กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)

รายชื่อโครงการที่ ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท ภาคเหนือ จำนวน 46 โครงงาน

ลำดับ รหัสโครงงาน รายชื่อโครงงาน โรงเรียน ทีมผู้พัฒนา จังหวัด

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง

1 20YIBIN00923 ฤทธิ์ห้ามเลือดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 4 ชนิด: สาบเสือ สาบหมา สาบแร้งสาบกา และสาบแมว ยุพราชวิทยาลัย นายภูมิ จันทรพรรัตน์ หัวหน้าโครงการ เชียงใหม่

อ.ดร.หทัยชนก ปันดิษฐ์ อาจารยที่ปรึกษา1

2 20YIMSN01062 สเตอริโอคอมเพล็กซ์พอลิแลคไทด์ สำหรับใช้เป็นต้นแบบบรรจุภัณฑ์ทนความร้อน สองแคววิทยาคม นายณัฐวุฒิ คำมาตา หัวหน้าโครงการ เชียงใหม่

นางสาววินิตา บุณโยดม อาจารยที่ปรึกษา1

นางสาวสายใย ไชยวัณณ์ อาจารยที่ปรึกษา2

3 20YTBIN00053 การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระ และความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อเกิดสิว ของใบย่านางเพื่อพัฒนาเป็นเซรั่ม จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางสาวเบญญาสิริ เนตรสว่าง หัวหน้าโครงการ พิษณุโลก

นางสาวเมลิสา จันทร์ปรุง ผู้ร่วมทีม

นางปิยะมาศ เจริญชัย อาจารยที่ปรึกษา1

4 20YTBIN00069 การทดสอบสารสกัดZeatinจากเมล็ดข้าวโพดหวานในการเร่งการเจริญเติบโตของพืช จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางสาวพีรดา นิ่มพระยา หัวหน้าโครงการ พิษณุโลก

นายโสภณ สนิทวงศ์ ผู้ร่วมทีม

นางปิยะมาศ เจริญชัย อาจารยที่ปรึกษา1

5 20YTBIN00096 การพัฒนาถ้วยน้ำผึ้งเทียมเพื่อการขยายรังของชันโรง ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายวิรชัช ศรีปุริ หัวหน้าโครงการ เชียงราย

นายบุณยกร สอนขยัน ผู้ร่วมทีม

นางสาวจิตรลดา่ ไชยชมภู ผู้ร่วมทีม

นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว อาจารยที่ปรึกษา1

6 20YTBIN00152 การศึกษาและพัฒนาแผ่น Bacterial Cellulose จากพืชที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococcus aureus เพื่อพัฒนาเป็นแผ่นปิดแผล จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ด.ช.กฤตภาค มุธิตา หัวหน้าโครงการ พิษณุโลก

นายภานุพงศ์ ฟักสนิท ผู้ร่วมทีม

นายภูริศ คงเนียม อาจารยที่ปรึกษา1

7 20YTBIN00355 ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Bacillus spp. จากดิน ที่ตรึงในถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพด ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของ cyanobacteria กลุ่ม Microcystis spp. เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืน วัฒโนทัยพายัพ นางสาวพัชรมัย หัวใจเพชร หัวหน้าโครงการ เชียงใหม่

นางสาวนาถอนงค์ สินผ้าง ผู้ร่วมทีม

นางสาวชฎารัตน์ ศีลธรรม ผู้ร่วมทีม

นางบุศรา ปาระมี อาจารยที่ปรึกษา1

นายว่าน วิริยา อาจารย์ที่ปรึกษา2

8 20YTBIN00372 การศึกษาพฤติกรรมในการซ่อมรังเพื่อใช้ควบคุมการสร้างพรอพอลิสของชันโรง ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นางสาวเมธาวี หลี่จา หัวหน้าโครงการ เชียงราย

นางสาวนัฐกาญจน์ พรหมมินทร์ ผู้ร่วมทีม

นายชนม์ณภัทร หลวงหาญ ผู้ร่วมทีม

นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร อาจารยที่ปรึกษา1

9 20YTBIN00375 ผลการใช้สารสกัดจากเครือฝอยทองต่อการเข้าทำลายของหนอนเจาะขั้วผลและคุณภาพของผลลำไยในระยะก่อนการเก็บเกี่ยว ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายเกษมสันต์ มาลานัน หัวหน้าโครงการ เชียงราย

นางสาวศิริวรรณ แก้วธิวงค์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวณิชาภัทร รอดเจริญ ผู้ร่วมทีม

นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร อาจารยที่ปรึกษา1

10 20YTBIN00520 การตรวจสอบสารพิษตกค้างภายในตัวอ่อนแมลงปีกแข็งชนิด Zophobasmorioโดยศึกษาจากปลาดุกอุย บุญวาทย์วิทยาลัย นางสาววริษฐา โสธนไพศาล หัวหน้าโครงการ ลำปาง

นางสาวชัญญาณัฏฐ์ ศรีนวลไชย ผู้ร่วมทีม

นางสาวชมดาว ทิพย์ศรีจันทร์ ผู้ร่วมทีม

นายทวีวัฒน์ มณีจักร์ มณีจักร์ อาจารยที่ปรึกษา1

นายมารุต เจือตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษา2

11 20YTBIN00552 แบบจำลองบ่อเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นที่สามารถเพิ่มระยะเวลาการรับแสงและแสดงผลสภาวะในบ่อแบบ เรียลไทม์ด้วยระบบ Internet Of Things (IOT) จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นางสาวนิรันดร์ยา เนตรตระกูล หัวหน้าโครงการ เชียงราย

นางสาวพันธ์อิงคกานต์ ธนะหมอก ผู้ร่วมทีม

นายเอนก ไชยบุตร อาจารยที่ปรึกษา1

นายปรัชรัฏต์ ใจมา อาจารย์ที่ปรึกษา2

12 20YTBIN00602 เจลทาแผลด้วยสารสกัดจากเปลือกแตงโมเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อแบคทีเรีย Staphyloccus aureus บนแผลฝีหนอง เฉลิมขวัญสตรี ด.ญ.ชณัญชิตา พัดจันทร์หอม หัวหน้าโครงการ พิษณุโลก

ด.ญ.วิชชุลดา เมาพัด ผู้ร่วมทีม

ด.ญ.สุวนิตย์ ศรีพัฒน์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวขวัญฤดี ชุ่มชุมภู อาจารยที่ปรึกษา1

13 20YTBIN00633 เชื้อแอคติโนมัยซีสย่อยสลายพลาสติก เฉลิมขวัญสตรี ด.ญ.มณี มณีศรี หัวหน้าโครงการ พิษณุโลก

ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ จีนหลักร้อย ผู้ร่วมทีม

ด.ญ.ณัฏฐนิช จันทบุรี ผู้ร่วมทีม

นางเพื่อนจิต สิงห์เผ่น อาจารยที่ปรึกษา1

นางสาวขวัญฤดี ชุ่มชุมภู อาจารยที่ปรึกษา2

14 20YTBIN00868 กระถางประหยัดน้ำแบบย่อยสลายได้สำหรับปลูกต้นกล้า ห้องสอนศึกษา นางสาวคัจฉนันทน์ ผดุงกิจ หัวหน้าโครงการ แม่ฮ่องสอน

นางสาวพิมพ์ลภัส วิจิตร ผู้ร่วมทีม

นางอัญชลี เลิศล้ำ อาจารยที่ปรึกษา1

นายธนกฤต เลิศล้ำ อาจารยที่ปรึกษา2

15 20YTBIN00982 การศึกษาประสิทธิภาพของผ้าปิดแผลเส้นใยพอลิเมอร์เซลลูโลสจากใบสับปะรดระดับนาโนที่ประกอบด้วยเอนไซม์จากต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ด.ญ.ณิชากร ไชยวุฒิ หัวหน้าโครงการ เชียงใหม่

นางสาวพรรณปพร สอาดล้วน ผู้ร่วมทีม

ด.ช.รัตติเทพ จินา ผู้ร่วมทีม

นางฉันทนา กลิ่นเมือง อาจารยที่ปรึกษา1

16 20YTBIN00995 การผลิตพลาสติกห่อผลชมพู่จากวุ้นของแบคทีเรีย Acetobacter xylinum ในการป้องกันแมลงวันผลไม้ พะเยาพิทยาคม นางสาวศิขรินธาร ใจมิภักดิ์ หัวหน้าโครงการ พะเยา

นางสาวสุวิมล จินะปัญญา ผู้ร่วมทีม

นางสาวพิชญาภา รักชาติ ผู้ร่วมทีม

นายสุทัศน์ บุญเลิศ อาจารยที่ปรึกษา1

นางสาวรัศมี เพชรนาดี อาจารยที่ปรึกษา2

17 20YTBIN01073 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการกระจายพันธุ์ของบัวตองเมื่อเทียบกับพืชในวงศ์Asteraceaeชนิดอื่นๆ เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายน้อย นามอ้าย หัวหน้าโครงการ เชียงราย

นางสาวอภิรดา เฉิน ผู้ร่วมทีม

ด.ช.กฤตยชญ์ ไชยวงค์ ผู้ร่วมทีม

นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร อาจารยที่ปรึกษา1

18 20YTCHN00036 การผลิตแผ่นฟิล์มคลุมโต๊ะปฏิบัติการจากการละลายพอลิสไตรีนโฟมด้วยสารสกัดจากเปลือกส้มเขียวหวาน จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางสาวศุภวรรณ แสงภักดิ์ หัวหน้าโครงการ พิษณุโลก

นางสาวภาพิมล ตรียะเวชกุล ผู้ร่วมทีม

นางสาวจิราภา ยอดเพชร อาจารยที่ปรึกษา1

19 20YTCHN00048 การศึกษาและพัฒนาแผ่นไฮโดรเจลร่วมกับสารสกัดหยาบของหอมหัวใหญ่เพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการหุ้มลูกบิดประตูและฝารองชักโครกในการยับยั้งเชื้อ Escherichia coli. ในห้องน้ำ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางสาวศิรประภา สิมมา หัวหน้าโครงการ พิษณุโลก

นางสาวรัตชฎาพร เมืองพรม ผู้ร่วมทีม

นางจารุวรรณ จงทอง อาจารยที่ปรึกษา1

20 20YTCHN00078 ผลของสารช่วยติดที่มีต่อความคงทนของสีผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติที่สกัดจากลูกหม่อนผสมอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางสาวธนภรณ์ ภังคสังข์ หัวหน้าโครงการ พิษณุโลก

นายณัฐชนน แก้วยม ผู้ร่วมทีม

นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ อาจารยที่ปรึกษา1

21 20YTCHN00119 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสม และสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเพคตินที่สกัดจากเปลือกเมล่อนเพื่อใช้ในการผลิตแคปซูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางสาวธัญพิชชา สิงห์โนนตาด หัวหน้าโครงการ พิษณุโลก

นางสาวแพรวา มากมี ผู้ร่วมทีม

นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ อาจารยที่ปรึกษา1

22 20YTCHN00675 การพัฒนาเม็ดบีทจากยางมะกอกป่าเพื่อควบคุมการปลดปล่อย สารซาโปนินในการกำจัดหอยที่เป็นศัตรูพืชทางการเกษตร ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นางสาวกุลณัฐน์ จักรใจวงศ์ หัวหน้าโครงการ เชียงราย

นางสาวเกวลิน เขื่อนแก้ว ผู้ร่วมทีม

นางสาวรุ่งรวี อินต๊ะวงค์ ผู้ร่วมทีม

นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร อาจารยที่ปรึกษา1

23 20YTCHN01075 น้ำหมึกนำไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกราฟีนที่ได้จากธรรมชาติ เฉลิมขวัญสตรี นางสาวจุฑามาศ ม่วงบ้านยาง หัวหน้าโครงการ พิษณุโลก

นางสาวภัทรภร ดารารักษ์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวพิชญสินี ศิรินันทยา ผู้ร่วมทีม

นางสาวเปรนิกา มณีท่าโพธิ์ อาจารยที่ปรึกษา1

นางสาวชลาธร วิเชียรรัตน์ อาจารยที่ปรึกษา2

24 20YTENN00034 เครื่องอบแห้งปรับมุมรับแสง โดยอาศัยหลักการของระบบไฮดรอลิกและระบบคาน จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางสาวธัญญารัตน์ สุขเกื้อ หัวหน้าโครงการ พิษณุโลก

นางสาวนภา จันทรศรีวงศ์ ผู้ร่วมทีม

นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ อาจารยที่ปรึกษา1

25 20YTENN00041 เครื่องเตือนไฟไหม้เเละตรวจสภาพเเวดล้อมผ่านระบบcloud จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นายรวีโรจน์ ทองดี หัวหน้าโครงการ พิษณุโลก

นางสาวอลิซาเบธ วอลเทอร์ ผู้ร่วมทีม

นายพุทธพร อินอ่อน อาจารยที่ปรึกษา1

26 20YTENN00050 การสร้างชุดทดลองอุปกรณ์เพิ่มคุณภาพน้ำด้วยกระบวนการกรองร่วมกับการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นายเวสารัช บาลเพียร หัวหน้าโครงการ พิษณุโลก

นางสาวนันทนัช เหลืองวงศ์วาน ผู้ร่วมทีม

นางจารุวรรณ จงทอง อาจารยที่ปรึกษา1

27 20YTENN00082 เครื่องกำจัดยุง จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางสาวอารียาพร ภูดอนตอง หัวหน้าโครงการ พิษณุโลก

นายปัณกรณ์ กิตติ์วัฒนหิรัญ ผู้ร่วมทีม

นางสาวกาเหว่า กล่ำเงิน อาจารยที่ปรึกษา1

28 20YTENN00205 ถังปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบรากลอยอัตโนมัติ ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายฉันทัช พิทักษ์ หัวหน้าโครงการ เชียงราย

นายธนกฤต อุตตมา ผู้ร่วมทีม

นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์ อาจารยที่ปรึกษา1

นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร อาจารยที่ปรึกษา2

29 20YTENN00426 อุปกรณ์ช่วยยกผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ครึ่งซีก เฉลิมขวัญสตรี นางสาวดลฤทัย ใจภักดี หัวหน้าโครงการ พิษณุโลก

นางสาวอิสราภรณ์ เทพประมวล ผู้ร่วมทีม

นางสาวญาณิน อ่อนอ้าย ผู้ร่วมทีม

นายชาติ เจริญชัย อาจารยที่ปรึกษา1

30 20YTENN00619 เครื่องปิ้งย่างไร้ควันแบบหมุน พิษณุโลกพิทยาคม นางสาวชนกชนม์ ทิมคล้าย หัวหน้าโครงการ พิษณุโลก

นายเกื้อกูล มนตรี ผู้ร่วมทีม

นายชาคริต อนุรักษ์วัฒนะ ผู้ร่วมทีม

ว่าที่พันตรีสาธิต อธิวาส อาจารยที่ปรึกษา1

นางสิริลักษณ์ โพธิบุตร อาจารยที่ปรึกษา2

31 20YTENN00970 การศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ แบบจิ๊กซอว์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางสาวจิตรกัญญา มิ่งมณี หัวหน้าโครงการ พิษณุโลก

นางสาวชลันดา วิมล ผู้ร่วมทีม

นางจารุวรรณ จงทอง อาจารยที่ปรึกษา1

32 20YTEVN00086 น้ำหมักจากต้นสักกำจัดปลวก จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นายภูมิผไท คำมูล หัวหน้าโครงการ พิษณุโลก

นายณัฐวัฒน์ เพ็งคุ้ม ผู้ร่วมทีม

นายทวีศักดิ์ เปี่ยมทัพ อาจารยที่ปรึกษา1

33 20YTEVN00216 การศึกษาการผลิตเปปโตนจากเศษเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปปลาน้ำจืด เซนต์นิโกลาส นางสาวธนัชญา ผิวชะอุ้ม หัวหน้าโครงการ พิษณุโลก

นางสาวพรชนก พลกระจาย ผู้ร่วมทีม

นายชาคริส ปุ่นน้อย ผู้ร่วมทีม

นางอรพรรณ ส่ำสมบูรณ์ชัย อาจารยที่ปรึกษา1

34 20YTEVN00494 การศึกษาประสิทธิภาพแผ่นดูดซับคอมโพสิตจากเส้นใยเซลลูโลสเพื่อการดูดซับคราบน้ำมัน เฉลิมขวัญสตรี ด.ญ.วิมลณัฐ ลาภอุดม หัวหน้าโครงการ พิษณุโลก

ด.ญ.กรกนก ลิ้มประเสริฐ ผู้ร่วมทีม

นางสาวพีรดา ชัยจิตติประเสริฐ ผู้ร่วมทีม

นางเพื่อนจิต สิงห์เผ่น อาจารยที่ปรึกษา1

นางสาวขวัญฤดี ชุ่มชุมภู อาจารยที่ปรึกษา2

35 20YTEVN00511 การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. Melonis ของวัสดุปลูก เมล่อนที่ทำจากเส้นใยเซลลูโลสในลำต้นสาบเสือร่วมกับสารสกัดจากใบสาบเสือ เฉลิมขวัญสตรี นางสาวอชิรญา พาทพุทธิพงศ์ หัวหน้าโครงการ พิษณุโลก

นางสาวสุพิชญา จันต๊ะคาด ผู้ร่วมทีม

นางสาวนริศรา เตชาชินรักษ์ ผู้ร่วมทีม

นางเพื่อนจิต สิงห์เผ่น อาจารยที่ปรึกษา1

นางสาวขวัญฤดี ชุ่มชุมภู อาจารยที่ปรึกษา2

36 20YTEVN00930 ผลกระทบของสารพิษที่เกิดจากหนอนนกยักษ์กินโฟม บุญวาทย์วิทยาลัย ด.ช.พีทธวัช เฮียงสา หัวหน้าโครงการ ลำปาง

