ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการ

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมค่ายฯ
     ทางโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" กำหนดให้หัวหน้าทีมผู้พัฒนาผลงานและผู้ร่วมพัฒนาผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน (ดูรายชื่อได้ด้านล่างนี้)
ต้องเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง พร้อมด้วยการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน และการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญ/Coach ประจำโครงการฯ (ค่าย Workshop 3) โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 ทุกผลงาน เพื่อทำการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติม และเสริมความคิด แนวคิด ในการพัฒนาผลงานให้สามารถนำไปสู่การใช้งานจริงได้ โดยให้สิทธิ์ผลงานละ 7 ท่าน (เฉพาะหัวหน้าโครงการ หรือผู้พัฒนาโครงการไม่เกิน 6 ท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน รวมเป็นทั้งสิ้น 7 ท่านต่อทีมเท่านั้น) ในการเข้าร่วมค่ายฯ ในครั้งนี้ โดยให้หัวหน้าทีมผู้พัฒนาผลงานหรือผู้แทน กรอกแบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมค่าย Workshop3

ภายในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ภายในเวลา 16.00 น. กรณีผู้เข้าร่วมค่ายฯ จากผลงานใดติดปัญหาเรื่องเวลาในการดินทาง หรืออื่นๆ รบกวนติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสิทธิชัย (โบ้) เบอร์โทร 0 2564 6900 ต่อ 2327 ในวันและเวลาราชการ (กรณีจะติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ รบกวนไม่เกินเวลา 19.00 น. นะครับ)

สถานที่ วันเวลา ในการจัดค่ายฯ

สถานที่จัดงาน : ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พี่พัก : บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
แผนที่และเส้นทางการเดินทาง : แผนที่
วันที่จัดค่ายฯ : กำหนดจัดค่ายฯ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 ดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่นี่ [คลิก]

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเข้าร่วมค่ายฯ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เข้าร่วมทุกคนในทีม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ สำหรับการรับเงินสนับสนุนค่าเดินทาง และรับทุนสนับสนุนการพัฒนาย่อยอดโครงการ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ สำหรับประกอบการทำเรื่องขอความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา

การสนับสนุนค่าเดินทาง
1. ในการจัดอบรมครั้งนี้ ทางโครงการจะให้การสนับสนุนค่าเดินทาง แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน (ยึดถือข้อมูลจังหวัดที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่สังกัดสำคัญ)
2. โดยจะให้การสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับในมูลค่าไม่เกินค่าโดยสารรถประจำทาง (บขส.) ไม่เกินประเภท VIP 32 ที่นั่ง เท่านั้น

การเตรียมตัวในการเข้าร่วมค่ายฯ
1. เตรียมคอมพิวเตอร์ส่วนเตัว พร้อมสายไฟต่อพ่วง ของตนเองมาใช้งานสำหรับการเข้าร่วมค่ายฯ
2. เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าขนหนู ฯลฯ ของตนเองสำหรับการเข้าพักยังที่พักที่ทางค่ายฯ จัดเตรียมไว้ให้
3. เสื้อผ้าสำหรับการเข้าค่ายฯ 3-4 วัน (รบกวนเป็นชุดสุภาพ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดนักเรียนนักศึกษา)
3. เตรียมยารักษาโรคประจำตัวของตนเองมาด้วย (กรณีมีโรคประจำตัว)

 ข้อมูลรายชื่อของเยาวชนโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

No. รหัส ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น สถานะ สถาบันการศึกษา จังหวัด หนังสือเชิญ

1 TK5010 MakerPlayground Service นาย ไชยณรงค์ ทุมาภา ไบร์ท หัวหน้าทีม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพ


2 นางสาว ธันยกร เบญจมพรหมผดุง กริ่ง ผู้พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพ

3 นางสาว มัญชุพร ปึงทิพย์พิมานชัย สายไหม ผู้พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพ

4 นาย ธนธรณ์ นทีแสนประเสริฐ บิ๊ก ผู้พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพ

5 นาย อนพัทย์ แก้วสถิตย์วงศ์ แมมมอธ ผู้พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพ

6 นาย นิติธร ชัยวงศ์โรจน์ ซัน ผู้พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพ

7 นางสาว ปริยกร ปุสวิโร จูน อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพ

8 TK5013 เป็นหนึ่ง Game นางสาว ชัญญานุช ลิขิตปัญจมานนท์ แคนดี้ หัวหน้าทีม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร


9 นางสาว ณัฐวนี ศรีโกเศรษฐ แป้งร่ำ ผู้พัฒนา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

10 นางสาว พรชนัน งามจรัสฤทัย ป๊อป ผู้พัฒนา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

11 นาย เดชา ดรินทพงศ์ แบงค์ อาจารย์ที่ปรึกษา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

12 TK5014 กระต่ายซ่า ป่าสะเทือน
(Frenzy Bunny)
Game นาย จิรทีปต์ ภักดีงาม คิว หัวหน้าทีม โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง


13 นาย ธนพต เพ็ชรไทย แบงค์ ผู้พัฒนา โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง

14 นางสาว จิราพัชร ยงยุทธ ตอง ผู้พัฒนา โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง

15 นาง อัจฉรา รัตนวงษ์ อัจ อาจารย์ที่ปรึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง

16 TK5015 SoulTwoSide Game นางสาว กิรณา ตันบูรณา ผิงผิง หัวหน้าทีม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่


17 นาย วรัญญู เนรังษี มาร์ค ผู้พัฒนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

18 นางสาว ตะวันฉาย หงสนันทน์ เนย ผู้พัฒนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

19 นางสาว นัยน์นภัส ยะสารวรรณ วายุ ผู้พัฒนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

20 นาย ณัฐดนัย ไทยแท้ แมว อาจารย์ที่ปรึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

21 TK5016 Gary : Lost in the space Game นางสาว อภิรญาณ์ กาญจนเลิศพรทวี หยง หัวหน้าทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี


22 นาย สนั่น พิรุณจินดา นนท์ ผู้พัฒนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

23 นาย บุญญฤทธิ์ ปึงทมวัฒนากูล ออฟ ผู้พัฒนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

24 นาย ศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์ หนุ่ม อาจารย์ที่ปรึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

25 TK5019 Hear4U Mobile Application นาย ปุณญภัส สินปญญาเลิศ ปุณ หัวหน้าทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม


26 นางสาว เพชรประกาย ศิริเผาสุวรรณกุล เพชร ผู้พัฒนา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

27 นาย ภูดิศ ดาวเวียง กัสโต้ ผู้พัฒนา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

28 นาย อรัญชย์ วงศ์พร้อมมูล เบสท์ ผู้พัฒนา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

29 นางสาว เลาขวัญ งามประสิทธิ์ เจี๊ยบ อาจารย์ที่ปรึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

30 TK5020 OrchidGazer Service นาย ภูมิรพี ลิ้มเพียรชอบ ภูมิ หัวหน้าทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
 


31 นาง ศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ จี๊ด อาจารย์ที่ปรึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

32 TK5022 Time for Tales Mobile Application นางสาว ภาดา โพธิ์สอาด พี หัวหน้าทีม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร


33 นาย วสุพล แหวกวารี ปาล์ม ผู้พัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

34 นางสาว พัชฌาพร วิมลสาระวงค์ พีช ผู้พัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

35 นาย อติวงศ์ สุชาโต ป่าน อาจารย์ที่ปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

36 TK5024 กล่องเห็ดอัจฉริยะ
(Smart Mushroom Box)
Electronics นาย โศธนะ วิชาเรือง นาย หัวหน้าทีม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต (วมว.มธ-สกร) ปทุมธานี


37 นาย วสิศ ลิ้มประเสริฐ มด อาจารย์ที่ปรึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต (วมว.มธ-สกร) ปทุมธานี

38 TK5025 KEPT YANG Agriculture นาย วิศิษฏ์ ริมเขต เบ๊นซ์ หัวหน้าทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง


39 นางสาว ทรินันท์ คงนคร แพ็ม ผู้พัฒนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

40 นางสาว ดลยา ชูจันทร์ ครีม ผู้พัฒนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

41 นางสาว จริณรัตน์ คำผิวพันธุ์ แบม ผู้พัฒนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

42 นาง พัชรา พงศ์มานะวุฒิ พัชร อาจารย์ที่ปรึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

43 TK5026 Rice Keeping Agriculture นางสาว ภัทรสุดา พสุรัตน์ หมี่หยก หัวหน้าทีม โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร


44 นางสาว ชุติมา อิ่มใจ แก้ว ผู้พัฒนา โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร

45 นางสาว ขนิฐา ต้นพุท โฟร์วิล ผู้พัฒนา โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร

46 นาย วรเลิศ อินนันทะ แบท ผู้พัฒนา โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร

47 นาย ธีรพงษ์ เนาวรัตน์ ต๋อม ผู้พัฒนา โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร

48 นาย ณัฐนนท์ พุธทรักษ์ นนท์ ผู้พัฒนา โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร

49 นาง จารุวรรณ จุ้ยสุวรรณทัต เจี๊ยบ อาจารย์ที่ปรึกษา โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร

50 TK5029 BiOTREAT Agriculture นางสาว ทิฆัมพร วงษ์วาสน์ ฟ้า หัวหน้าทีม โรงเรียนมัญจาศึกษา ขอนแก่น


51 นางสาว สินีกานติ์ เจริญโสภารัตน์ อุ้ม ผู้พัฒนา โรงเรียนมัญจาศึกษา ขอนแก่น

52 นางสาว อริสา รัตนวัน ฝ้าย ผู้พัฒนา โรงเรียนมัญจาศึกษา ขอนแก่น

53 นาย นรินทร รัตนทา นะ อาจารย์ที่ปรึกษา โรงเรียนมัญจาศึกษา ขอนแก่น

54 TK5031 Bed lesion Electronics นาย ธนรัฐ สายทองยนต์ เจมส์ หัวหน้าทีม มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา


55 นาย ฉัตรชัย เหลาดี คลัง ผู้พัฒนา มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

56 นาย สุรเชษฐ์ เกตุชรา เต้ ผู้พัฒนา มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

57 นาย นิภัทร์ คุ้มหมู่ โนด ผู้พัฒนา มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

58 นางสาว อรยา ชาขุมพร ต้าร์ ผู้พัฒนา มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

59 นาง อุษา คงเมือง ต๋อย อาจารย์ที่ปรึกษา มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

60 TK5032 Pay Plug Electronics นาย ชาตรี เจริญภักดี เบิร์ด หัวหน้าทีม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่


61 นาย ณัฐพงค์ บ่อคำ ตั้ม ผู้พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่

62 นาย ณัฏฐนารินท์ พรหมรินทร์ แบงค์ ผู้พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่

63 นาย ศุภกรณ์ ธรรมวงค์ เจน ผู้พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่

64 นาย ผดุงศักดิ์ วงค์แก้วเขียว เค อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่

65 TK5034 Number Of The Creation: NOTC
นาย กาย เลาวพงศ์ กาย หัวหน้าทีม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่


66 นาย พรรษิษฐ์ วัฒนาประสบสุข เจเจ ผู้พัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

67 นางสาว ณัจยา พรหมน้อย อ้น ผู้พัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

68 นาย กานต์ ปทานุคม กานต์ อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

69 TK5037 Drageometry Mobile Application นางสาว ธนาภรณ์ สิทธิกรเมธากุล โบว์ หัวหน้าทีม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพฯ


70 นางสาว ณาฌา หิรัญญการ ปังจัง ผู้พัฒนา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพฯ

71 นางสาว ผการัตน์ คงไพสันต์ กุง ผู้พัฒนา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพฯ

72 นางสาว ศรา หรูจิตตวิวัฒน์ ฝ้าย อาจารย์ที่ปรึกษา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพฯ