Logo ประจำแต่ละโครงการฯ ภายใต้การจัดงาน IT 2018

โครงการ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย"

            

 

โครงการ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์"

              

 

โครงการ "การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์"

              

 

โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"