รายชื่อผลงานที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรม Workshop1 และนำเสนอผลงาน

 

รายชื่อผลงานที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วม

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน และนำเสนอแนวทางการพัฒนาผลงาน

เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน

โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 3 ปี 2558 ระหว่างวันที่ 24 – 29 พฤษภาคม 2558

ณ ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี และศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

No. รหัสโครงการต่อกล้าฯ ชื่อผลงาน สถาบันการศึกษา หมายเหตุ

1 001 สงครามแห่งแอสทีรอส (War of Asteros) มหาวิทยาลัยศิลปากร


2 002 Insanity bearcraft จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


3 003 สตาซิส มหาวิทยาลัยศิลปากร


4 004 Track your swing (Golf Swing Analysis) มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


5 005 วิชั่นเนียร์ (VISIONEAR) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


6 006 ผจญภัยในโลกแห่งเสียง (Tempo Fight) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา


7 007 ระบบสนับสนุนการพยาบาลทุกแห่งหน (UbiNurSS) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


8 008 ตู้หยอดเหรียญกระจายไวไฟ (WIF BOX) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


9 009 ฟาร์มหลุดโลก (Mix Monster) โรงเรียนสตรีอ่างทอง


10 010 king of transport โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์


11 011 สู้เพื่อแม่ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย


12 012 ศราเปาร้อยร้าน (Sarapao Millionaire) โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์


13 013 จับดาวใส่กระด้ง (Catching Star) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย


14 014 เปิดประตู่สู่อวกาศ (Welcome to Galaxy) โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา


15 015 หนูน้อยนักสำรวจ โรงเรียนสตรีอ่างทอง


16 016 EQ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


17 017 Perfect KINOKO (เครื่องรดน้ำเห็ดอัตโนมัติ) โรงเรียนชลกันยานุกูล


18 018 บี๊บๆส่งสัญญาณไปถึงเธอ (BeepMyCar) มหาวิทยาลัยบูรพา


19 019 มัคคุเทศก์ (Day Tripper) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


20 020 Low Vision Reader for Thais จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มานำเสนออย่างเดียว

21 021 กันชน Go Green Go Safe โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี


22 022 D-Clean (Aqua Induster) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์


23 024 iBA โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม


24 025 PP Oil Sorbent (ONAB) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง


25 029 ชุดเพาะเห็ดอัตโนมัติสำหรับครัวเรือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


26 030 I-noscent มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี