กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ประกาศผลข้อเสนอโครงงาน การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 : YSC2019 ที่ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน

 

*** น้องๆ สามารถดูความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการได้ที่ระบบ SIMS ค่ะ ***

 

 

สำหรับผู้พัฒนาโครงงานที่ผ่านเข้ารอบ ขอให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อและตัวสะกดของชื่อโครงงาน ชื่อผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา และโรงเรียน ให้เรียบร้อย หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรดแจ้งให้ศูนย์ประสานงานที่ท่านสังกัดทราบ และแก้ไขต่อไป กรณีต้องการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงงาน และการพิจารณาอนุมัติ

2. ผู้พัฒนาโครงงาน ที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงงาน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงงานได้ที่ (มีไฟล์ให้ downlaod) และดำเนินการดังนี้

     2.1 การขอเปลี่ยนชื่อโครงงานจะต้องดำเนินการก่อนการลงนามในสัญญารับทุน โดยผู้พัฒนาโครงงานต้องดำเนินการยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับศูนย์ประสานงานที่ตนสังกัดภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้จัดพิธีรับทุนรอบแรก ทั้งนี้สิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติให้เป็นอำนาจการตัดสินใจของศูนย์ประสานงาน โดยให้คำนึงถึงสาระของโครงงานเป็นสำคัญ

     2.2 การขอเปลี่ยนสาขาโครงงานให้เป็นอำนาจการตัดสินใจของศูนย์ประสานงาน ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

     2.3 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 อาทิ การขอเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้พัฒนาโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าโครงงาน จะต้องดำเนินการก่อนการลงนามในสัญญารับทุน โดยผู้พัฒนาโครงงานต้องดำเนินการยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับศูนย์ประสานงานที่ตนสังกัด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศผล และการขอเพิ่มรายชื่อผู้พัฒนาใหม่จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีรายชื่อซ้ำกับผู้พัฒนาในโครงงานอื่นๆ ซึ่งส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด YSC2019 แล้ว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากศูนย์ประสานงานและเนคเทคเท่านั้น

3. สำหรับโครงงานที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาโครงงานได้ตั้งแต่บัดนี้ และโปรดเตรียมตัวนำเสนอผลงานในรอบที่ 2 ในเดือนมกราคม 2561 ซึ่งจะประกาศกำหนดการและสถานที่ให้ทราบต่อไป พร้อมทั้งต้องส่งไฟล์รายงานสำหรับการตรวจประเมินรอบนำเสนอผลงานใน ระบบ SIMS https://www.nectec.or.th/sims ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 17.00 เท่านั้น หากพ้นกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์การพิจารณาในรอบถัดไป และศูนย์ประสานงานและส่วนกลาง YSC ขอสวงนสิทธิ์ไม่ทำการอัฟโหลดไฟล์รายงานให้ทุกกรณี พร้อมขอคืนทุกการพัฒนาผลงานด้วย

4. ผู้พัฒนาต้องนำส่งเอกสารข้อตกลงการรับทุนทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งผู้พัฒนาต้องพิมพ์ออกจากระบบ SIMS พร้อมสำเนาบัตรบัตรประชาชนที่มีการลงนามเรียบร้อย ส่งมอบให้แก่ศูนย์ประสานงานในพิธีมอบทุนโครงงานตามวันที่ที่ศูนย์ประสานงานที่ท่านสังกัดกำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการผ่านทางที่เว็บไซต์หลักของโครงการ Facebook:  YSC Thailand และ YSC Thailand Fanpage อีกครั้งหนึ่ง

 

     โดยนักพัฒนาสามารถติดต่อขอรับทุนพัฒนาโครงงานงวดที่จำนวน 3,000 บาท ได้ที่ ศูนย์ประสานงานภูมิภาคที่ท่านสังกัด ภายใน 30 วัน หลังจากวันจัดพิธีมอบทุนตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนด หากพ้นกำหนดศูนยฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การแข่งขัน และการขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค จะจัดพิธีมอบทุนและค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามที่จะประกาศให้ทราบต่อไป

 


ภูมิภาค
ผลการพิจารณาหมายเหตุ

1. ภาคเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร)

 
19 - 10 - 2018 
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

24 - 10 - 2018
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)  

19 - 10 - 2018 
4. ภาคใต้ (ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
 
19 - 10 - 2018
5. ภาคกลาง (ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต)

19 - 10 - 2018

 กำหนดการพิธีมอบทุน 

ภูมิภาควันที่จัดพิธีมอบทุน
1. ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรอการยืนยัน
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561
4. ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
5. ภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รอการยืนยัน

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินทุน ประกอบด้วย

1. ข้อตกลงการรับทุนอุดหนุน จำนวน 2 ชุด สามารถดาวน์โหลดและจัดพิมพ์จำนวนชุด ได้จากระบบ SIMS ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องลงนามให้ครบถ้วนทั้ง 2 ชุด ในกรณีที่ผู้พัฒนาอายุน้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์ให้ผู้ปกครองลงนามในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย

2. สำเนาบัตรประจำตัว 1 ฉบับที่ลงนามสำเนาถูกต้องและยังไม่หมดอายุของผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครอง (กรณีผู้พัฒนาอายุน้อยกว่า 15 ปี)

3. ใบสำคัญรับเงินของผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงงาน (รับได้ที่ศูนย์ประสานงาน) จำนวน 1 ฉบับ

4. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่หัวหน้าโครงงานไม่สามารถมารับทุนได้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจลงนามโดยหัวหน้าโครงงาน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชน และบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ

Download ไฟล์หนังสือมอบอำนาจ

 

หมายเหตุ : หากโครงงานใดได้รับคัดเลือกและต้องการสละสิทธิ์ ขอให้แจ้งได้ที่ศูนย์ประสานงานที่ท่านสังกัดก่อนทำสัญญารับทุน

               : สำหรับน้องๆ ผู้พัฒนา ที่ไม่สามารถจำรหัสผ่านในการเข้าระบบ SIMS ของตนเองได้  ให้ใช้ ฟังก์ชั่น Forget password ที่หน้า login ของระบบ SIMS หลังจากนั้นจะมีข้อความแจ้งรหัสผ่าน ไปยังอีเมล์ของท่าน ให้ท่านใช้รหัสผ่านนั้นเป็นข้อมูลเดิม ในการกำหนดรหัสผ่านใหม่ค่ะ


 

*** ทั้งนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการแข่งขัน YSC ได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการ หรือ Facebook ของโครงการ ***