กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคใต้ ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC 2019)

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายชื่อโครงงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคใต้
และได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์รอบสอง จำนวน 9000 บาท จำนวน 5 โครงงาน


ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงงาน สาขา ทีมพัฒนา โรงเรียน จังหวัด ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผลการตัดสิน

1 21YTMAS01494 สมบัติบางประการของจำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปของ i^n+1/i^n คณิตศาสตร์ นางสาว ณัฐนิชา จันทร์กุล (หัวหน้าทีม),
นางสาว ดลพร ศรีเทพ, นางสาว เบญญาภา ปานทอง
สภาราชินี ตรัง นาย ทรงกลด พรศิริวงศ์,
นาย วิฑิตพงค์ พะวงษา
รองชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคใต้

2 21YTMAS01554 การหาผลเฉลยทั่วไปของ Diophantine Equations โดยวิธีเมทริกซ์ คณิตศาสตร์ นาย ณัทกร น้อยผา (หัวหน้าทีม),
นาย กันตภณ ชาญกาญจน์, นาย เกรียงวิวัฒน์ คงเเก้ว
วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา นาย ณัทพล ศักดิรัตน์,
นาย รักก่อ ศิริวัฒน์
รองชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคใต้


3 21YTCHS01189 สารสกัดจากเปลือกข้าวโพด เปลือกมะม่วงและเปลือกกล้วย ในการประยุกต์ใช้เพิ่มความเสถียรของน้ำมันพืชและไบโอดีเซล เคมี นางสาว นุตประวีณ์ ช่วยสงค์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว นฤทัย โออิน, นาย ภูมิพัฒน์ นวลเทศ
ป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ) พัทลุง นาง เนตรนภา ชะนะ รองชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคใต้

4 21YTBIS01076 การศึกษาเปรียบเทียบการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนกและหนอนนกยักษ์ ชีววิทยา นางสาว คณพร ชูพันธ์ (หัวหน้าทีม),
นางสาว สุภาวรรณ สุวลักษณ์, นางสาว สุรภา บุญรังษี
สงขลาวิทยาคม พัทลุง นาง จริญญา มณีนิล,
นาย เกริกชัย สาศรีสุข
รองชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคใต้

5 21YTENS01468 กระเป๋าอัจฉริยะ วิศวกรรม นางสาว ชนากานต์ ชวดชุม (หัวหน้าทีม),
นางสาว อรพรรณ ชูช่วย, นาย ตะวัน มิลำเอียง
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ สงขลา นางสาว สิริมนต์ ประดับ รองชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคใต้

รายชื่อโครงงานได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคใต้ และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
พร้อมได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์รอบสอง จำนวน 9000 บาท จำนวน 8 โครงงาน


ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงงาน สาขา ทีมพัฒนา โรงเรียน จังหวัด ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผลการตัดสิน

1 21YTCSS01252 เครื่องคัดแยกขวดอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์ นาย วัชรินทร์ นักร้อง (หัวหน้าทีม),
นางสาวอรินทยา ทิพย์สอดส่อง, นายกรปรินทร์ ธเนศนราธร
สตรีระนอง ระนอง นาย สิทธิพงษ์ ไกรลาศ,
นางสาวกัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์
ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคใต้


2 21YTMAS01514 การหักเหของแสงในสสารทรงกลม คณิตศาสตร์ นาย ภัทรภณ ตันติวุฒินันท์ (หัวหน้าทีม),
นาย วัชรพงศ์ หลักแหลม, นาย ศิวัช โชตสุชาติ
ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต นาย ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์ ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคใต้


3 21YICHS00463 วัสดุประสมชนิดฟิล์มแก้วชีวภาพ/ไฮดรอกซีอะพาไทต์ ผสมพอลิแลคติคและยาซิมวาสแตตินเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ เคมี นางสาว รชฏนันท์ สุขกลับ (หัวหน้าทีม) เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นาง จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคใต้


4 21YTBIS00890 ปุ๋ยฟอสเฟตจากการตกผลึกแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟต (สตรูไวท์) ในน้ำทิ้งหลังกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ ชีววิทยา นางสาว พิชญ์สินี บุญสนิท (หัวหน้าทีม),
นางสาว พิมมาดา หลักเมือง
ป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ) พัทลุง นาย สมพงศ์ โอทอง ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคใต้


5 21YIMSS00222 การสังเคราะห์พื้นผิววัสดุไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวดให้มีความใสและคงทนด้วยสาร OH-PDMS ด้วยเทคนิคการเคลือบไอเคมี โดยอาศัยไมโครเวฟพลาสมา วัสดุศาสตร์ นางสาว ศุภิสรา แพทย์พงศ์ (หัวหน้าทีม) หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา นาย พสงค์ แรงสิงห์ ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคใต้


6 21YTEVS00614 วัสดุดูดซับน้ำมันจากยางธรรมชาติ วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาว อภิสรา ไชยสวัสดิ์ (หัวหน้าทีม),
นาย พันภูมิ สุขจันทรา
สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี นาย นาบิล หะยีมะแซ ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคใต้


7 21YTEVS01205 การสังเคราะห์ไฮโดรชาลล์ที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กจากทางปาล์มเพื่อดูดซับโลหะหนักในน้ำเสีย วิทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
นางสาว ฐิติรัตน์ จันทร (หัวหน้าทีม),
นาย พงศ์ภัค การวินพฤติ, นาย ยุทธพิชัย เอียดทุ่ม
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นาง กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคใต้


8 21YTENS01157 เครื่องตรวจโปรตีน Albumin จากปัสสาวะ ที่ใช้บ่งบอกโรคไต วิศวกรรม นางสาว เบญญาภา พลายด้วง (หัวหน้าทีม),
นางสาว พิทยาภรณ์ มูสิกะ, นางสาว เหมวดี บุญรื่น
สตรีระนอง ระนอง นางสาวกัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์,
นาย สิทธิพงษ์ ไกรลาศ
ชนะเลิศระดับภูมิภาค
ภาคใต้