กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC 2019) ศูนย์ประสานงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายชื่อโครงการที่ ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท ภาคเหนือ จำนวน 35 โครงงาน

ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงงาน สาขา ทีมพัฒนา โรงเรียน จังหวัด ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

1 21YTMAU00734 หุ่นยนต์วาดลวดลายจากความสัมพันธ์ของสมการเส้นโค้งไฮโพโทรคอยด์และสมการเส้นโค้งเอพิโทรคอยด์ คณิตศาสตร์ นางสาว พิชญ์สินี วงศ์ศรีชา (หัวหน้าทีม),
นางสาว พรชิตา ศรีโฉม
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร นางสาว พรปวีณ์ ตาลจรุง

2 21YTMAU00744 วงกลมที่แนบในรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า คณิตศาสตร์ นางสาว จาระวี เดชภูมี (หัวหน้าทีม),
นางสาว ศิริกมล ระดาฤทธิ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร นางสาว อัจฉรา วันฤกษ์,
นางสาว พรปวีณ์ ตาลจรุง


3 21YTCSU00673 ระบบแจ้งเตือนดินโคลนถล่มสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยบนภูเขา คอมพิวเตอร์ นาย ชาญชล พิทักษ์ชัยดำรงค์ (หัวหน้าทีม),
นาย ณัฐดนัย บุตรบุรี
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร นาย ธนบัตร กองแก้ว

4 21YTCSU00678 อุปกรณ์จับเวลาใต้น้ำด้วยตนเอง สำหรับกีฬาว่ายน้ำ คอมพิวเตอร์ นาย ภูรินทร์ พันธ์ศรี (หัวหน้าทีม),
นาย ณัฐวุฒิ แซ่ตั้ง
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร นาย ธนบัตร กองแก้ว

5 21YTCSU00695 เซนเซอร์เตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันจากพฤติกรรมของน้ำป่าไหลหลากไร้สายอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์ นาย พลวัต พัฒนศิริกุล (หัวหน้าทีม),
นาย ธีรพงษ์ พลประถม
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร นาย ธนบัตร กองแก้ว,
นาง มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์


6 21YTCSU00793 การพัฒนาระบบIoT ในการเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์ สำหรับฟาร์มปูนาขนาดใหญ่ คอมพิวเตอร์ นาย นภกร ทรัพย์สอาด (หัวหน้าทีม),
นาย ชัยชนม์ ศิริรัตน์, นาย กรณ์ดนัย เมษาคุณ
ปิยะมหาราชาลัย นครพนม นาย ศิลปกรณ์ จันทไชย,
นางสาว ดรุณี วีระพรรณ


7 21YTCSU01660 ระบบบันทึกและเเจ้งเตือนเวลามาโรงเรียนอัจฉริยะด้วยอาร์ดูโน่ คอมพิวเตอร์ นางสาว สิริยากร วงศ์จันทร์ (หัวหน้าทีม) ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี นาง วาสนา เกษียร

8 21YICHU00668 การศึกษาประสิทธิภาพของการผลิตพลาสติกชีวภาพคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส จากเปลือกเมล็ดมะม่วง เคมี นางสาว พรธีรา พานเทียนทอง (หัวหน้าทีม) วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร นาย ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

9 21YTCHU00682 การศึกษาศึกษาพฤกษเคมีเบื้องต้นและประสิทธิภาพในการยับยั้งแอลฟาอะไมเลสและแอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดหยาบป่าช้าเหงา เคมี นางสาว ณัชชา ศรีหาญ (หัวหน้าทีม),
นางสาว กัญญณัช พลโสภา
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร นางสาว อารีรัตน์ มัฐผา

10 21YTCHU00692 ศึกษาประสิทธิภาพในการกรองอากาศของแผ่นกรองอากาศจากแทนนินที่สกัดจากกล้วยน้ำว้า เคมี นางสาว หนึ่งฤทัย ไกยเดช (หัวหน้าทีม),
นางสาว นภาพรรณ หงษ์ศรี
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร นาง มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

11 21YTCHU00966 ผลของไคโตซานจากเปลือกหอยที่มีผลต่อความคงทนของสีย้อมครามจังหวัดสกลนคร เคมี นางสาว จิรัชญา พละเสน (หัวหน้าทีม),
นางสาว พรรณนิภา สรรพสอน, นางสาว ปวันรัตน์ สุริยะแสง
สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร นาง เสาวรจนี จันทวงศ์

12 21YTCHU01273 การศึกษาปริมาณสารแทนนินจากส่วนเหลือทิ้งของมันสำปะหลัง เพื่อนำไปใช้ในการยับยั้งและควบคุมโรคขั้วหวีเน่าในกล้วยหอมทอง เคมี นาย อภิสิทธิ์ รสจันทร์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว อุมาพร หาริคุณ, นางสาว แก้วตา ศรีกะชา
คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร นาย วีระพล ภาระเวช,
นางสาว อุลัยพร สิงห์ขัน


