รายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน

หมายเหตุ : 1. ผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ต้องการทำการยืนยันการรับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานที่นี่ [คลิกเพื่อแจ้งข้อมูล]
                     ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที 20 มิถุนายน 2558

                 2. กรณีที่ตอบ ยินดีรับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน รบกวนผู้พัฒนาผลงานเข้าอ่านรายละเอียดของเงื่อนไขต่างๆ ของการรับทุนที่นี่ เงื่อนในการรับทุนสนับสนุน

 
รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก

ได้รับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน

โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 3 ปี 2558

No. รหัสโครงการต่อกล้าฯ ชื่อผลงาน ชื่อผลงานปัจจุบันสถาบันการศึกษา

1 001 สงครามแห่งแอสทีรอส (War of Asteros) SPRINTมหาวิทยาลัยศิลปากร

2 002 Insanity bearcraft Insanity bearcraftจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 004 Track your swing (Golf Swing Analysis) -มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สละสิทธิ์)


4 005 วิชั่นเนียร์ (VISIONEAR) วิชั่นเนียร์ (VISIONEAR)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5 006 ผจญภัยในโลกแห่งเสียง (Tempo Fight) ผจญภัยในโลกแห่งเสียง (Tempo Fight)มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
 6007UbiNurSSUbiNurSSมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

7 008 ตู้หยอดเหรียญกระจายไวไฟ (WIF BOX) ตู้หยอดเหรียญกระจายไวไฟ (WIF BOX)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

8 010 king of transport king of transportโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

9 011 สู้เพื่อแม่ Rainbow Plantโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

10 012 ศราเปาร้อยร้าน (sarapao millionaire) ศราเปาร้อยร้าน (sarapao millionaire)โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

11 013 จับดาวใส่กระด้ง (Catching Star) จับดาวใส่กระด้ง (Catching Star)โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

12 019 มัคคุเทศก์ (Day Tripper) -มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (สละสิทธิ์)
 13017Perfect KINOKOPerfect KINOKOโรงเรียนชลกันยานุกูล 

14 022 D-Clean (Aqua Induster) -มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (สละสิทธิ์ คืนทุน)


15 024 iBA iBAโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

16 025 PP Oil Sorbent (ONAB) ONABโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

17 029 ชุดเพาะเห็ดอัตโนมัติสำหรับครัวเรือน Easy Mushroomมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร