอัญชลี ด้วงต้อย อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นางสาวนิสา จุลโพธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา 2

48 20YTCHC00918 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของดอกบัวหลวง เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชา สงวนหญิง ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ ศรีประทา หัวหน้าโครงการ สุพรรณบุรี

ด.ญ.มณฑกาญจน์ ไล้ฉิม ผู้ร่วมทีม

ด.ช.นิธิวัต ดาราราช ผู้ร่วมทีม

นางสาวนิสา จุลโพธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล อาจารย์ที่ปรึกษา 2

49 20YTCSC00177 ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันพืชทอดซ้ำจากชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX สตรีวิทยา นางสาวทรรศศร เจียรนัยขจร หัวหน้าโครงการ กรุงเทพมหานคร

นางสาวทิพย์นารี ปัตทวีคงคา ผู้ร่วมทีม

นางสาวทิพย์อนันต์ โพธะกัน อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นายปราโมทย์ น้ำยาง อาจารย์ที่ปรึกษา 2

50 20YTCSC00208 การตรวจจับวัตถุที่ถูกทิ้งไว้จากวิดิโอกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันเหตุระเบิด โดยใช้ Machine Learning มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวณฐมน พลวิชัย หัวหน้าโครงการ นครปฐม

นายเสนางคบดี มณีศิลป์ ผู้ร่วมทีม

นายวิศรุต อุดมศิลป์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นายไกรกมล หมื่นเดช อาจารย์ที่ปรึกษา 2

51 20YTENC00057 การสร้างอุปกรณ์สวมใส่มือจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาววรัชญา วีระนนท์ชัย หัวหน้าโครงการ กรุงเทพมหานคร

นางสาวฉัฐม์ธนาพร เจริญสุขพัฒนา ผู้ร่วมทีม

นายพีรเศรษฐ์ เขตต์อนันต์ ผู้ร่วมทีม

นายสยาม เจริญเสียง อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นายกฤษดา ดวงจิตต์เจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา 2

52 20YTENC00159 เตาปิ้งไร้ควันประหยัดเชื้อเพลิง สตรีวิทยา นางสาวอธิชา ชนประทาน หัวหน้าโครงการ กรุงเทพมหานคร

นางสาวพิชามญชุ์ อนุกูลการกุศล ผู้ร่วมทีม

นางสาวรัตนวดี โมรากุล อาจารย์ที่ปรึกษา 1

53 20YTENC00162 การศึกษาประสิทธิภาพทางทฤษฎีของเครื่องทำความเย็นเซียร์ที่มีการดัดแปลง มหิดลวิทยานุสรณ์ นายธัชชัย ศรีมุนินทร์นิมิต หัวหน้าโครงการ นครปฐม

นายวัชรวิชญ์ จิราวัฒวาณิชย์ ผู้ร่วมทีม

นายณัฐชน แก้วนุกูลทร ผู้ร่วมทีม

นายคมศิลป์ โคตมูล อาจารย์ที่ปรึกษา 1

54 20YTENC00279 ภาชนะสมดุลเชิงกล จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายวัณณะ วรรณศิลป์ หัวหน้าโครงการ เพชรบุรี

นายจิรภัทร อิงคสัมพันธ์ ผู้ร่วมทีม

นายณภัทร พุทธจักรศรี ผู้ร่วมทีม

นางสาวสรารัตน์ คนซื่อ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

55 20YTENC00300 นวัตกรรมเครื่องเก็บขยะและผักตบชวา โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ นายพงศธร ทัพธานี หัวหน้าโครงการ กรุงเทพมหานคร

นายณัฐวุฒิ เข็มลา ผู้ร่วมทีม

นายปฏิภาณ ยะถาเทศ ผู้ร่วมทีม

นายวีระพงษ์ พิมพ์สา อาจารย์ที่ปรึกษา 1

56 20YTENC00402 โครงงานหุ่นยนต์สุนัขอัจฉริยะสำหรับผู้สูงวัยและครอบครัว สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นายชยุต ศรีสำอางค์ หัวหน้าโครงการ นนทบุรี

นางสาวพณิชา ชัยวิชยานันท์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวมนลภัส ช่างสุพรรณ ผู้ร่วมทีม

นายแม็ทธิว วิชัยดิษฐ์ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

57 20YTENC00423 เครื่องทำความสะอาดและเคลือบผิวไข่ไก่ด้วยสารแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ สตรีวิทยา ด.ญ.ธนัชชนก มั่นคงดี หัวหน้าโครงการ กรุงเทพมหานคร

ด.ญ.ณภัทร วารีเศวตสุวรรณ ผู้ร่วมทีม

ด.ญ.รสิตา เตชะมหพันธ์ ผู้ร่วมทีม

นายโกเมน ปาปะโถ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นางสาวรัตนวดี โมรากุล อาจารย์ที่ปรึกษา 2

58 20YTENC00624 เครื่องคัดแยกผลมังคุด Version.2 ศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี นางสาวนัตถพร อุดมศิลาชัย หัวหน้าโครงการ จันทบุรี

นายเจษฎา คนสอาด ผู้ร่วมทีม

นางสาวดารณี มโนรักษ์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวเบญจวรรณ สังวัง อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นายศรัณย์ ทิพย์แปง อาจารย์ที่ปรึกษา 2

59 20YTENC00953 การศึกษาวัสดุเปลี่ยนเฟสสำหรับการรักษาความร้อนในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ มาบตาพุดพันพิทยาคาร นางสาววรัญชณา สวยงาม หัวหน้าโครงการ ระยอง

นางสาวกนกพร ชุมนวล ผู้ร่วมทีม

นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธร อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นายสราวุธ แท่นจินดารัตน์ นาย

60 20YTEVC00138 เปรียบเทียบประสิทธิภาพทรายอนามัยสำหรับแมวจากถ่านกัมมันต์กากกาแฟผสมเบนโทไนต์ และทรายอนามัยสำหรับแมวจากท้องตลาด จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายกันตภณ เบญญพิธพรพงษ์ หัวหน้าโครงการ ปทุมธานี

นายธนายุต อารยะสัมพันธ์ ผู้ร่วมทีม

นายชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย อาจารย์ที่ปรึกษา 1

61 20YTEVC00153 การศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของเปลือกส้มโอ สตรีวิทยา นางสาวกัลยกร ศิรประภาพงศ์ หัวหน้าโครงการ กรุงเทพมหานคร

นางสาวอรจิรา อาจารพงษ์ ผู้ร่วมทีม

นายปราโมทย์ น้ำยาง อาจารย์ที่ปรึกษา 1

62 20YTEVC00235 ฟิล์มดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และผลิตแก๊สออกซิเจนด้วยโปรตีนไฟโบรอินผสมคลอโรพลาสต์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวสิริกาญดา เตียงตั้ง หัวหน้าโครงการ เพชรบุรี

นางสาวเสาวรส มีเนียม ผู้ร่วมทีม

นางสาวพชรภรณ์ กาฬภักดี ผู้ร่วมทีม

นายศาสตรา พรมอารักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

63 20YTEVC00373 การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซึมไนเตรตและฟอสเฟตของไบโอชาร์และไคโตซานเจลจากน้ำเสีย สำหรับการเจริญเติบโตของต้นแพรเซี่ยงไฮ้ กำเนิดวิทย์ นางสาวณัฐณิชา เตชะอำนวยพร หัวหน้าโครงการ ระยอง

นายธนาวุฒิ วิไลรัตนดิลก ผู้ร่วมทีม

นางสาวอาจรีย์ ธิราช อาจารย์ที่ปรึกษา 1

64 20YTEVC00493 การปรับปรุงวิธีบำบัดน้ำเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้การตรึงสาหร่ายขนาดเล็ก Chlorella vulgaris กำเนิดวิทย์ นายธนกฤต วงษ์สถิตย์ หัวหน้าโครงการ ระยอง

นายจิรเมธ คิญชกวัฒน์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวพิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธ์ุ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นางสาวกรองกาญจน์ จันต๊ะ อาจารย์ที่ปรึกษา 2

