กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคใต้ ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)

รายชื่อโครงการที่ ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท ภาคใต้ จำนวน 28 โครงงาน

ลำดับ รหัสโครงการ รายชื่อโครงงาน โรงเรียน ทีมผู้พัฒนา จังหวัด

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

1 20YTBIS00220 ศึกษาอัตราการงอกของข้าวหอมกระดังงาเก่า ด้วยการทำ Seed priming กับการกระตุ้นด้วยความร้อนและสารสกัดจากปลีกล้วย ตากใบ นางสาวอัสมาวาตี มะดาโอ๊ะ หัวหน้าโครงการ นราธิวาส

นางสาวฟาราฮ์ เง๊าะสือนิ ผู้ร่วมทีม

นางสาวอลิศรา มะ ผู้ร่วมทีม

นายจินดา คงเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา1

2 20YTBIS00221 ศักยภาพของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนจากทรอสโทไคทริดส์สำหรับอาหารเสริมของปลานิลวัยอ่อน ป่าพะยอมพิทยาคม นางสาวศิริลักษณ์ นภากุล หัวหน้าโครงการ พัทลุง

นางสาวสุคนธ์ฑา อินทร์ขาว ผู้ร่วมทีม

นางสาวพฤทฐิภร ศุภพล อาจารย์ที่ปรึกษา1

3 20YTBIS00782 การศึกษาประสิทธิภาพของผักเคียงในการลดกรดในกระเพาะอาหาร พรหมคีรีพิทยาคม นายคณิศร ช่วยสร้าง หัวหน้าโครงการ นครศรีธรรมราช

ด.ช.วีรวัฒน์ บุญโสภาศ ผู้ร่วมทีม

นายธนกฤต อาจมีแก้ว ผู้ร่วมทีม

นางพชรมน ไตรเมศ อาจารย์ที่ปรึกษา1

นางกาญจนาภรน์ ชูช่วย อาจารย์ที่ปรึกษา2

4 20YTBIS00931 ยาสีฟันจากสารสกัดผักคราดหัวแหวน จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ด.ญ.ศุภนิดา ธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ นครศรีธรรมราช

ด.ญ.สุชัญญา อำนักมณี ผู้ร่วมทีม

ด.ญ.เนตรจันทรา ทรัพย์ล้น ผู้ร่วมทีม

นางสาวศศิธร บุญเกิด อาจารย์ที่ปรึกษา1

นายภูภัฏ หัดจำนงค์ อาจารย์ที่ปรึกษา2

5 20YTBIS01001 เอทานอลและปุ๋ย EM จากเนื้อเปลือกสับปะรด มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ นางสาวนราวัลลภ์ บุญช่วย หัวหน้าโครงการ สงขลา

นายจิรทิปต์ ราชนิกร ผู้ร่วมทีม

นางสาวภัทรพร รักปลอด ผู้ร่วมทีม

นางสาวสิริมนต์ ประดับ อาจารย์ที่ปรึกษา1

6 20YTBIS01033 ประสิทธิภาพของราเอนโดไฟท์จากกาฝากและพืชวงศ์บอนในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคแคงเกอร์ในมะนาว ทุ่งสง นางสาวกมลรัตน์ การดี หัวหน้าโครงการ นครศรีธรรมราช

นางสาววรัญญา การดี ผู้ร่วมทีม

นางสาวอุทัยรัตน์ แก้วมีชัย ผู้ร่วมทีม

นางสุรัสวดี มณี อาจารย์ที่ปรึกษา1

นางจรินทร์ พูดงาม อาจารย์ที่ปรึกษา2

7 20YTBIS01061 การศึกษารูปแบบการวางตัวของก้อนทรายของประชากรปูทาร (Dotilla wichmani) ณ หาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นายจารุเดช จันทร์ทอง หัวหน้าโครงการ นครศรีธรรมราช

นางสาวกัญญาภัทร เจียมพงศ์ไพศาล ผู้ร่วมทีม

นายวัชราธร คำแหง ผู้ร่วมทีม

นายวีระศักดิ์ ไพศาลธรรม อาจารย์ที่ปรึกษา1

8 20YTBIS01196 การศึกษาปริมาณเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน จากวัชพืชในนาข้าวเพื่อใช้ในการผลิตถุงฟิล์มผสมปุ๋ยย่อยสลายได้ จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางสาวนันทิกานต์ สงทิพย์ หัวหน้าโครงการ นครศรีธรรมราช

นางสาวเกสราวดี อักษรรัตน์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวกุลธิดา ขันสุข อาจารย์ที่ปรึกษา1

9 20YTCSS00258 ระบบตรวจจับการบุกรุกและแจ้งเตือนออนไลน์ พิมานพิทยาสรรค์ นายรชานนท์ หมีนสัน หัวหน้าโครงการ สตูล

นายจักรพงศ์ วรรณราช ผู้ร่วมทีม

นายประสิทธิ์ สืบจักษะ อาจารย์ที่ปรึกษา1

10 20YTCSS00505 โปรแกรมคำนวนเลขนัยสำคัญและการแปลงหน่วย พิมานพิทยาสรรค์ นายณภัทร ดลภาวิจิต หัวหน้าโครงการ สตูล

นายทวีสิน แสงดี ผู้ร่วมทีม

นายประสิทธิ์ สืบจักษะ อาจารย์ที่ปรึกษา1

11 20YTENS00257 เครื่องกายภาพบำบัดผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้ป่วยติดเตียง พิมานพิทยาสรรค์ นางสาวกนกกร พัฒพ่วง หัวหน้าโครงการ สตูล

นางสาวศุภลักษณ์ ว่องวัชรกุล ผู้ร่วมทีม

นายนันทวัฒน์ ชำนิธุระการ ผู้ร่วมทีม

นายประสิทธิ์ สืบจักษะ อาจารย์ที่ปรึกษา1

12 20YTENS00948 อุปกรณ์ถอนต้นไมยราบ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ด.ช.ธนภัทร แก้วหนูนวล หัวหน้าโครงการ ตรัง

ด.ช.ณภัทร แย้มยิ่ง ผู้ร่วมทีม

ด.ช.ณภัทร แซ่หวัง ผู้ร่วมทีม

นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษา1

13 20YTENS01072 เครื่องอัดกระป๋อง ท่าชนะ นางสาวนภัสวรรณ บัวแก้ว หัวหน้าโครงการ สุราษฎร์ธานี

ด.ญ.จุฬารัตน์ สันหลี ผู้ร่วมทีม

นางสาวชาลินี สุวรรณ ผู้ร่วมทีม

นางสาวมณีรัตน์ แก้วพา อาจารย์ที่ปรึกษา1

นางสาวจารี สุดจำนงค์ อาจารย์ที่ปรึกษา2

14 20YTEVS00971 นวัตกรรมอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำจากเนอสเซอรีอนุบาลโกงกางใบใหญ่ สุราษฎร์พิทยา นายกษิดิ์เดช สุขไกว หัวหน้าโครงการ สุราษฎร์ธานี

นายพัทธดนย์ นามวงค์เนาว์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวชิดชนก อินทร์แก้ว ผู้ร่วมทีม

นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา1

15 20YTEVS00998 วัสดุกันกระแทกจากกาบกล้วยโดยใช้สารแทนนินในการปรับปรุงคุณสมบัติด้านการยับยั้งการขึ้นรา สตรีพัทลุง นางสาวชนิกานต์ วีระกิติกุล หัวหน้าโครงการ พัทลุง

นางสาวนันทวดี ขุนนุ้ย ผู้ร่วมทีม

นางสาวไมตรี สุดเรือง อาจารย์ที่ปรึกษา1

นางสาวสิรินาถ ชุมพาที อาจารย์ที่ปรึกษา2

16 20YTEVS01034 Mucilage Packaging compound สุราษฎร์พิทยา นางสาวกาญจนา คมกล้า หัวหน้าโครงการ สุราษฎร์ธานี

นายฐิติวุฒน์ สุขได้พึ่ง ผู้ร่วมทีม

นายชญานิน วงษ์ศีล ผู้ร่วมทีม

นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา1

นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา2

17 20YTEVS01157 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกัดเซาะตลิ่งของแม่น้ำตาปีโดยใช้เทคโนโลยีโดรน นางเอื้อยวิทยา นายแสงชัย รักทิม หัวหน้าโครงการ นครศรีธรรมราช

ด.ช.นพวินท์ โอชา ผู้ร่วมทีม

ด.ช.ศักดา บุญรัตน์ ผู้ร่วมทีม

นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษา1

18 20YTMAS00517 งานในการสูบของเหลวออกจากภาชนะรูปทรงสามมิติ ภูเก็ตวิทยาลัย นางสาวเพ็ชรศรี ศรีติราช หัวหน้าโครงการ ภูเก็ต

นางสาวดิษฐ์รดา ทองสกุล ผู้ร่วมทีม

นางสาวรัตติกาล เสียงเสนาะ ผู้ร่วมทีม

นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา1

19 20YTMAS01055 จุดสัมผัสของทรงกลมบนระนาบในภาคตัดทรงกระบอกสามมิติ ภูเก็ตวิทยาลัย นางสาวพิชญา บัวสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการ ภูเก็ต

นางสาวศิริกาญจน์ ธนพันธ์พาณิช ผู้ร่วมทีม

นางสาวพริมา ภคเมธาวี ผู้ร่วมทีม

นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา1

20 20YTMAS01136 เรื่อง มหัศจรรย์กราฟเส้นทางสตูล พิมานพิทยาสรรค์ ด.ญ.พิมชนก ภาณุเมธา หัวหน้าโครงการ สตูล

ด.ญ.มาริษา ลาดิง ผู้ร่วมทีม

นางสาวฟารีด๊ะ สันตี อาจารย์ที่ปรึกษา1

21 20YTMAS01173 คณิตศาสตร์กับระบบรักษาความปลอดภัย พิมานพิทยาสรรค์ ด.ญ.ฐิติรัตน์ พิพัฒน์วรสกุล หัวหน้าโครงการ สตูล

ด.ญ.กนกวรรณ ขวัญจิตร ผู้ร่วมทีม

นางสาวฟารีด๊ะ สันตี อาจารย์ที่ปรึกษา1

22 20YTMSS00608 การพัฒนาการทำความสะอาดตัวเองของเบาะรถยนต์โดยใช้สเปรย์ TiO2- Ag พ่นเคลือบ ป่าพะยอมพิทยาคม นางสาวทิพย์สุดา หนูสนิท หัวหน้าโครงการ พัทลุง

นางสาวอรอนงค์ ขำแก้ว ผู้ร่วมทีม

นางสาวกรกนก อุบลชลเขต อาจารย์ที่ปรึกษา1

23 20YTMSS00609 การผลิตอนุภาคซิลเวอร์นาโนโดยน้ำตาลโตนดประยุกต์ใช้สำหรับแผ่นปิดแผลสัตว์ ป่าพะยอมพิทยาคม นางสาวรัตนมน เล็บทอง หัวหน้าโครงการ พัทลุง

นายเจษฎา รุ่งรัศมีวิริยะ ผู้ร่วมทีม

นางสาวกรกนก อุบลชลเขต อาจารย์ที่ปรึกษา1

24 20YTMSS00662 เซ็นเซอร์นาโนตรวจวัดสภาพอากาศ สตรีระนอง นายวชิรมัย มานันตพงศ์ หัวหน้าโครงการ ระนอง

นางสาววรรณวลี จุเส้ง ผู้ร่วมทีม

นางสาวณิชาภัทร ศรียาเทพ ผู้ร่วมทีม

นายสิทธิพงศ์ ไกรลาศ อาจารย์ที่ปรึกษา1

นางสาวกัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา2

25 20YTMSS00981 การศึกษาประสิทธิภาพวัสดุดูดความชื้นจากไส้ต้นมันสำปะหลัง สตรีพัทลุง นางสาวไพลิน อินทร์เพชร หัวหน้าโครงการ พัทลุง

นางสาวปิยฉัตร เสียมไหม ผู้ร่วมทีม

นางสาวสุภัสสรา หนูบูรณ์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวไมตรี สุดเรือง อาจารย์ที่ปรึกษา1

นางสาวสิรินาถ ชุมพาที อาจารย์ที่ปรึกษา2

26 20YTPES00535 อิทธิพลของการเติมอนุภาคนาโนนีโอดีเมียมออกไซด์ต่อโครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกบิสมัทโซเดียมไททาเนต ป่าพะยอมพิทยาคม นางสาวมนัสนันท์ บุญญานุวัตร์ หัวหน้าโครงการ พัทลุง

นางสาวปวันรัตน์ ขณะรัตน์ ผู้ร่วมทีม

นางสาวชลธิรา แสงสุบัน อาจารย์ที่ปรึกษา1

27 20YTPES00595 เครื่องนวดดินเหนียว กัลยาณีศรีธรรมราช นางสาวกุลธรา ภคภิญโญภาพสกุล หัวหน้าโครงการ นครศรีธรรมราช

นางสาววรัญญา มูสิกะ ผู้ร่วมทีม

นางสาวกวินนา ศรีวัฒนเวช ผู้ร่วมทีม

นางปัทมา จรเด่น อาจารย์ที่ปรึกษา1

28 20YTPES00628 ถ่านอัดแท่งนาโนกลิ่นสมุนไพร สตรีระนอง นายวัชรินทร์ นักร้อง หัวหน้าโครงการ ระนอง

นายจิรภัทร มุณีจินดา ผู้ร่วมทีม

นางสาวพฤทธิพร มูสิกะ ผู้ร่วมทีม

นางสาวกัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา1

นางวราภรณ์ ภู่ทอง อาจารย์ที่ปรึกษา2