กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC 2019)

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายชื่อโครงงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์รอบสอง จำนวน 9000 บาท จำนวน 8 โครงงาน


ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงงาน สาขา ทีมพัฒนา โรงเรียน จังหวัด ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผลการตัดสิน

1 21YTMAU00734 หุ่นยนต์วาดลวดลายจากความสัมพันธ์ของสมการเส้นโค้งไฮโพโทรคอยด์และสมการเส้นโค้งเอพิโทรคอยด์ คณิตศาสตร์ นางสาว พิชญ์สินี วงศ์ศรีชา (หัวหน้าทีม),
นางสาว พรชิตา ศรีโฉม
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร นางสาว พรปวีณ์ ตาลจรุง รองชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


2 21YTMAU00744 วงกลมที่แนบในรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า คณิตศาสตร์ นางสาว จาระวี เดชภูมี (หัวหน้าทีม),
นางสาว ศิริกมล ระดาฤทธิ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร นางสาว อัจฉรา วันฤกษ์,
นางสาว พรปวีณ์ ตาลจรุง
รองชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


3 21YTCSU00673 ระบบแจ้งเตือนดินโคลนถล่มสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยบนภูเขา คอมพิวเตอร์ นาย ชาญชล พิทักษ์ชัยดำรงค์ (หัวหน้าทีม),
นาย ณัฐดนัย บุตรบุรี
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร นาย ธนบัตร กองแก้ว รองชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


4 21YTCHU00966 ผลของไคโตซานจากเปลือกหอยที่มีผลต่อความคงทนของสีย้อมครามจังหวัดสกลนคร เคมี นางสาว จิรัชญา พละเสน (หัวหน้าทีม),
นางสาว พรรณนิภา สรรพสอน,
นางสาว ปวันรัตน์ สุริยะแสง
สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร นาง เสาวรจนี จันทวงศ์ รองชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


5 21YTBIU01451 การศึกษาผลของสารสกัดจากไข่หอยเชอรี่ต่อการเจริญเติบโตของไหมอีรี่และคุณภาพของเส้นไหม ชีววิทยา นางสาว ณัฐพร พูนพิพัฒน์ (หัวหน้าทีม),
นาย วริทธิ์ธร ไชยทัพ
สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร นาย เมฆา ดีสงคราม รองชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


6 21YTPEU01365 เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพตู้อบพลังแสงอาทิตย์โดยใช้เลนส์นูน ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ นางสาว ธัญนาฎ โกษาเเสง (หัวหน้าทีม),
นาย ติณณ์ เดชทะสอน, นางสาว รังสิมา อึ่งพอง
ปิยะมหาราชาลัย นครพนม นาย ศิลปกรณ์ จันทไชย,
นาย ยุทธนา แสนสุริวงศ์
รองชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


7 21YTEVU01370 ข้าวตอกบรรจุสารสกัดยีสต์โปรตีนไฮโดรไลเซทและสารสกัดจากใบสะเดาและใบแมงลักคาเพื่อล่อและกำจัดแมลงวันทอง วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นาย ชยุตพงศ์ ชัยมงคล (หัวหน้าทีม),
นาย อภิลักษณ์​ ไวกูณฐ์เวศม์
ปิยะมหาราชาลัย นครพนม นาย ศิลปกรณ์ จันทไชย รองชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


8 21YTENU00237 ระบบป้องกันเด็กในรถตู้ ด้วย KidBright วิศวกรรม นาย นนทวัฒน์ คำโฮง (หัวหน้าทีม),
นาย วีรภาพ ราชเจริญ, นาย พีรภัทร์ ตั่งรัตนผล
บรบือ มหาสารคาม นาย ภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล รองชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


รายชื่อโครงงานได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
พร้อมได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์รอบสอง จำนวน 9000 บาท จำนวน 6 โครงงาน


ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงงาน สาขา ทีมพัฒนา โรงเรียน จังหวัด ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผลการตัดสิน

1 21YTCSU00793 การพัฒนาระบบIoT ในการเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์ สำหรับฟาร์มปูนาขนาดใหญ่ คอมพิวเตอร์ นาย นภกร ทรัพย์สอาด (หัวหน้าทีม),
นาย ชัยชนม์ ศิริรัตน์, นาย กรณ์ดนัย เมษาคุณ
ปิยะมหาราชาลัย นครพนม นาย ศิลปกรณ์ จันทไชย,
นางสาว ดรุณี วีระพรรณ
ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


2 21YTCHU00692 ศึกษาประสิทธิภาพในการกรองอากาศของแผ่นกรองอากาศจากแทนนินที่สกัดจากกล้วยน้ำว้า เคมี นางสาว หนึ่งฤทัย ไกยเดช (หัวหน้าทีม),
นางสาว นภาพรรณ หงษ์ศรี
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร นาง มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


3 21YTBIU01288 การศึกษาผลของเบต้ากลูแคนต่อการเจริญเติบโต การรอดตายและระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งฝอย ชีววิทยา นางสาว ปิยะธิดา อินทะนัย (หัวหน้าทีม),
นางสาว เกษศรินทร์ แก้วสมุทร์,
นางสาว กมลชนก บุญศรี
ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ นาย เจตนิพิฐ แท่นทอง,
นาย สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์
ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


4 21YIPEU01604 แผนที่ดวงจันทร์ ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ นาย ศิริสัก เดชะวรานนท์ (หัวหน้าทีม) สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร นาย เมฆา ดีสงคราม ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


5 21YTMSU01595 แผ่นดูดซับเสียงจากน้ำยางคอมโพสิตจากวัชพืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วัสดุศาสตร์ นางสาว วรรณพร แสนทวีสุข (หัวหน้าทีม),
นางสาว กนกอร อุดมศรี, นางสาว พรลภัส พลราษฎร์
ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี นาย รักเกียรติ จิตคติ ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


6 21YTEVU01573 ชุดอุปกรณ์ให้น้ำพืชแบบประหยัดเพื่อลดการสูญเสียน้ำจากการระเหยหน้าผิวดิน วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาว จีระนันท์ พรมมี (หัวหน้าทีม),
นางสาว อัจฉริยะกร การพิศมัย, นางสาว วราภรณ์ ระวิเวช
ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์ นาย ชุมพล ชารีแสน,
นาย วีระชัย วรรณวิชิต
ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี