กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC 2019) ศูนย์ประสานงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายชื่อโครงการที่ ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท จำนวน 33 โครงงาน

ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงงาน สาขา ทีมพัฒนา โรงเรียน จังหวัด ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

1 21YTCSI01315 เครื่องแยกขยะอัตโนมัติด้วยระบบ AR: Augmented Reality คอมพิวเตอร์ นาย พลกฤต อนงค์ชัย (หัวหน้าทีม),
นาย อภิเทพ เอี่ยมสะอาด, นางสาว ปุณิกา จรจอม
เทพอุดมวิทยา สุรินทร์ นาย นรินทร์ อนงค์ชัย,
นาย ปิยะพงษ์ พรหมบุตร


2 21YTCHI00231 การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บประจุของไดอิเล็กตริกด้วยซิลิกาเมโซพอรัสจากเถ้าแกลบ เคมี นางสาว วรัญญา ทองเนื้อสุก (หัวหน้าทีม),
นางสาว พรวลัย หวังมี
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์ นางสาว วัชราภรณ์ แสนนา,
นาย มาฆภูมิ ชุมพลวงศ์


3 21YTCHI00269 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพละลายช้าเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังสำหรับดินปลูกพืชไร่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เคมี นางสาว หทัยชนก ชามาตย์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว ฌัชฌา สุริยเรืองศิริ, นางสาว อานาปานัส จินรัตน์
กัลยาณวัตร ขอนแก่น นาย วีรยุทธ ทองแดง

4 21YTCHI00285 การผลิตแผ่นวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นเซนเซอร์ชนิดเทอร์โมคัปเปิล โดยเมโซพอรัสซิลิกาจากเถ้าแกลบ เคมี นางสาว ณัฐวิภา แสงสว่าง (หัวหน้าทีม),
นางสาว ชนันท์พร การิโก
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นางสาว วัชราภรณ์ แสนนา,
นางสาว รวิวรรณ กองมาศ


5 21YTCHI00297 การศึกษาวัสดุกันกระแทกจากน้ำยางพาราขี้เลื่อยและแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกไข่ เคมี นางสาว อันนา รัตนนท์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว วรรัตน์ กงเกตุ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นางสาว วัชราภรณ์ แสนนา

6 21YTCHI00400 กระถางต้นไม้ชีวภาพจากวัสดุอินทรีย์ เคมี นางสาว จันทกานต์ แก้วขาว (หัวหน้าทีม),
นางสาว กิติยา แก้วขุนทอง
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นางสาว วัชราภรณ์ แสนนา,
นางสาว รวิวรรณ กองมาศ


7 21YTCHI00591 ไม้อัดหน่วงไฟจากใบสักแห้ง เคมี นางสาว พริมา แซ่แต้ (หัวหน้าทีม),
นางสาว อาทิตยา จิตต์ไชยวัฒน์, นางสาว อนัญญา โตมะสูงเนิน
สิรินธร สุรินทร์ นาง อรวรรณ รัมพณีนิล,
นาย ธำรงศักดิ์ บุญจรัส


8 21YTCHI00827 การศึกษาประสิทธิภาพสารเคลือบเงาไม้ของน้ำมันเปลือกส้มต่อสารสกัดแทนนินจากเปลือกเงาะในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน เคมี นางสาว รัตนาวดี ได้ไซร้ (หัวหน้าทีม),
นางสาว อารยา ทองเต็ม
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นางสาว ธนิดา วงศ์พุฒ

9 21YTCHI01050 ประสิทธิภาพของสารเมือกจากเมล็ดสำรอง ในการดูดซับไอออนโลหะหนัก เคมี นาย พัฒน์ยศ คำเจริญ (หัวหน้าทีม),
นางสาว พัทธ์ธีรา ศิริวงศ์ไพศาล, นางสาว รสา แสงสายัณห์
ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น นางสาว กุลธิดา ทีน้อย,
นางสาว มิยาวดี หาโกสีย์


10 21YTCHI01165 การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยใช้สารสกัดจากเปลือกผลไม้เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นเท้า เคมี นางสาว ชาญิณี คำมี (หัวหน้าทีม),
นางสาว สุพิชญา รองคำ, นาย มงคล สิริพงศ์พันธ์
ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น นางสาว กุลธิดา ทีน้อย,
ดร. นรินทร รัตนทา


11 21YTBII00257 การศึกษากลไกการพองตัวของเมล็ดแมงลักและการประยุกต์ใช้ ชีววิทยา นาย ชินพัฒน์ สะตะ (หัวหน้าทีม),
นาย ศุภกร​ พิมพ์ชารี, นาย วิชชากร อนวัชศิริวงศ์
กัลยาณวัตร ขอนแก่น นาย วีรยุทธ ทองแดง

12 21YTBII00356 การผลิตเอนไซม์โปรติเอสจากโปรติโอไลติกแบคทีเรียเพื่อนำไปใช้ในการลอกกาวไหม ชีววิทยา นางสาว ปฐวี วิเศษชู (หัวหน้าทีม),
นางสาว ผาณิตนิภา ศิริบูรณ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นางสาว โนรฮีดายะห์ กาโฮง

13 21YTBII00800 การสร้างคู่ผสมระหว่างข้าวพันธุ์ กข69( ทับทิมชุมแพ ) และข้าวสันป่าตอง 1 เพื่อให้ได้ลักษณะที่ต้านทานต่อ โรคขอบใบแห้ง ( Bacterial Leaf Blight ) ชีววิทยา นาย จักริน มาตุ้ม (หัวหน้าทีม),
นางสาว อชิรญา ศรีสุทธิ์, นางสาว จิตรา ชาญวิชัย
ชุมแพศึกษา ขอนแก่น นางสาว กิตติพร อาพา,
นาย ลิขิต จิตโส


14 21YTBII01387 การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกปีบด้วยไขมันร้อนและไขมันเย็น ชีววิทยา นาย ภูธน พลอาษา (หัวหน้าทีม) วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นางสาว ธนิดา วงศ์พุฒ

15 21YTBII01408 สารสกัดจากฝักคูนที่มีผลต่อแมลงสาบ ชีววิทยา นางสาว ณัฏฐ์นรี ลีปาน (หัวหน้าทีม),
นางสาว สุพรทิพย์ โพธิวัฒน์, นางสาว ชาลิสา ชนะพจน์
กัลยาณวัตร ขอนแก่น นางสาว เพชรรัตน์ สิงห์นวน

16 21YTBII01464 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อรา ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไหม้ข้าว ชีววิทยา นางสาว ชลดา ไชยโยธา (หัวหน้าทีม),
นางสาว จิราทิพย์ แซ่อุย
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นางสาว โนรฮีดายะห์ กาโฮง

17 21YTPEI00308 เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากมูลสุกร ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ นาย อิทธิพล ประทุมชัย (หัวหน้าทีม),
นาย สิทธิกร พิมมะหา, นาย สหภาพ เนื่องแก้ว
กัลยาณวัตร ขอนแก่น นาง สุกัญญา แสนทวีสุข

18 21YTPEI00355 การเปรียบเทียบสารสกัดสีย้อมไวแสงจากพืช สำหรับการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิษย์สีย้อมไวแสง ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ นางสาว ปัณฑิตา พิศวงปราการ (หัวหน้าทีม),
นางสาว มฆวัน สาละ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นางสาว นภาพร เทียมทะนง, นางสาว ยุวดี สุวรรณ

19 21YTPEI00387 เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากนาข้าว ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ นาย ณรงค์กร เพ็งโคตร (หัวหน้าทีม),
นาย ธีรเดช พานาดี, นาย จิรภัทร อิสระวิสุทธิ์
กัลยาณวัตร ขอนแก่น นางสาว กชกร ล่ามสมบัติ

20 21YTMSI00046 การศึกษาความสามารถในการดูดความชื้นของวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นชนิดต่างๆ วัสดุศาสตร์ ด.ญ. วิชญาดา บุญสิน (หัวหน้าทีม),
นางสาว ณัฐณิชา นิลเนตรบุตร, นางสาว อักษราภัค สาเขตรการณ์
ปากช่อง นครราชสีมา นาง ปารินทร์ มัฆวิมาลย์,
นาย ณัฐชา พัฒนา


21 21YTMSI00652 ชุดตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์และผลิตออกซิเจนอัตโนมัติ วัสดุศาสตร์ นางสาว กรพินธุ์ ศรีลุนทอง (หัวหน้าทีม),
นางสาว ยศวรดี เดชยศดี
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย นาย สุรศักดิ์ บุญธิมา

22 21YTMSI01100 การพัฒนาฟิล์มแป้งมันสำปะหลังผสมสารสกัดจากพืชวงศ์ขิง เพื่อยับยั้งเชื้อรา Aspergillus flavus ในบรรจุภัณฑ์ถั่วลิสง วัสดุศาสตร์ นางสาว เรณุณัญช์ นันทพฤกษา (หัวหน้าทีม),
นางสาว ชญาดา เขียวอิ่ม, นาย วทัญญู สมวงษา
ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น นางสาว กุลธิดา ทีน้อย, นางสาว อาริศรา อรรคษร

23 21YTMSI01120 การพัฒนาฟิล์มมัลติเลเยอร์จากไคตินและเซลลูโลส เพื่อผลิตถุงเพาะชำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ นาย เกษมสุข กิติศรีวรพันธ์ (หัวหน้าทีม),
นาย เนติรัฐ ทับสีแก้ว, นาย กิตติพศ คามะดา
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย นาง น้ำทิพย์ ศรีแก้ว

24 21YTMSI01130 การศึกษาความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของไฮโดรเจลจากยางคอมโพสิตที่มีนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารตัวเติม วัสดุศาสตร์ นางสาว รินรดา อังวราวงศ์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว จุฬารัตน์ บุญมาธรรม, นาย ธนัทร ดวงสุฤทธิ์
ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น นางสาว กุลธิดา ทีน้อย,
นาย ณัชทัต ลิมป์เศวต


25 21YTMSI01267 การพัฒนาแผ่นกันเสียงจากเส้นใยมูลช้าง วัสดุศาสตร์ นางสาว ธิดาทิพย์ เสาทอง (หัวหน้าทีม),
นางสาว ขวัญจิรา เสียงล้ำ, นางสาว ทักษอร วงศ์คง
จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์ นาย ภูวนัย ดอกไธสง,
นางสาว อำภา พันธ์แจ้ง


26 21YTMSI01465 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพปุ๋ยคอกอัดเม็ดดูดความชื้นด้วยเพกตินจากใบหมาน้อยและใบหมี่ วัสดุศาสตร์ นางสาว แก้วมณี สาลาสุตา (หัวหน้าทีม),
นางสาว กัญญารัตน์ ศรีษา, นาย จักรภัทร ฤทธิพันธ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย นาง น้ำทิพย์ ศรีแก้ว

27 21YTMSI01512 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้สารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่ได้จากผักตบชวาเพื่อยืดอายุและป้องกันผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวของข้าวพันธุ์
พื้นเมือง กข06
วัสดุศาสตร์ นางสาว ณัฐพร สิงหกำ (หัวหน้าทีม),
นาย นวพัตร์ พุฒิมา
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย นาย เกียรติศักดิ์ รัตนคุณศาสน์, นาย สุรศักดิ์ บุญธิมา

28 21YIEVI00409 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของโคลนหนองสูงที่มีผลต่อการติดทนสีของเส้นไหม วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นาย พยุงทรัพย์ ประสาระเอ (หัวหน้าทีม) วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นางสาว วัชราภรณ์ แสนนา, นาย เกียรติศักดิ์ บุตรสุด

29 21YTEVI00117 การพัฒนาวัสดุ Super hydrophobic ดักจับน้ำมันปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นาย พิเชษฐ์ คุณทอง (หัวหน้าทีม),
นาย ศุภกิจ แซ่เอี้ยว, นาย นนท์ธวัช ทัดทาอามาตย์
กัลยาณวัตร ขอนแก่น นาย วีรยุทธ ทองแดง

30 21YTEVI01351 การดูดซับโลหะหนักในสารละลายโดยใช้แทนนินเจลจากพืชวงศ์หว้า วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาว ภัทรนันท์ ภัทรบัญชา (หัวหน้าทีม),
นาย นิพิฐพนธ์ ภูมิลา, นาย ปณต วงศ์วัฒนาเสถียร
ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น นางสาว กุลธิดา ทีน้อย, นางสาว อาริศรา อรรคษร

31 21YTEVI01462 ถังดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียอย่างง่ายจากดอกหญ้าขจรจบร่วมกับสารแทนนินและถ่านก่อกัมมันต์ วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นาย ทวีศักดิ์ กณารักษ์ (หัวหน้าทีม),
นาย อุดมศักดิ์ หงษ์สระแก้ว, นางสาว เบญจมาพร ทั่งถิน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย นาง น้ำทิพย์ ศรีแก้ว

32 21YIENI00488 คูลดาวน์มายเฮ้าส์ มาร์ค 2 วิศวกรรม ด.ช. ภูริณัฐ รุ่งโรจน์กิติยศ (หัวหน้าทีม) สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
นครราชสีมา นางสาว อุษณีย์ กิตกำธร

33 21YTENI00855 มีดกรีดยางสายฟ้า วิศวกรรม นางสาว ตะวันฉาย ดีพันธ์ (หัวหน้าทีม),
นาย วราเทพ ลาวงษ์, นาย ภาณุวิชญ์ บุญประกอบ
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
บุรีรัมย์ นาย พีระ บุญฉลาด,
นาง พณิฐพิดา ยางงาม