กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

วิธีการสมัครเข้าร่วมการประกวดและส่งข้อเสนอโครงงาน

     1. ลงทะเบียนข้อมูลผู้เข้าแข่งขันเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
         นักเรียนทุกคนที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน YSC 2018  ต้องลงทะเบียนข้อมูลผู้เข้าแข่งขันเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลเยาวชนด้าน ว และ ท. (S&T Youth Information Management System) หรือระบบ ระบบSIMSโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง 9 หลัก e mail address และหมายเลขโทรศัพท์ของตัวท่าน(ห้ามใช้ e mail และหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำกับคนอื่น) โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการและลงทะเบียนได้ที่ URL https://www.nectec.or.th/sims/login/
         หมายเหตุ: นักเรียนที่ลงทะเบียนต้องทำการยืนยันตัวตน ตาม Link ที่ระบบส่งไปยัง e mail ของท่าน แล้วทำการกรอกข้อมูลสถานศึกษา และที่อยู่ให้เรียบร้อย จึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสิ้น

     2. การลงทะเบียนข้อเสนอโครงงาน
         2.1 หลังจากสมาชิกในทีมทุกคนลงทะเบียนข้อมูลผู้เข้าแข่งขันเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ให้หัวหน้าโครงงานทำการลงทะเบียนข้อเสนอโครงงาน ได้ที่หน้าระบบ SIMS เช่นเดิม ที่ URL https://www.nectec.or.th/sims/login/  โดยใช้ username คือ รหัสบัตรประชาชน หรือ เลข passport ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ เลือกเมนูข้อมูลกิจกรรม และเลือกกิจกรรม “การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุนเยาว์ ครั้งที่ 20”
         2.2 เลือกประเภท และสาขาการแข่งขันที่ท่านประสงค์จะสมัคร
         2.3 กรอกรายละเอียดข้อเสนอ โดยกรอกข้อมูลชื่อโครงการภาษาไทย ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ พร้อมกรอกบทคัดย่อ และให้ข้อมูลความต้องการการพัฒนาต่อยอด แจ้งข้อมูลว่าเป็นโครงการตอเนื่องหรือไม่ และเป็นโครงงานที่เคยได้รับรางวัลมาก่อนหรือไม่
         2.4 กรอกชื่อสมาชิกในทีม (หากมี) โดยค้นหาชื่อสมาชิก ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง ชื่อ-นามสกุลไทย หรือ ชื่อ-นามสกุลอังกฤษ
         2.5 กรอกข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา โดยค้นหาชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษา คือ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง ชื่อ-นามสกุลไทย หรือ ชื่อ-นามสกุลอังกฤษ ของอาจารย์ที่ปรึกษา หากท่านไม่พบชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของท่านในระบบ ให้ท่านเพิ่มข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
         2.6 กรอกข้อมูลหัวหน้าสถาบันการศึกษาของท่าน
         2.7 หลักจากกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้วให้เลือกบันทึกข้อมูล
         2.8 ระบบจะทำการ generate หน้าปกข้อเสนอโครงงานให้ท่านโดยอัตโนมัติ ให้ท่าน Print หน้าปกข้อเสนอโครงงานเสนอผู้มีรายชื่อตามที่ท่านระบุไว้ ลงนาม และนำไปประกอบเป็นรูปเล่มข้อเสนอโครงงาน
         หมายเหตุ:
              1. ในขั้นตอนนี้หัวหน้าโครงงงานสามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลต่างๆ ของโครงงานได้ด้วยตนเองจนถึงวันที่ 29 กันยายน 2560              
              2. ระบบจะทำการเลือกศูนย์ประสานงานภูมิภาคให้ท่านโดยอัตโนมัติ โดยอิงจากสถาบันการศึกษาที่หัวหน้าโครงงานกำลังศึกษาอยู่


     3. ทำการUpload ไฟล์ข้อเสนอโครงงงาน
         หลังจากที่ระบบทำการ generate หน้าปกข้อเสนอโครงงานให้ท่านขอให้ท่านทำการ Scan รวมเป็นไฟล์ข้อเสนอโครงงาน และให้หัวหน้าโครงงาน ทำการ Upload ข้อเสนอโครงงาน ขนาดไม่เกิน 20 mb. ได้ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560  เพื่อโครงการ YSC จะได้ส่งข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป

     4. การจัดและส่งรูปเล่มข้อเสนอโครงงาน
         ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดทำข้อเสนอโครงงาน จำนวน 1 ชุด  พร้อมแผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูล 1 แผ่น ((ดูรายละเอียดรูปแบบข้อเสนอโครงงานได้จากหัวข้อ “ข้อเสนอโครงงาน”) เสนอมายังศูนย์ประสานงานตามภูมิภาคต่างๆ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 (โดยนับจากวันที่ลงตราของไปรษณีย์)  โดยมีรายการเอกสารที่ต้องส่ง ดังนี้
         4.1 ข้อเสนอโครงงาน 1 ฉบับ
         4.2 สำเนาบัตรประชาชนหัวหน้าโครงงาน และสมาชิกในทีม คนละ 1 ฉบับ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
         4.3 สำเนาบัตรประชาชนของอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
         4.4 สำเนาหน้า Book Bank ธนากรุงเทพ (เท่านั้น) สาขาใดก็ได้ ของหัวหน้าโครงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษา คนละ 1 ฉบับ