รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าอบรม ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม

ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT
(NECTEC Internet of Things Technology Camp 2019NECTEC IoT Camp 2019)
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562
ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี


No. Theme หัวข้อโครงการ สถาบันการศึกษา สาขา/ภาควิชา คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น สถานะ

1 Smart Farm Low Energy Hydroponics วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ไฟฟ้า นาย สามารถ ตากงูเหลือม โจอี้ นักศึกษา

นาย ฤทธิ์ณรงค์ ชัยทัพ ปาล์ม นักศึกษา

นาย ชัยรัตน์ ไกจันทร์ น่อง อาจารย์ที่ปรึกษา

2 Smart Home ห้องเรียนอัจฉริยะ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาว ภัทราวรรณ วรรณะบำเพ็ญ ปลา นักศึกษา

นาย เนติพงษ์ พาภักดี เน นักศึกษา

นาย สงกรานต์ พิบูลย์ศักดิ์ เขา อาจารย์ที่ปรึกษา

3 Smart plant (Industry 4.0) ตรวจสภาพดิน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาการคอมพิเตอร์ นาย จิรพันธุ์ จิตร์รักรบ แบงค์ นักศึกษา

นาย อนันต์ ไข่ทา ไอซ์ นักศึกษา

ดร. พิเชษ วะยะลุน โจ อาจารย์ที่ปรึกษา

4 Smart Farm ระบบบ่อเลี้ยงปลาดุกด้วย IoT วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ นาย วสันต์ ภักดิ์สงศรี เต้ย นักศึกษา

นาย ธนกิจ ผ่องฉาย แจม นักศึกษา

นาย เทอดศักดิ์ เงินมูล อาร์ม อาจารย์ที่ปรึกษา

5 Smart Farm ระบบควบคุมการรีดนมวัวผ่านสมาร์ทโฟน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อิเล็กทรอนิกส์ นางสาว เกษศริน จงชิดกลาง ฝ้าย นักศึกษา

นาย วรินทร สุตธัมโม นิค นักศึกษา

นาย รุ่งเรือง ทศวงศ์ชาย ตู่ อาจารย์ที่ปรึกษา

6 Smart Home ระบบควบคุมและแจ้งเตือนระบบไฟส่องสว่างภายในบ้าน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อิเล็กทรอนิกส์ นาย ธีร เรืองศิริ เบ้นซ์ นักศึกษา

นาย ภาณุพัฒน์ โอสถหงษ์ ม่อน นักศึกษา

นาย พงศธร ขุนกิจ ดิว อาจารย์ที่ปรึกษา

7 Smart Farm ระบบควบคุมการสั่งจ่ายน้ำในโรงเรือนเพาะปลูกผ่านสมาร์ทโฟน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อิเล็กทรอนิกส์ นางสาว อัญชลี กาเรียน ลิน นักศึกษา

นางสาว ฉัตรแก้ว บุญเปี่ยม เตย นักศึกษา

นาย รุ่งเรือง ทศวงศ์ชาย ตู่ อาจารย์ที่ปรึกษา

8 Smart Home เปิด ปิดประตูรั้ว ผ่านสมาร์ทโฟน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อิเล็กทรอนิกส์ นาย กิติศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ตูน นักศึกษา

นาย ศิริพงษ์ อยู่สะบาย บอล นักศึกษา

นาย เดชมงคล ช่างปั้น บิ๊ก อาจารย์ที่ปรึกษา

9 Smart Farm ควบคุมอุณภูมิของห้องฟักไข่ผ่านสมาร์ทโฟน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อิเล็กทรอนิกส์ นางสาว สุนิสา มูลสวัสดิ์ ฮาย นักศึกษา

นางสาว ธนัญญา โศภาพิพัฒนวงศ์ บราว นักศึกษา

นาย อภิราช คุณทุม บอม อาจารย์ที่ปรึกษา

10 Smart Home ระบบเปิด-ปิด สัญญาณเตือนภัยและควบคุมระบบฉีดน้ำดับเพลิงภายในบ้านผ่านโทรศัพท์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อิเล็กทรอนิกส์ นางสาว ศิรินทิพย์ ชั้นบุญใส อ้อ นักศึกษา

นาย ธีรเกียรติ กีรตินิธิวัฒน์ เฟรม นักศึกษา

นาย เดชมงคล ช่างปั้น บิ๊ก อาจารย์ที่ปรึกษา

11 Smart Farm ระบบหลังคาเลื่อนโรงเรือนแบบตั้งเวลา เปิด ปิดอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อิเล็กทรอนิกส์ นาย ศิริชัย สิงห์ศักดิ์ดี ฟลุ๊ค นักศึกษา

นาย ธนวัฒน์ ศรีสัตย์ กอล์ฟ นักศึกษา

นาย ณัฐกิตต์ ภาคทรัพย์ศรี แบงค์ อาจารย์ที่ปรึกษา

12 Smart Home light helper มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาการคอมพิเตอร์ นาย ธวัชชัย ภูชนา แซนด์วิช นักศึกษา

นาย สิทธิศักดิ์ เถื่อนพนม เกมส์ นักศึกษา

ดร. พิเชษ วะยะลุน โจ อาจารย์ที่ปรึกษา

13 Smart Farm water water มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาการคอมพิเตอร์ นางสาว ปภาวรินท์ มากเจริญ ฟิวส์ นักศึกษา

นาย กันต์รพี คณาญาติ กันต์ นักศึกษา

ดร. พิเชษ วะยะลุน โจ อาจารย์ที่ปรึกษา

14 Smart Home NoTi ' Door
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) บริหาร/ พณิชยการ นาย ภูราวัชร อนุสิทธิ์ ภู นักศึกษา

นาย นายมารวย สวัสดี ฟลุ๊ค นักศึกษา

นาย วสันต์ ศรีบัว บอย อาจารย์ที่ปรึกษา