กำหนดการจัดค่ายฯ ครั้งที่ 7

กำหนดการ
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT
(NECTEC Internet of Things Technology Camp 2019: NECTEC IoT Camp 2019)
ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562
เวลา                           รายละเอียด
13.00 น.                ออกเดินทางจากอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
15.30 – 17.30 น.    จัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดอบรมฯ
17.30 – 18.30 น.    รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 19.30 น.    ประชุมหารือแนวทางการจัดอบรมฯ และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง


วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562
เวลา                           รายละเอียด
08.00 – 09.15 น.    ลงทะเบียน
09.15 – 09.30 น.    พิธีเปิด
                            กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดการอบรมฯ
                            โดย  คุณโสภาวรรณ วิทย์ดำรงค์
                                    ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD)
                                    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
09.30 – 10.15 น.    ทำความรู้จักกับบอร์ด KidBright
                            โดย  คุณวุฒิพงษ์ พรสุขจันทรา
                                    ผู้ช่วยนักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST) กลุ่มวิจัยระบบอัจฉริยะ (INSRG)
                                    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
10.15 – 10.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น.    แนะนำบอร์ด KidBright , การติดตั้ง และการใช้งาน KidBright IDE/IoT
                            โดย  ทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
                                    อาจารย์อภิเษก หงศ์วิทยากร
                                    รองหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์
                                    มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
12.00 – 12.45 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
12.45 – 14.45 น.    แนะนำ IoT พร้อมทำความรู้จักกับ NETPIE cloud platform
                            และการติดตั้ง / การใช้งาน Arduino IDE สำหรับ KidBright
                            โดย  ทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
                                    อาจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์
                                    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
                                    มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
14.45 – 15.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.00 น.    กิจกรรมนันทนาการ “รู้จักกัน ฉันและเธอ”
16.00 – 17.00 น.    แนะนำและทำความรู้จักกับ Sensor ต่างๆ ที่ใช้งานร่วมกับ KidBright
                            โดย  ทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
                                    อาจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์, อาจารย์อภิเษก หงศ์วิทยากร


วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
เวลา                           รายละเอียด
08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 09.30 น.    การติดตั้ง NETPIE Microgear Library
                            โดย  ทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
                                    อาจารย์อภิเษก หงศ์วิทยากร
09.30 – 10.15 น.    แนะนำระบบการติดต่อสื่อสารแบบ MQTT
                            โดย  ทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
                                    อาจารย์อภิเษก หงศ์วิทยากร
10.15 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.    เขียนโปรแกรมรับส่งข้อมูลด้วย NETPIE Microgear (Pub-Sub)
                            การเก็บข้อมูลเพื่อแสดงผลด้วย NETPIE Freeboard & NETPIE Application
                            โดย  ทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
                                    อาจารย์อภิเษก หงศ์วิทยากร
12.00 – 12.45 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
12.45 – 14.45 น.    การเก็บข้อมูลเพื่อแสดงผลด้วย NETPIE Freeboard & NETPIE Application
                            โดย  ทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
                                    อาจารย์อภิเษก หงศ์วิทยากร
14.45 – 15.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.00 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เพื่อนกัน เพื่อนฉัน เพื่อนเธอ”
16.00 – 17.00 น.    ประยุกต์ใช้งาน NETPIE / KidBright ร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ
                            และการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี IoT
                            โดย  ทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
                                    อาจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์


วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
เวลา                           รายละเอียด
08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น.    ทบทวนเนื้อหา NETPIE / KidBright และประยุกต์ใช้งาน NETPIE / KidBright
                            ร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผลงานตามหัวข้อของตนเอง
                            พร้อมเตรียมนำเสนอผลงานของตนเองต่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
                            โดย   ทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
                                    อาจารย์อภิเษก หงศ์วิทยากร
                                    อาจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.15 น.    พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม
                            โดย   ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                    รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
11.15 – 12.00 น. นำเสนอผลงานของแต่ละทีม (ทีมที่ 1 - 6)
                            เพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
                            โดย   ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                                    คุณวุฒิพงษ์ พรสุขจันทรา
                                    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                                    อาจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์
                                    มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
                                    อาจารย์อภิเษก หงศ์วิทยากร
                                    มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
12.00 – 12.45 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
12.45 – 14.15 น.    นำเสนอผลงานของแต่ละทีม (ทีมที่ 7 - 15)
                            เพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
14.15 – 15.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 15.30 น.    พิธีปิด
                            กล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดการอบรม
                            โดย   ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                    รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)