กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 


การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายชื่อโครงงานภาคใต้ที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์รอบสอง จำนวน 10 โครงงาน

ลำดับ รหัสโครงการ รายชื่อโครงงาน สาขา โรงเรียน ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา ภูมิภาค จังหวัด ผลการพิจารณา

1 20YIMSN01062 สเตอริโอคอมเพล็กซ์พอลิแลคไทด์ สำหรับใช้เป็นต้นแบบบรรจุภัณฑ์ทนความร้อน วัสดุศาสตร์ สองแคววิทยาคม นายณัฐวุฒิ คำมาตา นางสาววินิตา บุณโยดม
นางสาวสายใย ไชยวัณณ์
เหนือ เชียงใหม่ ได้รับทุนรอบสอง

2 20YTBIN00355 ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Bacillus spp. จากดิน ที่ตรึงในถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพด ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของ cyanobacteria กลุ่ม Microcystis spp. เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืน ชีววิทยา วัฒโนทัยพายัพ นางสาวพัชรมัย หัวใจเพชร
นางสาวนาถอนงค์ สินผ้าง
นางสาวชฎารัตน์ ศีลธรรม
นางบุศรา ปาระมี
นายว่าน วิริยา
เหนือ เชียงใหม่ ได้รับทุนรอบสอง

3 20YTBIN00982 การศึกษาประสิทธิภาพของผ้าปิดแผลเส้นใยพอลิเมอร์เซลลูโลสจากใบสับปะรดระดับนาโนที่ประกอบด้วยเอนไซม์จากต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ชีววิทยา ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เด็กหญิงณิชากร ไชยวุฒิ
เด้กชายรัตติเทพ จินา
นางสาวพรรณปพร สอาดล้วน
นางฉันทนา กลิ่นเมือง เหนือ เชียงใหม่ ได้รับทุนรอบสอง

4 20YTCHN00078 ผลของสารช่วยติดที่มีต่อความคงทนของสีผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติที่สกัดจากลูกหม่อนผสมอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ เคมี จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางสาวธนภรณ์ ภังคสังข์
นายณัฐชนน แก้วยม
นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ เหนือ พิษณุโลก ได้รับทุนรอบสอง

5 20YTENN00034 เครื่องอบแห้งปรับมุมรับแสง โดยอาศัยหลักการของระบบไฮดรอลิกและระบบคาน วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางสาวธัญญารัตน์ สุขเกื้อ
นางสาวนภา จันทรศรีวงศ์
นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ เหนือ พิษณุโลก ได้รับทุนรอบสอง

6 20YTENN00205 ถังปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบรากลอยอัตโนมัติ วิศวกรรมศาสตร์ ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายฉันทัช พิทักษ์
นายธนกฤต อุตตมา
นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์
นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร
เหนือ เชียงราย ได้รับทุนรอบสอง

7 20YTENN00970 การศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์
แบบจิ๊กซอว์
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางสาวจิตรกัญญา มิ่งมณี
นางสาวชลันดา วิมล
นางจารุวรรณ จงทอง เหนือ พิษณุโลก ได้รับทุนรอบสอง

8 20YTEVN00086 น้ำหมักจากต้นสักกำจัดปลวก วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นายภูมิผไท คำมูล
นายณัฐวัฒน์ เพ็งคุ้ม
นายทวีศักดิ์ เปี่ยมทัพ เหนือ พิษณุโลก ได้รับทุนรอบสอง

9 20YTEVN00216 การศึกษาการผลิตเปปโตนจากเศษเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปปลาน้ำจืด วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
เซนต์นิโกลาส นางสาวธนัชญา ผิวชะอุ้ม
นางสาวพรชนก พลกระจาย
นายชาคริส ปุ่นน้อย
นางอรพรรณ ส่ำสมบูรณ์ชัย เหนือ พิษณุโลก ได้รับทุนรอบสอง

