กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคกลาง ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC 2019) ศูนย์ประสานงานภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายชื่อโครงการที่ ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท จำนวน 123 โครงงาน

ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงงาน สาขา ทีมพัฒนา โรงเรียน จังหวัด ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

1 21YIMAC00175 เครื่องคิดเลขตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ นาย ชาญกิจ สุขสุวรรณวีรี (หัวหน้าทีม) วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี นาย ศิริชัย สงวนสิทธิอนันต์

2 21YIMAC00737 แบบจำลองภาพฉายของวัตถุทรงกลมที่ล้อมรอบด้วยแหล่งกำเนิดแสงแบบจุด คณิตศาสตร์ นางสาว ภทรพร พงษ์พานิช (หัวหน้าทีม) สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี นาย อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์

3 21YTMAC00153 การศึกษาหารูปแบบความสัมพันธ์เชิงตรีโกณมิติของคอร์ดเพลงที่มีผลต่อความผ่อนคลาย : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง คณิตศาสตร์ นาย ธีร์ธัช ภัทรวโรดม (หัวหน้าทีม),
นางสาว จันทรรัตน์ จันทร์อนันต์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี นางสาว ฉวีวรรณ อรุณถาวร,
นางสาว สุณิสา คงคาลัย


4 21YTMAC00304 การศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นที่ที่เกิดจากการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านของรูปสามเหลี่ยมใดๆ คณิตศาสตร์ นาย ภัสชกพันธ์ สายชล (หัวหน้าทีม),
นาย พลภูมิ กำธรทักษิณา, นาย ธนภูมิ เล็กสกุลไชย
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นาย ธนัชกฤศ แก้วเต็ม

5 21YTMAC00574 พฤติกรรมเชิงเส้นกำกับของค่าเฉลี่ยต่างๆ คณิตศาสตร์ นาย วัชริศพล เสริมศรีสุวรรณ (หัวหน้าทีม),
นาย กัญจน์ คงอรรถการ, นาย ภูวดิษฐ์ เหลืองประพันธ์
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม ดร. ธรรมนูญ ผุยรอด,
ดร. พงศ์พล เรือนคง


6 21YTMAC00819 การสร้างระบบเข้ารหัสแบบกุญแจอสมมาตรชนิดใหม่โดยใช้กรุปของลูกบิดขนาด p x p x p คณิตศาสตร์ นาย พศวัต วิบุลสันติ (หัวหน้าทีม),
นางสาว ศิรดา รุ่งเรืองสาคร
กำเนิดวิทย์ ระยอง นาย วสนนท์ พงษ์สวัสดิ์

7 21YTMAC00952 การศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นที่หน้าตัดฟิล์มฟองสบู่ ความยาวเส้นตรงPlateau border และพื้นที่ผิวของฟิล์มฟองสบู่ภายในโครงปรึซึม n เหลี่ยมที่มีความสูงใดๆ คณิตศาสตร์ ด.ช. เศรษฐพงศ์ กิมไพ (หัวหน้าทีม),
ด.ช. ณัฐนิติ คิว, ด.ช. มนัสนที ชูทรัพย์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี นาย ศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค

8 21YTMAC01206 การศึกษารูปร่างที่มีพื้นที่มากที่สุดซึ่งมีส่วนโค้งเป็นภาคตัดกรวยและสามารถผ่านทางเลี้ยวลักษณะมุมฉากได้ คณิตศาสตร์ นางสาว กนกรักษ์ อินทร์รจนา (หัวหน้าทีม),
นางสาว ปัณณิกา เกิดฤทธิ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี นางสาว พิชญ์สินี คงสุคนธ์

9 21YTMAC01209 การสร้างแบบจำลองระบบแถวคอยในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี คณิตศาสตร์ นาย ชนสิษฏ์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว สุชัญญา กุลทอง, นาย สุรเดช ปานหว่าง
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี นาย ศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค

10 21YTMAC01214 การศึกษาพื้นผิวโค้งของรูปทรงเรขาคณิตด้วยวิธีการ
Stereographic Projection เเละวิธีการสร้างแบบจำลอง3มิติจากTessellation
คณิตศาสตร์ นางสาว สริตา ดอกมณฑา (หัวหน้าทีม),
นาย วิศรุต จงสงวนดี, นาย ชยังกูร ทองปัญญนพ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี นาย ศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค

11 21YTMAC01249 การหารัศมีของฐานเเก้วรูปวงกลมที่วางบนจานรองเเก้วรูป n เหลี่ยมด้านเท่าเมื่อเเบ่งอัตราส่วนของเเต่ละด้าน
P ต่อ q
คณิตศาสตร์ ด.ญ. ศรุดา เทียนถาวร (หัวหน้าทีม),
ด.ญ. ณฐมน ชอบธรรมดี, ด.ญ. รินรดา จันทร์งาม
สิงห์บุรี สิงห์บุรี นาย โสรัฐ ขันติกุล,
นาง หทัยชนก ขันติกุล


12 21YTMAC01253 ทฤษฎีการหารัศมีวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยมใด ๆ ที่มีวงกลมรัศมีต่างกันสามวง สัมผัสนอกกับวงกลมแนบในและสัมผัสกับอีกสองด้านของรูปสามเหลี่ยมใด ๆ คณิตศาสตร์ นางสาว สุชญา เจริญสุข (หัวหน้าทีม),
ด.ญ. กวินธิดา คำรักษ์, นางสาว สุวีรา ขันธวิทย์
สิงห์บุรี สิงห์บุรี นาย โสรัฐ ขันติกุล,
นาง หทัยชนก ขันติกุล


13 21YTMAC01257 การหามุมระหว่างกระดูกต้นขาและกระดูกหน้าแข้งของการงอเข่า ในการก้าวขึ้นบันได คณิตศาสตร์ นางสาว กุลปริยา รองมี (หัวหน้าทีม),
นางสาว ภัททิมา ชื่นเรือง, นาย กันต์กนธี แก่นแก้ว
สิงห์บุรี สิงห์บุรี นาย โสรัฐ ขันติกุล,
นาง หทัยชนก ขันติกุล


14 21YICSC01124 การตรวจหาเซลล์มะเร็งตับโดยอาศัยภาพ Abdominal CT scan ด้วยการใช้ การเรียนรู้เชิงลึก คอมพิวเตอร์ นาย กฤติพงศ์ มานะชำนิ (หัวหน้าทีม) มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นาย บุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์

15 21YICSC01359 ระบบการตรวจสอบระดับความง่วงจากภาพถ่ายดวงตา โดยใช้อัลกอริทึมของการเรียนรู้เชิงลึกในการประมวลผล คอมพิวเตอร์ นาย ทัตพงศ์ เมฆลอย (หัวหน้าทีม) มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นาย บุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์

16 21YICSC01620 อุปกรณ์ระบุความรู้สึกจากใบหน้าเพื่อช่วยผู้พิการทางสายตา คอมพิวเตอร์ ด.ญ. รยา วรเศวต (หัวหน้าทีม) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร นาง มุทิตา หวังคิด

17 21YTCSC00041 การออกแบบเส้นทางคมนาคมด้วยราเมือก ผ่านระบบ Machine Learning คอมพิวเตอร์ นาย รวิน อัสสะบำรุงรัตน์ (หัวหน้าทีม),
นาย ปฏิพล ติยะจามร, นาย พลกฤต ล้อประเสริฐกุล
กำเนิดวิทย์ ระยอง นาย วาริน ภุมรินทร์,
นาย อธิราช เล้าหเรณู


18 21YTCSC00369 กล่องยาเพื่อผู้ป่วยสูงอายุ คอมพิวเตอร์ ด.ญ. ฐานิกา กุลธนปรีดา (หัวหน้าทีม),
นางสาว ฐานิตา ชูสังข์
สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร นาย โกเมน ปาปะโถ,
นางสาว รัตนวดี โมรากุล


19 21YTCSC00484 การใช้ Machine Learning เพื่อจำแนกและพัฒนาลายผ้าไทย คอมพิวเตอร์ นาย สิริพล สุทธิวรรณา (หัวหน้าทีม),
ด.ช. ธีร์ อิทธิพานิชพงศ์, นาย กฤษดา ทวีศักดิ์
กำเนิดวิทย์ ระยอง นาย คเณศ สุเมธพิพัธน์

20 21YTCSC00524 ระบบติดตามตำแหน่งกระเป๋า คอมพิวเตอร์ นางสาว อภิชญา กาญจนภูพิงค์ กาญจนภูพิงค์ (หัวหน้าทีม), นางสาว ปอรรัชม์ คมวงศ์วิวัฒน์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร นางสาว รัตนวดี โมรากุล,
นาย ปราโมทย์ น้ำยาง


21 21YTCSC00929 การพัฒนาระบบช่วยสะกดคำสำหรับผู้พิการ โดยใช้ P300 และ Speech Imagery BCI คอมพิวเตอร์ นาย ณัฐดนัย จารุทิกร (หัวหน้าทีม),
นาย ณัฏฐพล สุพรรณศรี, นาย ต้นกล้า ไข่มุกข์
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาว เลาขวัญ งามประสิทธิ์

22 21YTCSC00957 การประมวลผลปริมาณเนื้อข้าวโพดหวานด้วยวิธีการ Image Processing คอมพิวเตอร์ นางสาว ณีรนุช สุดเจริญ (หัวหน้าทีม),
นางสาว ชนิกานต์ พรหมแพทย์,
นางสาว พรชนัญญ์ มั่งมีธนพิบูลย์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี นาย ศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค

23 21YTCSC01295 โครงงานเปลอัจฉริยะ คอมพิวเตอร์ ด.ญ. รินนา ธนะสุข (หัวหน้าทีม),
ด.ญ. ชลรัตดา นวลฉาย, ด.ช. วรรณลภย์ สายโคกสูง
วัดป่าประดู่ ระยอง นาย อำนวย มณีวงษ์,
นางสาว ดรุณี บุญวงค์


24 21YTCSC01600 หน้าต่างวิเศษ คอมพิวเตอร์ นาย อินทัช ยืนนาน (หัวหน้าทีม),
นาย รุ่งสิทธิ์ ประทีปะเสน, นางสาว กชกรณ์ สมบูรณ์
สายปัญญารังสิต ปทุมธานี นาย ไชยเดช นูนคาน,
นางสาว ปาณิสรา สิงหพงษ์


25 21YICHC01389 กล่องชะลอการสุกของกล้วย เคมี นาย อาณัติ ง้าวสุวรรณ (หัวหน้าทีม) สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร นาย อิทธิภพ ทิมวิภาค

26 21YTCHC00019 สารให้ความหวานจากหล่อฮังก๊วย เคมี นาย ณัฐนนท์ การเดช (หัวหน้าทีม),
นางสาว พิมพ์มาดา พิทักษ์สหภูมิ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี นางสาว จุฑารัตน์ ใจงาม

27 21YTCHC00114 วัสดุดูดซับเหล็กฟลอริก (Fe3+) ในน้ำเสียสังเคราะห์จากเส้นใยเซลลูโลสของใบหัวไชเท้า เคมี นางสาว วลีพร ทองน่วม (หัวหน้าทีม),
นางสาว ศลิษา ไชยสิงห์ทอง
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี นางสาว จุฑารัตน์ ใจงาม

28 21YTCHC00118 การศึกษาผลการใช้เอนไซม์โบรมิเลนจากสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียในการลดโปรตีนก่อภูมิแพ้ในน้ำยางธรรมชาติ เคมี นาย อัชฌาบดินทร์ สินธุรงค์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว ชัญญานุช เมฆาวัชร์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี นาย ขุนทอง คล้ายทอง,
นาย ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย


29 21YTCHC00137 ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดล้างสารตกค้างทางการเกษตรในผักผลไม้จากสารสกัดใบย่านาง เคมี นางสาว พรปวีณ์ สุขขี (หัวหน้าทีม),
นางสาว ลลิตภัทร พุกสุริยวงษ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี นางสาว ศุภาวรรณ ห่วงช้าง

30 21YTCHC00147 การพัฒนาอุปกรณ์พกพาแบบกระดาษสำหรับตรวจวัดสารประกอบฟีนอลิกและสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำผลไม้ เคมี นางสาว ชนันธร ดีประเสริฐ (หัวหน้าทีม),
นางสาว อารยา ผาลัง
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี นางสาว เพชรชรี รักษาศรี

31 21YTCHC00148 การศึกษาประสิทธิภาพของฟิล์มบางจากเปลือกทุเรียนร่วมกับปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสในการกำจัดสารพิษตกค้างคาร์เบนดาซิมในดิน เคมี นาย อธิคม สุวรรณประเสริฐ (หัวหน้าทีม),
นาย พุทธืพงศ์ ศรีคร้าม
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี นาย ขุนทอง คล้ายทอง,
นาย ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย


32 21YTCHC00169 การศึกษาประสิทธิภาพเอทิฟอนในการบ่มผลไม้ ด้วยอุปกรณ์ควบคุมอัตราการปล่อยแก๊สเอทิลีน เคมี นางสาว ภรณ์ธรรมรินทร์ สุขชื่น (หัวหน้าทีม),
นางสาว สุชัญญา โชติพุทธิกุล
กศน.ตำบลบ่อเงิน ปทุมธานี นางสาว จุฑารัตน์ ใจงาม

33 21YTCHC00179 การพัฒนาแผ่นแปะผิวผิวหนังสำหรับส่งสารไดอะซีรีนระบบนาโนอิมัลชั่นด้วยพลาสติกชีวภาพร่วมกับเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิ่ง เคมี นางสาว ภาพร ศรีสันติสุข (หัวหน้าทีม),
นาย นฤพล โอวาทจรูญจิตต์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี นาย ขุนทอง คล้ายทอง,
นาย ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย


34 21YTCHC00227 การสังเคราะห์วัสดุบำบัดน้ำเสียจากเซลลูโลสแบคทีเรียที่มีอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ระดับนาโน เคมี นางสาว ศลิษา อภิวัฒน์การุญ (หัวหน้าทีม),
นางสาว ณิชารีย์ พสุนธาวิโรจน์
กำเนิดวิทย์ ระยอง นาย สกล วารินทราพร

35 21YTCHC00234 การลดตะกรันในระบบท่อหล่อเย็นโดยใช้ electromagnetic anti-fouling เคมี นาย ปณิธาน กุมผัน (หัวหน้าทีม),
นาย กิตติ กมลรัมย์, นาย ทินกฤต อุตสา
กำเนิดวิทย์ ระยอง นาย สกล วารินทราพร,
นาย ภาณุพงศ์ ภูทะวัง


36 21YTCHC00307 การศึกษาเชิงคำนวณของ copper (II) complex ซึ่งเป็นแบบจำลอง active site ของเอนไซม์ catechol เคมี นาย ทัศน์พล ติรศุทธ (หัวหน้าทีม),
นาย ภูมิพัฒน์ เลาหวิโรจน์, นาย ปารีส นิลทลักษณ์
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นาย สาโรจน์ บุญเส็ง

37 21YTCHC00336 การเคลือบผิวฝรั่งด้วยเพคตินที่สกัดจากเปลือกส้มโอผสมกับกาบาและน้ำมันอบเชย เคมี นางสาว สริตา คงเมือง (หัวหน้าทีม),
นาย กิตติพัฒน์ จันทร์ศรี, นางสาว สิริกรณ์ ชูศรี
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาว จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา

38 21YTCHC00685 การสกัดกลูตาเมตจากกากมะเขือเทศเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปก้อนสำเร็จรูป เคมี นางสาว ศิรดา คงสมแสวง (หัวหน้าทีม),
นางสาว จุฑามาศ คำน้อย, นางสาว ชฎาพร บุญส่ง
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี นางสาว สุธีรา วัฒนกุล

39 21YTCHC00735 นวัตกรรมชุดทดสอบเซนเซอร์เชิงสีเพื่อตรวจวัดปริมาณคลอรามีนในสระว่ายน้ำโดยตรงโดยใช้นาโนโซเดียมไอโอไดด์ในเกลียวอะไมโลส เคมี นางสาว อธิชา สันติลินนท์ (หัวหน้าทีม),
นาย ณัฐประวีร์ ปัถยาวิชญ์, นาย ณภัทร สัจจมงคล
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นาย เกียรติภูมิ รอดพันธ์

40 21YTCHC01043 การสังเคราะห์นาโนซิลเวอร์ผสมกัมอะราบิกเพื่อเคลือบแผ่นฟิล์มพีวีเอ/ไคโตซานสำหรับเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเน่าเสียของมะเขือเทศ เคมี นางสาว กัญญพัชร ฉัตรพัฒนศิริ (หัวหน้าทีม),
นางสาว ณัฏฐา บุรารักษาเกียรติ,
นางสาว นนทิชา วงค์คำ
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นาย เกียรติภูมิ รอดพันธ์

41 21YTCHC01645 การพัฒนาตัวเก็บประจุยิ่งยวดสะอาดแบบครบวงจรจากมันสำปะหลัง เคมี นางสาว วาณี พริกบุญจันทร์ (หัวหน้าทีม),
นาย ภัทรพล วิศิษฏ์มณเฑียร, นางสาว รวิสรา ซื่อตรง
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี นาย พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ

42 21YTBIC00016 การศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของยุงบริเวณพื้นที่แปลงเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี ชีววิทยา ด.ญ. พิชญ์สินี ไทยศรี (หัวหน้าทีม),
ด.ญ. พัชชา สุทธิธารสุวรรณ, ด.ญ. พิชญาภา แช่มวงษ์
สงวนหญิง สุพรรณบุรี นางสาว อัญชลี ด้วงต้อย,
นางสาว สมหญิง ไกลหา


43 21YTBIC00303 การศึกษาประสิทธิภาพในการการยับยั้งเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของโปรตีนไฮโดรไลเซตจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Oryza sativa) ในแต่ละขนาด ชีววิทยา นางสาว บัวบูชา ฉุ้นประดับ (หัวหน้าทีม),
นางสาว ปริยฉัตร รุธิรโก,
นางสาว วีริยา ธารทัศนวงศ์
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นาง ทิพนาถ น้อยแก้ว

44 21YTBIC00430 การวิเคราะห์เปปไทด์ที่ได้จากการบริโภคหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งอย่างเฉพาะเจาะจงด้วยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ชีววิทยา นางสาว ภณิด์ณัทช์ อินทร์จันทร์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว บัวบูชา บุญเลิศ, นางสาว พัชรโศภิน มณีนิล
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นาง ทิพนาถ น้อยแก้ว

45 21YTBIC00507 การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยพลาสติกชนิดโพลิเอทธิลินของแบคทีเรียที่ถูกคัดแยกจากลำไส้หนอนผีเสื้อกลางคืน(Galleria mellonella) ชีววิทยา นางสาว ปรภาว์ กลางสาทร (หัวหน้าทีม),
นางสาว เวอร์จิเนีย มนัสปิยะ
กำเนิดวิทย์ ระยอง นางสาว อาจรีย์ ธิราช

46 21YTBIC00590 การพัฒนาวัสดุเพาะเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและสารต้านอนุมูลอิสระในการเพาะเลี้ยงเห็ดนางรมทอง (Pleurotus citrinopileatus Singer.) ชีววิทยา นางสาว ณัฐวรา กิจธรรมรัตน์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว ศศธร ศิริกุลสถิตย์,
นางสาว ภัทรพร เอี่ยมศิริกิจ
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาว ภัทรญา กลิ่นทอง

47 21YTBIC00593 การพัฒนาอัลกอริทึมจากรูปแบบการเคลื่อนที่และการตัดสินใจเคลื่อนที่แบบกลุ่มของ “กุ้งเดินขบวน” ชีววิทยา นาย อธิศ เตชะนิธิสวัสดิ์ (หัวหน้าทีม),
นาย พิวัฒน์ ศุภวิทยา
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นาย ชนันท์ เกียรติสิริสาสน์,
นางสาว วนิดา ภู่เอี่ยม


48 21YTBIC00601 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำลายต้นกล้าข้าววัยอ่อนของปูนาสกุล Somanniathelpusa เพื่อประยุกต์และปรับพฤติกรรมโดยวิธีการทางธรรมชาติ ชีววิทยา ด.ช. สิรภพ ตั้งวรเกษม (หัวหน้าทีม),
ด.ช. เปรมินทร์ เลิศพงษ์
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นาย ชนันท์ เกียรติสิริสาสน์,
นางสาว วนิดา ภู่เอี่ยม


49 21YTBIC00686 การหาสูตรอาหารเหลวที่เหมาะสมเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก Paecilomyces tenuipes ชีววิทยา นางสาว กันตา เมธีวิวัฒน์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว ทัตชญา พินิตชยากร,
นางสาว พิชชาพร นิยะบุตร
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี อ.ดร. ธีรวัฒนา ภาระมาตย์,
นางสาว วรุณธร เชื้อบุญมี


50 21YTBIC00747 การศึกษาคลื่นสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อในนักกีฬาปีนหน้าผาทีมชาติไทยประเภท Speed ชีววิทยา นาย วรัชญ์ ชูวงศ์บัณฑิตย์ (หัวหน้าทีม),
นาย รณกฤต สกุลยืนยง, นาย กันตภณ ตันธนวัฒน์
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาว นริศรา หาหอม,
นาย วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์


51 21YTBIC00753 การเพิ่มเสถียรภาพการทนความร้อนโดยวิศวกรรมโปรตีนของเอนไซม์ Lysostaphin จาก Staphylococcus simulans ที่ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ชีววิทยา นาย นวิน ยั่งยืนตระกูล (หัวหน้าทีม),
นาย เพิ่มระวี ธาตุนิยม, นาย ธนาธร ปิยสถาพรพงศ์
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาว เมษสุวัลย์ ุพงษ์ประมูล

52 21YTBIC00759 การศึกษาพฤติกรรมการม้วนตัวของกระสุนพระอินทร์สู่การออกแบบรถจักรยานยนต์ ชีววิทยา นางสาว ปัณณธร ธนเรืองอมร (หัวหน้าทีม),
นางสาว ปุณญรัสนิ์ โชติกิจไพศาล,
นางสาว อภิรตา ประวาลพิทย์
กำเนิดวิทย์ ระยอง นางสาว พิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธ์ุ

53 21YTBIC01102 การศึกษาผลของแผ่นห้ามเลือดและเจลห้ามเลือด จากสารสกัดใบสาบเสือ ชีววิทยา นาย อัสกร มดแสง (หัวหน้าทีม),
นางสาว นิชานันท์ เจริญเวโรจน์กุล
โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร นาย วุฒินันท์ สมบูรณ์,
นาง ปิยรัตน์ พลพงศ์


54 21YTBIC01271 การศึกษาการโมเลกุลาร์ด็อกกิ้งและกลศาสตร์ควอนตัมในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Cathepsin K ในโรคกระดูกพรุน ชีววิทยา นาย ณธัชพล แซ่ลี้ (หัวหน้าทีม),
นาย พันธิน พินทุสรชัย, นาย พิชญะ เรืองเวชวรชัย
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นาย สาโรจน์ บุญเส็ง

55 21YTBIC01305 การศึกษาสารสกัดหยาบจากถั่วที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล ชีววิทยา นางสาว วิชญา แซ่เล้า (หัวหน้าทีม),
นาย ยศพนธ์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล,
นางสาว ภภัสสร รักกิจการ
สงวนหญิง สุพรรณบุรี นางสาว ฉันทนา บุญมาก,
นางสาว ธัญจิรา ทองมาก


56 21YIPEC01311 แหล่งกำเนิดโฟตอนที่พัวพันกันสำหรับการทดลองเทเลพอตเตชันเชิงควอนตัม ฟิสิกส์ พลังงาน
และดาราศาสตร์
นาย วีรพงษ์ โรจน์พัฒนกุล (หัวหน้าทีม) มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นาย กิติศักดิ์ บุญขำ

57 21YTPEC00082 แบบจำลองการโคจรของดวงดาวโดยใช้ผืนวัสดุเป็นปริภูมิเวลาตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ฟิสิกส์ พลังงาน
และดาราศาสตร์
นางสาว ศิรดา จงวัฒนไพบูลย์ (หัวหน้าทีม),
นาย เจตนิพัทธ์ บุญญานุสนธิ์,
นาย พรพิพัฒน์ อุปจันทร์
กำเนิดวิทย์ ระยอง นาย ปริญญา ศิริมาจันทร์

58 21YTPEC00097 ถังขยะแฮนดี้ LED ฟิสิกส์ พลังงาน
และดาราศาสตร์
นางสาว พรพิมล วิริยาจาร (หัวหน้าทีม),
นางสาว จิรวดี วงษ์เพ็ง,
นางสาว นภัสศิลป์ บุตรประสงค์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี นาย นิธิทัศน์ อักษร,
นาย พนา สาระยาม


59 21YTPEC00502 แผ่นสะท้อนข้อมูลเสียงความลับ ฟิสิกส์ พลังงาน
และดาราศาสตร์
นาย ธีรนัย พูลลาภ (หัวหน้าทีม),
นาย ณพณัฐ แวดล้อม, นาย ภัทรรัตน์ สุนทรานุรักษ์
กำเนิดวิทย์ ระยอง นาย มิญช์ เมธีสุวกุล

60 21YTPEC00549 การศึกษาสมบัติของของไหลโดยใช้ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ของคลื่นอัลตราโซนิก ฟิสิกส์ พลังงาน
และดาราศาสตร์
นางสาว ชนาพร เที่ยงพนม (หัวหน้าทีม),
นางสาว กชนิภา จังธนสมบัติ,
นางสาว ณิชกานต์ ลวณะสกล
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาว ธัญนันท์ ภูผาจง

61 21YTPEC00560 ตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากนาโนเซลลูโลสผสมคาร์บอนที่ได้จากส่วนเหลือทิ้งของข้าวโพด ฟิสิกส์ พลังงาน
และดาราศาสตร์
นาย เมธาสิทธิ์ ตันติพลับทอง (หัวหน้าทีม),
นาย ชญุตพล ่่่ ืปุณยรัตน์ยืนยง,
นางสาว มัญชรัตน์ ตั้งตรงกิจเจริญ
กำเนิดวิทย์ ระยอง นาย ภาณุพงศ์ ภูทะวัง

62 21YTPEC00672 ศึกษารูปแบบการเคลื่อนที่ของแท่งแม่เหล็กผ่านท่อทองแดงและอลูมิเนียมโดยระบบรอกและโปรแกรม ARDUINO ฟิสิกส์ พลังงาน
และดาราศาสตร์
นาย ตาณ เหล่าเจริญสุข (หัวหน้าทีม),
นาย สิริไชย พรมเจียม, นาย สัณหณัฐ เชาว์กิจค้า
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาว ธัญนันท์ ภูผาจง

63 21YTPEC00723 การหักล้างเสียงมนุษย์ด้วยคลื่นเสียงสังเคราะห์ ฟิสิกส์ พลังงาน
และดาราศาสตร์
นางสาว ขวัญลดา ศรีจอมขวัญ (หัวหน้าทีม),
นางสาว สลิลรัตน์ กิตติวีรวงศ์,
นางสาว ชญานิศ วีระสกุล
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นาย จตุพร พันตรี

64 21YTPEC01030 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ขนส่งในแนวดิ่งจากแบบจำลองผลยางพลวง ฟิสิกส์ พลังงาน
และดาราศาสตร์
นางสาว ศตพร กิตติวัฒนโชติ (หัวหน้าทีม),
นาย วศิน เอียงสวาท
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี นางสาว ปิยะนุช เขียวอร่าม

65 21YTPEC01061 การศึกษาประสิทธิภาพในการตรวจวัดความช้ำของสาลี่ที่ผ่านกระบวนการเตรียมด้วยวิธีต่างๆ โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพความร้อน ฟิสิกส์ พลังงาน
และดาราศาสตร์
นาย ปุณณภพ รามจันทร์ (หัวหน้าทีม),
นาย เกริกพล โกวิทางกูร
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นาย ชาคริต สมานรักษ์

66 21YTPEC01256 เมล็ดเชื้อเพลิงชีวภาพ ฟิสิกส์ พลังงาน
และดาราศาสตร์
ด.ญ. สุธิดา แซ่คู (หัวหน้าทีม),
ด.ญ. สิทธิณี ลีนา, ด.ช. ภูวมินทร์ หมุกแก้ว
พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา นาง สุกัลยา วงค์ใหญ่

67 21YTPEC01434 การวิเคราะห์ลักษณะการเคลื่อนที่ของไรทะเลเพื่อพัฒนารูปแบบการเคลื่อนที่ในน้ำแบบใหม่ ฟิสิกส์ พลังงาน
และดาราศาสตร์
นาย สิรภพ สุขเทพ (หัวหน้าทีม),
นาย เนติ ธรรมจิตต์, นาย ภคพัส เเสงจันทร์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี นาย มนัส สิทธิโชคธรรม,
นาย ภัชรพงศ์ พระไว


68 21YTPEC01598 เครื่องรดน้ำอัตโนมัติตามความชื้นของดินโดยใช้หลักโมเมนต์ ฟิสิกส์ พลังงาน
และดาราศาสตร์
นางสาว วิศัลย์ศยา นาละคร (หัวหน้าทีม),
นางสาว ชุติกาญจน์ จำปาทอง,
นางสาว ธันยากานต์ กุลจารุชัยพัฒน์
ปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี นาย อนุพงษ์ ศรีโสภา

69 21YTPEC01623 ราวตากผ้าไม่ง้อแดด ฟิสิกส์ พลังงาน
และดาราศาสตร์
นางสาว สัจพร งามศิลป์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว นุชจิรา เชาว์ดี, นางสาว สุดารัตน์ เพ็ชรคง
ปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี นาย อนุพงษ์ ศรีโสภา

70 21YIMSC01006 เฝือกกึ่งชีวภาพจากเส้นใยกาบมะพร้าว วัสดุศาสตร์ นาย บัณฑิต พิบูลย์ (หัวหน้าทีม) สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร นางสาว นิศารัตน์ เผ่ากันทรากร

71 21YTMSC00005 การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบจากยางธรรมชาติกับยางสไตรีนบิวตาไดอีนและขุยมะพร้าวเพื่อประยุกต์ใช้เป็นแผ่นกำบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมมา วัสดุศาสตร์ นาย พีรดนย์ ดุษฎีเวทกุล (หัวหน้าทีม),
นางสาว เมษิณีย์ อินทร์สุวรรณ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี นาย ขุนทอง คล้ายทอง,
นาย ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย


72 21YTMSC00052 การพัฒนาประสิทธิภาพอิฐดินเหนียวด้วยชานอ้อยและเปลือกหอยแครงเพื่อหาอัตราส่วนสำหรับสร้างเป็นวัสดุทางเลือกในการก่อสร้าง วัสดุศาสตร์ นางสาว ชนนิกานต์ เจริญโชติ (หัวหน้าทีม),
นางสาว พิมพ์ลภัส สอนสี
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี นางสาว ศุภาวรรณ ห่วงช้าง

73 21YTMSC00106 เครื่องดักไขมันโดยแผ่นกรองที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ วัสดุศาสตร์ นาย รัฐศิริ นะธะศิริ (หัวหน้าทีม),
นาย นฤบดี พาชอบ, นาย ณฐพล ไพศาล
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี นางสาว สุพัตรา ยี่สุ่นทอง

74 21YTMSC00140 การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับเหงื่อของผ้าไม่ถักไม่ทอจากเส้นใยบัว เพื่อพัฒนาเป็นกระดาษซับเหงื่อ วัสดุศาสตร์ นางสาว ภัทรานิษฐ์ ธัญวณิชกุล (หัวหน้าทีม),
นางสาว ชญาภรณ์ จิวรวัฒนกุล
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี นางสาว จุฑารัตน์ ใจงาม

75 21YTMSC00157 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยจากเปลือกกัญชงผสมกับเส้นใยฝ้ายในการผลิตผ้าม่านกันรังสียูวี วัสดุศาสตร์ นาย บาซิล หมัดอะหลี (หัวหน้าทีม),
นางสาว ณัฐฑิตา สุวิทย์สกุลวงศ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี นาย ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย,
นาย ขุนทอง คล้ายทอง


76 21YTMSC00292 ศึกษาประสิทธิภาพแผ่นฉนวนกันความร้อนแบบซับเสียงด้วยเส้นใยดอกธูปฤๅษี วัสดุศาสตร์ นาย ปนัย ทองบุญเรือง (หัวหน้าทีม),
นาย ชยพล วงศ์คุณานุสรณ์, นาย ณัฐพล อภิชาติวงศา
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) ชลบุรี นาย สมชาย เอี่ยมสอาด

77 21YTMSC00394 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัสดุทดแทนกระดาษปะเก็นซึ่งทำมาจากเซลลูโลสของชานอ้อย วัสดุศาสตร์ นางสาว ธิดารัตน์ ดนตรี (หัวหน้าทีม),
นางสาว พิมพ์ภรณ์ โค้วดวงจันทร์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี นาง วิภาวี ศรีหานนท์,
นาย พีระพงษ์ เตียนจันทึก


78 21YTMSC00397 วัสดุปิดแผลจากแกรฟีน วัสดุศาสตร์ นางสาว นริชา เอี่ยมพักตร์ (หัวหน้าทีม),
นาย ธัญภัทร กลิ่นแก้ว, นางสาว วิชญาพร คำเพิ่ม
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี นาง วิภาวี ศรีหานนท์

79 21YTMSC00425 การเตรียมคาร์บอนจากลูกยางพาราที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำทะเล วัสดุศาสตร์ นาย ชวิศ แก้วนุรัชดาสร (หัวหน้าทีม),
นาย ปุถุชน วงศ์วรกุล, นางสาว ภัทรนันท์ บุญชิต
กำเนิดวิทย์ ระยอง นาย ภาณุพงศ์ ภูทะวัง,
นาย ศรัณย์ นวลจีน


80 21YTMSC00509 ภาชนะเพาะชำจากใบไม้ วัสดุศาสตร์ นาย ศุภกร ผาสุข (หัวหน้าทีม),
นาย วชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร, นาย นนทวัฒน์ เจริญศิริ
พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา นาง สุกัลยา วงค์ใหญ่

81 21YTMSC00569 การเปรียบเทียบอัตราส่วนของพลาสติกที่ใช้เป็นตัวประสานในการทำแผ่นประกอบจากฟางข้าว วัสดุศาสตร์ นางสาว สุธิณี เลิศธนาภรณ์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว อภิชยาลักษณ์ ชนะชัยธรรม
สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร นาย ปราโมทย์ น้ำยาง,
นาย โกเมน ปาปะโถ


82 21YTMSC00615 วัสดุปิดแผลพุพองจากเมือกแมงลักและสารสกัดว่านหางจระเข้ วัสดุศาสตร์ นางสาว วรวัญ ชินวัฒนกาญจน์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว เยาวลักษณ์ ภูศรี
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี นางสาว ฐิตารีย์ ทองเทียนชัย

83 21YTMSC00627 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฝือกอ่อนจากยางพาราร่วมกับเส้นใยธรรมชาติสำหรับสัตว์เลี้ยง วัสดุศาสตร์ นาย รัฐนันท์ เหล็กกล้า (หัวหน้าทีม),
นาย จามิกร สุขเย็น
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี นาย ขุนทอง คล้ายทอง,
นาย ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย


84 21YTMSC00694 วัสดุเชิงประกอบจากซังข้าวโพดและชานอ้อยโดยใช้แป้งดัดแปรและพอลิสไตรีนโฟมรีไซเคิลเป็นตัวเชื่อมประสาน วัสดุศาสตร์ นางสาว ธนวรรณ หฤทัยสุขสันติ์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว พสชนัน พละกลาง, นางสาว พรนภัส จิตประสาน
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี รศ.ดร. สอาด ริยะจันทร์

85 21YTMSC00804 การศึกษาการเลียนแบบการจัดเรียงตัวของเส้นใยธรรมชาติของพืชพืชตระกูลปาล์มและการนำเส้นใยธรรมชาติมาพัฒนาเป็นวัสดุกันกระแทกในการขนส่งมะม่วงน้ำดอกไม้ วัสดุศาสตร์ ด.ญ. ยลกมล โพธิ์ศรี (หัวหน้าทีม),
ด.ญ. ณัฐกมล วรรณะ, ด.ญ. ฐาปณิกร ศรีวรรณ
สงวนหญิง สุพรรณบุรี นาย เจษฎา เนตรสว่างวิชา,
นาง ศุภจินต์ มีมุข


86 21YTMSC00946 การศึกษาคุณสมบัติของฟิล์มกรองแสงสีฟ้าจากพลาสติกชีวภาพ วัสดุศาสตร์ นางสาว สิริวิภา ศิริรัตน์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว รัชนีวรรณ เหลือประสงค์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี นางสาว ฐิตารีย์ ทองเทียนชัย,
นางสาว ปิยะนุช เขียวอร่าม


87 21YTMSC00987 ผลิตภัณฑ์เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ประเภทแตกกอจากวัสดุธรรมชาติที่มีธาตุอาหารหลัก เพื่อการเจริญเติบโต วัสดุศาสตร์ นางสาว ปวินท์ทิตา หวังบูรพาไพบูลย์ (หัวหน้าทีม), นางสาว ณัฐวดี อำนวยวัฒนกุล สงวนหญิง สุพรรณบุรี นาง ศุภจินต์ มีมุข,
นางสาว นิสา จุลโพธิ์


88 21YTMSC01051 การสกัดคอลลาเจนจากเกล็ดปลากะพงผสมไฟโบรอินและพอลิเมอร์เพื่อนำมาทำไหมะลาย(ที่ใช้ในทางการแพทย์) วัสดุศาสตร์ นางสาว นฤภัทร เจียมประเสริฐ (หัวหน้าทีม),
นางสาว กันยารัตน์ มณีรัตน์,
นางสาว รวีจรัส เจริญโชควิทยา
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี นางสาว ทัศนียา มาตุการักษ์

89 21YTEVC00125 การศึกษารีเทนเนอร์แบบใสที่เคลือบด้วยไซลิทอลจากเปลือกข้าวโพด เพื่อช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutans และ Streptococcus sanguinis สาเหตุที่ทำให้เกิดฟันผุ วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาว ภัสมน อิทธิธนากร (หัวหน้าทีม),
นางสาว ดวงกมล อร่ามสิริเจริญ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี นางสาว ศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง

90 21YTEVC00431 การควบคุมหญ้านกสีชมพูด้วยชีววิธีจากเชื้อรา วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาว วรรษมน เอกสมทราเมษฐ์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว แพรฟ้า ประชาพร,
นางสาว ธมลวรรณ ซื่อเธียรสกุล
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาว อรวรรณ ปิยะบุญ

91 21YTEVC00500 นวัตกรรมการเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดินโดยใช้วัสดุที่เคลือบผิวด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์และเจลทำความเย็น วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นาย นราวิชญ์ ลิขิตรุจานนท์ (หัวหน้าทีม),
นาย ธัญณัฐ เรือนสูง
กำเนิดวิทย์ ระยอง นาย ภาณุพงศ์ ภูทะวัง

