กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคใต้ ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC 2019) ศูนย์ประสานงานภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายชื่อโครงการที่ ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท ภาคเหนือ จำนวน 39 โครงงาน

ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงงาน สาขา ทีมพัฒนา โรงเรียน จังหวัด ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

1 21YTMAS01494 สมบัติบางประการของจำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปของ i^n+1/i^n คณิตศาสตร์ นางสาว ณัฐนิชา จันทร์กุล (หัวหน้าทีม),
นางสาว ดลพร ศรีเทพ,
นางสาว เบญญาภา ปานทอง
สภาราชินี ตรัง นาย ทรงกลด พรศิริวงศ์,
นาย วิฑิตพงค์ พะวงษา


2 21YTMAS01514 การหักเหของแสงในสสารทรงกลม คณิตศาสตร์ นาย ภัทรภณ ตันติวุฒินันท์ (หัวหน้าทีม),
นาย วัชรพงศ์ หลักแหลม, นาย ศิวัช โชตสุชาติ
ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต นาย ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

3 21YTMAS01541 การหาผลบวกของซิกม่าเศษหนึ่งส่วนเคยกกำลังสอง คณิตศาสตร์ นางสาว สิริมา ยานพะโยม (หัวหน้าทีม),
นางสาว ซะมีมี่ ใจสมุทร
พิมานพิทยาสรรค์ สตูล นางสาว ฟารีด๊ะ สันตี

4 21YTMAS01554 การหาผลเฉลยทั่วไปของ Diophantine Equations โดยวิธีเมทริกซ์ คณิตศาสตร์ นาย ณัทกร น้อยผา (หัวหน้าทีม),
นาย กันตภณ ชาญกาญจน์, นาย เกรียงวิวัฒน์ คงเเก้ว
วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา นาย ณัทพล ศักดิรัตน์,
นาย รักก่อ ศิริวัฒน์


5 21YTMAS01593 การศึกษาความสัมพันธ์ของความยาวรัศมีวงกลมแนบในสามเหลี่ยมใดๆที่เกิดจากการแบ่งมุมยอดของ สามเหลี่ยมในอัตราส่วนที่เท่ากัน คณิตศาสตร์ นางสาว ณัฏฐณิชา ขอเกียรติวงศ์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว พิชชญามญช์ ส.สกุล,
นางสาว ปนัสยา ชรินชวลิต
ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต นาย ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

6 21YTCSS00035 ระบบตรวจจับผู้ต้องหาในสามจังหวัดชายแดนใต้ ด้วย โครงข่ายประสาทเทียม คอมพิวเตอร์ นาย ภทรกร นิจจรัลกุล (หัวหน้าทีม),
นาย บุคอรีย์ หมาดทิ้ง, นาย วิลดาน หลงลูวา
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล นาย วิชัย บัวเนี่ยว,
นางสาว รุ่งนภา บุญธรรม


7 21YTCSS01188 เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ คอมพิวเตอร์ นางสาว เรือนรัตน์ ลีละตานนท์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว พิมพ์นิภา ชัยพฤกษ์เดชา, นาย ศุภณัฐ พลอยวงศ์
เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นาย เสกสรรค์ ดาราจร

8 21YICHS00463 วัสดุประสมชนิดฟิล์มแก้วชีวภาพ/ไฮดรอกซีอะพาไทต์ ผสมพอลิแลคติคและยาซิมวาสแตตินเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ เคมี นางสาว รชฏนันท์ สุขกลับ (หัวหน้าทีม) เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นาง จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์

9 21YTCHS00323 การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนแบบเคมีสีเขียวจากสารละลายซิลเวอร์ไนเตรทด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ เคมี นาย เชาวนนท์ รักษ์ชูชีพ (หัวหน้าทีม),
นางสาว ภาวิดา เพชรฤทธิ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง นาง พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

10 21YTCHS00864 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากพอลีไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-พอลิไฮดรอกซีวาเลอเรต เคมี นางสาว พิมพ์ชนก ไข่ทองแก้ว (หัวหน้าทีม),
นางสาว ธีราพร ช่วยคุณูปการ
ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง นางสาว กนกพร สังขรักษ์

11 21YTCHS01189 สารสกัดจากเปลือกข้าวโพด เปลือกมะม่วงและเปลือกกล้วย ในการประยุกต์ใช้เพิ่มความเสถียรของน้ำมันพืชและไบโอดีเซล เคมี นางสาว นุตประวีณ์ ช่วยสงค์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว นฤทัย โออิน, นาย ภูมิพัฒน์ นวลเทศ
ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง นาง เนตรนภา ชะนะ

12 21YTCHS01289 เซ็นเซอร์อัจฉริยะสำหรับตรวจวัดซัลไฟต์ เคมี นาย ธนากร ขวัญใจ (หัวหน้าทีม),
นาย ณัฐพิศิษฏ์ เทียนทอง, นาย สัณหณัฐ ศรีสมปอง
มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นางสาว สะเราะ นิยมเดชา,
นางสาว เกศรินทร์ ชูม้อง


13 21YTCHS01308 กิจกรรมการต้านออกซิเดชันของแคโรทีโนโปรตีนจากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไมที่ผลิตโดยใช้เอนไซม์อัลคาเลส เคมี นางสาว ณิชาภัทร อินทะระนก (หัวหน้าทีม),
นางสาว ณิชกมลกานต์ มุ่งปั่นกลาง
ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง นาย สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า

14 21YTBIS00136 ผงฝุ่นดำจากถ่านไม้ ต่อการปรากฏของรอยลายนิ้วมือแฝงบนผิวของวัตถุบางชนิด ชีววิทยา นางสาว วนิดา เด่นจักร (หัวหน้าทีม),
นางสาว พรศิริ วุฒิกานนท์
เมืองถลาง ภูเก็ต นาย ปรัชญา ละงู

15 21YTBIS00890 การตกผลึกและการนำกลับมาใช้ใหม่ของสตรูไวท์จากน้ำทิ้ง โรงงานอุตสาหกรรม ชีววิทยา นางสาว พิชญ์สินี บุญสนิท (หัวหน้าทีม),
นางสาว พิมมาดา หลักเมือง
ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง นาย สมพงศ์ โอทอง

16 21YTBIS00891 การคัดแยกยีสต์ทนกรดอะซิติกจากกระบวนการผลิตน้ำส้้มตาลโตนด ชีววิทยา นางสาว ปรียานุช คงผอม (หัวหน้าทีม),
นางสาว ปนัดดา นาคะวิโรจน์
ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง นาย ศุภชัย นิติพันธ์

17 21YTBIS00949 การผลิตเม็ดชาไข่มุกเพื่อสุขภาพจากบุกสกัดผสมเสาวรส ชีววิทยา นางสาว ชญานิศ ชายเมฆ (หัวหน้าทีม),
นาย ชินกฤต สถิตย์กุล, นางสาว วณัฐฐิตา นวลคล้าย
มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นางสาว สะเราะ นิยมเดชา,
นางสาว เกศรินทร์ ชูม้อง


18 21YTBIS01076 การศึกษาเปรียบเทียบการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนกและหนอนนกยักษ์ ชีววิทยา นางสาว คณพร ชูพันธ์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว สุภาวรรณ สุวลักษณ์, นางสาว สุรภา บุญรังษี
สงขลาวิทยาคม สงขลา นาง จริญญา มณีนิล

19 21YTBIS01281 การใช้น้ำยางจากยางพาราและน้ำยางพาราผสมถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ เพื่อคงสภาพโครงสร้างภายนอกภายในและสีของตัวอย่างพืช ชีววิทยา นางสาว หวันยิหวา พื้นผา (หัวหน้าทีม),
ด.ญ. พิมพ์มาดา จรูญจันทร์, นางสาว กฤษติกา กาธิกาศ
พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี นาย ธดา ยกอินทร์,
นางสาว วรรณวิษา พรหมหาญ


20 21YIPES00352 การศึกษาสัมประสิทธิ์การลดทอนของการเเกว่งลูกตุ้มในกล่องสุญญากาศ ในเเต่ละระดับความดันอากาศ ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ นาย ปคุณา ปานโบว์ (หัวหน้าทีม) เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นาย ธรรมรง เอียดคง,
นางสาว ปาริดา โชติเชย


21 21YIPES00474 การประดิษฐ์สเปกโตรมิเตอร์สำหรับวัดความเข้มของแสงช่วงที่ตามองเห็นโดยใช้เกรตติง ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ นาย สิรวิชญ์ ตรีเปีย (หัวหน้าทีม) เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นาย สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์,
นางสาว ปาริดา โชติเชย


22 21YIPES00633 การแกว่งของลูกตุ้มมุมกว้างที่แกนหมุนมีความฝืด ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ นางสาว ศุภวรรณ ศิลปวิสุทธิ์ (หัวหน้าทีม) เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ดร. สัมภาส ฉีดเกตุ,
นาง ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด


23 21YTPES00381 การศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ต่อการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. บนผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ นางสาว กุลนันทน์ สุขสม (หัวหน้าทีม),
นางสาว จิดาภา คงบุญ
ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง นาย ฉัตร ผลนาค

24 21YTPES01075 วิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีในพืช บริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ นางสาว ไซม๊ะห์ ปาทาน (หัวหน้าทีม),
นางสาว อัญชิษฐา ภิรมย์รักษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงทิพย์ แก้วทับทิม

25 21YIMSS00222 การสังเคราะห์พื้นผิววัสดุไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวดให้มีความใสและคงทนด้วยสาร OH-PDMS ด้วยเทคนิคการเคลือบไอเคมี โดยอาศัยไมโครเวฟพลาสมา วัสดุศาสตร์ นางสาว ศุภิสรา แพทย์พงศ์ (หัวหน้าทีม) หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา นาย พสงค์ แรงสิงห์

26 21YTMSS00318 วัสดุทดแทนพลาสติกจากโคโพลิเมอร์คริสตันไลน์แบคทีเรียลเซลลูโลส ( APCBC ) วัสดุศาสตร์ นาย วัชระ ทวนทอง (หัวหน้าทีม),
นางสาว พรสินี คงไสยา, นาย โธมัส พีเพ่นฮาเก้น
สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี นาง สุวารี พงศ์ธีระวรรณ,
นาย เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ


27 21YTMSS00715 วัสดุเพาะต้นกล้าจากไคโตซานครัยโอเจล วัสดุศาสตร์ นางสาว ปาณิศา ชัยกิจ (หัวหน้าทีม),
นางสาว ปวีณา วงศ์ปาน, นาย ธีรัตม์ คงกระพันธ์
มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นางสาว สะเราะ นิยมเดชา,
นางสาว เกศรินทร์ ชูม้อง


28 21YTMSS01632 แผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยเปลือกทุเรียนโดยใช้จุลินทรีย์ Effective Microorganisms ในการสกัดเส้นใย วัสดุศาสตร์ นางสาว ปวันรัตน์ ศิรินุพงศ์ (หัวหน้าทีม),
นาย มานพ คงศักดฺ์, นางสาว ปิยะดา รานวล
สตรีพัทลุง พัทลุง นางสาว ไมตรี สุดเรือง,
นางสาว สิรินาถ ชุมพาที


29 21YTEVS00213 การยับยั้งเชื้อราบนยางพาราแผ่นโดยใช้ขิง ข่าและขมิ้น วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ด.ญ. นันทน์ณิชา หยังหลัง (หัวหน้าทีม),
ด.ญ. อิสริยา ศรีธนสาร, ด.ญ. ณัฐกมล จินา
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง นางสาว กานติมา ขุนนุ้ย

30 21YTEVS00325 การศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ครอบหูลดเสียงจากวัสดุธรรมชาติ วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาว ชญานี แก้วกล่ำ (หัวหน้าทีม),
นาย จิระเดช ทรัพย์สิน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง นาง พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

31 21YTEVS00614 วัสดุดูดซับน้ำมันจากยางธรรมชาติ วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาว อภิสรา ไชยสวัสดิ์ (หัวหน้าทีม),
นาย พันภูมิ สุขจันทรา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี นาย นาบิล หะยีมะแซ

32 21YTEVS00651 เครื่องจัดการขยะรีไซเคิลบูรณาการ4ระบบ วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นาย ภูมิพัฒน์ ดุษฎี (หัวหน้าทีม),
นาย ณภัทร ดลภาวิจิต, นาย อภิรักษ์ สมัครพงษ์
พิมานพิทยาสรรค์ สตูล นาย ประสิทธิ์ สืบจักษะ,
ว่าที่ ร้อยตรี ดนตอเหลบ รอโสนล๊ะ


33 21YTEVS01205 Magnetic Hydrochar เพื่อดูดซับโลหะหนัก วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาว ฐิติรัตน์ จันทร (หัวหน้าทีม),
นาย พงศ์ภัค การวินพฤติ, นาย ยุทธพิชัย เอียดทุ่ม
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นาง กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย

34 21YTEVS01708 ตัวกรองชีวภาพจากเส้นใยอนุภาคนาโนเซลลูโลสด้วยเทคนิคอิเลคโตรสปินนิ่งสำหรับการบำบัดน้ำเสียชุมชน วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นาย นาธาร ชุมคช (หัวหน้าทีม),
นางสาว ญาณิศา ทองรักขาว, นาย สรวิชญ์ ช่วยแก้ว
ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง นางสาว กนกพร สังขรักษ์

35 21YTENS00346 ถังขยะรีไซเคิลอัจฉริยะ วิศวกรรม นาย อติวิชญ์ ลัคนาศิโรรัตน์ (หัวหน้าทีม),
นาย ธาวิน ธรอาภาพิสิฐ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง นาง พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

36 21YTENS01157 เครื่องตรวจโปรตีน Albumin จากปัสสาวะ ที่ใช้บ่งบอกโรคไต วิศวกรรม นางสาว เบญญาภา พลายด้วง (หัวหน้าทีม),
นางสาว พิทยาภรณ์ มูสิกะ, นางสาว เหมวดี บุญรื่น
สตรีระนอง ระนอง นางสาว กัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์,
นาย สิทธิพงษ์ ไกรลาศ


37 21YTENS01252 เครื่องคัดแยกขวดอัตโนมัติ วิศวกรรม นาย วัชรินทร์ นักร้อง (หัวหน้าทีม),
นางสาว อรินทยา ทิพย์สอดส่อง, นาย กรปรินทร์ ธเนศนราธร
สตรีระนอง ระนอง นาย สิทธิพงษ์ ไกรลาศ,
นางสาว กัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์


38 21YTENS01319 เครื่องมือคัดแยกสีและขนาดของมะนาว วิศวกรรม นางสาว อมายาวี เส็นติระ (หัวหน้าทีม),
นาย สุวิจักขณ์ ศรีหมั่น
สตูลวิทยา สตูล นาย เลิศศักดิ์ ประกอบชัยชนะ,
นาง อาบีบ๊ะ ดาหมาด


39 21YTENS01468 กระเป๋าอัจฉริยะ วิศวกรรม นางสาว ชนากานต์ ชวดชุม (หัวหน้าทีม),
นางสาว อรพรรณ ชูช่วย, นาย ตะวัน มิลำเอียง
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ สงขลา นางสาว สิริมนต์ ประดับ