รายละเอียดโครงการ

    โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ปี 2559

    เนคเทคร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนในการต่อยอดพัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การ ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ผลักดันไปสู่กลุ่มผู้ใช้งานจริง ทั้งด้านเกษตรกรรม ชุมชน การศึกษา และสังคม เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยผลงานของเยาวชนที่ร่วมโครงการจะได้การ Coaching แบบมืออาชีพจากหน่วยงานที่คว่ำหวอดในสายงานที่ต่อยอดทั้งด้านที่เกี่ยวข้อง กับงานทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมโอกาสในการได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีนานาชาติ

"ขั้นตอนการบ่มเพาะการเรียนรู้เยาวชนต่อกล้าให้เติบใหญ่"