กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 
ประกาศผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC 2019) ศูนย์ประสานงาน ภาคหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายชื่อโครงการที่ ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท ภาคเหนือ จำนวน 45 โครงงาน

ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงงาน สาขา ทีมพัฒนา โรงเรียน จังหวัด ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

1 21YIMAN01480 สมการมาตรฐานรอยทางเดินจุดศูนย์กลางวงล้อมของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ที่เกิดจากจุดบนพาราโบลา จุดตัดแกนสมมาตรกับไดเรกตริกซ์ และจุดตั้งฉากบนไดเรกตริกซ์ คณิตศาสตร์ นาย ธนภูมิ มั่นโพธิ์ (หัวหน้าทีม) นครสวรรค์ นครสวรรค์ นาง ศศิธร เกิดทอง

2 21YTMAN00677 เกลียววงก้นหอย และเกลียวเหลี่ยมก้นหอยที่เกิดจากวัวพันหลัก หรือหมุนด้ายเส้นหนึ่งรอบหลอดด้าย คณิตศาสตร์ นางสาว ญณินชญา อุ่นจิตต์วรรธนะ (หัวหน้าทีม),
นาย สุกฤษฎิ์ รุกขชาติ, นางสาว โสภณัฐ จิตรเอก
นครสวรรค์ นครสวรรค์ นาย สมัย จันทร์เหลือง,
นางสาว สุขุมาล จันทร์พุฒิพงศ์


3 21YTCSN00598 เครื่องเก็บผ้าอัตโนมัติโดยควบคุมจากระบบแอพลิเคชั่น เพื่อพัฒนาต่อในคอนโดมิเนียม คอมพิวเตอร์ ด.ญ. พรปวีณ์ ภคทิพากร (หัวหน้าทีม),
ด.ญ. จีรภัทร์ ภู่ผะกา, ด.ญ. เทพรักษ์ รักผกาวงศ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย พิษณุโลก
พิษณุโลก นาย มหาพันธ์ จันะคุณ,
นาง กรรณิกา จันทร์วงค์


4 21YTCSN00921 การพัฒนาอัลกอริทึมตรวจนับจำนวนรถเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรถกับมลพิษของอากาศบริเวณที่การจราจรหนาแน่นในเขตชุมชนจังหวัดพิษณุโลก คอมพิวเตอร์ นาย ปิยะวัฒน์ แก้วยม (หัวหน้าทีม),
นาย ปิติพงศ์ รอดกำเนิด
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย พิษณุโลก
พิษณุโลก นาง ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์,
นาง ดวงใจ พรหมมา


5 21YTCSN01486 ระบบเปิด – ปิดถังขยะอัตโนมัติด้วยระบบเซนเซอร์ ตรวจจับการเคลื่อนไหวและการสั่งการการทางไกลด้วย Mqtt Buddy คอมพิวเตอร์ นางสาว วรันฐิตา ทาทอง (หัวหน้าทีม),
นางสาว นภัสสร บุญศรี, นางสาว จิดาภา ณัฐภานนท์
เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก นาย อานนท์ มากมี,
นางสาว เปรนิกา มณีท่าโพธิ์


6 21YTCSN01571 หนูน้อยนักออม คอมพิวเตอร์ นางสาว ธวัลรัตน์ ใจวีระวัฒนา (หัวหน้าทีม),
นางสาว อารียา ปัญญาวงค์
เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก นาย อานนท์ มากมี

7 21YTCSN01701 แอร์นาว: ระบบเตือนภัยหมอกควันพิษ คอมพิวเตอร์ ด.ช. พงศภัค เฉลิมบุญ (หัวหน้าทีม),
ด.ช. ปิตุภูมิ ชัยเจริญวรรณ, ด.ช. พัฒนกาญจน์ เมธาวิกูล
มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ นางสาว เพ็ญสุภางค์ แปงคำ

8 21YTCHN00329 การศึกษาการละลายของโฟมพอลิสไตรินด้วยสารสกัดน้ำมันหอมระเหยของใบยูคาลิปตัสเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก เพื่อประโยชน์ด้านการอุตสาหกรรม เคมี นางสาว พิชญาภัค สิงห์ทอง (หัวหน้าทีม),
นางสาว สิริกร ไข่สิงห์ทอง
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย พิษณุโลก
พิษณุโลก นาง ดวงนภา สมพงษ์

9 21YTCHN00612 การสกัดและทดสอบสมบัติของสารสีแดงที่ใช้ทำไข่แดงตามภูมิปัญญาท้องถิ่นจากว่านหอมแดง(Eleutherine bulbosa) เคมี นางสาว สุภาพร เวยเหยื่อกู่ (หัวหน้าทีม),
นางสาว รุ่งอรุณ คำสร้อย, นางสาว วิภาวรรณ พันธ์ธง
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย นาย เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

10 21YTCHN00629 การศึกษาความสามารถในการดูดซับสารระเหยของซิลิกาจากแกลบ เคมี นางสาว ธนัชดา เกิดปานทอง (หัวหน้าทีม),
นางสาว สุธีรา ถาริยะ, นางสาว ไพลิน งดงาม
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย
เชียงราย นาง ทองเพียร สิงห์ชัย

11 21YTCHN00923 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากแป้งมันสำปะหลังที่เสริมแรงด้วยเยื่อฟางข้าวและไคโตซาน เคมี นางสาว ภัทรานิษฐ์ บัวระพา (หัวหน้าทีม),
นางสาว กฤตสิรินทร์ เพ็งภูดาษ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย พิษณุโลก
พิษณุโลก นาง ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

12 21YTCHN01122 คุณสมบัติการต้านเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดแดงชนิด K562 ของสารสกัดหยาบจากผลดีปลีที่พบในท้องถิ่น เคมี นางสาว ณัฏฐณิชา อินละปะ (หัวหน้าทีม),
นางสาว ธนัทดา จิรนุวัฒน์วงค์
บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง นางสาว รัชนก สุวรรณจักร์

13 21YTCHN01428 การพัฒนาสีชุบอโนไดซ์จากธรรมชาติ เคมี นางสาว ปรีติ มณีรัตน์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว พัชราวัลล์ รติมงคลรักษ์, นางสาว เกสรา วัฒนะโชติ
มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ นาง จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

14 21YIBIN00312 การพัฒนาไอศกรีมดัดแปลงผสมโปรตีนสกัดจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ ชีววิทยา นาย ณัฐดนัย หล่อนิมิตดี (หัวหน้าทีม) เซนต์นิโกลาส พิษณุโลก นาง อรพรรณ ส่ำสมบูรณ์ชัย

15 21YTBIN00331 การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียใต้วงแขนโดยใช้สารสกัดจากเปลือกมังคุด ชีววิทยา นางสาว ณิธาภัทร ใจสว่าง (หัวหน้าทีม),
นาย จิรทีปต์ ปานโท้
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย พิษณุโลก
พิษณุโลก นาง ปิยะมาศ เจริญชัย

16 21YTBIN00420 ศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุดินเหนียวเผาเพิ่มรูพรุนจากหญ้าเจ้าชู้ในการเป็นตัวกลางในการปลดปล่อยน้ำมันหอมระเหย ชีววิทยา นางสาว พรภินันท์ ธรรมวงค์ (หัวหน้าทีม),
นาย ศักรินทร์ คีรีแก้ว, นางสาว ภัทราภรณ์ ปุดธิมา
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย
เชียงราย นาย เอนก ไชยบุตร

17 21YTBIN00623 การพัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อุ้มน้ำจากยางไม้ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มอัตราการรอดตายของข้าวไร่ในสภาวะขาดน้ำเนื่องจากฝนทิ้งช่วง ชีววิทยา นางสาว น้ำผึ้ง ปัญญา (หัวหน้าทีม),
นาย เจษฎา สิทธิขันแก้ว, นาย พิรชัช คชนิล
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย นาย เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

18 21YTBIN00660 การศึกษาวัสดุดูดซับคาร์บอนกัมมันต์จากกากมันสำปะหลังและแบคทีเรียเซลลูโลสด้วยแบคทีเรีย
Acetobacter xylinum ร่วมกับกากมันสำปะหลัง
ชีววิทยา นางสาว วิรัญญา ปิ่นสกุล (หัวหน้าทีม),
นางสาว วรัชยา คงมั่น, นางสาว กนกภรณ์ อุปรัง
เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก นาง เพื่อนจิต สิงห์เผ่น

19 21YTBIN00972 ผลของเมือกหอยทากยักษ์แอฟริกาต่อการรักษาสภาพหน้ายางพารา ชีววิทยา ด.ญ. ณัฐณิชา ปัญญาอิ่นแก้ว (หัวหน้าทีม),
ด.ช. รัชชานนท์ เมธีสิทธิกุล, ด.ญ. จุฬารัตน์ พุทธวงค์
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชียงราย นาย กีรติ ทะเย็น, นางสาว
วรางค์จนา เนตรธิยา


20 21YTBIN01318 แผ่นอนุบาลกล้ากล้วยไม้จากสมบัติการดูดซับน้ำของไอโอเซลลูโลสที่ผลิตจากเปลือกสับปะรด ชีววิทยา นางสาว ประภาศิริ พรหมหนู (หัวหน้าทีม),
นางสาว สายฝน มะโนหาญ
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย นาย เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

21 21YTBIN01357 การประยุกต์ใช้แมลงน้ำออสตราคอด (ostracod) เพื่อใช้ควบคุมสาหร่ายที่สร้างสารพิษในทางการเกษตร ชีววิทยา นาย ธีรวัฒน์ ไชยศรีมา (หัวหน้าทีม),
นางสาว นัทธมน ศรีพรม, นางสาว พันธ์อนงค์ ชื่นโชคชัย
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย นาย เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

22 21YTBIN01404 การพัฒนาน้ำยาบ้วนปากชนิดผงฟู่ ของสารสกัดใบฝรั่งเพื่อการยับยังเชื้อ Steptrococus mutane และ Candida Albicans ชีววิทยา ด.ญ. ปรีชญาพร ไชยอ้าย (หัวหน้าทีม),
นางสาว สวิชญา เวียงเงิน, นางสาว ณิชา พูลโภคะ
มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ นาย ปิยะ ไชยอ้าย,
รองศาสตราจารย์ ดร สุพร จารุมณี


23 21YTBIN01608 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพริกในรูปไฮโดรเจลต่อการควบคุมลูกน้ำยุง ชีววิทยา นางสาว จิรัชญา กำธรกูล (หัวหน้าทีม),
ด.ญ. ภัทรฤทัย นามวงศ์, ด.ญ. นหทัย สุวรรณศิลป์
พะเยาพิทยาคม พะเยา นางสาว กนกวรรณ ณ ลำพูน,
นาย สุทัศน์ บุญเลิศ


24 21YTPEN01266 เครื่องกลพลังงานลม ผลิตกระแสไฟฟ้า ฟิสิกส์ พลังงาน
และดาราศาสตร์
ด.ช. ปิยะพงษ์ กระดาษทอง (หัวหน้าทีม),
นาย วีระพัฒน์ ทองชู, นาย พีรพัฒน์ กันหยุย
ขาณุวิทยา กำแพงเพชร นางสาว วารี ชมชื่น

25 21YTPEN01285 แบบจำลองพลังงานทดแทนบริเวณครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ฟิสิกส์ พลังงาน
และดาราศาสตร์
นางสาว นลินา ภัททาจาระ (หัวหน้าทีม),
นางสาว ธ ธฤตา ศุภศดิศ, นางสาว นพรัตน์ เกตุกำเหนิด
นครสวรรค์ นครสวรรค์ นางสาว พิมพ์หทัย พึ่งตาแสง

26 21YTPEN01316 เครื่องวัดความสูง ฟิสิกส์ พลังงาน
และดาราศาสตร์
ด.ช. รณกฤต เพียรการ (หัวหน้าทีม),
ด.ช. สืบสกุล โพนทอง
พะเยาพิทยาคม พะเยา นาง จามจุรี พรหมเผ่า,
นาย ประภาส รวมปะระ


27 21YIMSN00239 การปรับปรุงสมบัติของสเตอริโอคอมเพล็กซ์พอลิแลคไทด์ โดยการผสมไตรบล็อกโคพอลิเมอร์สองชนิดของพอลิแลคไทด์ ( PLL-b-PEG-b-PLL กับ PDL-b-PEG-b-PDL ) สำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ทนความร้อน วัสดุศาสตร์ นาย ณัฐวุฒิ คำมาตา (หัวหน้าทีม) สองแคววิทยาคม เชียงใหม่ นางสาว วินิตา บุณโยดม,
นางสาว สายใย ไชยวัณณ์


28 21YIMSN00496 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฟิล์มแอกทีฟจากแป้งเมล็ดขนุน วัสดุศาสตร์ นางสาว ปลายฟ้า จันดา (หัวหน้าทีม) เซนต์นิโกลาส พิษณุโลก นาง อรพรรณ ส่ำสมบูรณ์ชัย

29 21YTMSN00272 กระถางปลูกป่าจากขุยมะพร้าวและพลาสติกชีวภาพ วัสดุศาสตร์ นางสาว กมลนัทธ์ ขวัญวงค์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว พิมชน ปวนยา, นางสาว ศิรภัสสร นันตาชัยวุฒิ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย
เชียงราย นาย เอนก ไชยบุตร

30 21YTMSN00978 แผ่นฟิล์มไคโตซานปิดแผลผสมสารสกัดจากใบยาสูบเพื่อใช้ในการห้ามเลือด วัสดุศาสตร์ นางสาว ภีชาภัทร สังข์ทอง (หัวหน้าทีม),
นางสาว พัชรพร กันคุ้ม
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก นาง จารุวรรณ จงทอง

31 21YTMSN00998 แผ่นรักษาความชื้นจากตอซังข้าวสำหรับปลูกพืชในกระถาง วัสดุศาสตร์ นางสาว รติมา วงศ์ชัย (หัวหน้าทีม),
นางสาว เพชรชมพู ชอย
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชียงราย นาย กีรติ ทะเย็น,
นางสาว วรางค์จนา เนตรธิยา


32 21YTMSN01107 การศึกษาวัสดุคอมโพสิตจากชีวภาพเพื่อพัฒนาเป็นถุงเพาะชำ วัสดุศาสตร์ นาย ฉัตริน เพ็ชรัตน์ (หัวหน้าทีม),
นาย ชญานิน กรองใจ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย พิษณุโลก
พิษณุโลก นาง ปิยะมาศ เจริญชัย

33 21YIEVN00506 การพัฒนาเส้นใยคอมโพสิตจากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรในการดูดซับน้ำมันเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอัดแท่ง วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาว ทัศนียวรรณ ยศปัญญา (หัวหน้าทีม) เซนต์นิโกลาส พิษณุโลก นาง อรพรรณ ส่ำสมบูรณ์ชัย

34 21YTEVN00435 นวัตกรรมดูดซับโลหะเหล็กในน้ำบาดาลสังเคราะห์จากวัสดุชีวภาพร่วมกับสารสกัดจากเมล็ดมะรุม วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ด.ญ. พัชรพร หาธรรม (หัวหน้าทีม),
ด.ญ. ญาณภา โพธิ์ดง, ด.ญ. ปวริศา เพ็ชรแวว
เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก นาง เพื่อนจิต สิงห์เผ่น

35 21YTEVN00511 ท่อดักเศษอาหารด้วยเยื่อกระดาษจากนุ่นเเละใยมะพร้าว วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ด.ช. วรรธนันท์ เดชมโนไพบูลย์ (หัวหน้าทีม),
ด.ญ. นวพรรณ ดวงศรี, ด.ญ. นววรรณ ดวงศรี
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย พิษณุโลก
พิษณุโลก นาง อิสญาภา ธรรพรังสี

36 21YTEVN00582 ศึกษาประสิทธิภาพของไบโอโฟมจากใบสับปะรด วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาว ปัจรัตน์ ปุระตา (หัวหน้าทีม),
นางสาว ชวัลลักษณ์ ลือชา
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย
เชียงราย นาย เอนก ไชยบุตร

37 21YTEVN00996 การกำจัดไมโครพลาสติกจากแหล่งน้ำด้วยวิธีการใหม่ต้นทุนต่ำโดยใช้หลักการไฟฟ้าสถิตร่วมกับการกรองด้วยถ่านชีวภาพ วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาว กนกวรรณ รังสิมันตุชาติ (หัวหน้าทีม),
นางสาว น้ำฝน วรมิตร, นางสาว ธัญชนก สิมพา
วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ นาง บุศรา ปาระมี, นาย ว่าน วิริยา

38 21YTEVN01034 การศึกษาการย่อยพลาสติก โดยใช้ตัวอ่อนของด้วงกว่าง Xylotrupes Gideon วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นาย กฤษดา ถานะฟอง (หัวหน้าทีม),
นาย พีรพัฒน์ เชิงงาม
วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ นาง นารถกาญจน์ ลภิรัตนากูล

39 21YTEVN01035 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ของเม็ดปูนซีเมนต์ที่ผสมผงเหล็กออกไซด์จากน้ำบาดาล ต่อการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในการผลิตก๊าซชีวภาพ วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นาย วงศกร วงค์ชมภู (หัวหน้าทีม),
นาย พนัช พงษ์ไพฑูรย์
อัสสัมชัญลำปาง ลำปาง นางสาว ชุติปภา เสียงเย็น

40 21YTEVN01560 การพัฒนาแผ่นปะปลูกกล้ากล้วยไม้เพื่อการอนุรักษ์ วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ด.ช. นันทวัฒน์ ศิริสุวรรณ์ (หัวหน้าทีม),
ด.ญ. ศุภศจีภรณ์ ผ่องสะอาด
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย นาย เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

41 21YTENN00530 ลูกบอลบังคับมือที่ใช้ร่วมกับเกมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สุขภาพ หรือการเคลื่อนไหว วิศวกรรม นางสาว พิมพ์พิศฎา เพชรรัตน์ (หัวหน้าทีม),
นาย ปารณ ดาวทอง, นาย พชรพนธ์ พรหมวงศ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย
เชียงราย นาย เอนก ไชยบุตร,
นาย ปรัชรัฏต์ ใจมา


42 21YTENN01109 ผลของวัสดุกันกระแทกสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่เลียนแบบเส้นโค้งรอบรูปของกระสุนพระอินทร์ วิศวกรรม ด.ช. กฤตยชญ์ ไชยวงค์ (หัวหน้าทีม),
นาย พิทักษ์พงศ์ ศรีจุมปา, นางสาว ธีร์ธิดา เลาดี
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย นาย สุธิพงษ์ ใจแก้ว,
นาย เกียรติศักดิ์ อินราษฎร


43 21YTENN01127 กำหมุนแยกสาร วิศวกรรม นาย ธวัชรพรรณ ยามี (หัวหน้าทีม),
นาย เทวราช วงศ์หาญ, นาย พชร วัฒนะนุกูล
บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง นาย อาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์,
นางสาว แววดาว รู้เพียร


44 21YTENN01131 บัวรดน้ำจากระบบ water vascular system วิศวกรรม นางสาว วิสสุตา ยศบุญเรือง (หัวหน้าทีม),
นางสาว กัญญาภัค วัฒนธรรม
บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง นางสาว ฟองสิริ ธรรมธิกูล

45 21YTENN01626 แผ่นรองเท้าวัดแรงกดอัจฉริยะ วิศวกรรม นางสาว ณัฐนิชา ดวงจันทร์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว ชุติมา คงอยู่เย็น
เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก นาย อานนท์ มากมี