กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 


การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายชื่อโครงงานภาคใต้ที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์รอบสอง จำนวน 7 โครงงาน

ลำดับ รหัสโครงการ รายชื่อโครงงาน สาขา โรงเรียน ทีมพัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา ภูมิภาค จังหวัด ผลการพิจารณา

1 20YTBII00890 การใช้ถุงเพาะชำชีวภาพจากใบอ้อยร่วมกับเชื้ออะโซโตแบคเตอร์เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้าพืช ชีววิทยา กัลยาณวัตร นางสาวพิมพ์ชนก อารีเอื้อ
นางสาววณิชยา ปิ่นเภท
นางสาวบัวหลวง อามาตย์หิน
นายวีรยุทธ ทองแดง ตะวันออกเฉียงเหนือ:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอนแก่น ได้รับทุนรอบสอง

2 20YTCHI00256 ผลิตภัณฑ์สีย้อมผ้าไหมแต้มหมี่จากธรรมชาติผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ เคมี กัลยาณวัตร นางสาวเพ็ญพิชา พูลพัฒน์
นางสาวเกวลิน รัตนขจรจิต
นางสาวปภัสสร สฤษชสมบัติ
นายวีรยุทธ ทองแดง
นายสุนทร สมบัติธีระ
ตะวันออกเฉียงเหนือ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอนแก่น ได้รับทุนรอบสอง

3 20YTCHI01029 การตรวจสอบปริมาณกลูโคสในปัสสาวะด้วยด่างทับทิม เพื่อบ่งชี้ภาวะการโรคเบาหวาน เคมี สิรินธร นางสาวเปรมสิณี มณีพรรณ
นางสาวภัคจิรา อุปถัมภ์
นางสาวเบญจรัตน์ ธัญวโรดม
นางอรวรรณ รัมพณีนิล ตะวันออกเฉียงเหนือ:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สุรินทร์ ได้รับทุนรอบสอง

4 20YTEVI01043 การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกป่าโดยใช้หยวกกล้วย วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
สีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา นายทิฆัมพร แดงเรือน
นางสาวพรปวีย์ เหมิกจันทึก
นางสาวภัทรภรณ์ ภูวนา
นายสมเกียรติ แก้ววิเวก ตะวันออกเฉียงเหนือ:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นครราชสีมา ได้รับทุนรอบสอง

5 20YTMSI00171 การพัฒนาคุณสมบัติในการต้านทานน้ำของไม้อัดจากเหง้ามันสำปะหลัง คณิตศาสตร์ กัลยาณวัตร นางสาวกิตติมาพร ชัยกิตติเกษม
นางสาวพรรณชนก รัตนะ
นางสาวคุณัญญา เจริญฤทธิ์
นายวีรยุทธ ทองแดง ตะวันออกเฉียงเหนือ:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอนแก่น ได้รับทุนรอบสอง

6 20YTMSI00829 ฟองน้ำจากก้านผักตบชวาเพื่อใช้ในการปลูกพืช
ไฮโดรโพนิกส์
วัสดุศาสตร์ ขอนแก่นวิทยายน นางสาวสิริยากร ไชยแสง
นายศุภกร ยิ่งธงชัย
นางสาววิลาสินี แสงโทโพธิ์
นางสาวอาริศรา อรรคษร ตะวันออกเฉียงเหนือ:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอนแก่น ได้รับทุนรอบสอง

7 20YTMSI00939 การตรวจสอบเห็ดพิษจากนาโนซิลเวอร์ วัสดุศาสตร์ มัญจาศึกษา นางสาววรรณวิษา บุญปอด
นางสาวนิโลบล แก้วสมจันทร์
นางสาวศิริประภา สุนน้ำเที่ยง
นายนรินทร รัตนทา ตะวันออกเฉียงเหนือ:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอนแก่น ได้รับทุนรอบสอง

รายชื่อโครงงานได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมประกวดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจำนวน 5 โครงงาน

ลำดับ รหัสโครงการ รายชื่อโครงงาน สาขา โรงเรียน ทีมพัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา ภูมิภาค จังหวัด ผลการพิจารณา

1 20YTBII00569 คุณภาพและปริมาณของน้ำหมักชีวภาพจากวัชพืชตระกูลถั่ว ที่มีผลต่อการกำจัดเพลี้ยจักจั่นสีเขียวและผลกระทบต่อด้วงเต่าลายหยักในนาข้าว ชีววิทยา สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(มอดินแดง)
นางสาวกนกกร ทังสมบัติ
นางสาวณัฐวดี ศรีธรณ์
นายพีรวิชญ์ มาตย์นอก
นางสาวกุลธิดา ทองนำ
นายอัครวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
ตะวันออกเฉียงเหนือ:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอนแก่น ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


2 20YTCHI00676 การเพิ่มประสิทธิภาพอิฐบล็อกด้วยยางพาราและซิลิกาจากเถ้าแกลบ เคมี จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย นางสาวอภิญญา โชติสนธ์
นางสาวอินธิรา สมศรีโย
นางสาวกัญธิชา พลเสนา
นายสุรศักดิ์ บุญธิมา ตะวันออกเฉียงเหนือ:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลย ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


3 20YTEVI00641 การคัดแยกและการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นที่สามารถย่อยสลายน้ำมันปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมร่วมกับวัสดุดุดซับน้ำมันจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
กัลยาณวัตร นางสาวปนัดดา ก้อมมังกร
นางสาวอัญชุลี มณีโชติ
นางสาวญาดา ปฐมบุตร
นายวีรยุทธ ทองแดง ตะวันออกเฉียงเหนือ:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอนแก่น ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


4 20YTMSI00655 การพัฒนาวัสดุมุงหลังคาโดยซิลิกาที่มีรูพรุนจากเถ้าชานอ้อย วัสดุศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางสาวอังคฉัตร โพธิ์ทอง
นางสาวกรกุลนัฏฐ์ คิดรัมย์
นางสาวศุภาพิชญ์ ธรรมกิตติพันธ์
นางสาววัชราภรณ์ แสนนา ตะวันออกเฉียงเหนือ:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บุรีรัมย์ ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


5 20YTMSI01087 วัสดุจากส่วนผสมของขยะพลาสติกประเภท PET(พอลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต) กับซิลิกาเเอโรเจลที่สกัดซิลิกาจากเถ้าเเกลบ วัสดุศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นายโชติพงศ์ จอดนอก
นายเรวัฒน์ สิงห์วงค์
นายคณาวิน ยอดไฟอินทร์
นางสาวนภาพร เทียมทะนง
นางสาววัชราภรณ์ แสนนา
ตะวันออกเฉียงเหนือ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บุรีรัมย์ ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