การสมัครเข้าร่วมโครงการ

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ
     1. รับสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นทีม ประกอบไปด้วย เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา จำนวน 2 ท่านต่อทีม
     2. แต่ละทีม ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าว จะต้องมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันการศึกษานั้นๆ และต้องเข้าร่วมการอบรมด้วย
     3. เยาวชนที่สมัคร ต้องมีความรู้พื้นฐานตรงคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมตามที่กำหนด [คุณสมบัติและข้อกำหนด]
     4. แต่ละทีม ต้องคิดหัวข้อหรือชื่อโครงการ/ผลงาน ที่ใช้อุปกรณ์หลักของการจัดอบรมฯ เป็นส่วนประกอบ มา 1 ชื่อ เพื่อใช้เป็นผลงานที่จะทดลองหรือทดสอบ รวมทั้งนำเสนอแนวความคิดต่อผู้เชี่ยวชาญและทีมงาน ของการจัดอบรมด้วย โดยใช้ 3 Theme หลักของการจัดอบรมเป็นแนวทางคือ
         Smart Home
         Smart Farm
         Smart plant (Industry 4.0)
         เลือกเพียง 1 Theme สำหรับใช้เป็นแนวทางและแนวคิดในการทำผลงาน และภายในผลงานจะต้องมีอุปกรณ์หลักของการจัดอบรมฯ ด้วย
     5. ต้องสามารถเข้าร่วมการอบรมตามวันและเวลาของค่ายฯ ได้ครบตามช่วงเวลาที่กำหนด
     6. กรอกใบสมัคร Online ตามที่ต้องการต้องเข้าร่วมของแต่ละครั้ง

                     ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

                     ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

                     ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

     7. ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ

การสนับสนุนแก่ผู้เข้าอบรม (ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมฯ)
     1. สนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดอบรมให้ทดลองใช้ประกอบในการทำผลงาน (อุปกรณ์หลักในการจัดอบรมฯ)
     2. สนับสนุนที่พัก ตลอดการจัดอบรม ทั้งนี้ การสนับสนุนเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานฯ
     3. สนับสนุนอาหารว่าง อาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตลอดการจัดอบรม


สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
      1. ใบประกาศนียบัตรประจำค่ายฯ
      2. เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ผ่านประสบการตรงจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ
      3. ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ ต่อเนื่อง กรณีผลงานที่นำมาเข้าร่วมในการอบรมฯ เป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนสำคัญในวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ สำหรับจบการศึกษา ในสาขาที่กำลังศึกษาอยู่