กำหนดการจัดค่ายฯ ครั้งที่ 6

กำหนดการ
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT
(NECTEC Internet of Things Technology Camp 2019: NECTEC IoT Camp 2019)
ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
ถนนบางปะกง - ฉะเชิงเทรา ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา


วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
เวลา                           รายละเอียด
13.00 น.                ออกเดินทางจากอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
15.30 – 17.30 น.    จัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดอบรมฯ
17.30 – 18.30 น.    รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 19.30 น.    ประชุมหารือแนวทางการจัดอบรมฯ และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562
เวลา                           รายละเอียด
08.00 – 09.00 น.    ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น.    พิธีเปิด 
                            กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดการอบรมฯ
                            โดย  ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                    รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
09.10 – 09.20 น.    ที่มาและแนวทางของ “ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT”
                            โดย  คุณโสภาวรรณ วิทย์ดำรงค์
                                    ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD)
                                    
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
09.20 – 10.30 น.    ทำความรู้จักกับบอร์ด KidBright
                            โดย  คุณวุฒิพงษ์ พรสุขจันทรา
                                    ผู้ช่วยนักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST) กลุ่มวิจัยระบบอัจฉริยะ (INSRG)
                                    
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.    แนะนำบอร์ด KidBright , การติดตั้ง และการใช้งาน KidBright IDE/IoT
                            โดย  อาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ
                                    ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
                                    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรามราชกุมารี
12.00 – 12.45 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
12.45 – 15.00 น.    แนะนำ IoT และทำความรู้จักกับ NETPIE cloud platform
                            โดย  อาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ
15.30 – 15.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 17.00 น.    การติดตั้ง และการใช้งาน Arduino IDE สำหรับ KidBright
                            พร้อมแนะนำและทำความรู้จักกับ Sensor ต่างๆ ที่ใช้งานร่วมกับ KidBright
                            โดย  อาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562
เวลา                           รายละเอียด
08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 09.30 น.    การติดตั้ง NETPIE Microgear Librar
                            และเขียนโปรแกรมรับส่งข้อมูลด้วย NETPIE Microgear (Pub-Sub)
                            โดย  อาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ
09.30 – 10.45 น.    แนะนำระบบการติดต่อสื่อสารแบบ MQTT
                            โดย  อาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ
10.45 – 11.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น.    การเก็บข้อมูลเพื่อแสดงผลด้วย NETPIE Freeboard & NETPIE Application
                            โดย  อาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ
12.00 – 12.45 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
12.45 – 15.30 น.    ประยุกต์ใช้งาน NETPIE / KidBright ร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ
                            โดย  อาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ
15.30 – 15.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 16.30 น.    พิธีปิด และพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม
                            พร้อมกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดการอบรม
                            โดย  คุณโสภาวรรณ วิทย์ดำรงค์
                                    ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD)
                                    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)