กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC 2019)

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายชื่อโครงงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์รอบสอง จำนวน 9000 บาท จำนวน 6 โครงงาน


ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงงาน สาขา ทีมพัฒนา โรงเรียน จังหวัด ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผลการตัดสิน

1 21YTBII00356 การผลิตเอนไซม์โปรติเอสจากโปรติโอไลติกแบคทีเรียเพื่อนำไปใช้ในการลอกกาวไหม ชีววิทยา นางสาว ปฐวี วิเศษชู (หัวหน้าทีม),
นางสาว ผาณิตนิภา ศิริบูรณ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นางสาว โนรฮีดายะห์ กาโฮง, นายภานุพงศ์ ปราบหนองบัว รองชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


2 21YTBII01464 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อรา ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไหม้ข้าว ชีววิทยา นางสาว ชลดา ไชยโยธา (หัวหน้าทีม),
นางสาว จิราทิพย์ แซ่อุย, นางสาว ศรัญญาพร สมบุตร
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นางสาว โนรฮีดายะห์ กาโฮง, นายภานุพงศ์ ปราบหนองบัว รองชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


3 21YTMSI01267 การพัฒนาแผ่นกันเสียงจากเส้นใยมูลช้าง วัสดุศาสตร์ นางสาว ธิดาทิพย์ เสาทอง (หัวหน้าทีม),
นางสาว ขวัญจิรา เสียงล้ำ, นางสาว ทักษอร วงศ์คง
จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์ นาย ภูวนัย ดอกไธสง,
นางสาว อำภา พันธ์แจ้ง
รองชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


4 21YTMSI01465 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพปุ๋ยคอกอัดเม็ดดูดความชื้นด้วยเพกตินจากใบหมาน้อยและใบหมี่ วัสดุศาสตร์ นางสาว แก้วมณี สาลาสุตา (หัวหน้าทีม),
นางสาว กัญญารัตน์ ศรีษา, นาย จักรภัทร ฤทธิพันธ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย นาง น้ำทิพย์ ศรีแก้ว รองชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


5 21YTEVI00117 การพัฒนาวัสดุ Super hydrophobic ดักจับน้ำมัน
ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นาย พิเชษฐ์ คุณทอง (หัวหน้าทีม),
นาย ศุภกิจ แซ่เอี้ยว, นาย นนท์ธวัช ทัดทาอามาตย์
กัลยาณวัตร ขอนแก่น นาย วีรยุทธ ทองแดง รองชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


6 21YTEVI01351 การดูดซับโลหะหนักในสารละลายโดยใช้แทนนินเจลจากพืชวงศ์หว้า วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาว ภัทรนันท์ ภัทรบัญชา (หัวหน้าทีม),
นาย นิพิฐพนธ์ ภูมิลา, นาย ปณต วงศ์วัฒนาเสถียร
ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น นางสาว กุลธิดา ทีน้อย, นางสาว อาริศรา อรรคษร รองชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


รายชื่อโครงงานได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
พร้อมได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์รอบสอง จำนวน 9000 บาท จำนวน 6 โครงงาน


ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงงาน สาขา ทีมพัฒนา โรงเรียน จังหวัด ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผลการตัดสิน

1 21YTCHI00591 ไม้อัดหน่วงไฟจากใบสักแห้ง เคมี นางสาว พริมา แซ่แต้ (หัวหน้าทีม),
นางสาว อาทิตยา จิตต์ไชยวัฒน์, นางสาว อนัญญา โตมะสูงเนิน
สิรินธร สุรินทร์ นาง อรวรรณ รัมพณีนิล,
นาย ธำรงศักดิ์ บุญจรัส
ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


2 21YTBII00800 การสร้างคู่ผสมระหว่างข้าวพันธุ์ กข69( ทับทิมชุมแพ ) และข้าวสันป่าตอง 1 เพื่อให้ได้ลักษณะที่ต้านทานต่อ โรคขอบใบแห้ง ( Bacterial Leaf Blight ) ชีววิทยา นาย จักริน มาตุ้ม (หัวหน้าทีม),
นางสาว อชิรญา ศรีสุทธิ์, นางสาว จิตรา ชาญวิชัย
ชุมแพศึกษา ขอนแก่น นางสาว กิตติพร อาพา,
นาย ลิขิต จิตโส
ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


3 21YTMSI01512 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้สารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่ได้จากผักตบชวาเพื่อยืดอายุและป้องกันผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวของข้าวพันธุ์
พื้นเมือง กข06
วัสดุศาสตร์ นางสาว ณัฐพร สิงหกำ (หัวหน้าทีม),
นาย นวพัตร์ พุฒิมา
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย นาย เกียรติศักดิ์ รัตนคุณศาสน์, นาย สุรศักดิ์ บุญธิมา ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


4 21YIEVI00409 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของโคลนหนองสูงที่มีผลต่อการติดทนสีของเส้นไหม วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นาย พยุงทรัพย์ ประสาระเอ (หัวหน้าทีม) วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นางสาว วัชราภรณ์ แสนนา, นาย เกียรติศักดิ์ บุตรสุด ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


5 21YIENI00488 คูลดาวน์มายเฮ้าส์ มาร์ค 2 วิศวกรรม ด.ช. ภูริณัฐ รุ่งโรจน์กิติยศ (หัวหน้าทีม) สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
นครราชสีมา นางสาว อุษณีย์ กิตกำธร ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


6 21YTENI00855 มีดกรีดยางสายฟ้า วิศวกรรม นางสาว ตะวันฉาย ดีพันธ์ (หัวหน้าทีม),
นาย วราเทพ ลาวงษ์, นาย ภาณุวิชญ์ บุญประกอบ
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
บุรีรัมย์ นาย พีระ บุญฉลาด,
นาง พณิฐพิดา ยางงาม
ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี