กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายชื่อโครงงานภาคใต้ที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์รอบสอง จำนวน 5 โครงงาน

ลำดับ รหัสโครงการ รายชื่อโครงงาน สาขา โรงเรียน ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา ภูมิภาค จังหวัด ผลการพิจารณา

1 20YTBIS01061 การศึกษารูปแบบการวางตัวของก้อนทรายของประชากรปูทหาร (Dotilla wichmani) ณ หาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ ชีววิทยา เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นายจารุเดช จันทร์ทอง
นางสาวกัญญาภัทร เจียมพงศ์ไพศาล
นายวัชราธร คำแหง
นายวีระศักดิ์ ไพศาลธรรม ใต้ นครศรีธรรมราช ได้รับทุนรอบสอง

2 20YTBIS01196 การศึกษาปริมาณเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน จากวัชพืชในนาข้าวเพื่อใช้ในการผลิตถุงฟิล์มผสมปุ๋ยย่อยสลายได้ ชีววิทยา จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางสาวนันทิกานต์ สงทิพย์
นางสาวเกสราวดี อักษรรัตน์
นางสาวชนัญชิดา พรหมเพชร
นางสาวกุลธิดา ขันสุข
นางขนิษฐา สุขทิพย์
ใต้ นครศรีธรรมราช ได้รับทุนรอบสอง

3 20YTENS01072 เครื่องอัดกระป๋อง วิศวกรรมศาสตร์ ท่าชนะ นางสาวนภัสวรรณ บัวแก้ว
ด.ญ.จุฬารัตน์ สันหลี
นางสาวชาลินี สุวรรณ
นางสาวมณีรัตน์ แก้วพา ใต้ พัทลุง ได้รับทุนรอบสอง

4 20YTMAS00517 งานในการสูบของเหลวออกจากภาชนะรูปทรงสามมิติ คณิตศาสตร์ ภูเก็ตวิทยาลัย นางสาวเพ็ชรศรี ศรีติราช
นางสาวดิษฐ์รดา ทองสกุล
นางสาวรัตติกาล เสียงเสนาะ
นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์
นางสาวจารี สุดจำนงค์
ใต้ ภูเก็ต ได้รับทุนรอบสอง

5 20YTMSS01209 Mucilage Packaging compound วัสดุสาสตร์ สุราษฎร์พิทยา นางสาวกาญจนา คมกล้า
นายฐิติวุฒน์ สุขได้พึ่ง
นายชญานิน วงษ์ศีล
นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ
นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ
ใต้ สุราษฎร์ธานี ได้รับทุนรอบสอง

รายชื่อโครงงานได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจำนวน 6 โครงงาน

ลำดับ รหัสโครงการ รายชื่อโครงงาน สาขา โรงเรียน ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา ภูมิภาค จังหวัด ผลการพิจารณา

1 20YTBIS00220 ศึกษาอัตราการงอกของข้าวหอมกระดังงาเก่า ด้วยการทำ Seed priming กับการกระตุ้นด้วยความร้อนและสารสกัดจากปลีกล้วย ชีววิทยา ตากใบ นางสาวอัสมาวาตี มะดาโอ๊ะ
นางสาวฟาราฮ์ เง๊าะสือนิ
นางสาวอลิศรา มะ
นายจินดา คงเจริญ ใต้ นราธิวาส ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


2 20YTCSS00505 โปรแกรมคำนวนเลขนัยสำคัญและการแปลงหน่วย คอมพิวเตอร์ พิมานพิทยาสรรค์ นายณภัทร ดลภาวิจิต
นายทวีสิน แสงดี
นายประสิทธิ์ สืบจักษะ
นางสาวฐรินดา สังยาหยา
ใต้ สตูล ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


3 20YTENS00257 เครื่องกายภาพบำบัดผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้ป่วยติดเตียง วิศวกรรมศาสตร์ พิมานพิทยาสรรค์ นายนันทวัฒน์ ชำนิธุระการ นายประสิทธิ์ สืบจักษะ ใต้ สตูล ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


4 20YTEVS00971 นวัตกรรมอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำจากเนอสเซอรีอนุบาลโกงกางใบใหญ่ วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
สุราษฎร์พิทยา นายกษิดิ์เดช สุขไกว
นายพัทธดนย์ นามวงค์เนาว์
นางสาวชิดชนก อินทร์แก้ว
นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ
นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ
ใต้ สุราษฎร์ธานี ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


5 20YTMAS01055 จุดสัมผัสของทรงกลมบนระนาบในภาคตัดทรงกระบอกสามมิติ คณิตศาสตร์ ภูเก็ตวิทยาลัย นางสาวพิชญา บัวสวัสดิ์
นางสาวศิริกาญจน์ ธนพันธ์พาณิช
นางสาวพริมา ภคเมธาวี
นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์ ใต้ ภูเก็ต ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ


6 20YTPES00535 อิทธิพลของการเติมอนุภาคนาโนนีโอดีเมียมออกไซด์ต่อโครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกบิสมัทโซเดียมไททาเนต ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ ป่าพะยอมพิทยาคม นางสาวมนัสนันท์ บุญญานุวัตร์
นางสาวปวันรัตน์ ขณะรัตน์
นางสาวชลธิรา แสงสุบัน ใต้ พัทลุง ได้รับทุนและผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