10 20YTPEN01038 การสร้าง Reticle eyepiece ต้นทุนต่ำเพื่อวัดขนาดของดวงดาวที่แม่นยำ ฟิสิกส์ พลังงาน
และดาราศาสตร์
วัฒโนทัยพายัพ นางสาวศิรินญา ศรีดวงแปง
นายปัญญาวุฒิ ออประยูร
นายดลดนัย บรรจง เหนือ เชียงใหม่ ได้รับทุนรอบสอง

รายชื่อโครงงานได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจำนวน 8 โครงงาน

ลำดับ รหัสโครงการ รายชื่อโครงงาน สาขา โรงเรียน ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา ภูมิภาค จังหวัด ผลการพิจารณา

1 20YTBIN00096 การพัฒนาถ้วยน้ำผึ้งเทียมเพื่อการขยายรังของชันโรง ชีววิทยา ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายวิรชัช ศรีปุริ
นางสาวจิตรลดา ไชยชมภู
นายบุณยกร สอนขยัน
นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว เหนือ เชียงราย ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


2 20YTBIN00372 การศึกษาพฤติกรรมในการซ่อมรังเพื่อใช้ควบคุมการสร้างพรอพอลิสของชันโรง ชีววิทยา ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นางสาวเมธาวี หลี่จา
นายชนม์ณภัทร หลวงหาญ
นางสาวนัฐกาญจน์ พรหมมินทร์
นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร เหนือ เชียงราย ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


3 20YTCHN00119 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสม และสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเพคตินที่สกัดจากเปลือกเมล่อนเพื่อใช้ในการผลิตแคปซูล เคมี จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางสาวธัญพิชชา สิงห์โนนตาด
นางสาวแพรวา มากมี
นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ เหนือ พิษณุโลก ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


4 20YTCHN00675 การพัฒนาเม็ดบีทจากยางมะกอกป่าเพื่อควบคุมการปลดปล่อย สารซาโปนินในการกำจัดหอยที่เป็นศัตรูพืชทางการเกษตร เคมี ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นางสาวกุลณัฐน์ จักรใจวงศ์
นางสาวรุ่งรวี อินต๊ะวงค์
นางสาวเกวลิน เขื่อนแก้ว
นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร เหนือ เชียงราย ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


5 20YTEVN00494 การศึกษาประสิทธิภาพแผ่นดูดซับคอมโพสิตจากเส้นใยเซลลูโลสเพื่อการดูดซับคราบน้ำมัน วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
เฉลิมขวัญสตรี เด็กหญิงวิมลณัฐ ลาภอุดม
นางสาวพีรดา ชัยจิตติประเสริฐ
เด็กหญิงกรกนก ลิ้มประเสริฐ
นางเพื่อนจิต สิงห์เผ่น
นางสาวขวัญฤดี ชุ่มชุมภู
เหนือ พิษณุโลก ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


6 20YTMAN00867 การประยุกต์ใช้การหาปริมาตร เพื่อสร้างเครื่องแยกเหรียญ คณิตศาสตร์ ลำปางกัลยาณี นางสาวธนบดี ศรีสุวภัค
นางสาวณัฐนารินทร์ เปี้ยสาย
นางสาวลินลกาญจน์ ชาติสืบ
นายบรรเจิด สระปัญญา เหนือ ลำปาง ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


7 20YTMSN00065 การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศและดูดซับกลิ่นจากเยื่อเปลือกทุเรียน และถ่านเปลือกทุเรียน วัสดุศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นายชวรัตน์ รัตนเสถียร
นางสาวพิจิตรา ทับชม
นางปิยะมาศ เจริญชัย เหนือ พิษณุโลก ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


8 20YTMSN00832 การศึกษาด้ายใยผสมจากเส้นใยงิ้วแดงและฝ้ายขาว วัสดุศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นางสาวจินตนารี สุบานงาม
นางสาวชุติมา ราชคมน์
นางสาวศุภวรรณ การงาน
นางสาวนารีรัตน์ พิริยพันธุ์สกุล เหนือ เชียงราย ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