13 21YTCHU01327 ศึกษาผลของนาโนZnO และคาร์บอนแบล็คต่อการจัดทำโครงกระดูก เคมี นาย พุทธชาติ สมศรีแพง (หัวหน้าทีม),
นางสาว จุฑาทิพย์ ทัดทาน, นางสาว มาริษา สุวรรณ
ร่มเกล้า สกลนคร นางสาว จุฑามาศ คำเพชรดี

14 21YTCHU01463 การพัฒนาชุดตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุพื้นผิวเปียกไม่มีรูพรุนโดยใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ผสมสารลดแรงตึงผิวจากธรรมชาติ เคมี นางสาว อาทิตยา เนืองนอง (หัวหน้าทีม),
นางสาว วิภาวินี ธุรารัตน์, นาย ศรีนาคร พิมพิสาร
สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร นาย เมฆา ดีสงคราม,
นาย กรีฑา ภูผาดแร่


15 21YTBIU01288 การศึกษาผลของเบต้ากลูแคนต่อการเจริญเติบโต การรอดตายและระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งฝอย ชีววิทยา นางสาว ปิยะธิดา อินทะนัย (หัวหน้าทีม),
นางสาว เกษศรินทร์ แก้วสมุทร์, นางสาว กมลชนก บุญศรี
ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ นาย เจตนิพิฐ แท่นทอง,
นาย สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์


16 21YTBIU01451 การศึกษาผลของสารสกัดจากไข่หอยเชอรี่ต่อการเจริญเติบโตของไหมอีรี่และคุณภาพของเส้นไหม ชีววิทยา นางสาว ณัฐพร พูนพิพัฒน์ (หัวหน้าทีม),
นาย วริทธิ์ธร ไชยทัพ
สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร นาย เมฆา ดีสงคราม

17 21YTBIU01470 การศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกด้วย น้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอ ชีววิทยา ด.ญ. ภัคพสุตม์ เดชะปิยวงศ์ (หัวหน้าทีม),
ด.ญ. กลมชนก วัฒนาโยธิน, นางสาว เปมิกา สัจจมงคล
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร นาย สุพรม ปัททุม

18 21YTBIU01617 การศึกษาประสิทธิภาพของนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการผลิตผักกลุ่มไมโครกรีน ชีววิทยา นางสาว บุณยวีร์ วรรณการ (หัวหน้าทีม),
นาย จิรภัทร พลตรี, นางสาว ทิพย์อักษร ไชยกว้าง
สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร นาย เมฆา ดีสงคราม,
นางสาว ชลฤชา คะสาราช


19 21YTBIU01635 ผลของการฉีดนาโนซิงค์ออกไซด์พร้อมทั้งให้แสง LED ต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง ของผักหวานป่า ชีววิทยา นางสาว สิริกาญจน์ ทองระอา (หัวหน้าทีม),
นางสาว ปัณณธร คุ้มหล้า, นางสาว ณัฐณิชา นามวงศ์
สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร นาย เมฆา ดีสงคราม

20 21YIPEU01604 แผนที่ดวงจันทร์ ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ นาย ศิริสัก เดชะวรานนท์ (หัวหน้าทีม) สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร นาย เมฆา ดีสงคราม

21 21YTPEU00821 ผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีต่อผักบุ้งจีน ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ นางสาว บัณฑิตา สุวรรณไตรย์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว บุญญารัสมิ์ ภูดี
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร นาย สมคิด รูปเหมาะ

22 21YTPEU01365 เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพตู้อบพลังแสงอาทิตย์โดยใช้เลนส์นูน ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ นางสาว ธัญนาฎ โกษาเเสง (หัวหน้าทีม),
นาย ติณณ์ เดชทะสอน, นางสาว รังสิมา อึ่งพอง
ปิยะมหาราชาลัย นครพนม นาย ศิลปกรณ์ จันทไชย,
นาย ยุทธนา แสนสุริวงศ์


23 21YTMSU00399 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของผ้าฝ้ายที่ผสมโลหะและยางธรรมชาติ วัสดุศาสตร์ นางสาว กิจรัฐพัส ปัญญาเลิศสิริ (หัวหน้าทีม),
นางสาว ณัฐกานต์ อุคำ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร นางสาว อารีรัตน์ มัฐผา

24 21YTMSU00754 ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันบนผิวน้ำของฟองยางพาราผสมใยนุ่นและถ่านกัมมันต์ในอัตราส่วนต่าง ๆ วัสดุศาสตร์ นาย ฉัตรชวิศ หิมะคุณ (หัวหน้าทีม),
นาย สุณัฐชา พึ่งตน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร นางสาว อารีรัตน์ มัฐผา

25 21YTMSU01244 การพัฒนาวัสดุจีโอพอลิเมอร์จากตะกอนการผลิตน้ำประปาร่วมกับเถ้าชีวมวล วัสดุศาสตร์ นาย จิรวัฒน์ วงษาสืบ (หัวหน้าทีม),
นาย กวินภพ จันบัวลา, นางสาว วิชชุดา โคตรชารี
บรบือวิทยาคาร มหาสารคาม นาย อรรถพล พันธ์ุงาม

26 21YTMSU01595 แผ่นดูดซับเสียงจากน้ำยางคอมโพสิตจากวัชพืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วัสดุศาสตร์ นางสาว วรรณพร แสนทวีสุข (หัวหน้าทีม),
นางสาว กนกอร อุดมศรี
ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี นาย รักเกียรติ จิตคติ

27 21YTEVU00010 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกระดาษดูดซับเอทิลีนจากเศษวัสดุเหลือใช้ร่วมกับถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวาง เพื่อชะลอการสุกของผลไม้ วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาว สุพรรษา วงค์ภักดี (หัวหน้าทีม),
นางสาว ดวงกมล สมบัติวงษ์, นางสาว ศิริรัตน์ ขาวสะอาด
ผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ นางสาว ณัฐวดี สัตโรจน์,
นางสาว วรรณิภา อุ่นไชย


28 21YTEVU00687 การศึกษาประสิทธิภาพของถุงเพาะชำจากเยื่อเซลลูโลสของเปลือกสับปะรดและซังข้าวโพด วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาว วรรณรัตน์ สวัสดิ์พงษ์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว มนัญชยา ผุดผ่อง
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร นาง มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

29 21YTEVU01361 การพัฒนาโฟมแป้งมันสำปะหลังผสมเส้นใยมะพร้าวเชิงเคมี วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาว ศุภิสรา วาสสี (หัวหน้าทีม),
นางสาว สุธาสินี กาศลุน, นาย พงศธร รุ่งโรจน์ทวีกุล
ปิยะมหาราชาลัย นครพนม นาย ศิลปกรณ์ จันทไชย,
นาย ยุทธนา แสนสุริวงศ์


30 21YTEVU01370 ข้าวตอกบรรจุสารสกัดยีสต์โปรตีนไฮโดรไลเซทและสารสกัดจากใบสะเดาและใบแมงลักคาเพื่อล่อและกำจัดแมลงวันทอง วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นาย ชยุตพงศ์ ชัยมงคล (หัวหน้าทีม),
นาย อภิลักษณ์​ ไวกูณฐ์เวศม์
ปิยะมหาราชาลัย นครพนม นาย ศิลปกรณ์ จันทไชย

31 21YTEVU01542 การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสังกะสีด้วยหญ้ารูซี่ หญ้าคา และหญ้าแฝก ร่วมกับจลนศาสตร์ไฟฟ้า วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาว กุลเกต สุขผล (หัวหน้าทีม),
นาย กิตติธัช เบ้าสิงห์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร นาย ธีระวุฒิ จันทะพันธ์,
นาย ธนบัตร กองแก้ว


32 21YTEVU01573 ชุดอุปกรณ์ให้น้ำพืชแบบประหยัดเพื่อลดการสูญเสียน้ำจากการระเหยหน้าผิวดิน วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาว จีระนันท์ พรมมี (หัวหน้าทีม),
นางสาว อัจฉริยะกร การพิศมัย, นางสาว วราภรณ์ ระวิเวช
ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์ นาย ชุมพล ชารีแสน,
นาย วีระชัย วรรณวิชิต


33 21YTENU00237 ระบบป้องกันเด็กในรถตู้ ด้วย KidBright วิศวกรรม นาย นนทวัฒน์ คำโฮง (หัวหน้าทีม),
นาย วีรภาพ ราชเจริญ, นาย พีรภัทร์ ตั่งรัตนผล
บรบือ มหาสารคาม นาย ภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล

34 21YTENU01164 รถทำมันสำปะหลังสำหรับเกษตรกรรายย่อย วิศวกรรม นาย รติพงศ์ ราชสินธ์ (หัวหน้าทีม),
นาย สหรัฐ ผาสุข, นาย กีรติ สีอุคุ
มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม นครพนม นาง มณทิรา ยางธิสาร

35 21YTENU01227 ตู้นอนหยอดเหรียญอัจฉริยะ วิศวกรรม นาย สมประสงค์ แก่นม่วง (หัวหน้าทีม),
นาย ปฐิพงษ์ สินทรัพย์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร นาย ธนบัตร กองแก้ว