กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคกลาง ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 


การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายชื่อโครงงานภาคใต้ที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์รอบสอง จำนวน 25 โครงงาน และรายชื่อโครงงานได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคกลางเข้าร่วมประกวดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจำนวน 20 โครงงาน

ลำดับ รหัสโครงการ รายชื่อโครงงาน สาขา โรงเรียน ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา ภูมิภาค จังหวัด ผลการพิจารณา

1 20YIENC00443 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมินิเอ็กทรูเดอร์เพื่อผลิตฟิลาเมนท์สำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ วิศวกรรมศาสตร์ กำเนิดวิทย์ นางสาวภัททิยา พิบูลจินดา นายศรัณย์ นวลจีน
นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง
กลาง ระยอง ได้รับทุนรอบสอง

2 20YIMAC00238 การพิสูจน์ทฤษฎีบทเศษเหลือจีนบนจำนวนเต็มเกาส์เซียนโดยวิธีการทางคอมบินาทอริก คณิตศาสตร์ มหิดลวิทยานุสรณ์ นายพีรวัส ศรีบุรี นายธรรมนูญ ผุยรอด กลาง นครปฐม ได้รับทุนรอบสอง

3 20YTBIC00170 การพัฒนากระดาษดูดซับเอทิลีนจากเส้นใยผักตบชวาและกาบกล้วยผสมผงถ่าน เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 ชีววิทยา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวนวพร วิมโลภาส
นางสาวเจตปรียา สถาพรชัยสิทธิ์
นางสาวชฎาภรณ์ ขันติชัยขจร
นายชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย กลาง ปทุมธานี ได้รับทุนรอบสอง

4 20YTBIC00506 การศึกษาคุณสมบัติการยับยั้งแบคทีเรียในอากาศของแผ่นกรองที่เคลือบด้วยสารแทนนิน ชีววิทยา กำเนิดวิทย์ นางสาวเอมขวัญ เตชะวิเชียร
นายหฤษฎ์ อดิศัยปัญญา
นางสาววิภาวี มนัสฉัตรโสภณ
นางสาวอาจรีย์ ธิราช
นายศรัณย์ นวลจีน
กลาง ระยอง ได้รับทุนรอบสอง

5 20YTBIC00590 การศึกษาการสกัดสารแทนนินจากกล้วยเพื่อชะลอการเน่าเสียของกุ้ง ชีววิทยา บางบ่อวิทยาคม นางสาวณัฐชา แสงงาม
นางสาวสุริวิภา อินทรจักร
นางสาวฐิติมา แสงพิมพ์
นางสาวชมภูนุช ลาบึง
นางสาววลัยพร ไชยพรม
กลาง สมุทรปราการ ได้รับทุนรอบสอง

6 20YTBIC00594 ผลของสารสกัดจากใบมันสำปะหลังในการยับยั้งการเกิดเชื้อรา Aspergillus บนผ้ามือสอง ชีววิทยา มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาววริศนันท์ ไชยรัตน์
นางสาวอาทิมา วระศาสตร์
นางสาวโฉมวิจิตร เหลืองปฐมธนา
นางสาวอารีย์ สักยิ้ม กลาง นครปฐม ได้รับทุนรอบสอง

7 20YTBIC00909 การศึกษาสภาพการเจริญเติบโตของจมูกข้าว (Embryo ) ของข้าววัชพืชที่ทนต่อสภาพปัจจัยจำกัด ชีววิทยา สงวนหญิง เด็กหญิงจิรัชยา ยอดแก้ว
เด็กหญิงจีรารัตน์ ลมไธสง
เด็กหญิงอรนันท์ ศรีโปฎก
นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา
นางสาวสมหญิง ไกลหา
กลาง สุพรรณบุรี ได้รับทุนรอบสอง

8 20YTCHC00692 การวิเคราะห์ระดับสารโดพามีนด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้าเพื่อพัฒนาสู่การวินิจฉัยโรคพาร์คินสัน เคเมี มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวชญารัตน์ ชินศรีวงศ์กูล
นายธรณ์ธันย์ สะเหรียม
นางสาวภัทรวีร์ พินิจการวัฒน์กุล
นายเกียรติภูมิ รอดพันธ์ กลาง นครปฐม ได้รับทุนรอบสอง

9 20YTCHC00735 การตรวจวัดสาร Triterpenoids ในเห็ดหลินจือ โดยใช้เทคนิค Colorimetry และการพัฒนาเครื่องมือการตรวจวัด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเพาะปลูกเห็ดหลินจือ เคเมี กำเนิดวิทย์ นายภาวิชญ์ หวังซื่อกุล
นายประติมากร เพชรศิราสัณห์
นายทยาวีร์ แก่นแก้ว
นายสกล วารินทราพร กลาง นครปฐม ได้รับทุนรอบสอง

10 20YTCHC00918 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของดอกบัวหลวง เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชา เคเมี สงวนหญิง เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ศรีประทา
เด็กหญิงมณฑกาญจน์ ไล้ฉิม
เด็กชายนิธิวัต ดาราราช
นางสาวนิสา จุลโพธิ์
นายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
กลาง สุพรรณบุรี ได้รับทุนรอบสอง

11 20YTENC00953 การศึกษาวัสดุเปลี่ยนเฟสสำหรับการรักษาความร้อนในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ วิศวกรรมศาสตร์ มาบตาพุดพันพิทยาคาร นางสาววรัญชณา สวยงาม
เด็กหญิงกนกพร ชุมนวล
นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธร
นายสราวุธ แท่นจินดารัตน์
กลาง ระยอง ได้รับทุนรอบสอง

12 20YTEVC00138 เปรียบเทียบประสิทธิภาพทรายอนามัยสำหรับแมวจากถ่านกัมมันต์กากกาแฟผสมเบนโทไนต์ และทรายอนามัยสำหรับแมวจากท้องตลาด วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายกันตภณ เบญญพิธพรพงษ์
นายธนายุต อารยะสัมพันธ์
นายชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย กลาง ปทุมธานี ได้รับทุนรอบสอง

13 20YTEVC00153 การศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของเปลือกส้มโอ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สตรีวิทยา นางสาวกัลยกร ศิรประภาพงศ์
นางสาวอรจิรา อาจารพงษ์
นายปราโมทย์ น้ำยาง กลาง กรุงเทพ ได้รับทุนรอบสอง

14 20YTEVC00550 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากหญ้าสาบเสือและหญ้าสาบแมวในการยับยั้งจุลินทรีย์ ก่อโรคในพืชผักสวนครัวและควบคุมวัชพืช วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นางสาวเขมอักษร นิ่มเย็น
นายรุ่งวิกรัย เลิศสุวรรณ์
นางสาวจรรยพร เรืองโรจน์
นางสาวจิราพร อรุณพานิชเลิศ
นางสาววรุณธร เชื้อบุญมี
กลาง ปทุมธานี ได้รับทุนรอบสอง

15 20YTEVC00606 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการย่อย Polyethylene ของแบคทีเรียชนิดต่าง ๆ ในสภาวะไร้ออกซิเจนและการสกัดเอนไซม์ที่สามารถย่อย polyethylene จากแบคทีเรีย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กำเนิดวิทย์ นางสาวณิชารีย์ หวังผลพัฒนศิริ
นางสาวคันธมาทน์ คล้ายกุล
นางสาวณัฐณิชา สุขพลอย
นางสาวจันทร์จิรา มณีสาร กลาง ระยอง ได้รับทุนรอบสอง

16 20YTMAC00348 ทฤษฎีบท 7 circles บนระบบสามมิติ คณิตศาสตร์ มหิดลวิทยานุสรณ์ นายปกป้อง ปีติวรรณ
นายชยธร เสรีรัฐ
นายริชธนา พรสมบูรณ์ศิริ
นางจีรวรรณ บัวประทุม กลาง นครปฐม ได้รับทุนรอบสอง

17 20YTMAC01074 ทฤษฎีการหาปริมาตรวงแหวนหน้าตัด n เหลี่ยมด้านเท่า คณิตศาสตร์ สตรีอ่างทอง นางสาวมัณฑริกุล สินธุสุวรรณ
นายสิทธิชัย จุฑมาตยางกูร
นายพจน์ โกสีย์ไกรนิรมล
นายเอกพงษ์ โตชัยศรี
นายสุริยา อินวิเชียร
กลาง อ่างทอง ได้รับทุนรอบสอง

18 20YTMSC00253 การศึกษาอัตราส่วนของวัสดุจากธรรมชาติที่มีผลต่อการดูดซับน้ำมัน วัสดุศาสตร์ สตรีวิทยา เด็กหญิงบุณยวีร์ อุฬารเสถียร
เด็กหญิงกรกนก ฐาปนโสภณ
เด็กหญิงณัฐธิดา มณีสวัสดิ์
นายโกเมน ปาปะโถ
นางสาวเยาวรี หน่อนาคำ
กลาง กรุงเทพ ได้รับทุนรอบสอง

19 20YTMSC00327 ภาชนะชีวภาพจากเส้นใยของ Acetobacter xylinum วัสดุศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวพิมพ์นารา แก้วกอง
นางสาวจารุวรรณ สมพงษ์
นางสาวลฎาภา กาญจนอโนทัย
นางสาวฐิตารีย์ ทองเทียนชัย กลาง เพชรบุรี ได้รับทุนรอบสอง

20 20YTMSC00503 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนทองแดงโดยใช้ตัวรีดิวซ์ที่สกัดจากเปลือกผลไม้ เพื่อใช้เป็นสารคูลแลนท์ (coolant) ที่มีประสิทธิภาพสูง วัสดุศาสตร์ กำเนิดวิทย์ นางสาวพีรดา อัครวิเนค
นางสาวชญานันท์ เชียงไชยสกุลไทย
นายศรณ์ บูรพนาวิบูลย์
นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง
นายศรัณย์ นวลจีน
กลาง ระยอง ได้รับทุนรอบสอง

21 20YTMSC00555 กลูโคซามีนจากการย่อยของไคโตซานเจลขึ้นรูปด้วยเทคนิคการพิมพ์สามมิติเพื่อการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม วัสดุศาสตร์ กำเนิดวิทย์ นายลภน เปรมเจริญ
นายรุจ ด่านศรีบูรณ์
นายศิวกร เสียงเล็ก
นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง
นายศรัณย์ นวลจีน
กลาง ระยอง ได้รับทุนรอบสอง

22 20YTMSC00693 การพัฒนาไหมละลายจากโปรตีนเส้นใยไหมไฟโบรอินและพอลิเมอร์ชีวภาพด้วย เทคนิคอิเล็กโทรสปินนิง วัสดุศาสตร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นางสาวภัทรานิษฐ์ มงคล
นายธนพ อัมพะวัต
นางสาวณัฐณิชา จุลาภัย
นายชนัญ ผลประไพ กลาง ปทุมธานี ได้รับทุนรอบสอง

23 20YTPEC00318 การศึกษาปรากฏการณ์ FRET เพื่อใช้เป็นดีเอ็นเอเซนเซอร์โดยอาศัยการเข้าคู่ของลำดับเบสคู่สมในสายดีเอ็นเอ ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ มหิดลวิทยานุสรณ์ นายธนวัฒน์ จันทร์ไพสิฐ
นายณัชพล ลีฬหาวงศ์
นายฉันทวัฒน์ ตันอภิรมย์
นางปราณี ดิษรัฐกิจ กลาง นครปฐม ได้รับทุนรอบสอง

24 20YTPEC00397 แผ่นโลหะเคลือบนาโนซิงค์ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยหลักการของ Thermocouple ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายอภิสิทธิ์ อนันต์ธนสาร
นายธนพล ธีระพงศ์ไพบูลย์
นายกฤตพร คมขำ
นางสาวสรารัตน์ คนซื่อ
นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม
กลาง เพชรบุรี ได้รับทุนรอบสอง

25 20YTPEC00558 การวัดค่า pH ของสารละลายจากการวัดการเปลี่ยนสีด้วยสมาร์ทโฟน ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นายเจตนิพัทธ์ เต่าทอง
นางสาวธัญญชนก ราชวงศ์ศึก
นางสาววีรยา มั่นประเสริฐ
นายปกรณ์ ปรีชาบูรณะ กลาง ปทุมธานี ได้รับทุนรอบสอง

รายชื่อโครงงานได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าร่วมประกวดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจำนวน 20 โครงงาน

ลำดับ รหัสโครงการ รายชื่อโครงงาน สาขา โรงเรียน ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา ภูมิภาค จังหวัด ผลการพิจารณา

1 20YICHC00486 การศึกษากลไกปฏิกิริยาการเกิด pincer palladacycle: คำนวณด้วยวิธี DFT เคเมี มหิดลวิทยานุสรณ์ นายสิริวรรธน์ จิระอานนท์ นายสาโรจน์ บุญเส็ง กลาง นครปฐม ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


2 20YICSC00068 การเปรียบเทียบอัลกอริทึมของการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นเอกลักษณ์ของคลื่นสมองเพื่อหาวิธีการกระตุ้นคลื่นสมองด้วยการมองเห็นที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล คอมพิวเตอร์ มหิดลวิทยานุสรณ์ นายศุภวิชญ์ ผึ้งแดง นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์
นายวุฒิชาติ แสวงผล
กลาง นครปฐม ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


3 20YICSC00709 การทำนายผลอัตโนมัติโรคมะเร็งปอดจากภาพถ่ายเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ กำเนิดวิทย์ นายวรเวธน์ อัศวลายทอง นางสาวอาจรีย์ ธิราช กลาง กรุงเทพ ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


4 20YIPEC00087 เครื่องวัดปริมาณสารโพลาร์จากความหนืดของน้ำมันทอดซ้ำ ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ สตรีวิทยา นางสาวณิชาภัทร์ บรรเลงจิต นายโกเมน ปาปะโถ
นายปราโมทย์ น้ำยาง
กลาง กรุงเทพ ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


5 20YTBIC00573 ผลของแคลเซียมไอออนและยูเรียในการซ่อมแซมตนเองของคอนกรีตโดยใช้แบคทีเรีย Bacillus subtilis ชีววิทยา กำเนิดวิทย์ นายดัมพ์รงค์รัฐ สิริวรรณะ
เด็กชายภูริ โพธิ์พรม
นายณภัทร ไกรวิศิษฏ์กุล
นางสาวอาจรีย์ ธิราช กลาง ระยอง ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


6 20YTBIC00598 การพัฒนาชุดคิทตรวจสอบไวรัสตับอักเสบซี ชีววิทยา มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวสวิตา ทวีอมรรัต
นายมงกุฏเพชร โคตรสาขา
นางสาวนวรัตน์ ทองสุข
นางสาวนิธิกานต์ คิมอิ๋ง กลาง นครปฐม ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


7 20YTBIC00611 การศึกษาความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียของไข่ขาวและเยื่อเปลือกไข่และการศึกษาการประยุกต์ใช้ไข่ขาวและเยื่อเปลือกไข่เพื่อใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์ ชีววิทยา มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวรุจีรดา วิโรจนานุวัฒ
นางสาวประอร ธารีบูรณ์ชัย
นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ กลาง นครปฐม ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


8 20YTBIC00783 การพัฒนา Transferrin Receptor Aptamer ต่อกับ Magnetic Bead เพื่อตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูก ชีววิทยา มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวพิมพ์พลอย งามสอาด
นางสาววิภาวรรณ เสรีพิทักษ์กุล
นางสาวอรวรรณ ปิยะบุญ
นายชัชวาลย์ ศรีสวัสดิ์
กลาง นครปฐม ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


9 20YTCHC00526 การใช้กากแครอทผงแทนที่เนยขาวในบราวนี่ เคเมี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวพิชญาสินี ขจรเศรษฐการ
นางสาวสันต์ฤทัย อริยะบารนีกุล
นางสาวธนภรณ์ แคมงคลสุข
นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม กลาง ปทุมธานี ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


10 20YTCHC00725 การพัฒนาเซนเซอร์กระดาษสำหรับการตรวจวัดปริมาณนิกเกิลในน้ำ เคเมี มหิดลวิทยานุสรณ์ นายบวรทัต บุญรักษ์
นายอิทธิพัทธ์พล ชัยพัฒนาการ
นางสาวเก็จสิรี สุปิตา
นางสาวอุษา จีนเจนกิจ กลาง นครปฐม ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


11 20YTENC00300 นวัตกรรมเครื่องเก็บขยะและผักตบชวา วิศวกรรมศาสตร์ มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ นายพงศธร ทัพธานี
นายปฏิภาณ ยะถาเทศ
นายณัฐวุฒิ เข็มลา
นายวีระพงษ์ พิมพ์สาร กลาง กรุงเทพ ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


12 20YTENC00402 โครงงานหุ่นยนต์สุนัขอัจฉริยะสำหรับผู้สูงวัยและครอบครัว วิศวกรรมศาสตร์ สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นายชยุต ศรีสำอางค์
นางสาวมนลภัส ช่างสุพรรณ
นางสาวพณิชา ชัยวิชยานันท์
นายแม็ทธิว วิชัยดิษฐ์ กลาง นนทบุรี ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


13 20YTEVC00493 การปรับปรุงวิธีบำบัดน้ำเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้การตรึงสาหร่ายขนาดเล็ก Chlorella vulgaris วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กำเนิดวิทย์ นายธนกฤต วงษ์สถิตย์
นายจิรเมธ คิญชกวัฒน์
นางสาวพิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธ์ุ
นางสาวกรองกาญจน์ จันต๊ะ
กลาง ระยอง ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


14 20YTEVC00500 การเร่งปฏิกิริยาการกำจัดฟีนอลโดยเอ็นไซม์เปอร์ออกซิเดสจากผักตบชวา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหิดลวิทยานุสรณ์ นายวัชรพงษ์ วงษ์แก้ว
นางสาวปิยมน ทรงพานิช
นางสาวปริยากร กาญจนวัฒน์
นางสาวณุจุฑา ธรรมสุเมธ กลาง นครปฐม ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


15 20YTMAC00291 การศึกษาการสลับตำแหน่งของไพ่ตัวเลขจากการจัดเรียง คณิตศาสตร์ มหิดลวิทยานุสรณ์ นายปณิธิ วนศิริกุล
นายนฤปชัย ไพรระหงกุล
นายชัยพัฒนา จันทรพรหมเดช
นางสาวนงลักษณ์ อาภาสัตย์ กลาง นครปฐม ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


16 20YTMAC01137 การแพร่สัญญาณในกราฟคลุมเครือ คณิตศาสตร์ สิรินธรราชวิทยาลัย นายพีรพัฒน์ ฤกษ์ชัยมงคล
นางสาวอริสา ไหลสุพรรณวงค์
นางสาวณัฐธิดา อินทร์พรหม
นางสาวสวรรยา ศกุนตะเสฐียร
นางสาวภาสวรรณ นพแก้ว
กลาง นครปฐม ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


17 20YTMSC00014 การพัฒนาแผ่นฟิล์มพลาสติกจากน้ำยางพาราผสมเส้นใยผักตบชวาและแป้งจากกากถั่วเหลืองเพื่อการผลิตถุงเพาะปลูกพืชทางการเกษตร วัสดุศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายมนัสกวิน ภู่ภิญโญกุล
นายตติยะ บุญเลิศ
นายขุนทอง คล้ายทอง กลาง ปทุมธานี ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


18 20YTMSC00029 การประดิษฐ์เครื่องมือวัดความหนาแน่นของไม้โดยวัดค่าความเร็วเสียงที่ผ่านในไม้ที่มีชีวิตด้วยปรากฏการณ์เปียโซอิเล็กทริก วัสดุศาสตร์ มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวภัคธีมา ดุริยะภัสสร
นางสาวภิรมณ เพิ่มศิลป์
นายณัฐชนน จริยานุรัตน์
ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย สุดใจ กลาง นครปฐม ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


19 20YTMSC00371 สารเคลือบผิวจากไฮโดรเจลร่วมกับไคโตซานสำหรับยืดอายุและรักษาคุณภาพของมะนาว วัสดุศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวกชมน สุขารมณ์
นางสาวอินธิรา สร้อยนาค
นายสฤษฏพงศ์ ขันทอง
นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม กลาง ปทุมธานี ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


20 20YTPEC00266 ชุดตรวจปริมาณบิลิรูบินในทารกแรกเกิดแบบกระดาษที่อ่านค่าความเข้มด้วยหลักการดูดกลืนแสง ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวจิดาภา เจิมจรุง
นางสาวชนิสรา ผาวิรุฬห์สิริ
นางปราณี ดิษรัฐกิจ กลาง นครปฐม ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