กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC 2019)

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายชื่อโครงงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ
และได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์รอบสอง จำนวน 9000 บาท จำนวน 6 โครงงาน


ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงงาน สาขา ทีมพัฒนา โรงเรียน จังหวัด ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผลการตัดสิน

1 21YTMAN00677 เกลียววงก้นหอย และเกลียวเหลี่ยมก้นหอยที่เกิดจากวัวพันหลัก หรือหมุนด้ายเส้นหนึ่งรอบหลอดด้าย คณิตศาสตร์ นางสาว ญณินชญา อุ่นจิตต์วรรธนะ (หัวหน้าทีม),
นาย สุกฤษฎิ์ รุกขชาติ, นางสาว โสภณัฐ จิตรเอก
นครสวรรค์ นครสวรรค์ นาย สมัย จันทร์เหลือง,
นางสาว สุขุมาล จันทร์พุฒิพงศ์
รองชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคเหนือ


2 21YTMSN00978 แผ่นฟิล์มไคโตซานปิดแผลผสมสารสกัดจากใบยาสูบเพื่อใช้ในการห้ามเลือด วัสดุศาสตร์ นางสาว ภีชาภัทร สังข์ทอง (หัวหน้าทีม), นางสาว พัชรพร กันคุ้ม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก นาง จารุวรรณ จงทอง รองชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคเหนือ


3 21YIEVN00506 การพัฒนาเส้นใยคอมโพสิตจากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรในการดูดซับน้ำมันเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอัดแท่ง วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาว ทัศนียวรรณ ยศปัญญา (หัวหน้าทีม) เซนต์นิโกลาส พิษณุโลก นาง อรพรรณ ส่ำสมบูรณ์ชัย รองชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคเหนือ


4 21YTEVN01034 การศึกษาการย่อยพลาสติก โดยใช้ตัวอ่อนของด้วงกว่าง Xylotrupes Gideon วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นาย กฤษดา ถานะฟอง (หัวหน้าทีม), นาย พีรพัฒน์ เชิงงาม วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ นาง นารถกาญจน์ ลภิรัตนากูล รองชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคเหนือ


5 21YTEVN01035 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในการผลิตก๊าซชีวภาพ ด้วยเม็ดปูนซีเมนต์ที่ผสมผงเหล็กออกไซต์จากบ่อน้ำบาดาล วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นาย วงศกร วงค์ชมภู (หัวหน้าทีม), นาย พนัช พงษ์ไพฑูรย์ อัสสัมชัญลำปาง ลำปาง นางสาว ชุติปภา เสียงเย็น รองชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคเหนือ


6 21YTENN01127 กำหมุนแยกสาร วิศวกรรม นาย ธวัชรพรรณ ยามี (หัวหน้าทีม), นาย เทวราช วงศ์หาญ,
นาย พชร วัฒนะนุกูล
บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง นาย อาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์,
นางสาว แววดาว รู้เพียร
รองชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคเหนือ


รายชื่อโครงงานได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาคภาคเหนือ และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
พร้อมได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์รอบสอง จำนวน 9000 บาท จำนวน 10 โครงงาน


ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงงาน สาขา ทีมพัฒนา โรงเรียน จังหวัด ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผลการตัดสิน

1 21YTCSN00921 การพัฒนาอัลกอริทึมตรวจนับจำนวนรถเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรถกับมลพิษของอากาศบริเวณที่การจราจรหนาแน่นในเขตชุมชนจังหวัดพิษณุโลก คอมพิวเตอร์ นาย ปิยะวัฒน์ แก้วยม (หัวหน้าทีม),
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก นาง ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์,
นาง ดวงใจ พรหมมา
ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคเหนือ


2 21YTCSN01486 ระบบเปิด – ปิดถังขยะอัตโนมัติด้วยระบบเซนเซอร์ ตรวจจับการเคลื่อนไหวและการสั่งการการทางไกลด้วย Mqtt Buddy คอมพิวเตอร์ นางสาว วรันฐิตา ทาทอง (หัวหน้าทีม),
นางสาว นภัสสร บุญศรี, นางสาว จิดาภา ณัฐภานนท์
เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก นาย อานนท์ มากมี,
นางสาว เปรนิกา มณีท่าโพธิ์
ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคเหนือ


3 21YTCHN00612 การสกัดและทดสอบสมบัติของสารสีแดงที่ใช้ทำไข่แดงตามภูมิปัญญาท้องถิ่นจากว่านหอมแดง(Eleutherine bulbosa) เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้เป็นสารทดสอบคราบไบโอฟิล์ม เคมี นางสาว สุภาพร เวยเหยื่อกู่ (หัวหน้าทีม),
นางสาว รุ่งอรุณ คำสร้อย, นางสาว วิภาวรรณ พันธ์ธง
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย นาย เกียรติศักดิ์ อินราษฎร ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคเหนือ


4 21YTCHN01122 คุณสมบัติการต้านเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดแดงชนิด K562 ของสารสกัดหยาบจากผลดีปลีที่พบในท้องถิ่น เคมี นางสาว ณัฏฐณิชา อินละปะ (หัวหน้าทีม),
นางสาว ธนัทดา จิรนุวัฒน์วงค์
บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง นางสาว รัชนก สุวรรณจักร์ ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคเหนือ


5 21YTCHN01428 การพัฒนาสีชุบอโนไดซ์จากธรรมชาติ เคมี นางสาว ปรีติ มณีรัตน์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว พัชราวัลล์ รติมงคลรักษ์, นางสาว เกสรา วัฒนะโชติ
มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ นาง จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคเหนือ


6 21YTBIN00623 การพัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อุ้มน้ำจากยางไม้ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มอัตราการรอดตายของข้าวไร่ในสภาวะขาดน้ำเนื่องจากฝนทิ้งช่วง ชีววิทยา นางสาว น้ำผึ้ง ปัญญา (หัวหน้าทีม),
นาย เจษฎา สิทธิขันแก้ว, นาย พิรชัช คชนิล
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย นาย เกียรติศักดิ์ อินราษฎร ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคเหนือ


7 21YTBIN00972 ผลของเมือกหอยทากยักษ์แอฟริกาต่อการรักษาสภาพหน้ายางพารา ชีววิทยา ด.ญ. ณัฐณิชา ปัญญาอิ่นแก้ว (หัวหน้าทีม),
ด.ช. รัชชานนท์ เมธีสิทธิกุล, ด.ญ. จุฬารัตน์ พุทธวงค์
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชียงราย นาย กีรติ ทะเย็น,
นางสาว วรางค์จนา เนตรธิยา
ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคเหนือ


8 21YTBIN01357 การประยุกต์ใช้แมลงน้ำออสตราคอด (ostracod) เพื่อใช้ควบคุมสาหร่ายที่สร้างสารพิษในทางการเกษตร ชีววิทยา นาย ธีรวัฒน์ ไชยศรีมา (หัวหน้าทีม),
นางสาว นัทธมน ศรีพรม, นางสาว พันธ์อนงค์ ชื่นโชคชัย
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย นาย เกียรติศักดิ์ อินราษฎร ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคเหนือ


9 21YIMSN00239 การปรับปรุงสมบัติของสเตอริโอคอมเพล็กซ์พอลิแลคไทด์ โดยการผสมไตรบล็อกโคพอลิเมอร์สองชนิดของพอลิแลคไทด์ ( PLL-b-PEG-b-PLL กับ PDL-b-PEG-b-PDL ) สำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ทนความร้อน วัสดุศาสตร์ นาย ณัฐวุฒิ คำมาตา (หัวหน้าทีม) สองแคววิทยาคม เชียงใหม่ นางสาว วินิตา บุณโยดม,
นางสาว สายใย ไชยวัณณ์
ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคเหนือ


10 21YTENN00530 ลูกบอลบังคับมือที่ใช้ร่วมกับเกมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สุขภาพ หรือการเคลื่อนไหว วิศวกรรม นางสาว พิมพ์พิศฎา เพชรรัตน์ (หัวหน้าทีม),
นาย ปารณ ดาวทอง, นาย พชรพนธ์ พรหมวงศ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย นาย เอนก ไชยบุตร,
นาย ปรัชรัฏต์ ใจมา
ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคเหนือ