กำหนดการของการจังาน

กำหนดการแถลงข่าว
งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗”
(The Seventeenth Thailand IT Contest Festival: IT 2018)
วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องโถงกลาง ชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.      ลงทะเบียนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๓.๓๕ น.      รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
                                        ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                        ประธานในพิธีเดินทางมาถึง ณ ห้องโถงกลาง ชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า
เวลา ๑๓.๓๕ – ๑๔.๑๕ น.     แถลงข่าว “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗”
                                        บทบาทของผู้ใหญ่ใจดี ที่ให้การสนับสนุน
                                        รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
                                            ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                            กล่าวถึงนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                            เพื่อเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์

                                            วิทย์ฯ “สร้างคน” สร้างพลังคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยด้วยไอที
                                            พร้อมทั้งเชิญชวนเข้าร่วมงาน มหกรรมฯ
                                        ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
                                            ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                                            กล่าวถึงนโยบายของสวทช. ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
                                            ที่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                        ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
                                            ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                                            ในฐานะเจ้าภาพผู้จัดงานบอกเล่าผลงานความสำเร็จที่ผ่านมา รายละเอียด
                                            และกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน
                                        ผู้แทนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
                                            บทบาทของอพวช. ในด้านการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                            และแนวทางในการสนับสนุนในเวทีนี้
                                        ผู้แทนมูลนิธิสยามกัมมาจล
                                            ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
                                            บทบาทและแนวทางการต่อยอดผลงาน
เวลา ๑๔.๑๕ – ๑๔.๔๕ น.     ตอบข้อซักถาม และถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน
เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๕.๓๐ น.     รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
                                        ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                        เดินชมผลงานเยาวชนที่มีการพัฒนาต่อยอดจากเวที
                                        มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยที่ผ่านมา

หมายเหตุ: มีบริการเครื่องดื่ม และอาหารว่างในช่วงลงทะเบียน เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

   ไฟล์กำหนดการแถลงข่าวการจัดงาน

 

****************************************************

กำหนดการพิธีเปิดงาน
มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗
(The Seventeenth Thailand IT Contest Festival: IT 2018)
วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น ๓ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร


เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.     นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน
                                       ลงทะเบียน
เวลา ๑๔.๓๐ น.                  ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิเดชขจร
                                       ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                                       ประธานในพิธี เดินทางมาถึง ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น ๓ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
เวลา ๑๔.๔๐ – ๑๔.๕๐ น.    ชมการแสดงพิธีเปิดงาน
เวลา ๑๔.๕๐ – ๑๕.๐๕ น.    กล่าวรายงานการจัดงาน
                                       โดย    ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                                 รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
เวลา ๑๕.๐๕ – ๑๕.๒๐ น.     ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิเดชขจร
                                        ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                                        ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
เวลา ๑๕.๒๐ – ๑๖.๓๐ น.      ประธานในพิธี เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลงานของเยาวชนจากทั่วประเทศ
                                        และเดินทางกลับ เป็นอันเสร็จพิธี

 

***********************************

 

กำหนดการ
พิธีมอบรางวัลและพิธีปิด
มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗
(The Seventeenth Thailand IT Contest Festival: IT 2018)
วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น ๓ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

 

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.      นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน
                                        ลงทะเบียน
เวลา ๑๕.๓๐ น.                    ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
                                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                         ประธานในพิธี เดินทางมาถึง ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น ๓ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
เวลา ๑๕.๓๕ – ๑๕.๔๕ น.     ชมการแสดงพิธีปิดงาน
เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.       กล่าวรายงานและสรุปผลการจัดงาน
                                         โดย    ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
                                                   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.        ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
                                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                         ทำพิธีมอบรางวัล และถ่ายรูปร่วมกับเยาวชนที่ชนะเลิศ
เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๘.๑๐ น.       ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาท และกล่าวปิดงาน
เวลา ๑๘.๑๕ น.                    ประธานในพิธีเดินทางกลับ
เวลา ๑๘.๑๕ – ๑๘.๓๐ น.      ถ่ายภาพหมู่สำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลของแต่ละการแข่งขัน
เวลา ๑๘.๓๐ น.                    เสร็จพิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการจัดงาน

   ไฟล์กำหนดการพีธิีเปิดและพิธีปิด