92 21YTEVC00501 การศึกษาการย่อยของพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนโดยแบคทีเรีย Bacillus cereus ด้วยการใช้เปปโตนสกัดจากเปลือกถั่วลิสง วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นาย เทวิษฏ์ ภัทรวารินทร์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว ธีริศรา ไกรศรินท์, นางสาว อัญชิสา สุวรรณชาตรี
กำเนิดวิทย์ ระยอง นางสาว อาจรีย์ ธิราช

93 21YTEVC00683 การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงรากพืชเพื่อบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนฟีนอล วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาว พิมพ์ชญา จิตติธรรมรักษ์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว ภคมน โอสุวรรณรัตน์
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี ผศ.ดร. นิรมล ศากยวงศ์,
นางสาว วรุณธร เชื้อบุญมี


94 21YTEVC00757 การพัฒนาแผ่นเส้นใยธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการลดมลพิษทางอากาศ วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ด.ญ. พิญดา ศรีบุญผล (หัวหน้าทีม),
ด.ญ. ภัทรนันท์ อุ่นใจ, ด.ญ. ธีรธิดา ลมูลศิลป์
สงวนหญิง สุพรรณบุรี นางสาว ฉันทนา บุญมาก,
นาง ลำดวน บุญรังษี


95 21YTEVC00788 ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพจากวัชพืชที่มีธาตุโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตและการบำรุงดิน วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ด.ญ. กนกพิชญ์ วงษ์เกิด (หัวหน้าทีม),
ด.ช. ณัฐวุฒิ​ โรจน์​บุญ​ถึง​, ด.ญ. ภัทราวรรณ ศาลยาชีวิน
สงวนหญิง สุพรรณบุรี นางสาว สมหญิง ไกลหา,
นาย เจษฎา เนตรสว่างวิชา


96 21YTEVC00829 การศึกษาความสัมพันธ์ของสมบัติของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนกากไขมันจากไส้เดือนดิน Pheretima peguana จากแหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันในจังหวัดสมุทรปราการ วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาว อรทัย มนัสถาวร (หัวหน้าทีม),
นางสาว เปรมิกา ช่วงโชติ, นางสาว วรางคณา เเก้วสืบศรี
เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ นาย มนต์มนัส บุญชู,
นาง สุพิศ ศรีพอ


97 21YTEVC00840 เครื่องกลเติมอากาศปรับสภาพน้ำเสีย วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ด.ญ. ภัทรสุดา ผิวเขียว (หัวหน้าทีม),
นางสาว ธมลวรรณ เรืองศรี, ด.ญ. รัญชิดา สุวรรณประทีป
สงวนหญิง สุพรรณบุรี นาง อินทิรา เกตุอินทร์,
นางสาว เมทินี พันธุ


98 21YTEVC01040 เชื้อเพลิงจากแผ่นดูดซับน้ำมันในโรงอาหาร วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ด.ญ. จันทกานต์ ปิ่นวิเศษ (หัวหน้าทีม),
ด.ญ. ชนิกานต์ ฉัตรรัตนมุนี, ด.ญ. ณหทัย อ่อนศรี
สงวนหญิง สุพรรณบุรี นางสาว จิตติมา ดมหอม,
นาง อินทิรา เกตุอินทร์


99 21YTEVC01070 ศึกษาการขึ้นรูปของแผ่นกรองอากาศจากโปรตีนไฟโบรอินผสมคลอโรพลาสต์ด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิ่ง วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาว เปมิกา ปั้นประเสริฐ (หัวหน้าทีม),
นางสาว กัญญาพัชร ชูจันทร์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี นาย ศาสตรา พรมอารักษ์

100 21YTEVC01091 การศึกษาชนิดของพืชที่มีผลต่อการ blockยากำจัดเเมลงในผัก วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ด.ช. จิรศักดิ์ เสมคำ (หัวหน้าทีม),
ด.ช. ปวริศ ลิ้มจิตสมบูรณ์, ด.ญ. กิตติญากร ภักดีวงษ์
สงวนหญิง สุพรรณบุรี นาง ลำดวน บุญรังษี,
นางสาว มลฑิรา ศรีศักดา


101 21YTEVC01142 ระบบกระถางประหยัดน้ำสำหรับเกษตรกรเพาะชำกล้าไม้ วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาว สิรินทร์ยา อ่อนอก (หัวหน้าทีม),
นางสาว ปาณิสรา นิลชาติ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี นาย ธีรพงศ์ อ่อนอก

102 21YTEVC01170 การเก็บรักษาน้ำมะนาวพันธุ์แป้นรำไพเป็นมะนาวผงด้วยวิธี Freeze-drying วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาว ชมพูนุช ปูปาน (หัวหน้าทีม),
นาย กันตพัฒน์ เหลืองนฤทัย
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี นาย ณัฐพล กลิ่นพุฒ

103 21YTEVC01250 ลดปริมาณการใช้น้ำและการงอกของเมล็ดหญ้าข้าวนกในการปลูกพืชด้วยแผ่นเส้นใยธรรมชาติคลุมดิน วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ด.ญ. ผกาพรรณ ไชยวงษ์ (หัวหน้าทีม),
ด.ญ. กัญญาณัฐ คณาวงค์
พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา นาง สุกัลยา วงค์ใหญ่

104 21YTEVC01260 การศึกษาวัสดุธรรมชาติที่มีธาตุอาหารและสามารถดูดซับน้ำเพื่อเป็นวัสดุปลูกพืชลดการใช้น้ำและปุ๋ยเคมี วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ด.ญ. ปัณฑิตา เล้าศิลป์ไพศาล (หัวหน้าทีม),
ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เป็งตะพันธ์, ด.ญ. ลลิตภัทร ช่างเกวียนดี
สงวนหญิง สุพรรณบุรี นางสาว นิสา จุลโพธิ์,
นาง ศุภจินต์ มีมุข


105 21YTEVC01540 แผ่นฝ้ากันความร้อนจากเส้นใยไผ่ วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ด.ญ. ปาฏลี จงชาญสิทโธ (หัวหน้าทีม),
นางสาว นภัทรา มนตรี, นางสาว วิชญา รัตภาสกร
สงวนหญิง สุพรรณบุรี นาง อินทิรา เกตุอินทร์

106 21YTEVC01564 เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบเคลื่อนย้ายได้แบบ 3 in 1 วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นาย ธนากร ทรัพย์กมล (หัวหน้าทีม),
นาย กิตติพงศ์ ลือพืช
อุดมวิทยา ปทุมธานี นางสาว อัญชิสา โมฬี

107 21YTEVC01585 ก้อนเพาะปลูกสำเร็จรูปรักษ์ป่า วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาว รุจิลดา สุคันโท (หัวหน้าทีม),
นางสาว พรรณกาญจน์ จุลวนิชรัตนา
สายปัญญารังสิต ปทุมธานี นางสาว วริศรา วัชรเวียงชัย

108 21YTEVC01664 โครงงานประดิษฐ์อุปกรณ์รักษาความชื้นในดินจากกะลามะพร้าว วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาว พิรวรรณ หิรัญชุฬหะ (หัวหน้าทีม),
นางสาว ปภาวรินทร์ มาอิ่มใจ
เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร นาง ทิพย์อาภา ศรีวรางกูล

109 21YIENC00024 การออกแบบและพัฒนาโครงหุ่นยนต์อ่อนนิ่มเพื่อประยุกต์ใช้เป็นถุงมือช่วยหยิบจับสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ วิศวกรรม นาย จิราชัย จันทร์สารโสภณ (หัวหน้าทีม) วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี นาย ขุนทอง คล้ายทอง,
นาย ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย


110 21YIENC00888 การปรับเปลี่ยนวัสดุที่เติมช่องว่างระหว่างหม้อและสภาพแวดล้อมการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องทำความเย็นเซียร์ วิศวกรรม นาย ปรมะ ฤทธิบันลือ (หัวหน้าทีม) มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นาย คมศิลป์ โคตมูล

111 21YTENC00045 ยานสำรวจใต้น้ำ วิศวกรรม นาย ศุภฤกษ์ ศรีสุข (หัวหน้าทีม),
นาย กษิดิศ ตันตระพงศธร
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี นาย วิเชียร ดอนเเรม

112 21YTENC00090 การพัฒนาประสิทธิภาพการเคลื่อนที่ของแบบจำลอง quad tilt rotor วิศวกรรม นางสาว อัญชลี ทองเนื้อแปด (หัวหน้าทีม),
นางสาว ศศิวิมล ป้องกัน, นางสาว ศุณัฏฐา ยาใจ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี ว่าที่ รต. ธิติฏฐวัฒน์ เอมสถิตย์

113 21YTENC00232 การพัฒนาการวินิจฉัยการแพ้ยากลุ่มเพนิซิลลินโดย lateral flow immunochromatographic assay วิศวกรรม นางสาว ณัฐจิรา เดโชพลชัย (หัวหน้าทีม),
นางสาว ณภัทร วัฒนวารุณ, นางสาว อัณณ์ อัศวบุญญาเลิศ
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาว ธัญนันท์ ภูผาจง

114 21YTENC00341 เครื่องเชื่อมพลาสติกจากไส้ความร้อนเซรามิก วิศวกรรม นางสาว ภัทราภรณ์ เกื้อกูลโกเมน (หัวหน้าทีม),
นางสาว ปาลีรัตน์ ชีวะสาธน์
สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร นางสาว รัตนวดี โมรากุล

115 21YTENC00491 เครื่องดีไอวายเอ็กซ์ทรูเดอร์สกรูคู่สำหรับเตรียมพลาสติกชีวภาพจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนและแป้ง เพื่อผลิตฟิล์มบางที่ย่อยสลายได้ วิศวกรรม นาย ปราบ หิรัณยชาตรี (หัวหน้าทีม),
นาย อนุวัฒน์ แก่นนาคำ, นาย เนติ เนตรเกื้อกูล
กำเนิดวิทย์ ระยอง นาย ศรัณย์ นวลจีน,
นาย ภาณุพงศ์ ภูทะวัง


116 21YTENC00498 เทอร์โมฟิวส์คูรีแบบเชื่อมต่อใหม่อัตโนมัติ วิศวกรรม นาย ณภัทร ไกรวิศิษฏ์กุล (หัวหน้าทีม),
นาย ดัมพ์รงค์รัฐ สิริวรรณะ, นาย ภูริ โพธิ์พรม
กำเนิดวิทย์ ระยอง น.ส. สุรนันท์ อนันตชัยศิลป์,
นาย มิญช์ เมธีสุวกุล


117 21YTENC00670 การศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นทะเล วิศวกรรม นางสาว กรกมล ฮวดนาง (หัวหน้าทีม),
นางสาว วริษา ประเสริฐสรรค์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี นางสาว ปิยะนุช เขียวอร่าม

118 21YTENC00918 การตรวจจับความเครียดของพืชโดยใช้ Raspberry Pi ร่วมกับการจำแนกด้วยขั้นตอนวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด วิศวกรรม นาย นวพล แสงศิริ (หัวหน้าทีม),
นาย ศรณ์ โชติธนานุรักษ์, นาย พีรภัทร คำนึงสิทธิ
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาว เลาขวัญ งามประสิทธิ์

119 21YTENC01245 ชุดอุปกรณ์แยกคราบน้ำมันออกจากวัสดุดูดซับ และกรองคราบน้ำมันด้วยดินเหนียว วิศวกรรม ด.ช. ธีรภัทร ศรีแก้ว (หัวหน้าทีม),
ด.ช. ทินภัทร สอนเย็น, ด.ช. ทวีทรัพย์ สร้อยสน
พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา นาง สุกัลยา วงค์ใหญ่

120 21YTENC01251 ผู้พิทักษ์ชายหาด วิศวกรรม นางสาว เพ็ญนภา บุญก่อเกื้อ (หัวหน้าทีม),
นาย ฉัตรมงคล ชาญเจริญ, นาย วุฒิพงศ์ บุญฤทธิ์
วัดป่าประดู่ ระยอง นาย วิริยะ โกษิต,
นาย พงศกร ลอยล่อง


121 21YTENC01379 ไม้เท้าอัจฉริยะ วิศวกรรม นาย ชัยวัฒน์ ภูชัยยานนท์ (หัวหน้าทีม),
นาย ปัณณวรรธ แดงสุนทรชัย, นาย ปกรณ์ แสงโก๊ะ
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร นาย อิทธิภพ ทิมวิภาค,
นางสาว ฐิติมา วงษ์สีทา


122 21YTENC01533 เครื่องควบคุมและตรวจสอบเครื่องปรับอากาศระบบ IoT วิศวกรรม นาย เฉลิมชัย ไผ่จันทร์ (หัวหน้าทีม) วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สระบุรี นาย สุรศักดิ์ ผาสุขรูป

123 21YTENC01681 เครื่องชั่งมวล วิศวกรรม นาย บดินทร์ อินเขาย้อย (หัวหน้าทีม),
นาย อวกาศ ดีคำ, นางสาว กัญญาภัทร หนูทอง
กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี นาย ปิติภูมิ น้ำแก้ว