กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)

รายชื่อโครงการที่ ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) จำนวน 30 โครงงาน


ลำดับ รหัสโครงการ รายชื่อโครงงาน โรงเรียน ทีมผู้พัฒนา จังหวัด

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

1 20YIEVI01175 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกักเก็บน้ำในรูปแบบบ่อน้ำซึมระดับตื้น สุรนารีวิทยา นางสาวโมนัย รัตนพนาวงษ์ หัวหน้าโครงการ นครราชสีมา

นางสาวบุญฐกาณจน์ บุญเคน อาจารย์ที่ปรึกษา1

2 20YTBII00436 เปรียบเทียบประสิทธิภาพแผ่นฟิล์มพลาสติกที่สกัดจากเซลลูโลสของผักตบชวาและกาบกล้วย จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางสาวนริศรา นาราช หัวหน้าโครงการ บุรีรัมย์

นางสาวธนพร อ่อนโพธา ผู้ร่วมทีม

นางสาววัชราภรณ์ แสนนา อาจารย์ที่ปรึกษา1

3 20YTBII00569 คุณภาพและปริมาณของน้ำหมักชีวภาพจากวัชพืชตระกูลถั่ว ที่มีผลต่อการกำจัดเพลี้ยจักจั่นสีเขียวและผลกระทบต่อด้วงเต่าลายหยักในนาข้าว สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) นางสาวกนกกร ทังสมบัติ หัวหน้าโครงการ ขอนแก่น

นายพีรวิชญ์ มาตย์นอก ผู้ร่วมทีม

นางสาวณัฐวดี ศรีธรณ์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวกุลธิดา ทองนำ อาจารย์ที่ปรึกษา1

นายอัครวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา2

4 20YTBII00890 การใช้ถุงเพาะชำชีวภาพจากใบอ้อยร่วมกับเชื้ออะโซโตแบคเตอร์เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้าพืช กัลยาณวัตร นางสาวพิมพ์ชนก อารีเอื้อ หัวหน้าโครงการ ขอนแก่น

นางสาววณิชยา ปิ่นเภท ผู้ร่วมทีม

นางสาวบัวหลวง อามาตย์หิน ผู้ร่วมทีม

นายวีรยุทธ ทองแดง อาจารย์ที่ปรึกษา1

5 20YTCHI00248 การศึกษาปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้จากซังข้าวโพดพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 และข้าวโพดพันธุ์อินทรีย์ 2 ปากช่อง นายวิชญะ พันธุ์เพ็ง หัวหน้าโครงการ นครราชสีมา

นายนวมินทร์ เลิศด้วยลาภ ผู้ร่วมทีม

นายศุภกร แน่นดี ผู้ร่วมทีม

นายณัฐชา พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา1

6 20YTCHI00256 ผลิตภัณฑ์สีย้อมผ้าไหมแต้มหมี่จากธรรมชาติผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ กัลยาณวัตร นางสาวเพ็ญพิชา พูลพัฒน์ หัวหน้าโครงการ ขอนแก่น

นางสาวเกวลิน รัตนขจรจิตต์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวปภัสสร สฤษชสมบัติ ผู้ร่วมทีม

นายวีรยุทธ ทองแดง อาจารย์ที่ปรึกษา1

นายสุนทร สมบัติธีระ อาจารย์ที่ปรึกษา2

7 20YTCHI00407 เถ้าธรรมชาติเร่งปฏิกิริยาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้ว ศรีสงครามวิทยา นางสาวภัทราภรณ์ อยู่กรุง หัวหน้าโครงการ เลย

นางสาววัลวิภา โคลา ผู้ร่วมทีม

ด.ช.พิชวิทย์ ศักดิ์สิงห์ ผู้ร่วมทีม

นางชุติกาญจน์ ศักดิ์สิงห์ อาจารย์ที่ปรึกษา1

8 20YTCHI00676 การเพิ่มประสิทธิภาพอิฐบล็อกด้วยยางพาราและซิลิกาจากเถ้าแกลบ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย นางสาวอภิญญา โชติสนธ์ หัวหน้าโครงการ เลย

นางสาวกัญธิชา พลเสนา ผู้ร่วมทีม

นางสาวอินธิรา สมศรีโย ผู้ร่วมทีม

นายสุรศักดิ์ บุญธิมา อาจารย์ที่ปรึกษา1

9 20YTCHI01029 การตรวจสอบปริมาณกลูโคสในปัสสาวะด้วยด่างทับทิม เพื่อบ่งชี้ภาวะการโรคเบาหวาน สิรินธร นางสาวเปรมสิณี มณีพรรณ หัวหน้าโครงการ สุรินทร์

นางสาวภัคจิรา อุปถัมภ์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวเบญจรัตน์ ธัญวโรดม ผู้ร่วมทีม

นางอรวรรณ รัมพณีนิล อาจารย์ที่ปรึกษา1

10 20YTEVI00641 การคัดแยกและการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นที่สามารถย่อยสลายน้ำมันปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมร่วมกับวัสดุดุดซับน้ำมันจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กัลยาณวัตร นางสาวปนัดดา ก้อมมังกร หัวหน้าโครงการ ขอนแก่น

นางสาวญาดา ปฐมบุตร ผู้ร่วมทีม

นางสาวอัญชุลี มณีโชติ ผู้ร่วมทีม

นายวีรยุทธ ทองแดง อาจารย์ที่ปรึกษา1

11 20YTEVI00654 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมผ้าด้วยถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากกระดูกไก่ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางสาวกัญญาวีย์ ชูเนตร หัวหน้าโครงการ บุรีรัมย์

นางสาวมุกดาวัลย์ สุนันต๊ะ ผู้ร่วมทีม

นางสาวฉัตรมงคลเจริญ ประเจริญ ผู้ร่วมทีม

นางสาววัชราภรณ์ แสนนา อาจารย์ที่ปรึกษา1

12 20YTEVI01036 การศึกษาความเหมาะสมของการดูดซับน้ำมันพืชดอกหญ้าวงศ์Poaceae เพื่อช่วยในการดูดซับคราบน้ำมันในครัวเรือน รร.สีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา ด.ญ.อัญชสา สุระเสียง หัวหน้าโครงการ นครราชสีมา

ด.ญ.จุฬาทิพย์ ประเสริฐสังข์ ผู้ร่วมทีม

ด.ญ.ปรียาภรณ์ เยี่ยงอย่าง ผู้ร่วมทีม

นางชนัญชิดา โครมกระโทก อาจารย์ที่ปรึกษา1

นายสมเกียรติ แก้ววิเวก อาจารย์ที่ปรึกษา2

13 20YTEVI01043 การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกป่าโดยใช้หยวกกล้วย รร.สีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา นายทิฆัมพร แดงเรือน หัวหน้าโครงการ นครราชสีมา

นางสาวภัทรภรณ์ ภูวนา ผู้ร่วมทีม

นางสาวพรปวีย์ เหมิกจันทึก ผู้ร่วมทีม

นายสมเกียรติ แก้ววิเวก อาจารย์ที่ปรึกษา1

14 20YTMAI00122 เส้นมัธยฐานแบ่งรูปสามเหลี่ยมใดๆออกเป็นรูปสามเหลี่ยมหกรูปที่มีพื้นที่เท่ากัน มัญจาศึกษา นางสาวพินทุสร จันโทศรี หัวหน้าโครงการ ขอนแก่น

นางสาวสิริยาภรณ์ คำสิงห์วงษ์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวจิราวรรณ คำจำปา ผู้ร่วมทีม

นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์ อุดมวงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา1

นางสาวบุษราภรณ์ กองรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา2

15 20YTMAI00859 การพิสูจน์สมการ Partition ของรามานุจัน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นายณรงค์ศักดิ์ เมืองปากน้อย หัวหน้าโครงการ บุรีรัมย์

นางสาวพรสวรรค์ คูณพะวงศ์ ผู้ร่วมทีม

นางสาววราสิริ ลิ้มประเสริฐ ผู้ร่วมทีม

นางสาวนริศรา ไชยสงคราม อาจารย์ที่ปรึกษา1

16 20YTMSI00171 การพัฒนาคุณสมบัติในการต้านทานน้ำของไม้อัดจากเหง้ามันสำปะหลัง กัลยาณวัตร นางสาวกิตติมาพร ชัยกิตติเกษม หัวหน้าโครงการ ขอนแก่น

นางสาวคุณัญญา เจริญฤทธิ์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวพรรณชนก รัตนะ ผู้ร่วมทีม

นายวีรยุทธ ทองแดง อาจารย์ที่ปรึกษา1

17 20YTMSI00210 การศึกษาการลดอุณหภูมิของฉนวนหลังคาจากหญ้าคาที่เคลือบด้วยสารนาโนซิงค์ออกไซด์ ปากช่อง นางสาววิศรุตา โตคีรี หัวหน้าโครงการ นครราชสีมา

นางสาวพัณณ์ธิตา ธนะสมบัติรัตน์ ผู้ร่วมทีม

นางสาววรรณพรรธน์ ต่อโชติ ผู้ร่วมทีม

นายแสนชัย การงาน อาจารย์ที่ปรึกษา1

นางจุฑามาศ ชูสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา2

18 20YTMSI00452 อิฐปูพื้นจากฝุ่นหินทราย หนองน้ำใสพิทยาคม นางสาวดวงตา พลจันทึก หัวหน้าโครงการ นครราชสีมา

นางสาวพรนิภา หารตุ่น ผู้ร่วมทีม

นางสาวสุภาพร จรงูเหลือม ผู้ร่วมทีม

นางสาวปฐมพร ฟูใจ อาจารย์ที่ปรึกษา1

19 20YTMSI00644 พลาสติกชีวภาพจากผักตบชวา จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางสาวนภัสวรรณ์ แก้วลา หัวหน้าโครงการ บุรีรัมย์

นางสาวจินดามณี ไชยแสน ผู้ร่วมทีม

นางสาวณัฐธิดา ทัดเทียมหัด ผู้ร่วมทีม

นางสาวรัชนี วุฒิยา อาจารย์ที่ปรึกษา1

20 20YTMSI00655 การพัฒนาวัสดุมุงหลังคาโดยซิลิกาแอโรเจลจากชานอ้อย จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางสาวอังคฉัตร โพธิ์ทอง หัวหน้าโครงการ บุรีรัมย์

นางสาวศุภาพิชญ์ ธรรมกิตติพันธ์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวกรกุลนัฏฐ์ คิดรัมย์ ผู้ร่วมทีม

นางสาววัชราภรณ์ แสนนา อาจารย์ที่ปรึกษา1

21 20YTMSI00794 ถุงเพาะชำกล้าไม้จากรากผักตบชวา ขอนแก่นวิทยายน นายศุภลักษณ์ ธงภักดิ์ หัวหน้าโครงการ ขอนแก่น

นายพิชญ์พงศ์ มงคลสินธุ์ ผู้ร่วมทีม

นายฌานปกรณ์ สาครเจริญกิจ ผู้ร่วมทีม

นางสาวอาริศรา อรรคษร อาจารย์ที่ปรึกษา1

22 20YTMSI00829 ฟองน้ำจากก้านผักตบชวาเพื่อใช้ในการปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์ ขอนแก่นวิทยายน นางสาวสิริยากร ไชยแสง หัวหน้าโครงการ ขอนแก่น

นางสาววิลาสินี แสงโทโพธิ์ ผู้ร่วมทีม

นายศุภกร ยิ่งธงชัย ผู้ร่วมทีม

นางสาวอาริศรา อรรคษร อาจารย์ที่ปรึกษา1

23 20YTMSI00883 การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งอาการอักเสบโดย แผ่นไฮโดรเจลจากสารสกัดเปลือกเพกา จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางสาวศิริยากร สิงห์สนั่น หัวหน้าโครงการ บุรีรัมย์

นายธีรศักดิ์ จันวงษา ผู้ร่วมทีม

นางสาวอัยลดา ศรีสมบูรณ์ ผู้ร่วมทีม

นางสาววัชราภรณ์ แสนนา อาจารย์ที่ปรึกษา1

นางสาวโนรฮีดายะห์ กาโฮง อาจารย์ที่ปรึกษา2

24 20YTMSI00939 การตรวจสอบเห็ดพิษจากนาโนซิลเวอร์ มัญจาศึกษา นางสาววรรณวิษา บุญปอด หัวหน้าโครงการ ขอนแก่น

นางสาวนิโลบล แก้วสมจันทร์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวศิริประภา สุนน้ำเที่ยง ผู้ร่วมทีม

ดร.นรินทร รัตนทา อาจารย์ที่ปรึกษา1

25 20YTMSI00974 ประสิทธิภาพของพลาสติกย่อยสลายได้จากวัสดุธรรมชาติ สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด.ญ.พิมพ์รวี เยื้องกลาง หัวหน้าโครงการ นครราชสีมา

ด.ญ.ศกุนตลา ฉัตรชัยสุริยา ผู้ร่วมทีม

นายภูมินทร์ หลงสมบูรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา1

26 20YTMSI00990 พลาสเตอร์เส้นใยนาโนบรรจุสาร asiaticoside ที่สกัดจากใบบัวบกด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิง จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นายฐิติกร สุวรรณเพ็ง สุวรรณเพ็ง หัวหน้าโครงการ บุรีรัมย์

นายศุภฤกษ์ สวาทพงษ์ ผู้ร่วมทีม

นายภูดิศ พลศักดิ์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวนภาพร เทียมทะนง อาจารย์ที่ปรึกษา1

นางสาวยุวดี สุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา2

27 20YTMSI01087 วัสดุจากส่วนผสมของขยะพลาสติกประเภท PET(พอลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต) กับซิลิกาเเอโรเจลที่สกัดซิลิกาจากเถ้าเเกลบ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นายโชติพงศ์ จอดนอก หัวหน้าโครงการ บุรีรัมย์

นายคณาวิน ยอดไฟอินทร์ ผู้ร่วมทีม

นายเรวัฒน์ สิงห์วงค์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวนภาพร เทียมทะนง อาจารย์ที่ปรึกษา1

นางสาววัชราภรณ์ แสนนา อาจารย์ที่ปรึกษา2

28 20YTMSI01090 การพัฒนาถุงเพาะชำจากเปลือกทุเรียนหมอนทอง วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี นางสาวญาณิศา ด้วงคำจันทร์ หัวหน้าโครงการ นครราชสีมา

นายศิรวิศย์ ขจรสมบัติ ผู้ร่วมทีม

นางสาวณัชชา วงษ์สมบัติ ผู้ร่วมทีม

นายพงษ์อิศรา คำหาญบดินทร์เดช อาจารย์ที่ปรึกษา1

นางสาวสุกัญญา ขุนประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษา2

29 20YTMSI01101 แผ่นตากข้าวเปลือกจากซองขนมพับเก็บได้ สิรินธร นางสาวชนิตา พันอิน หัวหน้าโครงการ สุรินทร์

นางสาวสุพรรณษา ผลเจริญ ผู้ร่วมทีม

นางสาวธัญนันท์ เสียงจินดารัตน์ ผู้ร่วมทีม

นางอรวรรณ รัมพณีนิล อาจารย์ที่ปรึกษา1

30 20YTPEI00146 กระติบข้าวใบใหม่2ประโยชน์ใหญ่ในใบเดียว จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ด.ญ.นรินทิพย์ เเพทย์เพียร หัวหน้าโครงการ เลย

ด.ญ.นริศรา พรมดวง ผู้ร่วมทีม

ด.ญ.พชรพรรณ ศิริมาลา ผู้ร่วมทีม

นายอัครชัย บงค์บุตร อาจารย์ที่ปรึกษา1

นางสาวณัฐภัสสร ทิพย์เมืองเก่า อาจารย์ที่ปรึกษา2