รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าอบรม ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม

ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT
(NECTEC Internet of Things Technology Camp 2019: NECTEC IoT Camp 2019)
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม


No. Theme หัวข้อโครงการ ชื่อสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ภาควิชา/สาขาวิชา สถานะ

1 Smart Farm โรงเรือนอัจฉริยะ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นาย ชนมพันธ์ บุญทัน นน วิชาช่างไฟฟ้า นักศึกษา

นาย ศุภกร สุทธิสาคร กร นักศึกษา

นาย นพพร น้อยวัฒนกุล หนึ่ง อาจารย์ที่ปรึกษา

2 Smart Home ฉันจะอยู่กับคุณตลอดไป วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม นาย ณัฐศรุต แซ่ลิ้ม ดรีม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษา

นาย ธันยพร เดชรักษา ธัน นักศึกษา

นาย ณัฐวุฒิ มูลศาสตร์ นัท อาจารย์ที่ปรึกษา

3 Smart Home Intelligent Home วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นางสาว จิรภิญญา ศิลปศาสตร์พิริยะ จุ๊ ไฟฟ้ากำลัง นักศึกษา

นาย วิกรม วัชรินทร์กาญจน์ สแตมป์ นักศึกษา

นางสาว ทัดดาว ชื่นด้วง มิ้น อาจารย์ที่ปรึกษา

4 Smart Farm Cactus & Succulent Smart Farm Lover มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นาย ณัฐวุฒิ ไชยมั่น บาส วิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษา

นาย วัชรพล วีระบริรักษ์ เคน นักศึกษา

นาย ชนินทร เฉลิมสุข เกี้ย อาจารย์ที่ปรึกษา

5 Smart Home แจ้งเตือนภัย ผ่าน IoT (Smart Home security IOT) วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี นาย ศิวกร แก่นแก้ว เอ็ม อิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษา

นาย สรวิศ แก่นแก้ว ไอซ์ นักศึกษา

นาย ธีรพงษ์ เอี่ยมยัง ต่อ อาจารย์ที่ปรึกษา

6 Smart Farm Farm condo วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) นาย ณัฐวุฒิ พาเวียง วุฒิ อิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษา

นาย ลิขิต บุญสุข เบียร์ นักศึกษา

นางสาว ศุรีภรณ์ กลิ่นสนิท อาร์ อาจารย์ที่ปรึกษา

7 Smart Home Home reduce energy consumption วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นางสาว ปัทมาพร ตุ่นจิตต บลู อิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษา

นางสาว ปนัดดา นาคหล่อ มิ้ง นักศึกษา

นางสาว จิราภรณ์ ศรีปลั่ง แบม อาจารย์ที่ปรึกษา

8 Smart Home Smart Water Clean มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นาย อลงกรณ์ ไชยเสน โชกุน วิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษา

นาย วรพงษ์ อังก์สุวรรณศร นุ๊ก นักศึกษา

นาย ชนินทร เฉลิมสุข เกี้ย อาจารย์ที่ปรึกษา

9 Smart Home บ้าน IoT วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นาย นันทวัฒน์ สุรินทร์อาภรณ์ กัน ช่างไฟฟ้า นักศึกษา

นาย ภูมิรพี ปัญญาดี เช็ค นักศึกษา

นางสาว วรางคณา จันทารักษ์ วิ อาจารย์ที่ปรึกษา

10 Smart Home Home of Things วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม นาย นพรัตน์ มั่นสุวรรณ นพ เทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษา

นาย ธนะรัชด์ สุภนาม โบ๊ท นักศึกษา

นาย ณัฐวุฒิ มูลศาสตร์ นัท อาจารย์ที่ปรึกษา