Poster ประชาสัมพันธ์การจัดงาน

ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

      

 

ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

    

 

ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี