รายชื่อโครงการ/โครงงาน ที่ยืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 3 ประจำปี 2558

 รายชื่อโครงการ/โครงงาน ที่ยืนยันการสมัครเข้าร่วม

โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 3 ปี 2558

ลำดับที่ รหัสโครงการต่อกล้าฯ รหัสโครงการเดิม โครงการ ชื่อโครงการ หมวด/สาขา สถาบันการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าทีมผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา

1 001 17p11c0293 NSC 2015 สงครามแห่งแอสทีรอส โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นายธันยา นวลละออง นายสันติ มาอุ่น นายนพปฎล วิสุทธิกุล นายวรวิช โกศลกิติวงศ์

2 002 17p11c0316 NSC 2015 อินแซนิตี้ แบร์คราฟต์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวภควรรณ ปักษี นายยงยศ คูรัตน์ นายอาชัญ สุนทรอารมณ์ นายพงศธร สันติวัฒนกุล

3 003 17p11i0113 NSC 2015 เกมยิงปืน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายสมปอง เวฬุวนาธร นายจาตุรณต์ ภาวศิลป์ นายพีรธัช ธรรมบรรเทิง นายรุจิภาส ชาติกาานนท์

4 004 17p11n0163 NSC 2015 การพัฒนาเกมแก้ปริศนารูปแบบสองมิติมุมมองด้านข้างบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ชื่อเกม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ นายจิรวัตร ศรีรักษ์ นายฐิติ สธนพงษ์วัชรี นายภานุพงศ์ บุญรอด

5 005 17p12c0147 NSC 2015 ระบบวิเคราะห์วงสวิงเพื่อเพิ่มศักยภาพนักกีฬากอล์ฟ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสุเทพ มาดารัศมี นายวัชริศ สุริยาอาภรณ์ นางสาวแพรวพรรณ ชัยพรเรืองเดช   

6 006 17p12c0349 NSC 2015 แอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วราพร จิระพันธ์ทอง นางสาวชนมน ซึ่งรุ่งเรืองชัย นายณัฐพงศ์ ธเนศสกุล   

7 007 17p12i0069 NSC 2015 หนังสือภาพสวนสัตว์อุบลราชธานีแบบสามมิติ ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์ นายนำชัย ศรีสุข นายโสธร กาลจักร นางสาวณัฐธิดา กางโสภา

8 008 17p12i0227 NSC 2015 สื่อการเรียนรู้ นาฬิกาพาเพลิน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวทศพร จูฉิม นางสาวรัตนาภรณ์ สุภี      

9 009 17p13c0299 NSC 2015 การพัฒนาระบบจัดการพฤติกรรมการเดินหลง โดยใช้เทคนิคกระแสข้อมูลภูมิสารสนเทศ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายวัศวี แสนศรีมหาชัย นายสุรศักดิ์ วาจี นายสัญชัย ธนะทรัพย์จินดา   

10 010 17p13c0459 NSC 2015 ระบบ GPS เพื่อการติดตามบุคคล และตรวจจับการล้ม โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวศรีผการัชติ ศรีนิชานันท์ นายณัฐพล สนิทอารีผล นายปรินทร์ พิริยะโศภิษฐ์ นายพงทวี ธิสงค์

11 011 17p13c0462 NSC 2015 อุปกรณ์สวมใส่สำหรับช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการมองเห็น (วิชั่นเนียร์) โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นายนันทิพัฒน์ นาคทอง นายณัฐภัทร เลาหระวี นางสาวบุษภาณี พงษ์ศิริยาภรณ์

12 012 17p13w0001 NSC 2015 โปรแกรมสร้างกราฟในรูปแบบอักษรเบรลล์ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นางสาวณัฐกานต์ แสงสร้อย นางสาวนวพร พูลจันทร์ นางสาวอัคริยา กุลวิจิตร

13 013 17p13w0007 NSC 2015 ผจญภัยในโลกแห่งเสียง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายธีรภัทร ปัจฉิมะกุล นายกิตติภณ แต้เกษม นางสาวศิริวรรณ ตุนมรรยาท นายกันตภณ เก็งทอง

14 014 17p14c0478 NSC 2015 ยูทีไนน์ อยู่ที่ไหน หาอะไรก็เจอ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายจิระศักดิ์ สิทธิกร นายทินกฤต งามดี นายกฤษฎา ทองเชื้อ   

15 015 17p14c0529 NSC 2015 การตรวจจับและจำลองการเคลื่อนไหวของใบหน้าแบบเรียลไทม์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายณัฐพงศ์ ชินธเนศ นายวิชยุตม์ เอกศรายุธ      

16 016 17p14e0088 NSC 2015 เครื่องบินผสมผสานเทคโนโลยีสองแขนง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายเกื้อกูล กุมรัมย์ นายอภิลักษณ์ พุ่มประไพ นายพิชย อานุภาพภราดร นายศรัญย์ชัย อนันธนานฤภร

17 017 17p15c0407 NSC 2015 ระบบสนับสนุนการพยาบาลทุกแห่งหน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อิทธิพงษ์ เขมะเพชร นายพรหมเรศ ชมะนันทน์ นายวสุ ลีลาเลิศพานิชย์ นายวสันต์ ลีลาเลิศพานิชย์

18 018 17p15e0128 NSC 2015 ตู้หยอดเหรียญกระจายไวไฟ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น นายณฐนน แก้วเสมอตา นายวรปรัชญ์ อัตไพบูลย์ นายธนพล แดงสมบูรณ์

19 019 17p15i0096 NSC 2015 ระบบยืนยันตัวตนอย่างเป็นมิตรสำหรับเครือข่ายขนาดเล็กและขนาดกลาง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายอรรถพล สุวรรณษา นายธนาวุฒิ เวียงปฏิ นางสาวประภัสสร พรมลี   

20 020 17p21c0265 NSC 2015 ฟาร์มหลุดโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายเกริกชัย ศรีสุโข นายชวลิต แก้วเลิศ   

21 021 17p21c0269 NSC 2015 หรรษาเรขาคณิต โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายธนวัฒน์ จิตอุทัย นายคณิติน งามประเสริฐ   

22 022 17p21c0437 NSC 2015 หนุมานตะลุยใต้บาดาล โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทพงศ์ เด็กหญิงติณณา รัตนโพธิสัน เด็กหญิงสุภาวดี ภูสนาม เด็กหญิงอรณัชชา อนุตรโชติกุล

23 023 17p21c0439 NSC 2015 บุญวิ่ง ซิ่งรอบโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทพงศ์ นางสาวโศจิรัตน์ ธัญประทีป นางสาวพลอยจะเพลิน เผ่าพันเลิด เด็กหญิงวรรณวรางค์ มารัตน์

24 024 17p21i0218 NSC 2015 เกมปรัมปราออนไลน์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษา นายเนติพงษ์ กัญญะลา นายชัยภัทร ศุภรักษ์   

25 025 17p21n0060 NSC 2015 เดอะยักษ์แอดเวนเจอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน นายคำพันธ์ จันทาอ่อน นายปรมินทร์ จันทร์ศรี เด็กชายธีรพล เอี่ยมอาจ เด็กชายชาญชัย บุราโส

26 026 17p21n0077 NSC 2015 สู้เพื่อแม่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวกัลยวรรธน์ พรหมรัตน์สรณ นายนิธิ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ นายเอกพล สุขประเสริฐ

27 027 17p22c0440 NSC 2015 จตุรม่อล ศึกชิงจ้าวอาเซียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวมัทนา ประภาเมือง นางสาวนันทนัช สกาวุฒานุเดช นางสาวเพ็ญประภา ประคุณหังสิต เด็กหญิงณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์

28 028 17p22c0441 NSC 2015 ศราเปาร้อยร้าน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวพิชชาพร ลิขิตปัญจมานนท์ นางสาวรสิตา วัฒนศิริ นางสาวพิชชากร เจริญพรอนุกูล

29 029 17p22c0557 NSC 2015 ว้าว หนังสือพูดได้ "ไฮเจแปน" โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก นางวิไล สุขเกื้อ นางสาวเพ็ญโฉม ดวงศาลา นายภูวเมศฐ์ พรรัชต์วรภัทร นายศุภวิชญ์ ปัญญาแฝง

30 030 17p22e0102 NSC 2015 จานจันท์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นายสุนทร เรืองภักดี นางสาวธนพร ชุมภู นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์ทางประเสริฐ นางสาวปิยนัช ไกรวาส