นางสาวเครือเงิน ใจปินตา ผู้ร่วมทีม

นางสาวเกศินี สายเครือสด ผู้ร่วมทีม

นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ อาจารยที่ปรึกษา1

37 20YTMAN00147 ฟอนต์จากฟังก์ชันกราฟทางคณิตศาสตร์ สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวพัชรพร ศรกองแดง หัวหน้าโครงการ พิษณุโลก

นางสาวภัทรดา มนตรี ผู้ร่วมทีม

นางสาวประภาพร เเสงอนุศาสน์ อาจารยที่ปรึกษา1

38 20YTMAN00867 การประยุกต์ใช้การหาปริมาตร เพื่อสร้างเครื่องแยกเหรียญ ลำปางกัลยาณี นางสาวธนบดี ศรีสุวภัค หัวหน้าโครงการ ลำปาง

นางสาวลินลกาญจน์ ชาติสืบ ผู้ร่วมทีม

นางสาวณัฐนารินทร์ เปี้ยสาย ผู้ร่วมทีม

นายบรรเจิด สระปัญญา อาจารยที่ปรึกษา1

39 20YTMAN00875 เกมตรีโกณมิติ ลำปางกัลยาณี นางสาวอังค์วรา ทนันชัย หัวหน้าโครงการ ลำปาง

นางสาวอุรชา เมืองสุวรรณ ผู้ร่วมทีม

นางสาวเมธินี วอนเพียร ผู้ร่วมทีม

นายบรรเจิด สระปัญญา อาจารยที่ปรึกษา1

40 20YTMSN00065 การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศและดูดซับกลิ่นจากเยื่อเปลือกทุเรียน และถ่านเปลือกทุเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นายชวรัตน์ รัตนเสถียร หัวหน้าโครงการ พิษณุโลก

นางสาวพิจิตรา ทับชม ผู้ร่วมทีม

นางปิยะมาศ เจริญชัย อาจารยที่ปรึกษา1

41 20YTMSN00249 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอเซลลูโลสโดยเชื้อ Acetobacter xylinum ในกล้วย เซนต์นิโกลาส นายคณิศร นวลศรี หัวหน้าโครงการ พิษณุโลก

นายสหรัฐ วิภูษณะ ผู้ร่วมทีม

นายพชร ลิ้มบรรเจิด ผู้ร่วมทีม

นางอรพรรณ ส่ำสมบูรณ์ชัย อาจารยที่ปรึกษา1

42 20YTMSN00481 การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียต่อความแข็งแรงของอิฐบล็อก อัสสัมชัญลำปาง นายอนันต์ธนา ทะปะละ หัวหน้าโครงการ ลำปาง

นายรัชชานนท์ นิวัฒน์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวชุติปภา เสียงเย็น อาจารยที่ปรึกษา1

43 20YTMSN00832 การศึกษาด้ายใยผสมจากเส้นใยงิ้วแดงและฝ้ายขาว จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นางสาวจินตนารี สุบานงาม หัวหน้าโครงการ เชียงราย

นางสาวชุติมา ราชคมน์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวศุภวรรณ การงาน ผู้ร่วมทีม

นางสาวนารีรัตน์ พิริยพันธุ์สกุล อาจารยที่ปรึกษา1

44 20YTMSN00855 วุ้นปิดแผลจากสารสกัดจากเนื้อมะกอกป่าและโปรตีนเซอรีซิน บุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวอรบุษป์ เอี่ยมน้อย หัวหน้าโครงการ ลำปาง

นางสาวปุณยวีร์ วีระยุทธชัยกุล ผู้ร่วมทีม

นางสาวฟองสิริ ธรรมธิกูล อาจารยที่ปรึกษา1

นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ อาจารยที่ปรึกษา2

45 20YTPEN00926 เครื่องอบอาหารแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นางสาวสุพิชชา สุปินะ หัวหน้าโครงการ เชียงราย

นางสาวมณทิรา คำชุ่ม ผู้ร่วมทีม

นางสาวสุชีรา ตาคำ ผู้ร่วมทีม

นางสาวสุณัฐชา โนจิตร อาจารยที่ปรึกษา1

46 20YTPEN01038 การสร้าง Reticle eyepiece ต้นทุนต่ำเพื่อวัดขนาดของดวงดาวที่แม่นยำ วัฒโนทัยพายัพ นางสาวศิรินญา ศรีดวงแปง หัวหน้าโครงการ เชียงใหม่

นายปัญญาวุฒิ ออประยูร ผู้ร่วมทีม

นายดลดนัย บรรจง อาจารยที่ปรึกษา1