กำหนดการจัดค่ายฯ ครั้งที่ 4

กำหนดการ
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT
(NECTEC Internet of Things Technology Camp 2019: NECTEC IoT Camp 2019)
ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
    เวลา                        รายละเอียด
13.00 น.                 ออกเดินทางจากอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
15.30 – 17.30 น.     จัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดอบรมฯ
17.30 – 18.30 น.     รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 19.30 น.     ประชุมหารือแนวทางการจัดอบรมฯ และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
    เวลา                        รายละเอียด
08.00 – 09.00 น.    ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น.    พิธีเปิด
                            กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดการอบรมฯ
                            โดย    ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                     รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
09.10 – 09.20 น.    ที่มาและแนวทางของ “ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT”
                            โดย    คุณโสภาวรรณ วิทย์ดำรงค์
                                     ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD)
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
09.20 – 10.30 น.    ทำความรู้จักกับบอร์ด KidBright
                            โดย    คุณวุฒิพงษ์ พรสุขจันทรา
                                     ผู้ช่วยนักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST) กลุ่มวิจัยระบบอัจฉริยะ (INSRG)
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.    แนะนำบอร์ด KidBright , การติดตั้ง และการใช้งาน KidBright IDE/IoT
                            โดย    ทีมวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
                            โดย    อาจารย์วัชระ อมศิริ
                                     อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
                                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
                                     และทีมวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12.00 – 12.45 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
12.45 – 15.00 น.    แนะนำ IoT และทำความรู้จักกับ NETPIE cloud platform
                            โดย    ทีมวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
15.30 – 15.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 16.45 น.    การติดตั้ง และการใช้งาน Arduino IDE สำหรับ KidBright
                            โดย    ทีมวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
16.45 – 17.30น.    แนะนำและทำความรู้จักกับ Sensor ต่างๆ ที่ใช้งานร่วมกับ KidBright
                            โดย    ทีมวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562
    เวลา                        รายละเอียด
08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 09.30 น.    การติดตั้ง NETPIE Microgear Librar
                            และเขียนโปรแกรมรับส่งข้อมูลด้วย NETPIE Microgear (Pub-Sub)
                            โดย    ทีมวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
09.30 – 10.45 น.    แนะนำระบบการติดต่อสื่อสารแบบ MQTT
                            โดย    ทีมวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
10.45 – 11.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น.    การเก็บข้อมูลเพื่อแสดงผลด้วย NETPIE Freeboard & NETPIE Application
                            โดย    ทีมวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
12.00 – 12.45 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
12.45 – 15.30 น.    ประยุกต์ใช้งาน NETPIE / KidBright ร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ
                            โดย    ทีมวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
15.30 – 15.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 16.30 น.    พิธีปิด และพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม
                            พร้อมกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดการอบรม