eCamp

หนังสือ "NECTEC eCamp ตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส์" ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์

มาแล้วครับ สำหรับหนังสือ "NECTEC eCamp ตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส์"
ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
แบ่งเป็น 8 บท ประกอบด้วยเนื้อหาด้านทฤษฏี แอนาล็อก ดิจิทัล และไมโครคอนโทรลเลอร์
โดยจะกำหนดให้เป็นหลักสูตรมาตรฐาน การเรียนการสอนของโครงการ
"ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์: NECTEC eCamp" ต่อไป
ทั้งนี้ สามารถจัดพิมพ์เป็นเอกสาร หรือส่งเป็นไฟล์เพื่อนำไปเผยแพร่ยังผู้เข้าร่วมค่ายฯ
หรือส่งต่อแก่ผู้ที่สนใจได้ [คลิก] พร้อมกันนี้ คณะผู้จัดทำใคร่ขอรบกวนผู้ใช้หนังสือเล่มนี้
ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ "NECTEC eCamp ตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส์"
(อยู่ในหนังสือหน้า 135) หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ [คลิก] ภายใน 30 มิถุนายน 2560
เพื่อปรับปรุงแก้ไขหนังสือเล่มนี้ต่อไป ในการนี้ คณะทำงานฯ ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ครับ

บรรยากาศในการจัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ สำหรับช่วงปิดภาคเรียนแรก ปีการศึกษา 2555 เริ่มแล้วครับ

หลังจากที่ได้ทำการรับสมัครและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัด ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ : NECTEC eCamp
ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ร่วมในการจัดค่ายในช่วงปิดภาคเรียนแรก คณะนักวิจัยพร้อมด้วยทีมงานของเนคเทค ได้ลงพี้นที่
ตรวจเยี่ยมการจัดค่ายฯ ในพื้นที่ต่างๆ และได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝาก โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ไปตรวจเยี่ยมค่ายฯ ดังนี้
ค่ายฯ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ ค่ายฯ ม.อุบลราชธานี ค่ายฯ มทร.อีสาน โคราช ค่ายฯ มทร.อีสาน สกลนคร และ ค่ายฯ มจพ.
ทั้งนี้ สามารถติดตามความคืบหน้า ของการตรวจเยี่ยมค่ายฯ ของที่อื่นๆ ได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการ หรือทาง
Facebook : NECTECeCamp แล้วพบกันกับบรรยากาศการจัดค่ายฯ ที่เหลือสำหรับช่วงปิดภาคเรียนแรกเร็วๆ นี้ครับ