รายชื่อโครงการ/โครงงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก


รายชื่อทีมที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก

โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 3 ปี 2558

No. รหัสโครงการต่อกล้าฯ รหัสโครงการเดิม โครงการ ชื่อโครงการ/โครงงาน สถาบันการศึกษา

1 001 17p11c0293 NSC 2015 สงครามแห่งแอสทีรอส มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 002 17p11c0316 NSC 2015 อินแซนิตี้ แบร์คราฟต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 004 17p11n0163 NSC 2015 การพัฒนาเกมแก้ปริศนารูปแบบสองมิติมุมมองด้านข้างบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ชื่อเกม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 005 17p12c0147 NSC 2015 ระบบวิเคราะห์วงสวิงเพื่อเพิ่มศักยภาพนักกีฬากอล์ฟ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5 007 17p12i0069 NSC 2015 หนังสือภาพสวนสัตว์อุบลราชธานีแบบสามมิติ ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

6 008 17p12i0227 NSC 2015 สื่อการเรียนรู้ นาฬิกาพาเพลิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7 009 17p13c0299 NSC 2015 การพัฒนาระบบจัดการพฤติกรรมการเดินหลง โดยใช้เทคนิคกระแสข้อมูลภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

8 011 17p13c0462 NSC 2015 อุปกรณ์สวมใส่สำหรับช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการมองเห็น (วิชั่นเนียร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

9 013 17p13w0007 NSC 2015 ผจญภัยในโลกแห่งเสียง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

10 014 17p14c0478 NSC 2015 ยูทีไนน์ อยู่ที่ไหน หาอะไรก็เจอ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

11 017 17p15c0407 NSC 2015 ระบบสนับสนุนการพยาบาลทุกแห่งหน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

12 018 17p15e0128 NSC 2015 ตู้หยอดเหรียญกระจายไวไฟ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

13 020 17p21c0265 NSC 2015 ฟาร์มหลุดโลก โรงเรียนสตรีอ่างทอง

14 023 17p21c0439 NSC 2015 บุญวิ่ง ซิ่งรอบโลก โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์

15 025 17p21n0060 NSC 2015 เดอะยักษ์แอดเวนเจอร์ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน

16 028 17p22c0441 NSC 2015 ศราเปาร้อยร้าน โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์

17 034 17p22s0110 NSC 2015 เปิดประตูสู่อวกาศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

18 035 17p23c0259 NSC 2015 หนูน้อยนักสำรวจ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

19 039 17p31c0132 NSC 2015 แอพพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการลูกทัวร์และการท่องเที่ยว สำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20 041 17p31e0037 NSC 2015 บี๊บๆ ส่งสัญญาณไปถึงเธอ มหาวิทยาลัยบูรพา

21 044 17p32c0545 NSC 2015 ข้อความเอย เจ้าอยู่ไหน, ระบบระบุตำแหน่งข้อความบนภาพถ่ายทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22 046 y17icsc182 YSC 2015 การจดจำคำและแก้ไขคำผิดบนแป้นพิมพ์แบบจอสัมผัสโดยใช้การวิเคราะห์ความคล้ายของรูปแบบการกด โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

23 047 y17ienc232 YSC 2015 อุปกรณ์ต้นแบบการยับยั้งตะใคร่น้ำและสาหร่ายเซลล์เดียวโดยใช้กระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

24 049 y17iegc116 YSC 2015 นวัตกรรมกันชนรถยนต์ผลิตจากการพัฒนาเรซิ่นพลาสติกชีวภาพชนิดไบโอ โพลีคาร์บอเนต จากหญ้านวลจันทร์และเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ร่วมด้วยเปลือกหอยแครงป่นและป่านศรนารายณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

25 051 y17tevs038 YSC 2015 การศึกษาความเหมาะสมของการนำดอกหญ้าขจรจบ (Pennisetum pedicellatum,Trin.)มาใช้ในการดูดซับคราบน้ำมันในแหล่งน้ำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

26 053 y17tchc185 YSC 2015 ฟิล์มพลาสติกชีวภาพผสมน้ำมันหอมระเหยไล่แมลงจากซังข้าวโพด โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

27 054 y17iplu103 YSC 2015 ชะลอการร่วงของดอกและผลแตงกวา ด้วยสารสกัดจากใบข้าวโพด โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

28 055 y17tpln155 YSC 2015 การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนของน้ำมันก๊าดด้วยสารสกัดจากหญ้าคออ่อน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

29 058 yecc1402 YECC 2015 ชุดเพาะเห็ดขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกนคร

30 059 yecc1411 YECC 2015 ระบบวัดกลิ่นในฟาร์มปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายชื่อทีมสำรอง*

ลำดับที่ รหัสโครงการต่อกล้าฯ รหัสโครงการเดิม โครงการ ชื่อโครงการ/โครงงาน สถาบันการศึกษา

1 033 17p22n0116 NSC 2015 จับดาวใส่กระด้ง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

2 037 17p23n0075 NSC 2015 ตรวจสุขภาพง่ายนิดเดียว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

3 048 y17ienc252 YsC 2015 อุปกรณ์ในการตรวจวัด ค่าควันดำและแก็ส Co ด้วยเซ็นเซอร์ จากอนุภาคนาโนคาร์บอนด์แบลค โรงเรียนศรียานุสรณ์

4 042 17p31e0042 NSC 2015 มัคคุเทศก์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

5 036 17p23e0130 NSC 2015 เครื่องรดน้ำเห็ดอัตโนมัติ โรงเรียนชลกันยานุกูล

6 056 y17tpln178 YsC 2015 การผลิตฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกผลไม้และคุณสมบัติเชิงกลของฟิล์มเพื่อการประยุกต์ใช้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

7 027 17p22c0440 NSC 2015 จตุรม่อล ศึกชิงจ้าวอาเซียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์

8 043 17p32c0323 NSC 2015 การระบุตำแหน่งตัวอักษรจากฉากธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

9 026 17p21n0077 NSC 2015 สู้เพื่อแม่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

10 006 17p12c0349 NSC 2015 แอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
* หมายเหตุ: กรณีทีมที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกสละสิทธิ์ ทีมสำรองจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 3 ปี 2558 แทนตามลำดับ