กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาคัดเลือก

      1. ศูนย์ประสานงานภูมิภาค โครงการ YSC แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการทำการตรวจประเมินข้อเสนอโครงงาน
      2. ประกาศผลผู้ผ่านรอบข้อเสนอโครงงานทางหน้าเว็บไซต์หลักโครงการ http://www.nectec.or.th/ysc/ และ Facebook: YSCThailand
      3. ศูนย์ประสานงานประสานงานจัดกิจกรรมมอบเงินทุนสนับสนุน งวดที่ 1 โครงงานละ 3,000 บาท พร้อมจัดทำข้อตกลงการรับทุนสนับสนุนพัฒนาโครงงาน
      4. นักเรียนที่โครงงานผ่านการคัดเลือกได้รับทุน ทำการพัฒนาโครงงานต่อให้สมบูรณ์และจัดส่งผลงาน พร้อมบทคัดย่อและรายงานจำนวน 1 ชุด และแผ่นซีดีจำนวน 1 แผ่นที่บรรจุไฟล์ทั้งในรูปแบบ .doc และ .pdf ดังนี้
          4.1 ไฟล์ข้อเสนอโครงงาน
          4.2 ไฟล์รายงาน (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานและรายงานฉบับสมบูรณ์”)
          4.3 ไฟล์สรุปโครงงาน/บทคัดย่อ โดยให้เขียนสรุปโครงงานประมาณ 2-3 หน้า (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “แบบฟอร์มสรุปโครงงาน”)
          4.4 ไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์และรหัสต้นฉบับ (Source Code) (ถ้ามี)
          โดยหัวหน้าโครงงาน ต้องส่งรายงานผ่านระบบออนไลน์ SIMS ที่  https://www.nectec.or.th/sims/login/ หรือ http://www.nectec.or.th/ysc/ พร้อมทั้งส่งรูปเล่มรายงานดังกล่าวที่ศูนย์ประสานงานตามภูมิภาคต่างๆ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลอื่นๆ ที่ทางโครงการฯ ขอความร่วมมือ
      5. คณะกรรมการพิจารณาผลงานที่ส่งมอบโดยกำหนดให้ผู้พัฒนานำเสนอผลงานที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคต่างๆ ในเดือนมกราคม 2561 โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจะได้รับเงินทุนงวดที่ 2 โครงงานละ 7,000 บาท และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับค่าตอบแทนโครงงานละ 2,000 บาท รวม 9,000 บาท
      6. นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุน ต้องทำการพัฒนาโครงงานต่อให้สมบูรณ์มากที่สุด และจัดส่งผลงาน พร้อมบทคัดย่อ และรายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 1 ชุด และแผ่นซีดีจำนวน 1 แผ่นที่บรรจุไฟล์ข้อมูลโครงงานทั้งหมด ทั้งในรูปแบบ .doc และ .pdf ดังนี้
          6.1 ไฟล์ข้อเสนอโครงงาน
          6.2 ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานและรายงานฉบับสมบูรณ์”)
          6.3 ไฟล์สรุปโครงงาน/บทคัดย่อ โดยให้เขียนสรุปโครงงานประมาณ 2-3 หน้า (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “แบบฟอร์มสรุปโครงงาน”)
          6.4 ไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์และรหัสต้นฉบับ (Source Code) (ถ้ามี)
          โดยหัวหน้าโครงงาน ต้องส่งรายงานผ่านระบบออนไลน์ SIMS ที่  https://www.nectec.or.th/sims/login/  หรือ http://www.nectec.or.th/ysc/ พร้อมทั้งนำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์มาส่ง ณ จุดรับรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในงานประกวดผลงานรอบชิงชนะเลิศ ทั้งนี้ ต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลอื่นๆ ที่ทางโครงการฯ ขอความร่วมมือด้วย
      7. จัดประกวดผลงานรอบชิงชนะเลิศ โดยนักเรียนผู้พัฒนาโครงงานซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา