กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 


การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายชื่อโครงงานภาคใต้ที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์รอบสอง จำนวน 7 โครงงาน

ลำดับ รหัสโครงการ รายชื่อโครงงาน สาขา โรงเรียน ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา ภูมิภาค จังหวัด ผลการพิจารณา

1 20YIMSU00346 การศึกษาประสิทธิภาพการเป็นสารหน่วงไฟ ของเคราตินที่สกัดจากเส้นผมในผ้าฝ้าย วัสดุศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางสาวจิลมิกา ระเริง นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุกดาหาร ได้รับทุนรอบสอง

2 20YTBIU00838 น้ำปรุงปลาส้มนาโนเลือกระดับความเปรี้ยว ชีววิทยา สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นายภานุพงศ์ อินทะศรี
นางสาวพิมลวรรณ สุพะสอน
นางสาวชญานิกานต์ เจนการค้า
นางภาวิณี สุพลแสง ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นครพนม ได้รับทุนรอบสอง

3 20YTBIU01162 การย้อมสีของใบหม่อนและการพ่นสารละลายจากถ่านไม้ที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีและความแข็งแรงของเส้นใย ชีววิทยา ขุนหาญวิทยาสรรค์ นางสาววัลยลิกา พันธุ์โพธิ์
นางสาวลภัสรดา สุระชาติ
นางสาวจุฬารัตน์ แหยมสุขสวัสดิ์
นางสาวไสว อุ่นแก้ว ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศรีสะเกษ
ได้รับทุนรอบสอง

4 20YTCHU00705 แผ่นฟิล์มจากกากมันสำปะหลังสำหรับเคลือบปุ๋ยที่ควบคุมการปลดปล่อย เคมี บรบือวิทยาคาร นางสาวศิริยากรณ์ สอนบาล
นางสาวอานิตา ชูจิตร
นางสาวกัญญารัตน์ คำโม
นายอรรถพล พันธุ์งาม ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาสารคาม ได้รับทุนรอบสอง

5 20YTEVU01017 การศึกษาประสิทธิภาพในการสลายโฟม โดยใช้สารสกัดจากใบทำมัง(แมงดา) สิ่งแวดล้อม สกลราชวิทยานุกูล นางสาวอาทิตยา เนืองนอง
นางสาววิภาวินี ธุรารัตน์
นายเมฆา ดีสงคราม นายกรีฑา ภูผาดแร่ ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สกลนคร ได้รับทุนรอบสอง

6 20YTMAU00247 สมการการเจริญเติบโตของมันแกว คณิตสาสตร์ บรบือวิทยาคาร นางสาวมะลิชล คำโฮง
นางสาวอรปรียา ทำลา
นางสาวปรียาพร รองศักดิ์
นายภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาสารคาม ได้รับทุนรอบสอง

7 20YTPEU01119 การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากสีย้อมพืชในท้องถิ่น ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล นางสาวพรรณภัทร ทองพันธ์
นางสาวศุภนิดา จันทฤาไชย
นางสาวพิมรภัทร ทองพันธ์
นายเมฆา ดีสงคราม นายกรีฑา ภูผาดแร่ ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สกลนคร ได้รับทุนรอบสอง

รายชื่อโครงงานได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจำนวน 6 โครงงาน

ลำดับ รหัสโครงการ รายชื่อโครงงาน สาขา โรงเรียน ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา ภูมิภาค จังหวัด ผลการพิจารณา

1 20YTBIU01204 การยืดอายุเยลลี่หมากเม่าโดยการใช้สารสกัดจากฝาง ชีววิทยา สกลราชวิทยานุกูล นางสาวปพิชญา เจียมไพเราะ
นางสาวปริณดา ชินโน
นางสาวญาณิศา เพชรสังข์
นายเมฆา ดีสงคราม
นางสาวชลฤชา คะสาราช
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สกลนคร ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


2 20YTCHU00120 ฟิล์ม CMC ลดภาวะโลกร้อนจากวัชพืช เคมี อนุกูลนารี นางสาวธิดารัตน์ โยธาฤทธิ์
นายยุทธพงษ์ ศรีตระการ
นางสาวปนัดดา ปรีพูล
นายธนศักดิ์ เจริญธรรม ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


3 20YTENU00268 เครื่องปั่นด้ายเพื่อกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองแบบอัตโนมัติสู่อุตสาหกรรมในครัวเรือน วิศวกรรมศาสตร์ ปิยะมหาราชาลัย นางสาววนิชชุตา เอกนิพนธ์
นางสาวปรมาภรณ์ กลิ่นบำรุง
นายศิลปกรณ์ จันทไชย
นายดนุพัฒน์ ดวงมาลัย
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นครพนม ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


4 20YTEVU00524 การผลิตเจลาตินจากเกล็ดปลาตะเพียนและการนำไปใช้ประโยชน์ สิ่งแวดล้อม สมเด็จพิทยาคม เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ป้องกัน
เด็กหญิงกนกพิชญ์ บุญไชโย
เด็กหญิงสุนันทา แดนดงเมือง
นางณิชากร สงวนกลิ่น ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


5 20YTMSU00588 การผลิตฟองน้ำจากชานอ้อยเพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกในการปลูกพืชแทนดิน วัสดุศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล นางสาวกมลชนก ตรีรัตน์
นางสาวพิสิฏฐา พรหมขันธ์
นางสาวมนัญชยา สังหมื่นเหม้า
นายเมฆา ดีสงคราม ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สกลนคร ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


6 20YTPEU00531 การศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานความร้อนโดยใช้ขี้ซีที่มีตามชนบท ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล นางสาวสิริกาญจน์ ทองระอา
นางสาวณัฐณิชา นามวงศ์
นางสาวปัณณธร คุ้มหล้า
นางเสาวรจนี จันทวงศ์ ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สกลนคร ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