รายละเอียดโครงการ

    โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 3 ปี 2558

    เนคเทคร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล สนับสนุนทุนในการต่อยอดพัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ผลักดันไปสู่กลุ่มผู้ใช้งานจริงทั้งด้านเกษตรกรรม ชุมชน และสังคม เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยผลงานของเยาวชนที่ร่วมโครงการจะได้การCoaching แบบมืออาชีพจากหน่วยงานที่คว่ำหวอดในสายงานที่ต่อยอดทั้งด้านที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมโอกาสในการได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีนานาชาติ

"ขั้นตอนการบ่มเพาะการเรียนรู้เยาวชนต่อกล้าให้เติบใหญ่"