65 20YTEVC00500 การเร่งปฏิกิริยาการกำจัดฟีนอลโดยเอ็นไซม์เปอร์ออกซิเดสจากผักตบชวา มหิดลวิทยานุสรณ์ นายวัชรพงษ์ วงษ์แก้ว หัวหน้าโครงการ นครปฐม

นางสาวปริยากร กาญจนวัฒน์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวปิยมน ทรงพานิช ผู้ร่วมทีม

นางสาวณุจุฑา ธรรมสุเมธ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

66 20YTEVC00527 เตาอบถ่านไม้ วัดทรงธรรม นางสาวนฤมล สุขเมือง หัวหน้าโครงการ สมุทรปราการ

นางสาวนาดา สมาเอ็ม ผู้ร่วมทีม

นายธีรภัทร โมราวงศ์ ผู้ร่วมทีม

นายธนู แสงอินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

67 20YTEVC00550 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากหญ้าสาบเสือและหญ้าสาบแมวในการยับยั้งจุลินทรีย์ ก่อโรคในพืชผักสวนครัวและควบคุมวัชพืช สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นางสาวเขมอักษร นิ่มเย็น หัวหน้าโครงการ ปทุมธานี

นายรุ่งวิกรัย เลิศสุวรรณ์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวจรรยพร เรืองโรจน์ ผู้ร่วมทีม

ดร.จิราพร อรุณพานิชเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นางสาววรุณธร เชื้อบุญมี อาจารย์ที่ปรึกษา 2

68 20YTEVC00606 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการย่อย Polyethylene ของแบคทีเรียชนิดต่าง ๆ ในสภาวะไร้ออกซิเจนและการสกัดเอนไซม์ที่สามารถย่อย polyethylene จากแบคทีเรีย กำเนิดวิทย์ นางสาวณิชารีย์ หวังผลพัฒนศิริ หัวหน้าโครงการ ระยอง

นางสาวคันธมาทน์ คล้ายกุล ผู้ร่วมทีม

นางสาวณัฐณิชา สุขพลอย ผู้ร่วมทีม

นางสาวจันทร์จิรา มณีสาร อาจารย์ที่ปรึกษา 1

69 20YTEVC00921 การศึกษาวัสดุธรรมชาติที่มีธาตุอาหารหลักเพื่อทำผลิตภัณฑ์เพาะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจ สงวนหญิง ด.ญ.ญภา วังกรานต์ หัวหน้าโครงการ สุพรรณบุรี

ด.ญ.สุชานรี พรธานิศกุล ผู้ร่วมทีม

ด.ช.ชุติชัย กิจสุวรรณรัตน์ ผู้ร่วมทีม

นางศุภจินต์ มีมุข อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นางสาวสมหญิง ไกลหา นางสาว

70 20YTEVC01002 เครื่องดักหมอกแบบหมุน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นายสรรพัชญ์ ตันวรรณรักษ์ หัวหน้าโครงการ ลพบุรี

นายธนกฤต มาตราเงิน ผู้ร่วมทีม

นายณัฐกร เรืองพงษ์ศิริ ผู้ร่วมทีม

ว่าที่ รต.ธิติฏฐวัฒน์ เอมสถิตย์ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นายเฉลิมพล ศรีโยธิน อาจารย์ที่ปรึกษา 2

71 20YTEVC01156 กำจัดควันพิษด้วยวัสดุกรองอากาศด้วยเส้นใยจากใบสับปะรด มงคลวิทยา สามเณรอภิวิชญ์ ธนะผล หัวหน้าโครงการ ระยอง

สามเณรคุณากร พรมดี ผู้ร่วมทีม

สามเณรณัฐภัทร นวลใหม่ ผู้ร่วมทีม

นายสมร เทียมฤทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

72 20YTMAC00226 การศึกษาประยุกต์สูตรทฤษฎีทวินามของจำนวนคาทาแลนในการหาจำนวนวิธีการตัดรูปหลายเหลี่ยมให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวอารยา เจียรไกร หัวหน้าโครงการ ปทุมธานี

นางสาวกุลธิดา ชายศรี ผู้ร่วมทีม

นายสุเทพ ผานัด อาจารย์ที่ปรึกษา 1

73 20YTMAC00291 การศึกษาการสลับตำแหน่งของไพ่ตัวเลขจากการจัดเรียง มหิดลวิทยานุสรณ์ นายปณิธิ วนศิริกุล หัวหน้าโครงการ นครปฐม

นายชัยพัฒนา จันทรพรหมเดช ผู้ร่วมทีม

นายนฤปชัย ไพรระหงกุล ผู้ร่วมทีม

นางสาวนงลักษณ์ อาภาสัตย์ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

74 20YTMAC00348 ทฤษฎีบท 7 circles บนระบบสามมิติ มหิดลวิทยานุสรณ์ นายปกป้อง ปีติวรรณ หัวหน้าโครงการ นครปฐม

นายชยธร เสรีรัฐ ผู้ร่วมทีม

นายริชธนา พรสมบูรณ์ศิริ ผู้ร่วมทีม

นางจีรวรรณ บัวประทุม อาจารย์ที่ปรึกษา 1

75 20YTMAC00470 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การเปลี่ยนแปลงพลวัตของประชากรชันโรง มหิดลวิทยานุสรณ์ นายภัคธร รุ่งเพชรรัตน์ หัวหน้าโครงการ นครปฐม

นายสุภัทร พันธุ์ชื่นสุข ผู้ร่วมทีม

นายรัชชานนท์ วงศ์ทวีลาภ ผู้ร่วมทีม

นายเดี่ยว ใจบุญ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

76 20YTMAC00490 การศึกษา Convex Hulls ที่เกิดจากจุดตัดของภาคตัดกรวยและจุดที่เคลื่อนที่อย่างอิสระ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายเมธัส โพธิ์ผลิ หัวหน้าโครงการ เพชรบุรี

นางสาวกัญญาวีร์ คำกองแก้ว ผู้ร่วมทีม

นายชุติพัลภ์ เจริญสุข ผู้ร่วมทีม

นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค อาจารย์ที่ปรึกษา 1

77 20YTMAC00504 การหาปริมาณเนื้อข้าวโพดหวานด้วยวิธีการสร้างความสัมพันธ์ของเส้นผ่านศูนย์กลางของฝักกับปริมาณเนื้อและวิธีการอินทิกรัลแบบหมุนรอบแกน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวพรชนัญญ์ มั่งมีธนพิบูลย์ หัวหน้าโครงการ เพชรบุรี

นางสาวชนิกานต์ พรหมแพทย์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวณีรนุช สุดเจริญ ผู้ร่วมทีม

นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค อาจารย์ที่ปรึกษา 1

78 20YTMAC00538 โปรแกรมพับกระดาษ โดยใช้ Machine Learning มหิดลวิทยานุสรณ์ นายก้องภพ ประมังคะตา หัวหน้าโครงการ นครปฐม

นายอนาวิล ชัยธรรม ผู้ร่วมทีม

นายนรณัฐ ส่งศรีบุญสิทธิ์ ผู้ร่วมทีม

นายนคร จันละ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

79 20YTMAC00704 การศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของไส้เดือนมีผลต่อ การขับถ่ายของไส้เดือน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาวภาวิดา พิลา หัวหน้าโครงการ ลพบุรี

นางสาวธนานันท์ แก้วงาม ผู้ร่วมทีม

นางสาวมณธิชา คล้ายแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา 1

80 20YTMAC01047 ทฤษฎีการหาความยาวของวงกลมรัศมีไม่คงที่ที่ล้อมรอบแกนรูปวงแหวน สตรีอ่างทอง นางสาวพิชญกานต์ เพ็ชรสันทัด หัวหน้าโครงการ อ่างทอง

นางสาวพิชชาพร ชินโรจนบำรุง ผู้ร่วมทีม

นางสาวจิตรานุส อัมพรพงศ์ ผู้ร่วมทีม

นายสุริยา อินวิเชียร อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นายเอกพงษ์ โตชัยศรี อาจารย์ที่ปรึกษา 2

81 20YTMAC01074 ทฤษฎีการหาปริมาตรวงแหวนหน้าตัด n เหลี่ยมด้านเท่า สตรีอ่างทอง นางสาวมัณฑริกุล สินธุสุวรรณ หัวหน้าโครงการ อ่างทอง

นายสิทธิชัย จุฑมาตยางดูร ผู้ร่วมทีม

นายพจน์ โกสีย์ไกรนิรมล ผู้ร่วมทีม

นายเอกพงษ์ โตชัยศรี อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นายสุริยา อินวิเชียร อาจารย์ที่ปรึกษา 2

82 20YTMAC01137 การแพร่สัญญาณในกราฟคลุมเครือ สิรินธรราชวิทยาลัย นายพีรพัฒน์ ฤกษ์ชัยมงคล หัวหน้าโครงการ นครปฐม

นางสาวอริสา ไหลสุพรรณวงค์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวณัฐธิดา อินทร์พรหม ผู้ร่วมทีม

ดร.สวรรยา ศกุนตะเสฐียร อาจารย์ที่ปรึกษา 1

ดร.ภาสวรรณ นพแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา 2

83 20YTMSC00014 การพัฒนาแผ่นฟิล์มพลาสติกจากน้ำยางพาราผสมเส้นใยผักตบชวาและแป้งจากกากถั่วเหลืองเพื่อการผลิตถุงเพาะปลูกพืชทางการเกษตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายมนัสกวิน ภู่ภิญโญกุล หัวหน้าโครงการ ปทุมธานี

นายตติยะ บุญเลิศ ผู้ร่วมทีม

นายขุนทอง คล้ายทอง อาจารย์ที่ปรึกษา 1

84 20YTMSC00021 วัสดุปิดแผลเส้นไยนาโนจากโปรตีนไหมไฟโบรอินและสารสกัดจากสะระแหน่โดยเทคนิคการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวสิทธิชา นวลขำ หัวหน้าโครงการ ปทุมธานี

นางสาวณัฐรุจา ศรีพุ่มไข่ ผู้ร่วมทีม

นางสาวสุพิชญา เล็กใจกล้า ผู้ร่วมทีม

นายขุนทอง คล้ายทอง อาจารย์ที่ปรึกษา 1

85 20YTMSC00029 การประดิษฐ์เครื่องมือวัดความหนาแน่นของไม้โดยวัดค่าความเร็วเสียงที่ผ่านในไม้ที่มีชีวิตด้วยปรากฏการณ์เปียโซอิเล็กทริก มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวภัคธีมา ดุริยะภัสสร หัวหน้าโครงการ นครปฐม

นายณัฐชนน จริยานุรัตน์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวภิรมณ เพิ่มศิลป์ ผู้ร่วมทีม

ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย สุดใจ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

86 20YTMSC00112 ศึกษาประสิทธิภาพในการต้านทานยุงของสารเคลือบผิวอเนกประสงค์จากสารสกัดน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ (Cymbopogon citratus) ในไมโครแคปซูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาววารี เศรษฐพรรค์ หัวหน้าโครงการ ปทุมธานี

นางสาวภูริณัฐ กระจ่างศรี ผู้ร่วมทีม

นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม อาจารย์ที่ปรึกษา 1

87 20YTMSC00172 การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไหมเย็บแผลไคโตซานที่สกัดจากเปลือกกุ้ง กระดองปู และแกนหมึก จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวนิภาวรัชญ์ โกยโภไคสวรรค์ หัวหน้าโครงการ ปทุมธานี

นางสาวพัทธ์ธีรา พาหุพันธ์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวญาณิฐา วิรพิชญ์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวสุณิสา คงคาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา 1

88 20YTMSC00253 การศึกษาอัตราส่วนของวัสดุจากธรรมชาติที่มีผลต่อการดูดซับน้ำมัน สตรีวิทยา ด.ญ.บุณยวีร์ อุฬารเสถียร หัวหน้าโครงการ กรุงเทพมหานคร

ด.ญ.กรกนก ฐาปนโสภณ ผู้ร่วมทีม

ด.ญ.ณัฐธิดา มณีสวัสดิ์ ผู้ร่วมทีม

นายโกเมน ปาปะโถ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นางสาวเยาวรี หน่อนาคำ อาจารย์ที่ปรึกษา 2

89 20YTMSC00294 การสังเคราะห์เซลลูโลสไฮโดรเจลจากฟางข้าวเพื่อกักเก็บน้ำในดิน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวศุจีภรณ์ ลาภสัมปันน์ หัวหน้าโครงการ ปทุมธานี

นางสาวภาสินี กิตติพงษ์พัฒนา ผู้ร่วมทีม

นางสาววัลย์ลดา เรียบร้อย ผู้ร่วมทีม

นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม อาจารย์ที่ปรึกษา 1

90 20YTMSC00306 สมบัติเชิงอิเล็กทรอนิกส์และสภาพการนำไฟฟ้ายิ่งยวดของ Mo2C ในสภาวะความเค้นในสองแนวแกน มหิดลวิทยานุสรณ์ นายบารเมษฐ์ สมท่า หัวหน้าโครงการ นครปฐม

นายอธิภัทร เอียดอุ้ย ผู้ร่วมทีม

นายคมศิลป์ โคตมูล อาจารย์ที่ปรึกษา 1

91 20YTMSC00327 ภาชนะชีวภาพจากเส้นใยของ Acetobacter xylinum จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวพิมพ์นารา แก้วกอง หัวหน้าโครงการ เพชรบุรี

นางสาวลฎาภา กาญจนอโนทัย ผู้ร่วมทีม

นางสาวจารุวรรณ สมพงษ์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวฐิตารีย์ ทองเทียนชัย อาจารย์ที่ปรึกษา 1

92 20YTMSC00371 สารเคลือบผิวจากไฮโดรเจลร่วมกับไคโตซานสำหรับยืดอายุและรักษาคุณภาพของมะนาว จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวกชมน สุขารมณ์ หัวหน้าโครงการ ปทุมธานี

นายสฤษฏพงศ์ ขันทอง ผู้ร่วมทีม

นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นางสาวอินธิรา สร้อยนาค ผู้ร่วมทีม

93 20YTMSC00448 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดความชื้นจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อใช้ในบรรจุภัณฑ์ สตรีวิทยา นางสาวพรนภัส งามโภชนมงคล หัวหน้าโครงการ กรุงเทพมหานคร

นางสาวปริณดา เลิศสุรกิตติ ผู้ร่วมทีม

นางสาวจริยา อนันต์สารโสภณ ผู้ร่วมทีม

นายโกเมน ปาปะโถ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

94 20YTMSC00503 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนทองแดงโดยใช้ตัวรีดิวซ์ที่สกัดจากเปลือกผลไม้ เพื่อใช้เป็นสารคูลแลนท์ (coolant) ที่มีประสิทธิภาพสูง กำเนิดวิทย์ นางสาวพีรดา อัครวิเนค หัวหน้าโครงการ ระยอง

นายศรณ์ บูรพนาวิบูลย์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวชญานันท์ เชียงไชยสกุลไทย ผู้ร่วมทีม

นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง อาจารย์ที่ปรึกษา 1

95 20YTMSC00555 กลูโคซามีนจากการย่อยของไคโตซานเจลขึ้นรูปด้วยเทคนิคการพิมพ์สามมิติเพื่อการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม กำเนิดวิทย์ นายลภน เปรมเจริญ หัวหน้าโครงการ ระยอง

นายรุจ ด่านศรีบูรณ์ ผู้ร่วมทีม

นายศิวกร เสียงเล็ก ผู้ร่วมทีม

นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง อาจารย์ที่ปรึกษา 1

96 20YTMSC00565 แผ่นฟิล์มชีวภาพคลุมดินจากเซลลูโลสที่สกัดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวพันธกานต์ คำรัง หัวหน้าโครงการ ปทุมธานี

นายปัณณวรรธ สักคุณา ผู้ร่วมทีม

นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม อาจารย์ที่ปรึกษา 1

97 20YTMSC00614 การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ถูกสังเคราะห์โดยการเทอร์มอลออกซิเดชันของซิงค์ที่เคลือบบนตะแกรง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นางสาวพิชามญชุ์ อยู่รอด หัวหน้าโครงการ ปทุมธานี

นายชญานนท์ ชินหอม ผู้ร่วมทีม

ด.ช.ณัฐพล อนุนิวัฒน์ ผู้ร่วมทีม

ผศ.ดร.กมล เอี่ยมพนากิจ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

98 20YTMSC00671 วัสดุเคลือบสำหรับรับแรงกระแทกและกันความร้อนจากยางพารา และเซลลูโลสแอโรเจล มหิดลวิทยานุสรณ์ นายธีรภัทร จินดาวิมลเลิศ หัวหน้าโครงการ นครปฐม

นางสาวนีรชา เทพกัญญาเมศร์ ผู้ร่วมทีม

นายธนภัทร ทางรัตนสุวรรณ ผู้ร่วมทีม

นายศราวุทธ แสงอุไร อาจารย์ที่ปรึกษา 1

99 20YTMSC00693 การพัฒนาไหมละลายจากโปรตีนเส้นใยไหมไฟโบรอินและพอลิเมอร์ชีวภาพด้วย เทคนิคอิเล็กโทรสปินนิง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นางสาวภัทรานิษฐ์ มงคล หัวหน้าโครงการ ปทุมธานี

นายธนพ อัมพะวัต ผู้ร่วมทีม

นางสาวณัฐณิชา จุลาภัย ผู้ร่วมทีม

ดร.ชนัญ ผลประไพ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

100 20YTMSC00699 การพัฒนาแผ่นนำส่งไนโอโซมที่กักเก็บสารสกัดจากพืชวงศ์ตะแบกผ่านผิวหนังจากวัสดุชีวภาพ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นางสาวเบญญาภา อินสว่าง หัวหน้าโครงการ ปทุมธานี

ด.ช.ชัยชนะ พันตัน ผู้ร่วมทีม

นายธนวินท์ ดวงจันทร์ ผู้ร่วมทีม

ดร.ชนัญ ผลประไพ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

101 20YTMSC00700 การศึกษาคุณสมบัติ hydrophobicของผ้าที่เคลือบด้วยสารละลายผงชันและซิลิกา มหิดลวิทยานุสรณ์ นายพีรพัฒน์ เวทสรณสุธี หัวหน้าโครงการ นครปฐม

นายภาธเนศ หลงประดิษฐ์ ผู้ร่วมทีม

นายธนธัช นุพันธ์ ผู้ร่วมทีม

นายศราวุทธ แสงอุไร อาจารย์ที่ปรึกษา 1

102 20YTPEC00266 ชุดตรวจปริมาณบิลิรูบินในทารกแรกเกิดแบบกระดาษที่อ่านค่าความเข้มด้วยหลักการดูดกลืนแสง มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวจิดาภา เจิมจรุง หัวหน้าโครงการ นครปฐม

นางสาวชนิสรา ผาวิรุฬห์สิริ ผู้ร่วมทีม

นางปราณี ดิษรัฐกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

103 20YTPEC00270 อิทธิพลของลักษณะขดลวดทองแดงตัวรับและตัวส่งสัญญาณต่อกระแสไฟฟ้าที่วัดได้ในชุดอุปกรณ์ส่งสัญญาณไฟฟ้าแบบไร้สาย สิรินธรราชวิทยาลัย นายณัฐพงศ์ ขจิตเมธี หัวหน้าโครงการ นครปฐม

ดร.ชวรัตน์ ศิริวงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

104 20YTPEC00318 การศึกษาปรากฏการณ์ FRET เพื่อใช้เป็นดีเอ็นเอเซนเซอร์โดยอาศัยการเข้าคู่ของลำดับเบสคู่สมในสายดีเอ็นเอ มหิดลวิทยานุสรณ์ นายธนวัฒน์ จันทร์ไพสิฐ หัวหน้าโครงการ นครปฐม

นายณัชพล ลีฬหาวงศ์ ผู้ร่วมทีม

นายฉันทวัฒน์ ตันอภิรมย์ ผู้ร่วมทีม

นางปราณี ดิษรัฐกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

105 20YTPEC00397 แผ่นโลหะเคลือบนาโนซิงค์ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยหลักการของ Thermocouple จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายอภิสิทธิ์ อนันต์ธนสาร หัวหน้าโครงการ เพชรบุรี

นายกฤตพร คมขำ ผู้ร่วมทีม

นายธนพล ธีระพงศ์ไพบูลย์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวสรารัตน์ คนซื่อ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม อาจารย์ที่ปรึกษา 2

106 20YTPEC00558 การวัดค่า pH ของสารละลายจากการวัดการเปลี่ยนสีด้วยสมาร์ทโฟน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นายเจตนิพัทธ์ เต่าทอง หัวหน้าโครงการ ปทุมธานี

นางสาวธัญญชนก ราชวงศ์ศึก ผู้ร่วมทีม

นางสาววีรยา มั่นประเสริฐ ผู้ร่วมทีม

นายปกรณ์ ปรีชาบูรณะ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

107 20YTPEC00691 การศึกษาย่านความถี่ต่างๆสำหรับวัดปริมาณน้ำตาลในแคนตาลูปด้วยเทคนิคการสะท้อนคลื่นไมโครเวฟ มหิดลวิทยานุสรณ์ นายกิตติภัฎ พูลจันทร์นา หัวหน้าโครงการ นครปฐม

นายธีรภัทร สุขประเสริฐกุล ผู้ร่วมทีม

นายณฐกฤต จิตต์สวัสดิ์ ผู้ร่วมทีม

นายชาคริต สมานรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

108 20YTPEC00789 การพัฒนาเทคนิคในการตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อโดยการวัดการเปล่งแสงของควอนตัมดอท มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวภัทรวดี ธนพิทักษ์ หัวหน้าโครงการ นครปฐม

นางสาวรักษิตา ยงชัยวัฒนา ผู้ร่วมทีม

นางสาวจรรยพร แก้วเกลี้ยง ผู้ร่วมทีม

นางปราณี ดิษรัฐกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

109 20YTPEC00796 การศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากยีสต์ที่มีไขมันสูง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาวพิชชาภา เสมาเงิน หัวหน้าโครงการ ลพบุรี

นางสาวสุพัตรา ลำมะเดช ผู้ร่วมทีม

นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี อาจารย์ที่ปรึกษา 1

110 20YTPEC00907 การจำลองการไหลของรถผ่านสัญญาณไฟจราจรโดยใช้แบบจาลอง Cellular automata มหิดลวิทยานุสรณ์ นายทรงวุฒิ หอกิจเจริญ หัวหน้าโครงการ นครปฐม

นายนิธิศ จงสวัสดิ์สถาพร ผู้ร่วมทีม

นางปราณี ดิษรัฐกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา 1

111 20YTPEC01045 อุปกรณ์ติดตั้งรองเท้า Cardiff Skates เพื่อการผลิตและสำรองไฟฟ้าพลังงานจลน์ บางปะกอกวิทยาคม นายกฤช เอกะจิตร์ หัวหน้าโครงการ กรุงเทพมหานคร

นายพิชัย จองจิตพิศุทธิ์ ผู้ร่วมทีม

นายศุภกฤต ประเสริฐรุ่ง ผู้ร่วมทีม

นางสาวศศิธร ลาดแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา 1

นายศราวุธ ปาสกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา 2

112 20YTPEC01110 การศึกษาวิธีรักษาประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์โดยการลดอุณหภูมิ สตรีวิทยา นางสาวสิริญา วงษ์กอบศิลป์ หัวหน้าโครงการ กรุงเทพมหานคร

นางสาวบุญชิตา บุญโชคช่วย ผู้ร่วมทีม

นางสาวนันทนัช มะโดด ผู้ร่วมทีม

นายปราโมทย์ น้ำยาง อาจารย์ที่ปรึกษา 1

113 20YTPEC01163 การประยุกต์ใช้ชีวลอกเลียนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยคลื่นบนผิวน้ำ ตามลักษณะการขยับขาของจิงโจ้น้ำ กรรณสูตศึกษาลัย นางสาวพิชญาภา วงษ์พันธุ์ หัวหน้าโครงการ สุพรรณบุรี

นางสาวธนวรรณ คำหอมรื่น ผู้ร่วมทีม

นางสาวรวีกานต์ บุณยวิสาข์ ผู้ร่วมทีม

นายปิติภูมิ น้ำแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา 1