กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคกลาง ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC 2019)

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายชื่อโครงงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคกลาง
และได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์รอบสอง จำนวน 9000 บาท จำนวน 19 โครงงาน


ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงงาน สาขา ทีมพัฒนา โรงเรียน จังหวัด ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผลการตัดสิน

1 21YTMAC01214 การศึกษาพื้นผิวโค้งของรูปทรงเรขาคณิตด้วยวิธีการ
Stereographic Projection เเละวิธีการสร้างแบบจำลอง3มิติจากTessellation
คณิตศาสตร์ นางสาว สริตา ดอกมณฑา (หัวหน้าทีม),
นาย วิศรุต จงสงวนดี, นาย ชยังกูร ทองปัญญนพ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี นาย ศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค รองชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคกลาง


2 21YTMAC01253 ทฤษฎีการหารัศมีวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยมใด ๆ ที่มีวงกลมรัศมีต่างกันสามวง สัมผัสนอกกับวงกลมแนบในและสัมผัสกับอีกสองด้านของรูปสามเหลี่ยมใด ๆ คณิตศาสตร์ นางสาว สุชญา เจริญสุข (หัวหน้าทีม),
ด.ญ. กวินธิดา คำรักษ์, นางสาว สุวีรา ขันธวิทย์
สิงห์บุรี สิงห์บุรี นาย โสรัฐ ขันติกุล,
นาง หทัยชนก ขันติกุล
รองชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคกลาง

3 21YTCSC00369 กล่องยาเพื่อผู้ป่วยสูงอายุ คอมพิวเตอร์ ด.ญ. ฐานิกา กุลธนปรีดา (หัวหน้าทีม),
นางสาว ฐานิตา ชูสังข์
สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร นาย โกเมน ปาปะโถ,
นางสาว รัตนวดี โมรากุล
รองชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคกลาง

4 21YTCSC01295 โครงงานเปลอัจฉริยะ คอมพิวเตอร์ ด.ญ. รินนา ธนะสุข (หัวหน้าทีม),
ด.ญ. ชลรัตดา นวลฉาย, ด.ช. วรรณลภย์ สายโคกสูง
วัดป่าประดู่ ระยอง นาย อำนวย มณีวงษ์,
นางสาว ดรุณี บุญวงค์
รองชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคกลาง

5 21YTCHC00147 การพัฒนาอุปกรณ์พกพาแบบกระดาษสำหรับตรวจวัดสารประกอบฟีนอลิกและสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำผลไม้ เคมี นางสาว ชนันธร ดีประเสริฐ (หัวหน้าทีม),
นางสาว อารยา ผาลัง
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี นางสาว เพชรชรี รักษาศรี รองชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคกลาง

6 21YTCHC00148 การศึกษาประสิทธิภาพของฟิล์มบางจากเปลือกทุเรียนร่วมกับปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสในการกำจัดสารพิษตกค้างคาร์เบนดาซิมในดิน เคมี นาย อธิคม สุวรรณประเสริฐ (หัวหน้าทีม),
นาย พุทธิพงศ์ ศรีคร้าม
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี นาย ขุนทอง คล้ายทอง,
นาย ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย
รองชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคกลาง

7 21YTCHC00179 การพัฒนาแผ่นแปะผิวผิวหนังสำหรับส่งสารไดอะซีรีนระบบนาโนอิมัลชั่นด้วยพลาสติกชีวภาพร่วมกับเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิ่ง เคมี นางสาว ภาพร ศรีสันติสุข (หัวหน้าทีม),
นาย นฤพล โอวาทจรูญจิตต์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี นาย ขุนทอง คล้ายทอง,
นาย ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย
รองชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคกลาง

8 21YTBIC00303 การศึกษาประสิทธิภาพในการการยับยั้งเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของโปรตีนไฮโดรไลเซตจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Oryza sativa) ในแต่ละขนาด ชีววิทยา นางสาว บัวบูชา ฉุ้นประดับ (หัวหน้าทีม),
นางสาว ปริยฉัตร รุธิรโก,
นางสาว วีริยา ธารทัศนวงศ์
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นาง ทิพนาถ น้อยแก้ว รองชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคกลาง

9 21YTBIC00686 การหาสูตรอาหารเหลวที่เหมาะสมเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก Paecilomyces tenuipes ชีววิทยา นางสาว กันตา เมธีวิวัฒน์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว ทัตชญา พินิตชยากร,
นางสาว พิชชาพร นิยะบุตร
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี อ.ดร. ธีรวัฒนา ภาระมาตย์,
นางสาว วรุณธร เชื้อบุญมี
รองชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคกลาง

10 21YTPEC00082 แบบจำลองการโคจรของดวงดาวโดยใช้ผืนวัสดุเป็นปริภูมิเวลาตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ฟิสิกส์ พลังงาน
และดาราศาสตร์
นางสาว ศิรดา จงวัฒนไพบูลย์ (หัวหน้าทีม),
นาย เจตนิพัทธ์ บุญญานุสนธิ์,
นาย พรพิพัฒน์ อุปจันทร์
กำเนิดวิทย์ ระยอง นาย ปริญญา ศิริมาจันทร์ รองชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคกลาง

11 21YTPEC00549 การศึกษาสมบัติของของไหลโดยใช้ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ของคลื่นอัลตราโซนิก ฟิสิกส์ พลังงาน
และดาราศาสตร์
นางสาว ชนาพร เที่ยงพนม (หัวหน้าทีม),
นางสาว กชนิภา จังธนสมบัติ,
นางสาว ณิชกานต์ ลวณะสกล
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาว ธัญนันท์ ภูผาจง รองชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคกลาง

12 21YTMSC00615 วัสดุปิดแผลพุพองจากเมือกแมงลักและสารสกัดว่านหางจระเข้ วัสดุศาสตร์ นางสาว วรวัญ ชินวัฒนกาญจน์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว เยาวลักษณ์ ภูศรี
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี นางสาว ฐิตารีย์ ทองเทียนชัย รองชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคกลาง

13 21YTMSC00946 การศึกษาคุณสมบัติของฟิล์มกรองแสงสีฟ้าจากพลาสติกชีวภาพ วัสดุศาสตร์ นางสาว สิริวิภา ศิริรัตน์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว รัชนีวรรณ เหลือประสงค์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี นางสาว ฐิตารีย์ ทองเทียนชัย,
นางสาว ปิยะนุช เขียวอร่าม
รองชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคกลาง

14 21YTEVC00500 นวัตกรรมการเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดินโดยใช้วัสดุที่เคลือบผิวด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์และเจลทำความเย็น วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นาย นราวิชญ์ ลิขิตรุจานนท์ (หัวหน้าทีม),
นาย ธัญณัฐ เรือนสูง
กำเนิดวิทย์ ระยอง นาย ภาณุพงศ์ ภูทะวัง รองชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคกลาง

15 21YTEVC00683 การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงรากพืชเพื่อบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนฟีนอล วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาว พิมพ์ชญา จิตติธรรมรักษ์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว ภคมน โอสุวรรณรัตน์
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี ผศ.ดร. นิรมล ศากยวงศ์,
นางสาว วรุณธร เชื้อบุญมี
รองชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคกลาง

16 21YTEVC00829 การศึกษาความสัมพันธ์ของสมบัติของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนกากไขมันจากไส้เดือนดิน Pheretima peguana จากแหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันในจังหวัดสมุทรปราการ วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาว อรทัย มนัสถาวร (หัวหน้าทีม),
นางสาว เปรมิกา ช่วงโชติ
เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ นาย มนต์มนัส บุญชู,
นาง สุพิศ ศรีพอ
รองชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคกลาง

17 21YTENC00498 เทอร์โมฟิวส์คูรีแบบเชื่อมต่อใหม่อัตโนมัติ วิศวกรรม นาย ณภัทร ไกรวิศิษฏ์กุล (หัวหน้าทีม),
นาย ดัมพ์รงค์รัฐ สิริวรรณะ, นาย ภูริ โพธิ์พรม
กำเนิดวิทย์ ระยอง น.ส. สุรนันท์ อนันตชัยศิลป์,
นาย มิญช์ เมธีสุวกุล
รองชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคกลาง

18 21YTENC00918 การตรวจจับความเครียดของพืชโดยใช้ Raspberry Pi ร่วมกับการจำแนกด้วยขั้นตอนวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด วิศวกรรม นาย นวพล แสงศิริ (หัวหน้าทีม),
นาย ศรณ์ โชติธนานุรักษ์, นาย พีรภัทร คำนึงสิทธิ
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาว เลาขวัญ งามประสิทธิ์ รองชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคกลาง

19 21YTENC01245 ชุดอุปกรณ์แยกคราบน้ำมันออกจากวัสดุดูดซับ และกรองคราบน้ำมันด้วยดินเหนียว วิศวกรรม ด.ช. ธีรภัทร ศรีแก้ว (หัวหน้าทีม),
ด.ช. ทินภัทร สอนเย็น, ด.ช. ทวีทรัพย์ สร้อยสน
พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา นาง สุกัลยา วงค์ใหญ่ รองชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคกลาง

รายชื่อโครงงานได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคกลาง และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
พร้อมได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์รอบสอง จำนวน 9000 บาท จำนวน 26 โครงงาน


ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงงาน สาขา ทีมพัฒนา โรงเรียน จังหวัด ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผลการตัดสิน

1 21YTMAC00304 การศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นที่ที่เกิดจากการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านของรูปสามเหลี่ยมใดๆ คณิตศาสตร์ นาย ภัสชกพันธ์ สายชล (หัวหน้าทีม),
นาย พลภูมิ กำธรทักษิณา, นาย ธนภูมิ เล็กสกุลไชย
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นาย ธนัชกฤศ แก้วเต็ม ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคกลาง


2 21YTMAC00574 พฤติกรรมเชิงเส้นกำกับของค่าเฉลี่ยต่างๆ คณิตศาสตร์ นาย วัชริศพล เสริมศรีสุวรรณ (หัวหน้าทีม),
นาย กัญจน์ คงอรรถการ, นาย ภูวดิษฐ์ เหลืองประพันธ์
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม ดร. ธรรมนูญ ผุยรอด,
ดร. พงศ์พล เรือนคง
ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคกลาง


3 21YTMAC00819 การสร้างระบบเข้ารหัสแบบกุญแจอสมมาตรชนิดใหม่โดยใช้กรุปของลูกบิดขนาด p x p x p คณิตศาสตร์ นาย พศวัต วิบุลสันติ (หัวหน้าทีม),
นางสาว ศิรดา รุ่งเรืองสาคร
กำเนิดวิทย์ ระยอง นาย วสนนท์ พงษ์สวัสดิ์ ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคกลาง


4 21YICSC01124 การตรวจหาเซลล์มะเร็งตับโดยอาศัยภาพ Abdominal CT scan ด้วยการใช้ การเรียนรู้เชิงลึก คอมพิวเตอร์ นาย กฤติพงศ์ มานะชำนิ (หัวหน้าทีม) มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นาย บุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคกลาง


5 21YTCSC00929 การพัฒนาระบบช่วยสะกดคำสำหรับผู้พิการ โดยใช้ P300 และ Speech Imagery BCI คอมพิวเตอร์ นาย ณัฐดนัย จารุทิกร (หัวหน้าทีม),
นาย ณัฏฐพล สุพรรณศรี, นาย ต้นกล้า ไข่มุกข์
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาว เลาขวัญ งามประสิทธิ์ ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคกลาง


6 21YTCHC00227 การสังเคราะห์วัสดุบำบัดน้ำเสียจากเซลลูโลสแบคทีเรียที่มีอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ระดับนาโน เคมี นางสาว ศลิษา อภิวัฒน์การุญ (หัวหน้าทีม),
นางสาว ณิชารีย์ พสุนธาวิโรจน์
กำเนิดวิทย์ ระยอง นาย สกล วารินทราพร ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคกลาง


7 21YTCHC00735 นวัตกรรมชุดทดสอบเซนเซอร์เชิงสีเพื่อตรวจวัดปริมาณคลอรามีนในสระว่ายน้ำโดยตรงโดยใช้นาโนโซเดียมไอโอไดด์ในเกลียวอะไมโลส เคมี นางสาว อธิชา สันติลินนท์ (หัวหน้าทีม),
นาย ณัฐประวีร์ ปัถยาวิชญ์, นาย ณภัทร สัจจมงคล
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นาย เกียรติภูมิ รอดพันธ์ ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคกลาง


8 21YTCHC01645 การพัฒนาตัวเก็บประจุยิ่งยวดสะอาดแบบครบวงจรจากมันสำปะหลัง เคมี นางสาว วาณี พริกบุญจันทร์ (หัวหน้าทีม),
นาย ภัทรพล วิศิษฏ์มณเฑียร, นางสาว รวิสรา ซื่อตรง
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี นาย พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคกลาง


9 21YTBIC00593 การพัฒนาอัลกอริทึมจากรูปแบบการเคลื่อนที่และการตัดสินใจเคลื่อนที่แบบกลุ่มของ “กุ้งเดินขบวน” ชีววิทยา นาย อธิศ เตชะนิธิสวัสดิ์ (หัวหน้าทีม),
นาย พิวัฒน์ ศุภวิทยา
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นาย ชนันท์ เกียรติสิริสาสน์,
นางสาว วนิดา ภู่เอี่ยม
ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคกลาง


10 21YTBIC00753 การเพิ่มเสถียรภาพการทนความร้อนโดยวิศวกรรมโปรตีนของเอนไซม์ Lysostaphin จาก Staphylococcus simulans ที่ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ชีววิทยา นาย นวิน ยั่งยืนตระกูล (หัวหน้าทีม),
นาย เพิ่มระวี ธาตุนิยม, นาย ธนาธร ปิยสถาพรพงศ์
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาว เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคกลาง


11 21YIPEC01311 แหล่งกำเนิดโฟตอนที่พัวพันกันสำหรับการทดลองเทเลพอตเตชันเชิงควอนตัม ฟิสิกส์ พลังงาน
และดาราศาสตร์
นาย วีรพงษ์ โรจน์พัฒนกุล (หัวหน้าทีม) มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นาย กิติศักดิ์ บุญขำ ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคกลาง


12 21YTPEC00560 ตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากนาโนเซลลูโลสผสมคาร์บอนที่ได้จากส่วนเหลือทิ้งของข้าวโพด ฟิสิกส์ พลังงาน
และดาราศาสตร์
นาย เมธาสิทธิ์ ตันติพลับทอง (หัวหน้าทีม),
นาย ชญุตพล ปุณยรัตน์ยืนยง,
นางสาว มัญชรัตน์ ตั้งตรงกิจเจริญ
กำเนิดวิทย์ ระยอง นาย ภาณุพงศ์ ภูทะวัง ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคกลาง


13 21YTPEC01256 เมล็ดเชื้อเพลิงชีวภาพ ฟิสิกส์ พลังงาน
และดาราศาสตร์
ด.ญ. สุธิดา แซ่คู (หัวหน้าทีม),
ด.ญ. สิทธิณี ลีนา, ด.ช. ภูวมินทร์ หมุกแก้ว
พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา นาง สุกัลยา วงค์ใหญ่ ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคกลาง


14 21YIMSC01006 เฝือกกึ่งชีวภาพจากเส้นใยกาบมะพร้าว วัสดุศาสตร์ นาย บัณฑิต พิบูลย์ (หัวหน้าทีม) สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร นางสาว นิศารัตน์ เผ่ากันทรากร ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคกลาง


15 21YTMSC00005 การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบจากยางธรรมชาติกับยางสไตรีนบิวตาไดอีนและขุยมะพร้าวเพื่อประยุกต์ใช้เป็นแผ่นกำบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมมา วัสดุศาสตร์ นาย พีรดนย์ ดุษฎีเวทกุล (หัวหน้าทีม),
นางสาว เมษิณีย์ อินทร์สุวรรณ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี นาย ขุนทอง คล้ายทอง,
นาย ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย
ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคกลาง


16 21YTMSC00397 วัสดุปิดแผลจากแกรฟีน วัสดุศาสตร์ นางสาว นริชา เอี่ยมพักตร์ (หัวหน้าทีม),
นาย ธัญภัทร กลิ่นแก้ว, นางสาว วิชญาพร คำเพิ่ม
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี นาง วิภาวี ศรีหานนท์ ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคกลาง


17 21YTMSC00425 การเตรียมคาร์บอนจากลูกยางพาราที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำทะเล วัสดุศาสตร์ นาย ชวิศ แก้วนุรัชดาสร (หัวหน้าทีม),
นาย ปุถุชน วงศ์วรกุล, นางสาว ภัทรนันท์ บุญชิต
กำเนิดวิทย์ ระยอง นาย ภาณุพงศ์ ภูทะวัง,
นาย ศรัณย์ นวลจีน
ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคกลาง


18 21YTMSC01051 การสกัดคอลลาเจนจากเกล็ดปลากะพงผสมไฟโบรอินและพอลิเมอร์เพื่อนำมาทำไหมะลาย(ที่ใช้ในทางการแพทย์) วัสดุศาสตร์ นางสาว นฤภัทร เจียมประเสริฐ (หัวหน้าทีม),
นางสาว กันยารัตน์ มณีรัตน์,
นางสาว รวีจรัส เจริญโชควิทยา
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี นางสาว ทัศนียา มาตุการักษ์ ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคกลาง


19 21YTEVC00788 ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพจากวัชพืชที่มีธาตุโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตและการบำรุงดิน วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ด.ญ. กนกพิชญ์ วงษ์เกิด (หัวหน้าทีม),
ด.ช. ณัฐวุฒิ โรจน์บุญถึง, ด.ญ. ภัทราวรรณ ศาลยาชีวิน
สงวนหญิง สุพรรณบุรี นางสาว สมหญิง ไกลหา,
นาย เจษฎา เนตรสว่างวิชา
ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคกลาง


20 21YTEVC01142 ระบบกระถางประหยัดน้ำสำหรับเกษตรกรเพาะชำกล้าไม้ วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาว สิรินทร์ยา อ่อนอก (หัวหน้าทีม),
นางสาว ปาณิสรา นิลชาติ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี นาย ธีรพงศ์ อ่อนอก ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคกลาง


21 21YTEVC01250 ลดปริมาณการใช้น้ำและการงอกของเมล็ดหญ้าข้าวนกในการปลูกพืชด้วยแผ่นเส้นใยธรรมชาติคลุมดิน วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ด.ญ. ผกาพรรณ ไชยวงษ์ (หัวหน้าทีม),
ด.ญ. กัญญาณัฐ คณาวงค์
พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา นาง สุกัลยา วงค์ใหญ่ ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคกลาง


22 21YTEVC01260 การศึกษาวัสดุธรรมชาติที่มีธาตุอาหารและสามารถดูดซับน้ำเพื่อเป็นวัสดุปลูกพืชลดการใช้น้ำและปุ๋ยเคมี วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ด.ญ. ปัณฑิตา เล้าศิลป์ไพศาล (หัวหน้าทีม),
ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เป็งตะพันธ์, ด.ญ. ลลิตภัทร ช่างเกวียนดี
สงวนหญิง สุพรรณบุรี นางสาว นิสา จุลโพธิ์,
นาง ศุภจินต์ มีมุข
ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคกลาง


23 21YTENC00045 ยานสำรวจใต้น้ำ วิศวกรรม นาย ศุภฤกษ์ ศรีสุข (หัวหน้าทีม),
นาย กษิดิศ ตันตระพงศธร
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี นาย วิเชียร ดอนเเรม ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคกลาง


24 21YTENC00232 การพัฒนาการวินิจฉัยการแพ้ยากลุ่มเพนิซิลลินโดย lateral flow immunochromatographic assay วิศวกรรม นางสาว ณัฐจิรา เดโชพลชัย (หัวหน้าทีม),
นางสาว ณภัทร วัฒนวารุณ, นางสาว อัณณ์ อัศวบุญญาเลิศ
มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาว ธัญนันท์ ภูผาจง ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคกลาง


25 21YTENC00670 การศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นทะเล วิศวกรรม นางสาว กรกมล ฮวดนาง (หัวหน้าทีม),
นางสาว วริษา ประเสริฐสรรค์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี นางสาว ปิยะนุช เขียวอร่าม ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคกลาง


26 21YTENC01251 ผู้พิทักษ์ชายหาด วิศวกรรม นางสาว เพ็ญนภา บุญก่อเกื้อ (หัวหน้าทีม),
นาย ฉัตรมงคล ชาญเจริญ, นาย วุฒิพงศ์ บุญฤทธิ์
วัดป่าประดู่ ระยอง นาย วิริยะ โกษิต,
นาย พงศกร ลอยล่อง
ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคกลาง