เกี่ยวกับ HRDS

กลุ่มงานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (HRDS)
ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)


    เป็นหน่วยงานภายใต้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
    1. ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาโครงการ ตลอดจนกิจกรรมด้านไอทีแก่เยาวชนตามที่กำหนดโดยข้อบังคับหรือระเบียบของ สวทช.
    2. ศึกษา ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการในโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ตลอดจนศึกษาข้อมูลแนวโน้มและทิศทางของเทคโนโลยี รวมทั้งขอบเขตงานวิจัยและพัฒนาที่สมควรสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านไอทีต่อไป
    3. บริหารเครือข่ายพันธมิตร ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านไอทีที่มีความรู้ความสามารถและสนองตอบต่อความต้องการของประเทศ
    4. พัฒนา จัดทำและเผยแพร่ผลงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนผลักดันและพัฒนาผลงานต่อยอดเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
    5. รายงานและสรุปวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ำเสมอ
    โครงการที่ดำเนินการโดย งานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย ได้แก่

    1. การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
        ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดทำโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 ภายใต้ชื่อ “โครงการสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก” ในระยะแรกดำเนินโครงการโดยการให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ในระดับนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งก็ได้รับความสนใจมีผู้ส่งผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์เข้าร่วมประกวดเพิ่มขึ้นทุกปี
    ต่อมาโครงการประกวดซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ได้ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินโครงการโดยจัดให้มีเวทีการแข่งขันในระดับประเทศและเปลี่ยนชื่อเป็น “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest – NSC)” ในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์ฯ ได้สนับสนุนโครงการไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 8,400 โครงการ จากข้อเสนอโครงการทั้งสิ้นกว่า 17,200 โครงการ

    2. การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
        ในปี พ.ศ. 2541 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการริเริ่มจัดประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Young Scientist Competition in Computer Science Project –YSC.CS) ขึ้น และเพิ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Project –YSC.EN) ในปีพ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนเด็กไทยในระดับมัธยมศึกษาให้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ในระดับประเทศ และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา การดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนโครงงานไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 1,600 โครงงาน จากข้อเสนอโครงงานทั้งสิ้นกว่า 4,800 โครงงาน

    3. ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) และการประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (YECC)
        การวิจัยและพัฒนาทางด้านฮาร์ดแวร์ ผู้ทำการวิจัยและพัฒนาจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี การสร้างบุคคลากรในระดับนักเรียนให้มีความรู้ความชำนาญทางด้านฮาร์ดแวร์จึงจะต้องมีการฝึกฝนทักษะพื้นฐานทางด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2543 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจึงได้เริ่มโครงการ NECTEC e-Camp ขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นค่ายฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นแก่นักเรียน และต่อมา ศูนย์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย 20 แห่งทั่วประเทศจัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ในช่วงเดือนเมษายนและตุลาคมอย่างต่อเนื่องมาทุกปี นับแต่ได้เริ่มโครงการมาได้จัดค่ายฯ ไปแล้วกว่า 240 ครั้ง และมีนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมกว่า 10,000 คน
    ในปี พ.ศ. 2544 ศูนย์ฯ ได้จัดทำโครงการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนที่ผ่านการอบรมจากค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC e-Camp) และนิสิต นักศึกษาพี่เลี้ยงจากแต่ละค่ายฯ ได้มีโอกาสแข่งขันประลองฝีมือในการประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี

    4. มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย
        เป็นงานประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของเยาวชนไทยด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ให้สามารถพัฒนาผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเป็นการสั่งสมและบ่มเพาะทุนมนุษย์อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย โดยเป็นการประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้าน IT จากเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