กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)

รายชื่อโครงการที่ ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) จำนวน 34 โครงงาน


ลำดับ รหัสโครงการ รายชื่อโครงงาน โรงเรียน ทีมผู้พัฒนา จังหวัด

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

1 20YIMSU00346 การศึกษาประสิทธิภาพการเป็นสารหน่วงไฟ ของเคราตินที่สกัดจากเส้นผมในผ้าฝ้าย จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางสาวจิลมิกา ระเริง หัวหน้าโครงการ มุกดาหาร

นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ อาจารย์ที่ปรึกษา1

2 20YTBIU00442 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากดอกรักในการไล่ยุงลายบ้าน จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางสาวทวินันท์ จันทร์อิน หัวหน้าโครงการ มุกดาหาร

นางสาวนวรัตน์ โสมแผ้ว ผู้ร่วมทีม

นางสาวเบญญาภา ระภูเขียว ผู้ร่วมทีม

นายอนุทิน พยุงวงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา1

นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ อาจารย์ที่ปรึกษา2

3 20YTBIU00510 การศึกษาความสามารถในการคายน้ำจากปากใบของต้นสาวน้อยปะแป้งที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายสิรภพ สุขกรี หัวหน้าโครงการ มุกดาหาร

นายนพณัฐ วิเศษชาติ ผู้ร่วมทีม

นายมรรษธร พรหมจันทร์ ผู้ร่วมทีม

นายอนุทิน พยุงวงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา1

4 20YTBIU00572 การศึกษาพฤติกรรมการดีดตัวของกุ้งฝอย ราษีไศล ด.ช.แสงเพชร บุญเกิด หัวหน้าโครงการ ศรีสะเกษ

นางสาวธารารัตน์ แสงแก้ว ผู้ร่วมทีม

ด.ญ.อธิติยา เยี่ยมไธสงค์ ผู้ร่วมทีม

นายศกร พรหมทา อาจารย์ที่ปรึกษา1

5 20YTBIU00686 การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอไรซาต่อการเจริญเติบโตของต้นปอเทือง จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางสาวณัฐรินีย์ รองจัตุ หัวหน้าโครงการ มุกดาหาร

นางสาวจริญญา อาจวิชัย ผู้ร่วมทีม

นางสาวศิโรรัตน์ วงษาเสน ผู้ร่วมทีม

นายอนุทิน พยุงวงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา1

6 20YTBIU00747 การสกัดและผลิตเส้นใยเซลลูโลสจากลำต้นของไมยราบยักษ์ ปิยะมหาราชาลัย นางสาวกชมน เลาหวิโรจน์ หัวหน้าโครงการ นครพนม

นางสาวนริสรา ภู่มหภิญโญ ผู้ร่วมทีม

นางสาวนารีรัตน์ คำตา ผู้ร่วมทีม

นายศิลปกรณ์ จันทไชย อาจารย์ที่ปรึกษา1

นางสาวรุจิรา ทองศรีสุข อาจารย์ที่ปรึกษา2

7 20YTBIU00838 น้ำปรุงปลาส้มนาโนเลือกระดับความเปรี้ยว สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นายภานุพงศ์ อินทะศรี หัวหน้าโครงการ นครพนม

นางสาวพิมลวรรณ สุพะสอน ผู้ร่วมทีม

นางสาวชญานิกานต์ เจนการค้า ผู้ร่วมทีม

นางภาวิณี สุพลแสง อาจารย์ที่ปรึกษา1

8 20YTBIU01162 การย้อมสีของใบหม่อนและการพ่นสารละลายจากถ่านไม้ที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีและความแข็งแรงของเส้นใย รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์ นางสาววัลยลิกา พันธุ์โพธิ์ หัวหน้าโครงการ ศรีสะเกษ

นางสาวลภัสรดา สุระชาติ ผู้ร่วมทีม

นางสาวจุฬารัตน์ แหยมสุขสวัสดิ์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวไสว อุ่นแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา1

9 20YTBIU01190 การศึกษาปริมาณสารเเทนนินจากส่วนเหลือทิ้งของมันสำปะหลัง เพื่อนำไปใช้ในการยับยั้งเเละควบคุมโรคขั้วหวีเน่าในกล้วย คำสร้อยพิทยาสรรค์ นางสาวญาณิสา สีทอง หัวหน้าโครงการ มุกดาหาร

นางสาวชนกสุดา อู่นอก ผู้ร่วมทีม

นายอภิสิทธิ์ รสจันทร์ ผู้ร่วมทีม

นายวีระพล ภาระเวช อาจารย์ที่ปรึกษา1

10 20YTBIU01204 การยืดอายุเยลลี่หมากเม่าโดยการใช้สารสกัดจากฝาง สกลราชวิทยานุกูล นางสาวปพิชญา เจียมไพเราะ หัวหน้าโครงการ สกลนคร

นางสาวปริณดา ชินโน ผู้ร่วมทีม

นางสาวญาณิศา เพชรสังข์ ผู้ร่วมทีม

นายเมฆา ดีสงคราม อาจารย์ที่ปรึกษา1

11 20YTCHU00120 ฟิล์ม CMC ลดภาวะโลกร้อนจากวัชพืช อนุกูลนารี นางสาวธิดารัตน์ โยธาฤทธิ์ หัวหน้าโครงการ กาฬสินธุ์

นางสาวปนัดดา ปรีพูล ผู้ร่วมทีม

นายยุทธพงษ์ ศรีตระการ ผู้ร่วมทีม

นายธนศักดิ์ เจริญธรรม อาจารย์ที่ปรึกษา1

12 20YTCHU00475 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของดินที่มีผลต่อสมบัติ ของอิฐดินเผามวลเบาจากเถ้าชานอ้อย จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางสาวณดาพัณ อภัยโส หัวหน้าโครงการ มุกดาหาร

นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์ ผู้ร่วมทีม

นายจารุวิทย์ งามดี ผู้ร่วมทีม

นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา1

13 20YTCHU00705 แผ่นฟิล์มจากกากมันสำปะหลังสำหรับเคลือบปุ๋ยที่ควบคุมการปลดปล่อย บรบือวิทยาคาร นางสาวศิริยากรณ์ สอนบาล หัวหน้าโครงการ มหาสารคาม

นางสาวอานิตา ชูจิตร ผู้ร่วมทีม

นางสาวกัญญารัตน์ คำโม ผู้ร่วมทีม

นายอรรถพล พันธ์ุงาม อาจารย์ที่ปรึกษา1

14 20YTCHU00869 ถ่านดูดซับเอทิลีนบนแผ่นกระดาษเพื่อยืดอายุการเก็บกล้วยหอมทอง สกลราชวิทยานุกูล นางสาวศุภกานต์ โคตรวงค์ หัวหน้าโครงการ สกลนคร

นายธงไท เพ็ชราชัย ผู้ร่วมทีม

นางสาวภัทราพร พรศิลปกุล ผู้ร่วมทีม

นายเมฆา ดีสงคราม อาจารย์ที่ปรึกษา1

15 20YTCHU00886 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลอกกาวของเส้นไหมระหว่างสารสกัดจากปะคำดีควายและสบู่ผสมโซดาแอช ปิยะมหาราชาลัย นายณัฐพนธ์ เอกนิพนธ์ หัวหน้าโครงการ นครพนม

ด.ญ.อัญชลีพร ศรีพระจันทร์ ผู้ร่วมทีม

ด.ญ.จิรสุตา นาโสก ผู้ร่วมทีม

นายศิลปกรณ์ จันทไชย อาจารย์ที่ปรึกษา1

นางสาวดรุณี วีระพรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา2

16 20YTENU00268 เครื่องปั่นด้ายเพื่อกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองแบบอัตโนมัติสู่อุตสาหกรรมในครัวเรือน ปิยะมหาราชาลัย นางสาววนิชชุตา เอกนิพนธ์ หัวหน้าโครงการ นครพนม

นางสาวปรมาภรณ์ กลิ่นบำรุง ผู้ร่วมทีม

นายศิลปกรณ์ จันทไชย อาจารย์ที่ปรึกษา1

นายดนุพัฒน์ ดวงมาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา2

17 20YTENU00840 เครื่องเตือนภัยทางน้ำด้วยระบบสมองกล ท่าโพธิ์ศรีพิทยา นางสาววรา สง่าใจ หัวหน้าโครงการ อุบลราชธานี

นางสาวปณาลี อ่อนศรี ผู้ร่วมทีม

นายพลากร เลิศอุดม ผู้ร่วมทีม

นายปัญญา สัมพะวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา1

นางณัชชา สวัสดิ์ทา อาจารย์ที่ปรึกษา2

18 20YTENU01006 เครื่องจ่ายลูกบาสเกตบอลอัจฉริยะโดยการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ศรีสะเกษวิทยาลัย นายสุชน ประเสริฐ หัวหน้าโครงการ ศรีสะเกษ

นายวงศ์วริศ พันธ์เจริญ ผู้ร่วมทีม

นายคมกฤช บุญข่าย ผู้ร่วมทีม

นายเจตนิพิฐ แท่นทอง อาจารย์ที่ปรึกษา1

19 20YTEVU00501 การศึกษาอัตราส่วนระหว่างน้ำเสียจากโรงงานน้ำตาลและน้ำเสียจากฟาร์มสุกรที่เหมาะสมต่อการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์เซื้อเพลิงจุลินทรีย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางสาวรัชนีกร คำลือ หัวหน้าโครงการ มุกดาหาร

นางสาวสุชานรี พันอ้น ผู้ร่วมทีม

นายกิตติศักดิ์ ภูมีศรี ผู้ร่วมทีม

นายนิวัฒน์ วรสาร อาจารย์ที่ปรึกษา1

20 20YTEVU00524 การผลิตเจลาตินจากเกล็ดปลาตะเพียนและการนำไปใช้ประโยชน์ สมเด็จพิทยาคม ด.ญ.ศุภาพิชญ์ ป้องกัน หัวหน้าโครงการ กาฬสินธุ์

ด.ญ.กนกพิชญ์ บุญไชโย ผู้ร่วมทีม

ด.ญ.สุนันทา แดนดงเมือง ผู้ร่วมทีม

นางณิชากร สงวนกลิ่น อาจารย์ที่ปรึกษา1

21 20YTEVU00805 หน้ากากเส้นใยป่านศรนารายณ์ป้องกันควัน กรองแก๊ส CO2 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นางสาวปรียารัตน์ เนตรพิมพ์ หัวหน้าโครงการ นครพนม

นางสาวภัสสร ดวงภักดี ผู้ร่วมทีม

นางสาวรัตนาภรณ์ คะดุน ผู้ร่วมทีม

นายชาลี สุพลแสง อาจารย์ที่ปรึกษา1

22 20YTEVU01017 การศึกษาประสิทธิภาพในการสลายโฟม โดยใช้สารสกัดจากใบทำมัง(แมงดา) สกลราชวิทยานุกูล นางสาวอาทิตยา เนืองนอง หัวหน้าโครงการ สกลนคร

นางสาววิภาวินี ธุรารัตน์ ผู้ร่วมทีม

นายเมฆา ดีสงคราม อาจารย์ที่ปรึกษา1

23 20YTEVU01052 บล็อกประสานจากซีเมนต์และเปลือกหอยเชอรี่บด สมเด็จพิทยาคม นางสาววรินทร พิมดา หัวหน้าโครงการ กาฬสินธุ์

นายปิยวัฒน์ ชิณจักร์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวสาวิตรี พัฒบุบผา ผู้ร่วมทีม

นางธันยพร ป้องกัน อาจารย์ที่ปรึกษา1

24 20YTMAU00247 สมการการเจริญเติบโตของมันแกว บรบือ นางสาวมะลิชล คำโฮง หัวหน้าโครงการ มหาสารคาม

นางสาวปรียาพร รองศักดิ์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวอรปรียา ทำลา ผู้ร่วมทีม

นายภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล อาจารย์ที่ปรึกษา1

25 20YTMAU00515 การศึกษาหาความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากเส้นสัมผัสวงกลมที่ตัดกัน จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายกฤติพัฒน์ กฤตาคม หัวหน้าโครงการ มุกดาหาร

นายประชา พรมท้าว ผู้ร่วมทีม

นายสิปปวิชญ์ สุนา ผู้ร่วมทีม

นางสาวฉันทนา นามวงษา อาจารย์ที่ปรึกษา1

26 20YTMAU01063 เกมกบกระโดด จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายพลกฤต อุปนิ หัวหน้าโครงการ มุกดาหาร

นางสาวพรปวีณ์ ตาลจรุง อาจารย์ที่ปรึกษา1

27 20YTMSU00463 การศึกษาประสิทธิภาพของผ้าฝ้ายย้อมยางพารา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางสาวนภาภัทร แสนโสม หัวหน้าโครงการ มุกดาหาร

นายธัญญภูมิ หนองทุ่ม ผู้ร่วมทีม

นายธนวิชญ์ อยู่พุก ผู้ร่วมทีม

นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา อาจารย์ที่ปรึกษา1

นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา2

28 20YTMSU00471 การศึกษาการผลิตผ้าด้วยเส้นใยจากใบอ้อยเคลือบนาโนซิงค์ออกไซด์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายชัยวัฒน์ ชอบสาร หัวหน้าโครงการ มุกดาหาร

นางสาวสิริกานต์ สนิทนวล ผู้ร่วมทีม

นางสาวชุติกาญจน์ พูลศรี ผู้ร่วมทีม

นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา1

29 20YTMSU00489 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเพคตินที่สกัดจากเปลือกส้ม เปลือกกล้วยและเปลือกแตงโมเพื่อนำไปขึ้นรูปแผ่นฟิล์ม จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางสาวประภัสสร เรืองรองวรรษ หัวหน้าโครงการ มุกดาหาร

นางสาวอมิตรตรา ทองผา ผู้ร่วมทีม

นางสาวกนกพิชญ์ ช่างทอง ผู้ร่วมทีม

นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา1

30 20YTMSU00588 การผลิตฟองน้ำจากชานอ้อยเพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกในการปลูกพืชแทนดิน สกลราชวิทยานุกูล นางสาวกมลชนก ตรีรัตน์ หัวหน้าโครงการ สกลนคร

นางสาวมนัญชยา สังหมื่นเหม้า ผู้ร่วมทีม

นางสาวพิสิฏฐา พรหมขันธ์ ผู้ร่วมทีม

นายเมฆา ดีสงคราม อาจารย์ที่ปรึกษา1

31 20YTPEU00131 หุ่นยนต์สะเต็มจากวัสดุเหลือใช้ บรบือ นายจิรวัฒน์ สิงห์คำ หัวหน้าโครงการ มหาสารคาม

นายวรวุฒ ศรีถาน ผู้ร่วมทีม

นายรชนนท์ จำปาลาด ผู้ร่วมทีม

นายภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล อาจารย์ที่ปรึกษา1

32 20YTPEU00531 การศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานความร้อนโดยใช้ขี้ซีที่มีตามชนบท สกลราชวิทยานุกูล นางสาวสิริกาญจน์ ทองระอา หัวหน้าโครงการ สกลนคร

นางสาวณัฐณิชา นามวงศ์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวปัณณธร คุ้มหล้า ผู้ร่วมทีม

นางเสาวรจนี จันทวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา1

33 20YTPEU01048 ระบบหมุนตามแสงสำหรับโซลาร์เซลล์ Ver.2 ปิยะมหาราชาลัย ด.ช.ศิวราช เหลาพรม หัวหน้าโครงการ นครพนม

ด.ช.วชิรวิทย์ หอมอ่อน ผู้ร่วมทีม

ด.ช.อนันดา ใจสุข ผู้ร่วมทีม

นายศิลปกรณ์ จันทไชย อาจารย์ที่ปรึกษา1

34 20YTPEU01119 การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากสีย้อมพืชในท้องถิ่น สกลราชวิทยานุกูล นางสาวพรรณภัทร ทองพันธ์ หัวหน้าโครงการ สกลนคร

นางสาวพิมรภัทร ทองพันธ์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวศุภนิดา จันทฤาไชย ผู้ร่วมทีม

นายเมฆา ดีสงคราม อาจารย์ที่ปรึกษา1