พิธีปิด โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 และพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร