รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าอบรม ครั้งที่ 3 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม

ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT
(NECTEC Internet of Things Technology Camp 2019: NECTEC IoT Camp 2019)
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2562
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


No. Theme หัวข้อชื่อโครงการ สถาบันการศึกษา คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ภาควิชา/สาขาวิชา สถานะ

1 Smart Farm พอเพียง&เพียงพอ :: Smart Farm วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ นาย อนุพงษ์ สิงหาไชย แค็บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษา

นาย ธนบูรณ์ ว่องศรี ตี๋ นักศึกษา

นางสาว ภัทราวรรณ วรรณะบำเพ็ญ ปลา อาจารย์ที่ปรึกษา

2 Smart Farm
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร นาย ขวัญกล้า ประทุมรัตน์ ขวัญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษา

นางสาว อริสา สุทธิสน ปราง นักศึกษา

นาย ณิชพน คุ้มคำ อาร์ม อาจารย์ที่ปรึกษา

3 Smart Home บ้านอัจฉริยะยุค 4.0 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นาย ภาคย์ จันทร์เจริญ เกียร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษา

นาย ไชยวัฒน์ อิสระวราวุฒิ
นักศึกษา

นาย วินัย จบเจนไพร วิน อาจารย์ที่ปรึกษา

4 Smart Farm แบบจำลองฟาร์มเลี้ยงโคนมอัจฉริยะ ยุค 4.0 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นาย วีรวุฒ รอดจริง แบงค์ ช่างกทรอนิกส์ นักศึกษา

นาย สัณหณัฐ สหเดช พีท นักศึกษา

นาย วินัย จบเจนไพร วิน อาจารย์ที่ปรึกษา

5 Smart Home ระบบดูแลผู้สูงอายุผ่านอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง นางสาว สุภิญญา ช้างอุปถัมภ์ อีฟ อิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษา

นาย ภูมิพงษ์ ปฏิเวชวณิชย์ เปรม นักศึกษา

นาย ณัฏฐชัย คุณุกุลเดช เอ อาจารย์ที่ปรึกษา

6 Smart Farm โรงเรือนอัจฉริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี นางสาว นายเจษฎา ปลั่งมณี เจษ วิชาวิทยาศาสตร์ แผนกสามัญสัมพันธ์ นักศึกษา

นางสาว อารยา หมวกเหล็ก จุ๊บแจง นักศึกษา

นางสาว ทัศนีย์ ต๊ะใจ แคท อาจารย์ที่ปรึกษา

7 Smart Farm โรงเรือนผักอัจฉริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี นาย สลัญรัตน์ วังงาม
ช่างกลเกษตร นักศึกษา

นาย ศิริศักดิ์ ศิริวัฒน์ มอส นักศึกษา

นาย นพดล โรจน์บุญถึง แกลบ อาจารย์ที่ปรึกษา

8 Smart Farm โรงเรือนเพาะเห็ดอัจฉริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี นาย วรเมธ รังสีบุตร ฟลุ๊ก ช่างกลเกษตร นักศึกษา

นาย พัฒนชัย ปิ่นทอง นคร นักศึกษา

นาย อดิศักดิ์ อู่ทอง ท๊อป หัวหน้าทีม