กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

รายชื่อโครงงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่การประกวดรอบชิงชนะเลิศ YSC 2019

 

รายชื่อโครงงานได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC 2019) รอบชิงชนะเลิศ

ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องไอสแลนด์ฮฮลด์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงงาน สาขา ทีมพัฒนา โรงเรียน จังหวัด ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ภูมิภาค

1 21YTBIC00593 การพัฒนาอัลกอริทึมจากรูปแบบการเคลื่อนที่และการตัดสินใจเคลื่อนที่แบบกลุ่มของ “กุ้งเดินขบวน” ชีววิทยา นายอธิศ เตชะนิธิสวัสดิ์ (หัวหน้าทีม),
นายพิวัฒน์ ศุภวิทยา
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์,
นางสาววนิดา ภู่เอี่ยม
กลาง

2 21YTBIC00753 การเพิ่มเสถียรภาพการทนความร้อนโดยวิศวกรรมโปรตีนของเอนไซม์ Lysostaphin จาก Staphylococcus simulans ที่ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ชีววิทยา นายนวิน ยั่งยืนตระกูล (หัวหน้าทีม),
นายเพิ่มระวี ธาตุนิยม, นายธนาธร ปิยสถาพรพงศ์
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาวเมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล กลาง

3 21YTBII00800 การสร้างคู่ผสมระหว่างข้าวพันธุ์ กข69( ทับทิมชุมแพ ) และข้าวสันป่าตอง 1 เพื่อให้ได้ลักษณะที่ต้านทานต่อ โรคขอบใบแห้ง ( Bacterial Leaf Blight ) ชีววิทยา นายจักริน มาตุ้ม (หัวหน้าทีม),
นางสาวอชิรญา ศรีสุทธิ์, นางสาวจิตรา ชาญวิชัย
ชุมแพศึกษา ขอนแก่น นางสาวกิตติพร อาพา,
นายลิขิต จิตโส
ตะวันออกเฉียงเหนือ
สุรนารี


4 21YTBIN00623 การพัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อุ้มน้ำจากยางไม้ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มอัตราการรอดตายของข้าวไร่ในสภาวะขาดน้ำเนื่องจากฝนทิ้งช่วง ชีววิทยา นางสาวน้ำผึ้ง ปัญญา (หัวหน้าทีม),
นายเจษฎา สิทธิขันแก้ว, นายพิรชัช คชนิล
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร เหนือ

5 21YTBIN00972 ผลของเมือกหอยทากยักษ์แอฟริกาต่อการรักษาสภาพหน้ายางพารา ชีววิทยา ด.ญ. ณัฐณิชา ปัญญาอิ่นแก้ว (หัวหน้าทีม),
ด.ช. รัชชานนท์ เมธีสิทธิกุล, ด.ญ. จุฬารัตน์ พุทธวงค์
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชียงราย นายกีรติ ทะเย็น,
นางสาว วรางค์จนา เนตรธิยา
เหนือ

6 21YTBIN01357 การประยุกต์ใช้แมลงน้ำออสตราคอด (ostracod) เพื่อใช้ควบคุมสาหร่ายที่สร้างสารพิษในทางการเกษตร ชีววิทยา นายธีรวัฒน์ ไชยศรีมา (หัวหน้าทีม),
นางสาวนัทธมน ศรีพรม, นางสาวพันธ์อนงค์ ชื่นโชคชัย
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร เหนือ

7 21YTBIS00890 ปุ๋ยฟอสเฟตจากการตกผลึกแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟต (สตรูไวท์) ในน้ำทิ้งหลังกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ ชีววิทยา นางสาวพิชญ์สินี บุญสนิท (หัวหน้าทีม),
นางสาวพิมมาดา หลักเมือง
ป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ) พัทลุง นายสมพงศ์ โอทอง ใต้

8 21YTBIU01288 การศึกษาผลของเบต้ากลูแคนและเห็ดนางฟ้าต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย ปริมาณโปรตีน และภูมิคุ้มกันของกุ้งฝอย ชีววิทยา นางสาวปิยะธิดา อินทะนัย (หัวหน้าทีม),
นางสาวเกษศรินทร์ แก้วสมุทร์,
นางสาวกมลชนก บุญศรี
ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ นายเจตนิพิฐ แท่นทอง,
นายสิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์
ตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลราชธานี


9 21YICHS00463 วัสดุประสมชนิดฟิล์มแก้วชีวภาพ/ไฮดรอกซีอะพาไทต์ ผสมพอลิแลคติคและยาซิมวาสแตตินเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ เคมี นางสาวรชฏนันท์ สุขกลับ (หัวหน้าทีม) เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ ใต้

10 21YTCHC00227 การสังเคราะห์วัสดุบำบัดน้ำเสียจากเซลลูโลสแบคทีเรียที่มีอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ระดับนาโน เคมี นางสาวศลิษา อภิวัฒน์การุญ (หัวหน้าทีม),
นางสาวณิชารีย์ พสุนธาวิโรจน์
กำเนิดวิทย์ ระยอง นายสกล วารินทราพร กลาง

11 21YTCHC00735 การพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบเซนเซอร์เชิงสีเพื่อตรวจวัดปริมาณคลอรามีนในสระว่ายน้ำโดยตรง: แนวคิดใหม่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เคมี นางสาวอธิชา สันติลินนท์ (หัวหน้าทีม),
นายณัฐประวีร์ ปัถยาวิชญ์, นายณภัทร สัจจมงคล
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นายเกียรติภูมิ รอดพันธ์ กลาง

12 21YTCHC01645 การพัฒนาตัวเก็บประจุยิ่งยวดสะอาดแบบครบวงจรจากมันสำปะหลัง เคมี นางสาววาณี พริกบุญจันทร์ (หัวหน้าทีม),
นายภัทรพล วิศิษฏ์มณเฑียร, นางสาวรวิสรา ซื่อตรง
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี นายพีระศักดิ์ เภาประเสริฐ กลาง

13 21YTCHI00591 ไม้อัดหน่วงไฟจากใบสักแห้ง เคมี นางสาวพริมา แซ่แต้ (หัวหน้าทีม),
นางสาวอาทิตยา จิตต์ไชยวัฒน์, นางสาวอนัญญา โตมะสูงเนิน
สิรินธร สุรินทร์ นางอรวรรณ รัมพณีนิล,
นายธำรงศักดิ์ บุญจรัส
ตะวันออกเฉียงเหนือ
สุรนารี


14 21YTCHN00612 การสกัดและทดสอบสมบัติของสารสีแดงที่ใช้ทำไข่แดงตามภูมิปัญญาท้องถิ่นจากว่านหอมแดง(Eleutherine bulbosa) เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้เป็นสารทดสอบคราบไบโอฟิล์ม เคมี นางสาวสุภาพร เวยเหยื่อกู่ (หัวหน้าทีม),
นางสาวรุ่งอรุณ คำสร้อย, นางสาววิภาวรรณ พันธ์ธง
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร เหนือ

15 21YTCHN01122 คุณสมบัติการต้านเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดแดงชนิด K562 ของสารสกัดหยาบจากผลดีปลีที่พบในท้องถิ่น เคมี นางสาวณัฏฐณิชา อินละปะ (หัวหน้าทีม),
นางสาวธนัทดา จิรนุวัฒน์วงค์
บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง นางสาวรัชนก ตั้งใจ เหนือ

16 21YTCHN01428 การพัฒนาสีชุบอโนไดซ์จากธรรมชาติ เคมี นางสาวปรีติ มณีรัตน์ (หัวหน้าทีม),
นางสาวพัชราวัลล์ รติมงคลรักษ์, นางสาวเกสรา วัฒนะโชติ
มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ นางจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ เหนือ

17 21YTCHU00692 ศึกษาประสิทธิภาพในการกรองอากาศของแผ่นกรองอากาศจากแทนนินที่สกัดจากกล้วยน้ำว้า เคมี นางสาวหนึ่งฤทัย ไกยเดช (หัวหน้าทีม),
นางสาวนภาพรรณ หงษ์ศรี
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ ตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลราชธานี


18 21YICSC01124 การตรวจหาเซลล์มะเร็งตับโดยอาศัยภาพ Abdominal CT scan ด้วยการใช้ การเรียนรู้เชิงลึก คอมพิวเตอร์ นายกฤติพงศ์ มานะชำนิ (หัวหน้าทีม) มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ กลาง

19 21YTCSC00929 การพัฒนาระบบช่วยสะกดคำสำหรับผู้พิการ โดยใช้ P300 และ Speech Imagery BCI คอมพิวเตอร์ นายณัฐดนัย จารุทิกร (หัวหน้าทีม),
นายณัฏฐพล สุพรรณศรี, นายต้นกล้า ไข่มุกข์
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ กลาง

20 21YTCSN00921 การพัฒนาอัลกอริทึมตรวจนับจำนวนรถเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรถกับมลพิษของอากาศบริเวณที่การจราจรหนาแน่นในเขตชุมชนจังหวัดพิษณุโลก คอมพิวเตอร์ นายปิยะวัฒน์ แก้วยม (หัวหน้าทีม),
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์,
นางดวงใจ พรหมมา
เหนือ

21 21YTCSN01486 ระบบเปิด – ปิดถังขยะอัตโนมัติด้วยระบบเซนเซอร์ ตรวจจับการเคลื่อนไหวและการสั่งการการทางไกลด้วย Mqtt Buddy คอมพิวเตอร์ นางสาววรันฐิตา ทาทอง (หัวหน้าทีม),
นางสาวนภัสสร บุญศรี, นางสาวจิดาภา ณัฐภานนท์
เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก นายอานนท์ มากมี,
นางสาวเปรนิกา มณีท่าโพธิ์
เหนือ

22 21YTCSS01252 เครื่องคัดแยกขวดอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์ นายวัชรินทร์ นักร้อง (หัวหน้าทีม),
นางสาวอรินทยา ทิพย์สอดส่อง, นายกรปรินทร์ ธเนศนราธร
สตรีระนอง ระนอง นายสิทธิพงษ์ ไกรลาศ,
นางสาวกัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์
ใต้

23 21YTCSU00793 การพัฒนาระบบIoT ในการเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์ สำหรับฟาร์มปูนาขนาดใหญ่ คอมพิวเตอร์ นายนภกร ทรัพย์สอาด (หัวหน้าทีม),
นายชัยชนม์ ศิริรัตน์, นายกรณ์ดนัย เมษาคุณ
ปิยะมหาราชาลัย นครพนม นายศิลปกรณ์ จันทไชย,
นางสาวดรุณี วีระพรรณ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลราชธานี


24 21YIENI00488 คูลดาวน์มายเฮ้าส์ มาร์ค 2 วิศวกรรม ด.ช. ภูริณัฐ รุ่งโรจน์กิติยศ (หัวหน้าทีม) สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
นครราชสีมา นางสาวอุษณีย์ กิตกำธร ตะวันออกเฉียงเหนือ
สุรนารี


25 21YTENC00045 ยานสำรวจใต้น้ำ วิศวกรรม นายศุภฤกษ์ ศรีสุข (หัวหน้าทีม),
นายกษิดิศ ตันตระพงศธร
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี นายวิเชียร ดอนเเรม กลาง

26 21YTENC00232 การพัฒนาการวินิจฉัยการแพ้ยากลุ่มเพนิซิลลินโดย lateral flow immunochromatographic assay วิศวกรรม นางสาวณัฐจิรา เดโชพลชัย (หัวหน้าทีม),
นางสาวณภัทร วัฒนวารุณ, นางสาวอัณณ์ อัศวบุญญาเลิศ
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาวธัญนันท์ ภูผาจง กลาง

27 21YTENC00670 การศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นทะเล วิศวกรรม นางสาวกรกมล ฮวดนาง (หัวหน้าทีม),
นางสาววริษา ประเสริฐสรรค์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม กลาง

28 21YTENC01251 ผู้พิทักษ์ชายหาด วิศวกรรม นางสาวเพ็ญนภา บุญก่อเกื้อ (หัวหน้าทีม),
นายฉัตรมงคล ชาญเจริญ, นายวุฒิพงศ์ บุญฤทธิ์
วัดป่าประดู่ ระยอง นายวิริยะ โกษิต,
นายพงศกร ลอยล่อง
กลาง

29 21YTENI00855 มีดกรีดยางสายฟ้า วิศวกรรม นางสาวตะวันฉาย ดีพันธ์ (หัวหน้าทีม),
นายวราเทพ ลาวงษ์, นายภาณุวิชญ์ บุญประกอบ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นายพีระ บุญฉลาด,
นางพณิฐพิดา ยางงาม
ตะวันออกเฉียงเหนือ
สุรนารี


30 21YTENN00530 ลูกบอลบังคับมือที่ใช้ร่วมกับเกมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สุขภาพ หรือการเคลื่อนไหว วิศวกรรม นางสาวพิมพ์พิศฎา เพชรรัตน์ (หัวหน้าทีม),
นายปารณ ดาวทอง, นายพชรพนธ์ พรหมวงศ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย นายเอนก ไชยบุตร,
นายปรัชรัฏต์ ใจมา
เหนือ

31 21YTENS01157 เครื่องตรวจโปรตีน Albumin จากปัสสาวะ ที่ใช้บ่งบอกโรคไต วิศวกรรม นางสาวเบญญาภา พลายด้วง (หัวหน้าทีม),
นางสาวพิทยาภรณ์ มูสิกะ, นางสาวเหมวดี บุญรื่น
สตรีระนอง ระนอง นางสาวกัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์,
นายสิทธิพงษ์ ไกรลาศ
ใต้

32 21YIEVI00409 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของโคลนหนองสูงที่มีผลต่อการติดทนสีของเส้นไหม วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นายพยุงทรัพย์ ประสาระเอ (หัวหน้าทีม) วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นางสาววัชราภรณ์ แสนนา,
นายเกียรติศักดิ์ บุตรสุด
ตะวันออกเฉียงเหนือ
สุรนารี


33 21YTEVC00788 ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพจากวัชพืชที่มีธาตุโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตและการบำรุงดิน วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ด.ญ. กนกพิชญ์ วงษ์เกิด (หัวหน้าทีม),
ด.ช. ณัฐวุฒิ โรจน์บุญถึง, ด.ญ. ภัทราวรรณ ศาลยาชีวิน
สงวนหญิง สุพรรณบุรี นางสาวสมหญิง ไกลหา,
นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา
กลาง

34 21YTEVC01142 ระบบกระถางประหยัดน้ำสำหรับเกษตรกรเพาะชำกล้าไม้ วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาวสิรินทร์ยา อ่อนอก (หัวหน้าทีม),
นางสาวปาณิสรา นิลชาติ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี นายธีรพงศ์ อ่อนอก กลาง

35 21YTEVC01250 ลดปริมาณการใช้น้ำและการงอกของเมล็ดหญ้าข้าวนกในการปลูกพืชด้วยแผ่นเส้นใยธรรมชาติคลุมดิน วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ด.ญ. ผกาพรรณ ไชยวงษ์ (หัวหน้าทีม),
ด.ญ. กัญญาณัฐ คณาวงค์
พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา นางสุกัลยา วงค์ใหญ่ กลาง

36 21YTEVC01260 การศึกษาวัสดุธรรมชาติที่มีธาตุอาหารและสามารถดูดซับน้ำเพื่อเป็นวัสดุปลูกพืชลดการใช้น้ำและปุ๋ยเคมี วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ด.ญ. ปัณฑิตา เล้าศิลป์ไพศาล (หัวหน้าทีม),
ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เป็งตะพันธ์, ด.ญ. ลลิตภัทร ช่างเกวียนดี
สงวนหญิง สุพรรณบุรี นางสาวนิสา จุลโพธิ์,
นางศุภจินต์ มีมุข
กลาง

37 21YTEVS00614 วัสดุดูดซับน้ำมันจากยางธรรมชาติ วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาวอภิสรา ไชยสวัสดิ์ (หัวหน้าทีม),
นายพันภูมิ สุขจันทรา
สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี นายนาบิล หะยีมะแซ ใต้

