กำหนดการจัดค่ายฯ ครั้งที่ 2

กำหนดการ
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT
(NECTEC Internet of Things Technology Camp 2019: NECTEC IoT Camp 2019)
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมวันพุธที่ 3 เมษายน 2562
    เวลา                      รายละเอียด
08.00 – 09.15 น.    ลงทะเบียน
09.15 – 09.30 น.    พิธีเปิด
                           กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดการอบรมฯ
                           โดย    ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                    รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
09.30 – 09.45 น.    ที่มาและแนวทางของ “ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT”
                           โดย    คุณโสภาวรรณ วิทย์ดำรงค์
                                    ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD)
                                    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
09.45 – 10.30 น.    ทำความรู้จักกับบอร์ด KidBright
                           โดย    คุณวุฒิพงษ์ พรสุขจันทรา
                                    ผู้ช่วยนักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST) กลุ่มวิจัยระบบอัจฉริยะ (INSRG)
                                    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.    แนะนำบอร์ด KidBright , การติดตั้ง และการใช้งาน KidBright IDE/IoT
                           โดย    ทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
12.00 – 12.45 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
12.45 – 15.00 น.    แนะนำ IoT และทำความรู้จักกับ NETPIE cloud platform
                           โดย    ทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
15.30 – 15.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 16.45 น.    กิจกรรมนันทนาการ “รู้จักกัน ฉันและเธอ”
16.45 – 18.00 น.    การติดตั้ง และการใช้งาน Arduino IDE สำหรับ KidBright
                           โดย    ทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
18.00 – 18.45 น.    รับประทานอาหารเย็น
18.45 – 20.30 น.    แนะนำและทำความรู้จักกับ Sensor ต่างๆ ที่ใช้งานร่วมกับ KidBright
                           โดย    ทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
20.45 น.                กลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
    เวลา                      รายละเอียด
08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 09.30 น.    การติดตั้ง NETPIE Microgear Library
                           โดย    ทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
09.30 – 10.45 น.    แนะนำระบบการติดต่อสื่อสารแบบ MQTT
                           โดย    ทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
10.45 – 11.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น.    เขียนโปรแกรมรับส่งข้อมูลด้วย NETPIE Microgear (Pub-Sub)
                           โดย    ทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
12.00 – 12.45 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
12.45 – 15.00 น.    การเก็บข้อมูลเพื่อแสดงผลด้วย NETPIE Freeboard & NETPIE Application
                           โดย    ทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
15.30 – 15.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 17.00 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เพื่อนกัน เพื่อนฉัน เพื่อนเธอ”
17.00 – 18.00 น.    ประยุกต์ใช้งาน NETPIE / KidBright ร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ
                           โดย    ทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
18.00 – 18.45 น.    รับประทานอาหารเย็น
18.45 – 20.30 น.    การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี IoT
                           โดย    ทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
20.45 น.                กลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
    เวลา                      รายละเอียด
08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น.    ทบทวนเนื้อหา NETPIE / KidBright และประยุกต์ใช้งาน NETPIE / KidBright
                           ร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผลงานตามหัวข้อของตนเอง
                           พร้อมเตรียมนำเสนอผลงานของตนเองต่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.15 น.    พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม
                           โดย    ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                    รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                                    อาจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์
                                    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
                           มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
11.15 – 12.00 น.    นำเสนอผลงานของแต่ละทีม (ทีมที่ 1 - 6)
                            เพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
                           โดย    ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                                    คุณวุฒิพงษ์ พรสุขจันทรา
                                    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                                    คุณโสภาวรรณ วิทย์ดำรงค์
                                    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                                    อาจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์
                                    มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
12.00 – 12.45 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
12.45 – 14.15 น.    นำเสนอผลงานของแต่ละทีม (ทีมที่ 7 - 15)
                            เพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
14.15 – 15.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 15.30 น.    พิธีปิด
                            กล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดการอบรม
                           โดย    ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                    รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)