31 031 17p22i0010 NSC 2015 เลือกใช่ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษา นางสาวละอองดาว ท้าวมา นายรณชัย ชายผา นายคณาสันต์ จันทร์ผาย

32 032 17p22n0107 NSC 2015 คล้อง จอง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นางสาวณุภาวรรณ จันทร์พรหม นายณพัช ประภายสาธก นายพิทวัส คุณกะมุต นายภาณุวิชญ์ โมทนา

33 033 17p22n0116 NSC 2015 จับดาวใส่กระด้ง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายณัฐดนัย ไทยแท้ นางสาวพรไพลิน ว่องประเสริฐกุล นางสาวณัชชา สุวรรณยิก นางสาวธันยา นภีรงค์

34 034 17p22s0110 NSC 2015 เปิดประตูสู่อวกาศ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง นางสาวจิดาภา เถรว่อง นางสาวอินทุอร แก้วละเอียด เด็กชายศุภชัย บุญเจริญ

35 035 17p23c0259 NSC 2015 หนูน้อยนักสำรวจ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายธนภัทร ประทีปทอง      

36 036 17p23e0130 NSC 2015 เครื่องรดน้ำเห็ดอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนชลกันยานุกูล นางวรรณวณา ปัญญาใส นายภิศนุพงศ์ พงศ์อภิรักษ์ นายปฏิภาณ ชิณเกตุ นายเดชาพล เลิศสุรัตน์

37 037 17p23n0075 NSC 2015 ตรวจสุขภาพง่ายนิดเดียว โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวขวัญมนัส วรรธนะภูติ นางสาวมัทนพร จึงมั่นคง นางสาวชุลีมาศ แก้วแดง

38 038 17p23n0085 NSC 2015 จะจับจ่ายออนคลาวด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน สารภีพิทยาคม นายวรการ ประพัฒน์สิริ นายรณกฤต บุญปันเชื้อ      

39 039 17p31c0132 NSC 2015 แอพพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการลูกทัวร์และการท่องเที่ยว สำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว Mobile Application มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายประดนเดช นีละคุปต์ นายเสฎฐวุฒิ พิลาฤทธิ์ นายบุลากร สุวรรณมาลัย นายกิตติทัต สานุกูล

40 040 17p31c0347 NSC 2015 การประยุกต์ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างศูนย์รับแจ้งเหตุและรถนำส่งผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน Mobile Application สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายสุเมธ ประภาวัต นางสาวเบญญา รุ่งศรีสุทธิวงศ์ นางสาวสรัลพร เสือดี   

41 041 17p31e0037 NSC 2015 บี๊บๆ ส่งสัญญาณไปถึงเธอ Mobile Application มหาวิทยาลัยบูรพา นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล นางสาวฉัตรทิพย์ สุนย์ตะคุ นางสาวลลินดา เรืองปัญญา   

42 042 17p31e0042 NSC 2015 มัคคุเทศก์ Mobile Application มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายวัชรพัฐ เมตตานันท นายภูวดล สุจิตรานุภาพ นายวรกันต์ รติสุรกานต์   

43 043 17p32c0323 NSC 2015 การระบุตำแหน่งตัวอักษรจากฉากธรรมชาติ BEST 2015 Text Location Detection Contest สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา นางสาวชญานิศ ตันธีระพงศ์ นายกิิตติภพ ผิวนวล   

44 044 17p32c0545 NSC 2015 ข้อความเอย เจ้าอยู่ไหน, ระบบระบุตำแหน่งข้อความบนภาพถ่ายทั่วไป BEST 2015 Text Location Detection Contest จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายธนานพ กอบชัยสวัสดิ์      

45 045 17p32w0005 NSC 2015 การค้นหาตำแหน่งข้อความบนภาพถ่าย BEST 2015 Text Location Detection Contest มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์      

46 046 16p21n0222 NSC 2016 เสน่ห์ขนมไทยฟิ้วฟึ้บปิ๊ปๆ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวมาลิน ทิพยมณฑล นางสาวภัทรภร ปัญญา นางสาวณัฐวิภา ไชยกันย์

47 047 y17icsc182 YSC 2015 การจดจำคำและแก้ไขคำผิดบนแป้นพิมพ์แบบจอสัมผัสโดยใช้การวิเคราะห์ความคล้ายของรูปแบบการกด วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายณัฐพนธ์ ธรรมอาชีพ      

48 048 y17ienc232 YSC 2015 อุปกรณ์ต้นแบบการยับยั้งตะใคร่น้ำและสาหร่ายเซลล์เดียวโดยใช้กระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม นายจรดล จันทร์สว่าง นายณัฐฏ์ โชติบุญ นางสาวรจเรข นิติวรรัตน์

49 049 y17ienc252 YSC 2015 อุปกรณ์ในการตรวจวัด ค่าควันดำและแก็ส Co ด้วยเซ็นเซอร์ จากอนุภาคนาโนคาร์บอนด์แบลค วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ นายชาญ เถาวันนี นางสาวภัสราภรณ์ เจริญธรรม      

50 050 y17iegc116 YSC 2015 นวัตกรรมกันชนรถยนต์ผลิตจากการพัฒนาเรซิ่นพลาสติกชีวภาพชนิดไบโอ โพลีคาร์บอเนต จากหญ้านวลจันทร์และเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ร่วมด้วยเปลือกหอยแครงป่นและป่านศรนารายณ์ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม นายปิ่นกมล เรืองเดช      

51 051 y17tevc002 YSC 2015 การ พัฒนาถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าวเพื่อดูดซับสีย้อม Methylene Blue ในน้ำทิ้งและการนำถ่านกัมมันต์กลับมาใช้ใหม่โดยการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวอุษา จีนเจนกิจ นางสาวเพชรลักษณ์ การกล้า นายธตรัฏฐ์ เด่นศรีเสรีกุล นางสาวศิณีนาฏ สุทธินวล

52 052 y17tevs038 YSC 2015 การศึกษาความเหมาะสมของการนำดอกหญ้าขจรจบ (Pennisetum pedicellatum,Trin.)มาใช้ในการดูดซับคราบน้ำมันในแหล่งน้ำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ นายพุฒิ พงศ์มานะวุฒิ นายศุภณัฐ สามห้วย นางสาวมนัสวี ยอดจิต

53 053 y17tpau011 YSC 2015 การศึกษาปัจจัย ความสัมพันธ์ของตัวแปร ที่เกี่ยวข้องต่อการตกของลูกกระบาก ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ นายพงศ์พิสิทธิ์ ทองปุ้ม นายวัฒนา ตรีบาตร นางสาวปภัสรา นิธิชวัลรัตน์

54 054 y17tchc185 YSC 2015 ฟิล์มพลาสติกชีวภาพผสมน้ำมันหอมระเหยไล่แมลงจากซังข้าวโพด เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวอุษา จีนเจนกิจ นางสาววรดา เกิดเกียรติขจร นางสาวกาญจนันท์ ตั้งดวงดี นางสาวศิรินัชชา ศรีอุดร

55 055 y17iplu103 YSC 2015 ชะลอการร่วงของดอกและผลแตงกวา ด้วยสารสกัดจากใบข้าวโพด วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม นายผจญภัย เครื่องจำปา นายวิศรุต ชาลี      

56 056 y17tpln155 YSC 2015 การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนของน้ำมันก๊าดด้วยสารสกัดจากหญ้าคออ่อน วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นางยุวดี แสนทรงสิริ นางสาวพอฤทัย เมืองมา นางสาวชาลินี จางศิริกูล นายศุภกฤต วงศ์ตุ้ย

57 057 y17tpln178 YSC 2015 การผลิตฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกผลไม้และคุณสมบัติเชิงกลของฟิล์มเพื่อการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นางสาวสิริภรณ์ คลังชำนาญ นางสาวประติภา จีนะสอน นางสาววริศรา มโนนัย

58 058 yecc1402 YECC 2015 ชุดเพาะเห็ดขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกนคร อาจารย์นครินทร์ ศรีปัญญา, อาจารย์อาภาพล มหาวีระ นายภูมินทร์ ประกอบแสง นาวสาวนุธิดา ชำนาญกิจ


59 059 yecc1411 YECC 2015 ระบบวัดกลิ่นในฟาร์มปศุสัตว์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ นายธนวิทย์ สุขเกิด นางสาววาสนา บุบผาวาสน์