ผลการจัดงานในแต่ละกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20: NSC 2018

 

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20: YSC 2018

 

การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17: YECC 2018