Embedded Camp

โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (NECTEC Embedded Technology Camp)

การจัด "ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IOT: NECTEC IOT CAMP 2019" ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7

ประกาศข้อมูลและรายละเอียดสำหรับการการจัด
"ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT: NECTEC IoT Camp 2019"

ครั้งที่ 6 ณ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ระหว่างวันที่ 1-2 ส.ค. 62 
และครั้งที่ 7 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ระหว่างวันที่ 7-9 ส.ค. 62
สามารถดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่ [ครั้งที่ 6] และ [ครั้งที่ 7]
นักศึกษาและคณาจารย์ สามารถเข้าศึกษารายละเอียดของการเตรียมตัวได้ที่นี่ [คลิก]
*** แล้วพบกันในวันจัดค่ายนะครับ ***

การจัด "ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT: NECTEC IoT Camp 2019" ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5

ประกาศข้อมูลและรายละเอียดสำหรับการการจัด
"ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT: NECTEC IoT Camp 2019"

ครั้งที่ 4 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค. 62
และครั้งที่ 5 ณ วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค. 62
นักศึกษาและคณาจารย์ สามารถเข้าศึกษารายละเอียดของการเตรียมตัวได้ที่นี่ [คลิก]
*** แล้วพบกันในวันจัดค่ายนะครับ ***

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม NECTEC IoT Camp 2019 ครั้งที่ 3 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

ประกาศแล้วครับ สำหรับรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT
(NECTEC Internet of Things Technology Camp 2019NECTEC IoT Camp 2019)
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2562
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี
สามารถดูรายชื่อได้ที่นี่ [คลิก] ทั้งนี้ รบกวนผู้ได้รับสิทธิ์ทุกคน
เข้าอ่านรายละเอียดในการเตรียมตัวเข้าค่ายฯ ได้ที่นี่ [คลิก]
สามารถติดตามประกาศต่างๆ ของทางโครงการได้ทางเว็บไซต์หลัก
และทางช่องทาง Facebook ของโครงการครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดค่ายฯ ***

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม NECTEC IoT Camp 2019 ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ประกาศแล้วครับ สำหรับรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT
(NECTEC Internet of Things Technology Camp 2019NECTEC IoT Camp 2019)
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
สามารถดูรายชื่อได้ที่นี่ [คลิก] ทั้งนี้ รบกวนผู้ได้รับสิทธิ์ทุกคน
เข้าอ่านรายละเอียดในการเตรียมตัวเข้าค่ายฯ ได้ที่นี่ [คลิก]
สามารถติดตามประกาศต่างๆ ของทางโครงการได้ทางเว็บไซต์หลัก
และทางช่องทาง Facebook ของโครงการครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดค่ายฯ ***

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม NECTEC IoT Camp 2019 ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศแล้วครับ สำหรับรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT
(NECTEC Internet of Things Technology Camp 2019NECTEC IoT Camp 2019)
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562
ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
สามารถดูรายชื่อได้ที่นี่ [คลิก] ทั้งนี้ รบกวนผู้ได้รับสิทธิ์ทุกคน
เข้าอ่านรายละเอียดในการเตรียมตัวเข้าค่ายฯ ได้ที่นี่ [คลิก]
สามารถติดตามประกาศต่างๆ ของทางโครงการได้ทางเว็บไซต์หลัก
และทางช่องทาง Facebook ของโครงการครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดค่ายฯ ***