38 21YTEVS01205 การสังเคราะห์ไฮโดรชาลล์ที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กจากทางปาล์มเพื่อดูดซับโลหะหนักในน้ำเสีย วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาวฐิติรัตน์ จันทร (หัวหน้าทีม),
นายพงศ์ภัค การวินพฤติ, นายยุทธพิชัย เอียดทุ่ม
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย ใต้

39 21YTEVU01573 ชุดอุปกรณ์ให้น้ำพืชแบบประหยัดเพื่อลดการสูญเสียน้ำจากการระเหยหน้าผิวดิน วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาวจีระนันท์ พรมมี (หัวหน้าทีม),
นางสาวอัจฉริยะกร การพิศมัย, นางสาววราภรณ์ ระวิเวช
ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์ นายชุมพล ชารีแสน,
นายวีระชัย วรรณวิชิต
ตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลราชธานี


40 21YTMAC00304 การศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นที่ที่เกิดจากการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านของรูปสามเหลี่ยมใดๆ คณิตศาสตร์ นายภัสชกพันธ์ สายชล (หัวหน้าทีม),
นายพลภูมิ กำธรทักษิณา, นายธนภูมิ เล็กสกุลไชย
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นายธนัชกฤศ แก้วเต็ม กลาง

41 21YTMAC00574 พฤติกรรมเชิงเส้นกำกับของค่าเฉลี่ยต่างๆ คณิตศาสตร์ นายวัชริศพล เสริมศรีสุวรรณ (หัวหน้าทีม),
นายกัญจน์ คงอรรถการ, นายภูวดิษฐ์ เหลืองประพันธ์
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม ดร. ธรรมนูญ ผุยรอด,
ดร. พงศ์พล เรือนคง
กลาง

42 21YTMAC00819 การสร้างระบบเข้ารหัสแบบกุญแจอสมมาตรชนิดใหม่โดยใช้กรุปของลูกบิดขนาด p x p x p คณิตศาสตร์ นายพศวัต วิบุลสันติ (หัวหน้าทีม),
นางสาวศิรดา รุ่งเรืองสาคร
กำเนิดวิทย์ ระยอง นายวสนนท์ พงษ์สวัสดิ์ กลาง

43 21YTMAS01514 การหักเหของแสงในสสารทรงกลม คณิตศาสตร์ นายภัทรภณ ตันติวุฒินันท์ (หัวหน้าทีม),
นายวัชรพงศ์ หลักแหลม, นายศิวัช โชตสุชาติ
ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์ ใต้

44 21YIMSC01006 เฝือกกึ่งชีวภาพจากเส้นใยกาบมะพร้าว วัสดุศาสตร์ นายบัณฑิต พิบูลย์ (หัวหน้าทีม) สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร นางสาวนิศารัตน์ เผ่ากันทรากร กลาง

45 21YIMSN00239 การปรับปรุงสมบัติของสเตอริโอคอมเพล็กซ์พอลิแลคไทด์ โดยการผสมไตรบล็อกโคพอลิเมอร์สองชนิดของพอลิแลคไทด์ ( PLL-b-PEG-b-PLL กับ PDL-b-PEG-b-PDL ) สำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ทนความร้อน วัสดุศาสตร์ นายณัฐวุฒิ คำมาตา (หัวหน้าทีม) สองแคววิทยาคม เชียงใหม่ นางสาววินิตา บุณโยดม,
นางสาวสายใย ไชยวัณณ์
เหนือ

46 21YIMSS00222 การสังเคราะห์พื้นผิววัสดุไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวดให้มีความใสและคงทนด้วยสาร OH-PDMS ด้วยเทคนิคการเคลือบไอเคมี โดยอาศัยไมโครเวฟพลาสมา วัสดุศาสตร์ นางสาวศุภิสรา แพทย์พงศ์ (หัวหน้าทีม) หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา นายพสงค์ แรงสิงห์ ใต้

47 21YTMSC00005 การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบจากยางธรรมชาติกับยางสไตรีนบิวตาไดอีนและขุยมะพร้าวเพื่อประยุกต์ใช้เป็นแผ่นกำบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมมา วัสดุศาสตร์ นายพีรดนย์ ดุษฎีเวทกุล (หัวหน้าทีม),
นางสาวเมษิณีย์ อินทร์สุวรรณ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง,
นายชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย
กลาง

48 21YTMSC00397 วัสดุปิดแผลจากแกรฟีน วัสดุศาสตร์ นางสาวนริชา เอี่ยมพักตร์ (หัวหน้าทีม),
นายธัญภัทร กลิ่นแก้ว, นางสาววิชญาพร คำเพิ่ม
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี นางวิภาวี ศรีหานนท์ กลาง

49 21YTMSC00425 การเตรียมคาร์บอนจากลูกยางพาราที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำทะเล วัสดุศาสตร์ นายชวิศ แก้วนุรัชดาสร (หัวหน้าทีม),
นายปุถุชน วงศ์วรกุล, นางสาวภัทรนันท์ บุญชิต
กำเนิดวิทย์ ระยอง นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง,
นายศรัณย์ นวลจีน
กลาง

50 21YTMSC01051 การสกัดคอลลาเจนจากเกล็ดปลากะพงผสมไฟโบรอินและพอลิเมอร์เพื่อนำมาทำไหมะลาย(ที่ใช้ในทางการแพทย์) วัสดุศาสตร์ นางสาวนฤภัทร เจียมประเสริฐ (หัวหน้าทีม),
นางสาวกันยารัตน์ มณีรัตน์,
นางสาวรวีจรัส เจริญโชควิทยา
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี นางสาว ทัศนียา มาตุการักษ์ กลาง

51 21YTMSI01512 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้สารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่ได้จากผักตบชวาเพื่อยืดอายุและป้องกันผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวของข้าวพันธุ์
พื้นเมือง กข06
วัสดุศาสตร์ นางสาวณัฐพร สิงหกำ (หัวหน้าทีม),
นายนวพัตร์ พุฒิมา
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย นายเกียรติศักดิ์ รัตนคุณศาสน์, นายสุรศักดิ์ บุญธิมา ตะวันออกเฉียงเหนือ
สุรนารี


52 21YTMSU01595 แผ่นดูดซับเสียงจากน้ำยางคอมโพสิตจากวัชพืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วัสดุศาสตร์ นางสาววรรณพร แสนทวีสุข (หัวหน้าทีม),
นางสาวกนกอร อุดมศรี, นางสาวพรลภัส พลราษฎร์
ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี นายรักเกียรติ จิตคติ ตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลราชธานี


53 21YIPEC01311 แหล่งกำเนิดโฟตอนที่พัวพันกันสำหรับการทดลองเทเลพอตเตชันเชิงควอนตัม ฟิสิกส์ พลังงาน
และดาราศาสตร์
นายวีรพงษ์ โรจน์พัฒนกุล (หัวหน้าทีม) มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นายกิติศักดิ์ บุญขำ กลาง

54 21YIPEU01604 แผนที่ดวงจันทร์ ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ นายศิริสัก เดชะวรานนท์ (หัวหน้าทีม) สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร นายเมฆา ดีสงคราม ตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลราชธานี


55 21YTPEC00560 ตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากนาโนเซลลูโลสผสมคาร์บอนที่ได้จากส่วนเหลือทิ้งของข้าวโพด ฟิสิกส์ พลังงาน
และดาราศาสตร์
นายเมธาสิทธิ์ ตันติพลับทอง (หัวหน้าทีม),
นายชญุตพล ปุณยรัตน์ยืนยง,
นางสาวมัญชรัตน์ ตั้งตรงกิจเจริญ
กำเนิดวิทย์ ระยอง นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง กลาง

56 21YTPEC01256 เมล็ดเชื้อเพลิงชีวภาพ ฟิสิกส์ พลังงาน
และดาราศาสตร์
ด.ญ. สุธิดา แซ่คู (หัวหน้าทีม),
ด.ญ. สิทธิณี ลีนา, ด.ช. ภูวมินทร์ หมุกแก้ว
พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา นางสุกัลยา วงค์ใหญ่ กลาง