คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรมและข้อกำหนดในการสมัคร

    1 คุณสมบัติของผู้สมัครและต้องมีความรู้ในด้านต่างๆ ดังนี้
        1.1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสถาบันการอาชีวศึกษาในเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) และพื้นที่ใกล้เคียง (กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครนายก)
        1.2. มีความรู้ด้าน Hardware (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์)
        1.3. มีความรู้ด้าน Software (สามารถเขียน อ่าน code โปรแกรมภาษา C , C++ ได้)

        หมายเหตุ: กรณีที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
            1. กรณีมีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปแกรมภาษา JavaScript
            2. กรณีมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมบน Mobile Devices
            3. กรณีมีความรู้ด้าน Cloud Platform

    2. ข้อกำหนดในการสมัครเข้าร่วมอบรม
        2.1. รับสมัคร 4 ท่าน/ทีม (นักศึกษา 3 ท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องเข้าร่วมการอบรมด้วย)
        2.2. ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมต้องคิดหัวข้อโครงการที่ต้องการสร้างสรรค์ มาก่อนเข้ารับการอบรม โดยต้องใช้อุปกรณ์หลักของการอบรมในโครงการที่คิดไว้ ดังนี้ KidBright , ESP32 , Sensor อย่างน้อย 4 ชนิด โดยต้องสามารถแสดงผลผ่าน NETPIE Cloud Platform และผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องการใช้งานนอกจากในชุดที่ทางทีมงานเตรียมไว้ให้มาใช้ในวันจัดอบรมได้
        2.3. สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ครบตามวันและเวลาที่กำหนด
        2.4. เตรียมข้อมูลตามหัวข้อโครงการที่เสนอในข้อ 2 สำหรับนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำในการพัฒนาผลงานในวันสุดท้ายของการอบรม