กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

คู่มือการเข้าแข่งขัน YSC 2019 รอบชิงชนะเลิศ

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC 2019) รอบชิงชนะเลิศ

     การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC 2019) รอบชิงชนะเลิศ จัดภายใต้งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18”  (Thailand IT Contest Festival: IT 2019) ระหว่าง วันที่ 13- 15  มีนาคม 2562 เวลา 08.30-19.00 น. ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

 
การตรวจสอบข้อมูล

     ผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลตัวสะกดชื่อโครงการ ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการจัดทำเกียรติบัตร สูจิบัตรและอื่นๆ ตามประกาศรายชื่อโครงงานเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รายชื่อโครงงานเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ หากไม่ถูกต้อง (ตลอดจน กรณีที่สิ่งจัดแสดงผลงานมีขนาดใหญ่ หรือใช้พื้นที่มาก) ขอให้แจ้งแก้ไขมายัง คุณสุนทรี กริชชัยศักดิ์ ทาง eMail:  suntharee.kritchaisak@nectec.or.th เท่านั้น ภายในเวลา 17.00 น. ของวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (หากเลยกำหนดวันดังกล่าว ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ งดการปรับแก้ไขใบประกาศนียบัตรและเอกสารต่างๆ)

 
การจัดส่งไฟล์รายงานฉบับสมบูรณืก่อนเริ่มการแข่งขัน

     ขอให้แข่งขันได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ทำการพัฒนาโครงงานให้เสร็จสมบูรณ์ที่สุด พร้อมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และ Upload ขึ้นระบบ sims ได้ที่ https://www.nectec.or.th/sims/ ได้ตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียดหัวข้อในการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่ รายงาน/รายงานฉบับสมบูรณ์ ทั้งนี้หากท่านต้องการใช้รายงานฉบับเดิมซึ่งใช้ประกอบการแข่งขันรอบนำเสนอผลงาน ขอให้ท่านทำการ Upload ไฟล์เข้าระบบใหม่อีกครั้งภายในเวลาที่กำหนดข้างต้นเช่นกัน

 
การติดตั้งและจัดแสดงผลงาน

     กำหนดการลงทะเบียนเพื่อติดตั้งและจัดแสดงผลงานวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 17.00-20.00 น. ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลดน์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับบัตรประจำตัวสำหรับใช้ในการลง ทะเบียนและผ่านเข้า-ออกบริเวณการจัดงานเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

     ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
        1. นำผลงานที่จะจัดแสดง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โปรแกรมที่ต้องใช้ และโปสเตอร์มาเองเพื่อใช้ในการติดตั้งและแสดงผลงาน (โปสเตอร์ที่นำมาแสดงต้องเป็นไปตาม Template ที่ศูนย์ฯ กำหนด ดูรายละเอียดได้ที่ PosterTemplate โดยกิจกรรมเปิดให้เข้า Set up ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 – 20.00 น.
        2. ส่งมอบรูปเล่นรายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 1 เล่น พร้อมนำส่งไฟล์ 1 ชุด โดยให้ถือรายงานและไฟล์ข้อมูลไปส่งที่เคาร์เตอร์ส่งรายงานภายในงานมหกรรม IT 2019 โดยเคาร์เตอร์ส่งรายงานฯ เปิดรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. และปิดการรับเอกสารภายในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ก่อนเวลา 09.00 น. ทั้งนี้ไฟล์เอกสารรายงานที่นำมาส่ง ควรตั้งชื่อโดยใส่รหัสโครงงานของท่านประกอบด้วย และให้จัดทำใน 2 รูปแบบ คือ 1. pdf file และ 2. LibreOffice Writer หรือ Microsoft Word ประกอบด้วย
            2.1  ไฟล์ข้อเสนอโครงงาน
            2.2  ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์
            2.3  รูปภาพแสดงการทดลอง ขั้นตอน หรือกระบวนการของโครงงาน โดยมีขนาดขั้นต่ำที่ 1024x768 พิกเซล/ภาพ
            2.4  ไฟล์ต้นฉบับโปสเตอร์ หรือ แผ่นพับ สำหรับการเผยแพร่ (.jpg หรือ .pdf) ในงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ก่อนเวลา 09.00 น. ดังนี้

     บูธ แสดงผลงานมีขนาดประมาณ กว้าง 1.8 * ลึก 1.5 * สูง 2.3 เมตร พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และปลั๊กไฟ (กรณีที่สิ่งจัดแสดงผลงานมีขนาดใหญ่ หรือใช้พื้นที่มาก จะจัดพื้นที่ให้ตามความจำเป็น) ศึกษาภาพประกอบได้ที่ บูธการแข่งขัน YSC2019 โดยผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต้องจัดทำโปสเตอร์แสดงผลงานมาร่วมจัดแสดงเองในขนาด (Template) ตามที่ศูนย์ฯ ออกแบบไว้เท่านั้น ซึ่งสามารถโหลดไฟล์ได้ที่ Poster Template และผู้เข้าแข่งขันต้องส่งมอบไฟล์ที่ใช้ในการจัดทำโปสเตอร์ ตามที่ระบุในข้อ 2  เพื่อทางโครงการฯ อาจใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของผู้เข้าแข่งขันได้

     สำหรับ เนื้อหาบนโปสเตอร์ กำหนดให้ใส่ชื่อโครงการและชื่อผู้พัฒนาด้านบน ส่วนเนื้อหาอื่นๆ ควรประกอบด้วย รหัสโครงการ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสถาบัน สถานที่ติดต่อ บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ การทดลอง ผลการทดลอง วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง เอกสารอ้างอิง ควรมีภาพประกอบและคำอธิบายโดยใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย ชัดเจนและดึงดูดความสนใจผู้ชม

     เมื่อ ผู้เข้าแข่งขันเข้าประจำบูธและ/หรือนำอุปกรณ์เข้า-ออกจากบริเวณงาน จะต้องเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมส่งใบรายการเช็คคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทุกวัน พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวที่ได้รับเมื่อลงทะเบียนในวันแรก และเมื่อถึงเวลาเลิกงานขอให้ผู้เข้าแข่งขันปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ก่อนออกจากงาน

     ภายในบริเวณการจัดงาน ผู้เข้าแข่งขันควรระมัดระวังทรัพย์สินของมีค่าของตนเอง

 
การลงทะเบียน

     ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาร่วมงานและลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทุกวันตั้งแต่วันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 และ 19.00 น. โดยศูนย์ฯ จะแจกบัตรสำหรับผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และขอให้
ทุกท่านติดบัตรตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณงาน


การเฝ้าประจำบูธ

     ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่ประจำบูธตลอดวัน โดยเฉพาะวันที่กรรมการตรวจพิจารณาโครงการ และอยู่ประจำบูธเพื่อนำเสนอผลงานต่อสาธารณชนที่เข้าชมงานตลอดวันงานทั้ง 3 วัน


การแต่งกาย

     เพื่อความเหมาะสม ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ขอความร่วมมือเรื่องการแต่งกาย ดังนี้

     วันที่ 13– 14 มีนาคม 2562
       - นักเรียน นิสิต นักศึกษา แต่งชุดยูนิฟอร์มโรงเรียน รองเท้าหุ้มส้น และติดบัตรผู้เข้าแข่งขัน
       - อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ติดตาม และบุคคลทั่วไป แต่งกายด้วยชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น และติดบัตรอาจารย์ที่ปรึกษา
     วันที่ 15 มีนาคม 2561
       - นักเรียน นิสิต นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดสุภาพ สวมเสื้อยืดประจำการแข่งขัน รองเท้าหุ้มส้น และติดบัตรผู้เข้าแข่งขัน (โดยผู้จัดจะแจกเสื้อให้แก่ผู้เข้าแข่งขันในระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2562)
       - อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ติดตาม และบุคคลทั่วไป แต่งกายด้วยชุดสุภาพ สวมเสื้อยืดประจำการแข่งขัน รองเท้าหุ้มส้น และติดบัตรอาจารย์ที่ปรึกษา (โดยผู้จัดจะแจกเสื้อให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักในระหว่างวันที่ 13 – 14มีนาคม 2562)


การจ่ายเงินทุน และเงินสนับสนุนรอบชิงชนะเลิศ

     1. เงินทุนสนับสนุนงวดที่ 2 แต่ละโครงการจะได้รับเงินทุน 9,000 บาท โดยแบ่งจ่ายสำหรับผู้พัฒนาจำนวน 7,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 2,000 บาท  โดยผู้พัฒนาสามารถติดต่อรับเงินทุนที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการ YSC 2019 ตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงิน

              
               ภาคเหนือ – คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
               ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
               ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
               ภาคใต้ – ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
               ภาคกลาง – คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

     2. เงินทุนสนับสนุนรอบชิงชนะเลิศสำหรับโครงการที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ แต่ละโครงการจะได้รับเงินทุนสำหรับ ผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก โดยผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องประจำบูธนิทรรศการและลงทะเบียนเข้า-ออก ทุกวัน โดยศูนย์ประสานงานภูมิภาคเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินดังกล่าวภายหลังงาน เสร็จสิ้น โดยใช้เอกสารประกอบ คือ ใบสำคัญรับเงินรางวัล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามสำเนาถูกต้อง

ภูมิภาคอัตราเงินสนับสนุน (ต่อคน/ต่อวัน)อัตราเงินสนับสนุน (ต่อคน/ต่องาน 3 วัน)
ภาคเหนือ800 บาท2,400 บาท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ800 บาท2,400 บาท
ภาคใต้800 บาท2,400 บาท
ภาคกลาง (เพชรบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี ระยอง)500 บาท1,500 บาท
ภาคกลาง (กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม)400 บาท1,200 บาท

 

การรับเงินรางวัลรอบชิงชนะเลิศ

     โครงการที่ชนะเลิศในการแข่งขัน ฯ จะได้เงินรางวัล ดังนี้
          รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 60,000.- บาท
          รางวัลรองชนะเลิศ มูลค่า 30,000.- บาท
          รางวัลพิเศษ เป็นไปตามผู้ให้การสนับสนุนกำหนด

     สถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัล จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

     การเบิกจ่ายเงินรางวัลรอบชิงชนะเลิศ ศูนย์ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารกรุงไทยของหัวหน้าโครงการ (80% ของเงินรางวัล) และอาจารย์ที่ปรึกษา (20% ของเงินรางวัล) โดยใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่าย คือ ใบสำคัญรับเงินรางวัล ของศูนย์ฯ สำเนาบัญชีธนาคารกรุงเทพหรือสำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบัญชีที่ลงนามสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ โดยขอให้จัดเตรียมเอกสารส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ ดังนี้
หมายเหตุ: ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในรอบชิงชนะเลิศ YSC 2019 ขอให้ติดต่อรับเอกสารเพื่อขอรับเงินรางวัล ณ ห้องกรรมการตัดสินผลงาน ภายในงานมหกรรม IT 2019 ภายหลังการประกาศรางวัลในงานมหกรรม IT 2019 แล้วเสร็จทันที

               โครงการ YSC 2019
               งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (HRDS) ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD)
               ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
               ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


     ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษามีความประสงค์จะมอบเงินรางวัลให้ผู้เข้าแข่งขัน ทั้งหมด ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำหนังสือแจ้งแก่ศูนย์ฯ พร้อมทั้ง หนังสือมอบอำนาจ แก่หัวหน้าโครงการด้วย