กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

กำหนดการนำเสนอผลงานรอบที่ 2 ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค

กำหนดการนำเสนอผลงานรอบที่ 2 ขอให้น้องๆ ผู้พัฒนาโครงงานใน "การประกวดโครงการของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21: YSC 2019" ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาโครงงานในรอบแรก ส่งไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ SIMS ได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 (ภายในเวลา 17.00 น.) โดยไม่ต้องส่งรูปเล่มรายงาน (ทั้งนี้หากไม่อัพโหลดไฟล์ภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะตัดรายชื่อออกจากระบบการตรวจประเมินของคณะกรรมการ)
พร้อมทั้งเตรียมนำเสนอผลงาน ณ ศูนย์ประสานงานภุมิภาคที่ท่าน สังกัด โดยมีกำหนดการดังนี้

ศูนย์ประสานงานภูมิภาควันที่
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวรวันที่ 21 ม.ค. 2562
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวันที่ 23 ม.ค. 2562
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวันที่ 24 ม.ค. 2562
ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)วันที่ 17 ม.ค. 2562
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วันที่ 25 ม.ค. 2562

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง โครงการฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดหลักในรอบการนำเสนอผลงาน
1. ผู้พัฒนาต้องมานำเสนอผลงานด้วยตนเองตามกำหนดการของแต่ละภูมิภาค มิฉะนั้นจะถูกเรียกทุนสนับสนุนรอบแรกคืน
2. ผู้พัฒนาต้องส่งมอบผลงานตามที่กำหนด คือการอัพโหลดไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ภายในวันและเวลาที่ทางโครงการกำหนดผ่านระบบ SIMS มิฉะนัั้นระบบจะตัดรายชื่อออกจากระบบการตรวจประเมินของคณะกรรมการ ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดข้อมูลของจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่ รายงาน/รายงานฉบับสมบูรณ์
3. เกณฑ์การพิจารณารอบนำเสนอผลงาน สามารถเข้าดูได้ที่นี่ หลักเกณฑ์การตัดสิน